Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576157 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4920 on: September 16, 2016, 08:17:58 AM »
Verse  1132:இன்புற்றங் கமர்ந்தருளி
    ஈறில்பெருந் தொண்டருடன்
மின்பெற்ற வேணியினார்
    அருள்பெற்றுப் போந்தருளி
என்புற்ற மணிமார்பர்
    எல்லையிலா ஆட்சிபுரிந்
தன்புற்று மகிழ்ந்ததிரு
    அச்சிறுபாக் கத்தணைந்தார்.

He sojourned there in love; then with the innumerable
Devotees he departed thence blessed with the gracious
Leave of the Lord whose matted hair flashes like
Lightning; he reached Acchirupaakkam ruled by the Lord
Whose chest is bedecked with garlands of bone-beads.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4921 on: September 16, 2016, 08:20:15 AM »
Verse  1133:


ஆதிமுதல் வரைவணங்கி
    ஆட்சிகொண்டார் எனமொழியும்
கோதில்திருப் பதிகஇசை
    குலவியபா டலில்போற்றி
மாதவத்து முனிவருடன்
    வணங்கிமகிழ்ந் தின்புற்றுத்
தீதகற்றுஞ் செய்கையினார்
    சின்னாள்அங் கமர்ந்தருளி.

He adorned the Primal Lord and hymned a flawless
And melodious decade in which he affirmed thus:
"The Lord is the
(eternal) Ruler!"
Then he worshipped the Lord accompanied with the Munis
Of great tapas; he felt happy and he whose deeds
Do away with evil, sojourned there in joy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 16, 2016, 08:21:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4922 on: September 16, 2016, 08:22:40 AM »
Verse  1134:


ஏறணிந்த வெல்கொடியார்
    இனிதமர்ந்த பதிபிறவும்
நீறணிந்த திருத்தொண்டர்
    எதிர்கொள்ள நேர்ந்திறைஞ்சி
வேறுபல நதிகானம்
    கடந்தருளி விரிசடையில்
ஆறணிந்தார் மகிழ்ந்ததிரு
    அரசிலியை வந்தடைந்தார்.


Adoring the other shrines where the Lord whose flag
Sports the Bull, willingly abides,
And well received in all such places by the servitors
Resplendent with the holy ash,
He crossed many rivers and jungles and arrived
At Tiruvarasili of the Lord in whose extensive
Matted hair, the river courses its way.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4923 on: September 16, 2016, 08:25:08 AM »
Verse  1135:

அரசிலியில் அமர்ந்தருளும்
    அங்கண்அர சைப்பணிந்து
பரசியெழு திருப்புறவார்
    பனங்காட்டூர் முதலாய
விரைசெய்மலர்க் கொன்றையினார்
    மேவுபதி பலவணங்கித்
திரைசெய்நெடுங் கடலுடுத்த
    திருத்தில்லை நகரணைந்தார்.


He adored at Arasili the majestic and merciful Lord
And hymned His praise; adoring Tiru-p-Puravaar
Panangkaattoor and many other shrines where abides
The Lord who wears the fragrant garlands
Of Konrai, he came to the outskirts
Of holy Thillai girt with the billowy sea.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4924 on: September 16, 2016, 08:27:28 AM »
Verse  1136:


எல்லையில்ஞா னத்தலைவர்
    எழுந்தருள எதிர்கொள்வார்
தில்லையில்வா ழந்தணர்மெய்த்
    திருத்தொண்டர் சிறப்பினொடு
மல்கியெதிர் பணிந்திறைஞ்ச
    மணிமுத்தின் சிவிகையிழிந்
தல்கு பெருங் காதலுடன்
    அஞ்சலிகொண் டணைகின்றார்.


Hearing of the arrival of the Lord of boundless wisdom,
The Thillai-Brahmins and sacred servitors fore-gathered
And proceeded to receive him in all splendor;
When they bowed before him and hailed him
He descended from his beauteous litter
And paid them obeisance in great love, and joined them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 16, 2016, 08:29:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4925 on: September 16, 2016, 08:30:06 AM »
Verse 1137:


திருவெல்லை யினைப்பணிந்து
    சென்றணைவார் சேண்விசும்பை
மருவிவிளங் கொளிதழைக்கும்
    வடதிசைவா யிலைவணங்கி
உருகுபெருங் காதலுடன்
    உட்புகுந்து மறையினொலி
பெருகிவளர் மணிமாடப்
    பெருந்திருவீ தியைஅணைந்தார்.


He adored the sacred bourne of the holy city, moved on,
Came to the resplendent northern tower which seemed
To touch the sky, and adored it; then he moved in
In melting love, and reached the great and sacred
Street rich in mansions where the Vedas
Are chanted in ever-growing glory.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4926 on: September 16, 2016, 08:32:13 AM »
Verse 1138:


நலம்மலியும் திருவீதி
    பணிந்தெழுந்து நற்றவர்தம்
குலம்நிறைந்த திருவாயில்
    குவித்தமலர்ச் செங்கையொடு
தலம்உறமுன் தாழ்ந்தெய்தித்
    தமனியமா ளிகைமருங்கு
வலம் உறவந் தோங்கியபே
    ரம்பலத்தை வணங்கினார்.

He adored the sacred street where for ever abounds well-being,
By prostrating on it; he rose up, folded his roseate
Flower-hands over his head and proceeded
To the temple-entrance thronged by great tapaswins;
He prostrated on the floor in lowly adoration;
He rose up, moved in, circumambulated the great
And glorious shrine and adored the Perambalam.

Arunachala Siva.« Last Edit: September 16, 2016, 08:33:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4927 on: September 16, 2016, 08:34:38 AM »
Verse  1139:

வணங்கிமிக மனம்மகிழ்ந்து
    மாலயனும் தொழும்பூத
கணங்கள்மிடை திருவாயில்
    பணிந்தெழுந்து கண்களிப்ப
அணங்குதனிக் கண்டருள
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
குணங்கடந்த தனிக்கூத்தர்
    பெருங்கூத்துக் கும்பிடுவார்.


He adored and he grew exceedingly happy;
He prostrated on the floor at the Tiruvanukkan
Tiruvaayil where adored Vishnu and Brahma
And where throng thick the Siva-Bhoothas;
He rose up; with delighted eyes he adored
The great and grand dance of the unique Dancer
Who is beyond all Gunas,
The dance that is witnessed by His peerless Consort.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 16, 2016, 08:36:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4928 on: September 16, 2016, 08:37:15 AM »
Verse  1140:


தொண்டர்மனம் பிரியாத
    திருப்படியைத் தொழுதிறைஞ்சி
மண்டுபெருங் காதலினால்
    நோக்கிமுகம் மலர்ந்தெழுவார்
அண்டமெலாம் நிறைந்தெழுந்த
    ஆனந்தத் துள்ளலைந்து
கண்டபே ரின்பத்தின்
    கரையில்லா நிலையணைந்தார்.


He prostrated on the floor before the sacred flight
Of steps called Tirukkalitruppadiyaar
Inseparable from the minds of the devotees,
And rose up, his face lit up by an immense
And soaring love; he was tossed by the flood
Of bliss in which were immersed all the worlds;
He knew not the shores of the sea of bliss
In which he was so divinely immersed.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4929 on: September 17, 2016, 08:44:05 AM »
Verse  1141:

அந்நிலைமை யடைந்துதிளைத்
    தாங்கெய்தாக் காலத்தின்
மன்னுதிரு அம்பலத்தை
    வலங்கொண்டு போந்தருளிப்
பொன்னணிமா ளிகைவீதிப்
    புறத்தணைந்து போதுதொறும்
இன்னிசைவண் தமிழ்பாடிக்
    கும்பிட்டங் கினிதமர்ந்தார்.Such was his realized bliss in which he reveled;
During the hours of the closure of the shrine
He would circumambulate the sempiternal
Tirucchitrambalam; then he would move out
To the street dight with mansions decked with gold;
During the hours of Pooja, he would hymn
Bountiful and melodic decades; thus he adored
The Lord and sojourned there.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 17, 2016, 08:45:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4930 on: September 17, 2016, 08:46:49 AM »
Verse 1142:


திருந்தியசீர்த் தாதையார்
    சிவபாத இருதயரும்
பொருந்துதிரு வளர்புகலிப்
    பூசுரரும் மாதவரும்
பெருந்திருமால் அயன்போற்றும்
    பெரும்பற்றப் புலியூரில்
இருந்தமிழா கரர்அணைந்தார்
    எனக்கேட்டு வந்தணைந்தார்.


The glorious and flawless Siva Paada Hrudayar
And the earthly celestials--the great tapaswins--,
Of ever-divine Pukali, hearing of the sojourn
Of the goldly child--the source of Tamizh--,
At Perumpatrappuliyoor, hailed by great Vishnu--
Abounding in great wealth--, and Brahma, came there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2016, 08:49:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4931 on: September 17, 2016, 08:49:50 AM »
Verse  1143:


ஆங்கவரைக் கண்டுசிறப்
    பளித்தருளி அவரோடும்
தாங்கரிய காதலினால்
    தம்பெருமான் கழல்வணங்க
ஓங்குதிருத் தில்லைவாழ்
    அந்தணரும் உடனாகத்
தேங்கமழ்கொன் றைச்சடையார்
    திருச்சிற்றம் பலம்பணிந்தார்.The godly child beheld them and graced them; with them
And with the Brahmins of Thillai of lofty glory
And in exceeding love, to adore the ankleted feet
Of his Lord, he came to Tirucchitrambalam of the Lord
Whose matted hair is decked with honey-fragrant
Konrai flowers, and there worshipped.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4932 on: September 17, 2016, 08:51:57 AM »
Verse  1144:


தென்புகலி அந்தணரும்
    தில்லைவா ழந்தணரும்
அன்புநெறி பெருக்குவித்த
    ஆண்தகையார் அடிபோற்றிப்
பொன்புரிசெஞ் சடைக்கூத்தர்
    அருள்பெற்றுப் போந்தருளி
இன்புறுதோ ணியில்அமர்ந்தார்
    தமைவணங்க எழுந்தருள.


The Brahmins of the southern Pukali
And the Thillai-Brahmins hailed the feet of the Lord--
The fosterer of Bhakti?s way--;
Blessed with the leave of the Lord of auric, matted
Hair, they moved out and fared forth to adore
The Lord joyously enshrined in the Ark.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 17, 2016, 08:55:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4933 on: September 17, 2016, 08:54:24 AM »
Verse  1145:


நற்றவர்தங் குழாத்தோடும்
    நம்பர்திரு நடம்செய்யும்
பொற்பதியின் திருவெல்லை
    பணிந்தருளிப் புறம்போந்து
பெற்றம்உயர்த் தவர்அமர்ந்த
    பிறபதியும் புக்கிறைஞ்சிக்
கற்றவர்கள் பரவுதிருக்
    கழுமலமே சென்றடைவார்.The godly child accompanied with the godly tapaswins
Adored the hallowed bourne of Thillai where the Lord
Enacts His dance, and marched on; he adored the other
Shrines of the Lord, whose flag sports the Bull;
Then he left for Kazhumalam, hailed by the learned.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 17, 2016, 08:56:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4934 on: September 17, 2016, 08:57:11 AM »
Verse  1146:பல்பதிகள் கடந்தருளிப்
    பன்னிரண்டு பெயர்படைத்த
தொல்லைவளப் பூந்தராய்
    தூரத்தே தோன்றுதலும்
மல்குதிரு மணிமுத்தின்
    சிவிகையிழிந் தெதிர்வணங்கிச்
செல்வமிகு பதியதன்மேல்
    திருப்பதிகம் அருள் செய்வார்.


He crossed several towns, and when hoary Poontharaai
Of uberty-- the sacred city with twelve names--, appeared
At a great distance, he stepped out of his holy,
Beauteous and pearly palanquin, and adored it; then
He hymned a divine decade on that city abounding in wealth.

Arunachala Siva.