Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587535 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4950 on: September 19, 2016, 08:48:26 AM »
Verse  1162:


திருஞான சம்பந்தர்
    சீர்பெருக மணம்புணரும்
பெருவாழ்வு திருத்தொண்டர்
    மறையவர்கள் மிகப்பேண
வருவாரும் பெருஞ்சுற்றம்
    மகிழ்சிறப்ப மகள்பேசத்
தருவார்தண் பணைநல்லூர்
    சார்கின்றார் தாதையார்.


To the delight of his great kin,
And servitors and Brahmins who longed to cherish
The great and beatific and ever glorious marriage
Of Tiru Jnaana Sambandhar, his father seeking her hand
For his son, proceeded to Perumananalloor
Rich in trees and cool fields.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4951 on: September 19, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  1163:


மிக்கதிருத் தொண்டர்களும்
    வேதியரும் உடன்ஏகத்
திக்குநிகழ் திருநல்லூர்ப்
    பெருமணத்தைச் சென்றெய்தத்
தக்கபுகழ் நம்பாண்டார்
    நம்பிதாம் அதுகேட்டுச்
செக்கர்முடிச் சடையார்தம்
    திருப்பாதம் தொழுதெழுவார்.

Hearing of his arrival with the exceedingly great
Servitors and Brahmins, to Tirunalloorpperumanam whose
Glory fills all the eight directions, Nampaandaar Nambi
Of fitting glory, fell at the hallowed feet of the Lord
Whose matted hair is like the crimson sky, and rose up.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4952 on: September 19, 2016, 08:53:01 AM »
Verse  1164:


ஒப்பரிய பேருவகை
    ஓங்கியெழும் உள்ளத்தால்
அப்புநிறை குடம்விளக்கு
    மறுகெல்லாம் அணிபெருக்கிச்
செப்பரிய ஆர்வமிகு
    பெருஞ்சுற்றத் தொடுஞ்சென்றே
எப்பொருளும் எய்தினேன்
    எனத்தொழுதங் கெதிர்கொண்டார்.With a heart pervaded by a peerless joy that soared
Aloft, he had rows of pots filled with fragrant
And holy water as well as lamps arranged in due order
Besides having the entire street fittingly adorned;
With his great kin of ineffable ardor he fared forth,
Adored them and greeted them thus:
"Now I stand blessed, wholly and absolutely."

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2016, 08:54:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4953 on: September 19, 2016, 08:55:55 AM »
Verse  1165:


எதிர்கொண்டு மணிமாடத்
    தினில்எய்தி இன்பமுறு
மதுரமொழி பலமொழிந்து
    வரன்முறையால் சிறப்பளிப்பச்
சதுர்முகனின் மேலாய
    சண்பைவரு மறையவரும்
முதிருணர்வின் மாதவரும்
    அணைந்ததிறம் மொழிகின்றார்.

He received them, took them to his beauteous mansion,
Spoke to them in sweet and loving words and treated them
To a great feast in all splendor; then the Brahmins
Of Sanbai and the great tapaswins of ripe consciousness
Who were greater than even Brahma, began to apprise
Him of the purpose of their visit, thus.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4954 on: September 19, 2016, 08:58:15 AM »
Verse  1166:


ஞானபோ னகருக்கு
    நற்றவத்தின் ஒழுக்கத்தால்
ஊனமில்சீ லத்தும்பால்
    மகட்பேச வந்ததென
ஆனபே றந்தணர்பால்
    அருளுடைமை யாம்என்று
வானளவு நிறைந்தபெரு
    மனமகிழ்ச்சி யொடுமொழிவார்."For the partaker of the nectarean wisdom, seeking
The hand of your flawlessly glorious daughter--
Poised in the piety of goodly tapas--, in marriage,
We came here." Thus told, with a delight vast as the sky
He said: "You have surely conferred on me a boon--
Your advent--, in sheer grace."

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2016, 09:00:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4955 on: September 19, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  1167:


உம்முடைய பெருந்தவத்தால்
    உலகனைத்தும் ஈன்றளித்த
அம்மைதிரு முலைப்பாலில்
    குழைத்தஆ ரமுதுண்டார்க்
கெம்முடைய குலக்கொழுந்தை
    யாமுய்யத் தருகின்றோம்
வம்மின்என உரைசெய்து
    மனமகிழ்ந்து செலவிடுத்தார்.He subjoined and said: "By reason of your great tapas,
Unto him that the Goddess, the Mother of all the worlds,
Gave the nectarean wisdom mixed with Her breast-milk,
We gladly consent to give our daughter, verily a shoot
Of our righteous clan, for our redemption." Thus spake he
And gladly gave them leave to depart.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4956 on: September 19, 2016, 09:03:54 AM »
Verse  1168:


பேருவகை யால்இசைவு
    பெற்றவர்தாம் மீண்டணைந்து
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கழுமலத்தை வந்தெய்திச்
சீருடைய பிள்ளையார்க்கு
    அவர்நேர்ந்த படிசெப்பிப்
பார்குலவும் திருமணத்தின்
    பான்மைவினை தொடங்குவார்.

Having received his glad consent, they came back
To Kazhumalam girt with cloud-capped flower-gardens;
They apprised the glorious and godly child of the assent
Of Nampaandaar Nambi and plied themselves in the work
Pertaining to the world-illumining wedding.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4957 on: September 19, 2016, 09:05:45 AM »
Verse  1169:


திருமணஞ்செய் கலியாணத்
    திருநாளும் திகழ்சிறப்பின்
மருவிய ஓரையுங்கணித
    மங்கலநூ லவர்வகுப்பப்
பெருகுமண நாள்ஓலை
    பெருஞ்சிறப்பி னுடன் போக்கி
அருள்புரிந்து நன்னாளில்
    அணிமுளைப்பா லிகைவிதைத்தார்.


Men well-versed in auspicious astrology fixed the holy day
And the glorious hora for the wedding; they sent
Wedding invitations in all splendor; on the ordained
Auspicious day, they sowed seed-grains in Paalikais.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 19, 2016, 09:07:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4958 on: September 19, 2016, 09:08:21 AM »
Verse  1170:செல்வம்மலி திருப்புகலிச்
    செழுந்திருவீ திகளெல்லாம்
மல்குநிறை குடம்விளக்கு
    மகரதோ ரணம் நிரைத்தே
எல்லையிலா வொளிமுத்து
    மாலைகளெங் கணும் நாற்றி
அல்கு பெருந் திருவோங்க
    அணிசிறக்க அலங்கரித்தார்.

In all the resplendent streets of Tiruppukali
Of abounding riches, they fittingly placed rows of pots
Filled with holy water, and lamps;
They planted Makara Toranas; they dangled everywhere
Garlands of pearls whence issued boundless luster;
Thus they decked and beautified the city
Which shone with a greater splendor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 19, 2016, 09:09:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4959 on: September 20, 2016, 08:24:09 AM »
Verse 1171:அருந்தவத்தோர் அந்தணர்கள்
    அயலுள்ளோர் தாம்உய்யப்
பொருந்துதிரு நாள்ஓலை
    பொருவிறந்தார் கொண்டணையத்
திருந்துபுகழ் நம்பாண்டார்
    நம்பிசிறப் பெதிர்கொண்டு
வருந்தவத்தால் மகட்கொடுப்பார்
    வதுவைவினை தொடங்குவார்.


When the rare tapaswins, Brahmins and others
Of peerless greatness came with the wedding invitation,
Blessed thereby with redemption, Nampaandaar Nambi
Of flawless glory received them in fitting glory;
Then he who by reason of his great tapas was blessed
To wed his daughter to the godly child, began
To make all arrangements for the wedding.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2016, 08:25:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4960 on: September 20, 2016, 08:26:39 AM »
Verse 1172:


மன்னுபெருஞ் சுற்றத்தார்
    எல்லாரும் வந்தீண்டி
நன்னிலைமைத் திருநாளுக்
    கெழுநாளாம் நன்னாளில்
பன்மணிமங் கலமுரசம்
    பல்லியங்கள் நிறைந்தார்ப்ப
பொன்மணிப்பா லிகைமீது
    புனிதமுளை பூரித்தார்.

The great kin gathered at Sirkaazhi;
On the auspicious day which was seven days
Before the beatific wedding day, to the resounding
Of many beauteous and auspicious drums
And other types of instruments, they filled
They gold-inlaid Paalikais with the grain-seeds.

Arumnachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4961 on: September 20, 2016, 08:29:03 AM »
Verse  1173:


சேணுயரும் மாடங்கள்
    திருப்பெருகு மண்டபங்கள்
நீணிலைய மாளிகைகள்
    நிகரில்அணி பெறவிளக்கிக்
காணவரு கைவண்ணம்
    கவின்ஓங்கும் படியெழுதி
வாணிலவு மணிக்கடைக்கண்
    மங்கலக்கோ லம்புனைந்து.

They decorated, at once beautifully and peerlessly,
The sky-high and storeyed mansions,
Mantapams abounding in riches, and houses
Endowed with high thresholds; pictures
Of rich beauty and enchanting to behold, attesting
Artistic excellence were painted and exhibited
In many places; they also auspiciously decked
The bright and gem-set entrances of thresholds.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4962 on: September 20, 2016, 08:31:05 AM »
Verse  1174:


நீடுநிலைத் தோரணங்கள்
    நீள்மறுகு தொறும்நிரைத்து
மாடுயரும் கொடிமாலை
    மணிமாலை இடைப்போக்கிச்
சேடுயரும் வேதிகைகள்
    செழுஞ்சாந்து கொடுநீவிப்
பீடுகெழு மணிமுத்தின்
    பெரும்பந்தர் பலபுனைந்தார்.They filled the long streets with rows
Of long Toranas; they hung on the sides, garlands
Of fresh creepers and flowers and also garlands
Set with manifold gems; they coated the bright Pials
With splendorous gold-dust; they also reared Pandals
Bedecked with lovely and auspicious and glorious pearls.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2016, 08:32:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4963 on: September 20, 2016, 08:33:31 AM »
Verse  1175:


மன்றல்வினைத் திருமுளைநாள்
    தொடங்கிவரு நாளெல்லாம்
முன்றில்தொறும் வீதிதொறும்
    முகநெடுவா யில்கள்தொறும்
நின்றொளிரும் மணிவிளக்கு
    நிறைவாசப் பொற்குடங்கள்
துன்றுசுடர்த் தாமங்கள்
    தூபங்கள் துதைவித்தார்.


They filled the long streets with rows
Of long Toranas; they hung on the sides, garlands
Of fresh creepers and flowers and also garlands
Set with manifold gems; they coated the bright Pials
With splendorous gold-dust; they also reared Pandals
Bedecked with lovely and auspicious and glorious pearls.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4964 on: September 20, 2016, 08:36:06 AM »
Verse  1176:எங்கணும்மெய்த் திருத்தொண்டர்
    மறையவர்கள் ஏனையோர்
மங்கலநீள் மணவினைநாள்
    கேட்டுமிக மகிழ்வெய்திப்
பொங்குதிருப் புகலிதனில்
    நாள்தோறும் புகுந்துஈண்ட
அங்கண்அணைந் தவர்க்கெல்லாம்
    பெருஞ்சிறப்பு மிகவளித்தார்.Truthful and divine serviteurs, Brahmins and others
Who heard everywhere of the auspicious acts done
For the wedding, greatly rejoiced and came
To Pukali abounding in divinity, in great throngs,
Every day; to all of them that so gathered there
Great and honorable hospitality was extended.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2016, 08:37:48 AM by Subramanian.R »