Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 573067 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4935 on: September 17, 2016, 08:59:20 AM »
Verse  1147:


மன்னுமிசை மொழிவண்டார்
    குழலரிவை என்றெடுத்து
மின்னுசுடர் மாளிகைவிண்
    தாங்குவபோல் வேணுபுரம்
என்னும்இசைச் சொன்மாலை
    எடுத்தியம்பி எழுந்தருளிப்
புன்னைமணங் கமழ்புறவப்
    புறம்பணையில் வந்தணைந்தார்.His decade of sempiternal melody opened thus:
"Vandaar Kuzhal Arivai?" In that garland
Of sweet verse, he made this melodic affirmation:
"The bright mansions of Venupuram look as though
They bear the heavens." He marched on and came
To the outskirts of Puravam rich in the scent
Of Punnai flowers, and endowed with fertile fields.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2016, 09:01:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4936 on: September 17, 2016, 09:02:20 AM »
Verse  1148:


வாழிவளர் புறம்பணையின்
    மருங்கணைந்து வரிவண்டு
சூழுமலர் நறுந்தீப
    தூபங்க ளுடன்தொழுது
காழிநகர் சேர்மின்எனக்
    கடைமுடிந்த திருப்பதிகம்
ஏழிசையி னுடன்பாடி
    எயில்மூதூர் உட்புகுந்தார்.


As he came near the outskirts of that ever-blessed city,
He adored it with flowers in which
Striped chafers lay cradled, with goodly lamps
And with the fragrant smoke of frankincense;
He sang a divine decade of seven-fold music
And in the concluding line of each stanza
He appealed thus: "Come ye all to the city of Kaazhi!"
Thus singing, he moved into the hoary and walled city.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2016, 09:04:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4937 on: September 17, 2016, 09:05:08 AM »
Verse  1149:


சேணுயர்ந்த திருத்தோணி
    வீற்றிருந்த சிவபெருமான்
தாள்நினைந்த ஆதரவின்
    தலைப்பாடு தனையுன்னி
நீள்நிலைக்கோ புரம்அணைந்து
    நேரிறைஞ்சிப் புக்கருளி
வாள்நிலவு பெருங்கோயில்
    வலங்கொண்டு முன்பணிந்தார்.


His love for the feet of Lord Siva enshrined
In the sky-high Sacred Ark swelled; with his thought
Poised in such devotion he reached the tall
Entrance-tower and prostrated before it; he rose up,
Moved in, went round the great and bright shrine,
And bowed before Brahmapureeswarar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4938 on: September 17, 2016, 09:07:00 AM »
Verse  1150:


முன்னிறைஞ்சித் திருவருளின்
    முழுநோக்கம் பெற்றேறிப்
பொன்னிமயப் பாவையுடன்
    புணர்ந்திருந்த புராதனரைச்
சென்னிமிசைக் குவித்தகரம்
    கொடுவிழுந்து திளைத்தெழுந்து
மன்னுபெரு வாழ்வெய்தி
    மனங்களிப்ப வணங்குவார்.

He adored Him, and was with His divine grace
Wholly blessed; then he ascended the flight
Of steps leading to the Ark-shrine and reaching it,
Hailed the Ancient One enshrined there
With His Consort, the Daughter of auric Himavant;
With his hands folded above his head, he fell
Prostrate on the floor in adoration and reveled
In the bliss of worship; he felt blessed
With everlasting life; his mind was steeped in joy.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2016, 09:10:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4939 on: September 18, 2016, 08:48:34 AM »
Verse  1151:


பரவுதிருப் பதிகங்கள்
    பலவும்இசை யினிற்பாடி
விரவியகண் ணருவிநீர்
    வெள்ளத்திற் குளித்தருளி
அரவணிந்தார் அருள்பெருகப்
    புறம்பெய்தி அன்பருடன்
சிரபுரத்துப் பெருந்தகையார்
    தந்திருமா ளிகைசேர்ந்தார்.


He sang many a divine decade in praise of the Lord
And stood bathed by the tears that cascaded
From his eyes; blessed with the abounding grace
Of the Lord whose jewels are snakes, he moved out;
Then with the devotees, the great one of Sirapuram
Reached his hallowed mansion.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4940 on: September 18, 2016, 08:50:43 AM »
Verse  1152:


மாளிகையின் உள்ளணைந்து
    மறையவர்கட் கருள்புரிந்து
தாள்பணியும் பெருங்கிளைக்குத்
    தகுதியினால் தலையளிசெய்
தாளுடைய தம்பெருமான்
    அடியவர்க ளுடன்அமர்ந்து
நீளவரும் பேரின்பம்
    மிகப்பெருக நிகழுநாள்.


He moved into the mansion and graced the greeting
Brahmins; he duly and mercifully blessed his great kin
That hailed his feet; with the devotees of His Lord
That ruled him, he abode, poised in bliss
That grew day by day; as he thus flourished?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4941 on: September 18, 2016, 08:52:41 AM »
Verse  1153:


காழிநா டுடையபிரான்
    கழல்வணங்கி மகிழ்வெய்த
ஆழியினும் மிகப்பெருகும்
    ஆசையுடன் திருமுருகர்
வாழிதிரு நீலநக்கர்முதல்
    தொண்டர் மற்றெனையோர்
சூழுநெடுஞ் சுற்றமுடன்
    றோணிபுரந் தொழுதணைந்தார்.


To adore the feet of the lord of Kaazhi
And thus come by abiding happiness, with swelling love
That exceeded the very ocean, Tirumurukar, blessed
Tiruneelanakkar and other servitors with their great kin
Arrived thither, having adored the Lord of the Ark.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4942 on: September 18, 2016, 08:55:02 AM »
Verse  1154:

வந்தவரை எதிர்கொண்டு
    மனமகிழ்ந்து சண்பையர்கோன்
அந்தமில்சீர் அடியார்க
    ளவரோடு மினிதமர்ந்து
சுந்தரவா ரணங்கினுடன்
    றோணியில்வீற் றிருந்தாரைச்
செந்தமிழின் பந்தத்தால்
    திருப்பதிகம் பலபாடி.The Prince of Sanbai received them with a rejoicing mind;
He sweetly abode with the servitors of endless glory;
He hailed the Lord enthroned in the Ark with His Consort
Of supreme beauty in many a decade
Of splendorous Tamizh of perfect prosody.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4943 on: September 18, 2016, 08:57:27 AM »
Verse 1155:


பெருமகிழ்ச்சி யுடன்செல்லப்
    பெருந்தவத்தால் பெற்றவரும்
மருவுபெருங் கிளையான
    மறையவரும் உடன்கூடித்
திருவளர்ஞா னத்தலைவர்
    திருமணம்செய் தருளுதற்குப்
பருவம்இது என்றெண்ணி
    அறிவிக்கப் பாங்கணைந்தார்.


Days rolled on in great joy; the great tapaswi-father
Of the godly child and his great kin of Brahmins
Met and concluded thus: "The age for the marriage
Of the lord of ever-growing and divine wisdom is come."
To apprise him of this, they came unto him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2016, 08:58:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4944 on: September 18, 2016, 08:59:56 AM »
Verse  1156:


நாட்டுமறை முறையொழுக்கம்
    ஞானபோ னகருக்கும்
கூட்டுவது மனங்கொள்வார்
    கோதில்மறை நெறிச்சடங்கு
காட்டவரும் வேள்விபல
    புரிவதற்கோர் கன்னிதனை
வேட்டருள வேண்டுமென
    விண்ணப்பம் செய்தார்கள்.Desiring to have the godly child established
In the way of the Vedas befitting the life on earth
They besoght him thus: "To come by the right
To perform the Vedic sacrifices with all their
Attendant rites, may you be pleased to wed a virgin."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: September 18, 2016, 09:01:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4945 on: September 18, 2016, 09:02:33 AM »
Verse 1157:மற்றவர்தம் மொழிகேட்டு
    மாதவத்தின் கொழுந்தனையார்
சுற்றமுறு பெரும்பாசத்
    தொடர்ச்சிவிடு நிலைமையராய்ப்
பெற்றம்உயர்த் தவரருள்முன்
    பெற்றதனால் இசையாது
முற்றியதா யினுங்கூடா
    தென்றவர்முன் மொழிந்தருள.


He who was like unto the shoot of great tapas
Listened to their words; he desired to snap
The great fetter that was his large kin; he would
Not consent to their request as he had already come
By the Grace of the Lord whose banner sports the Bull;
He spake to them thus: "What you say is good,
But it befits me not."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4946 on: September 18, 2016, 09:04:59 AM »
Verse 1158:


அருமறையோர் அவர்பின்னும்
    கைதொழுதங் கறிவிப்பார்
இருநிலத்து மறைவழக்கம்
    எடுத்தீர்நீர் ஆதலினால்
வருமுறையால் அறுதொழிலின்
    வைதிகமா நெறியொழுகும்
திருமணம்செய் தருளுதற்குத்
    திருவுள்ளம் செய்யுமென.

Then with folded hands the rare Brahmins importuned
Him thus: "You have indeed established
The Vedic way in this wide world; so in keeping
With its tradition and to perform the sixfold duty
Of a Brahmin, you should be pleased to give
Assent for the wedding which is of the Vedic way."

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4947 on: September 18, 2016, 09:07:24 AM »
Verse 1159:


மறைவாழ அந்தணர்தம்
    வாய்மையொழுக் கம்பெருகும்
துறைவாழச் சுற்றத்தார்
    தமக்கருளி உடன்படலும்
பிறைவாழுந் திருமுடியில்
    பெரும்புனலோ டரவணிந்த
கறைவாழுங் கண்டத்தார்
    தமைத்தொழுது மனங்களித்தார்.For the flourishing of the Brahminical conduct
Poised in the Vedic truth of the Brahmins,
The godly child graced his kin with his consent;
Then they hailed the blue-throated Lord Whose
Divine matted hair is decked with the crescent moon
The swelling Ganga and the snake, and rejoiced.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2016, 09:08:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4948 on: September 18, 2016, 09:09:57 AM »
Verse  1160:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருவுள்ளஞ் செய்ததற்குத்
தருவாய்மை மறையவரும்
    தாதையரும் தாங்கரிய
பெருவாழ்வு பெற்றாராய்ப்
    பிஞ்ஞகனார் அருளென்றே
உருகாநின்று இன்பமுறும்
    உளமகிழ்ச்சி எய்துவார்.


The truthful Brahmins and the father felt blessed
With the lofty and beatific life when
Tiru Jnaana Sambandhar expressed his willingness
For his espousal; they thought it was but the grace
Of Grace; melting in devotion they felt delighted.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 18, 2016, 09:11:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4949 on: September 19, 2016, 08:45:19 AM »
Verse  1161:ஏதமில்சீர் மறையவரில்
    ஏற்றகுலத் தோடிசைவால்
நாதர்திருப் பெருமணத்து
    நம்பாண்டார் நம்பிபெறும்
காதலியைக் காழிநா
    டுடையபிரான் கைப்பிடிக்கப்
போதுமவர் பெருந்தன்மை
    எனப்பொருந்த எண்ணினார்.

They fittingly concluded thus; "Nampaandaar Nambi
Of the Lord's Perumananalloor hails from a matching clan
Of flawless Brahmins; great is his magnificence;
The lord of Kaazhi can surely marry his daughter."

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 19, 2016, 08:47:22 AM by Subramanian.R »