Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564030 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4740 on: August 28, 2016, 08:53:31 AM »
Verse  953:


அங்கம் மாநிலத் தெட்டுற
    வணங்கிப்புக் கஞ்சலி முடியேறப்
பொங்கு காதலிற் புடைவலங்
    கொண்டுமுன் பணிந்துபோற் றெடுத்தோதித்
துங்க நீள்பெருந் தோணியாம்
    கோயிலை அருளினால் தொழுதேறி
மங்கை யோடுடன் வீற்றிருந்
    தருளினார் மலர்க்கழல் பணிவுற்றார்.


He prostrated on the ground with the eight parts of his body
Touching the earth; then he moved in; with his hands
Folded in adoration above his head and in spiraling
Devotion he circumambulated the shrine; he bowed
Before the divine presence and hailed it; he adored
And hailed it; he adored the long and vast and sacred Ark
By the grace of the Lord and ascended the hill;
Thither he adored the flower-feet
Of the Lord concorporate with His Consort.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4741 on: August 28, 2016, 08:55:50 AM »
Verse  954:


முற்றும் மெய்யெலாம் புளகங்கள்
    முகிழ்த்தெழ முகந்துகண் களிகூரப்
பற்றும் உள்ளம்உள் ளலைத்தெழும்
    ஆனந்தம் பொழிதரப் பணிந்தேத்தி
உற்றுமை சேர்வ தெனுந்திரு
    வியமகம் உவகையால் எடுத்துஏத்தி
வெற்றி யாகமீ னவன்அவை
    எதிர்நதி மிசைவரு கரனென்பார்.The hair on his thrilled body stood erect;
His eyes-- blessed with Darshan--, were delighted;
Bliss flooded in his sacred bosom and overflowed;
He thus hailed and adored the Lord; then he hymned
Joyously the decade of Tiruviyamakam beginning
With the words: "Utrumai Servathu," and sang His praise thus:
"In the assembly of the Pandya, He graced me with victory;
He caused the palm-leaf to swim against the current;
Gracious indeed are the acts of the Lord-God."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2016, 08:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4742 on: August 28, 2016, 08:58:30 AM »
Verse  955:


சீரின் மல்கிய திருப்பதி
    கத்தினில் திருக்கடைக் காப்பேற்றி
வாரின் மல்கிய வனமுலை
    யாளுடன் மன்னினார் தமைப்போற்றி
ஆரும் இன்னருள் பெற்றுமீண்
    டணைபவர் அங்கையால் தொழுதேத்தி
ஏரின் மல்கிய கோயில்முன்
    பணிந்துபோந் திறைஞ்சினர் மணிவாயில்.


At its close he sealed the divine decade with his blessing;
He hailed the eternal Lord of the Ark enshrined
With His Consort of beautiful, Kacchu-covered breasts;
He folded his hands in adoration and moved out, blessed
With divine grace in full and sweet measure;
Having adored the divine shrine wrought with beauty,
He came to the entrance-tower and adored it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4743 on: August 28, 2016, 09:00:41 AM »
Verse  956:


தாதை யாரும்அங் குடன்பணிந்து
    அணைந்திடச் சண்பையார் தனியேறு
மூதெ யில்திரு வாயிலைத்
    தொழுதுபோய் முகைமலர்க் குழலார்கள்
ஆதரித்துவாழ்த் துரையிரு
    மருங்கெழ அணிமறு கிடைச்சென்று
காத லித்தவர்க் கருள்செய்து
    தந்திரு மாளிகைக் கடைசார்ந்தார்.


Thither came his Father and adored and joined him;
The godly child, verily the Lion of Sanbai
Adoring the divine entrance girt with the hoary walls
Moved out into the street where, on either side,
Women with blooming flowers on their hair, hailed him
In loving devotion, with auspicious words; he graced them
That greeted him in love, and came
Before the threshold of his holy house.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4744 on: August 28, 2016, 09:02:48 AM »
Verse 957:நறவம் ஆர்பொழிற் புகலியில்
    நண்ணிய திருஞான சம்பந்தர்
விறலி யாருடன் நீலகண்
    டப்பெரும் பாணர்க்கு மிகநல்கி
உறையு ளாம்அவர் மாளிகை
    செலவிடுத் துள்ளணை தரும்போதில்
அறலி னேர்குழ லார்மணி
    விளக்கெடுத் தெதிர்கொள அணைவுற்றார்.


Tiru Jnaana Sambandhar who thus came to Pukali
Girt with gardens of meliferous flowers,
Gave gracious leave to Tiruneelakanta, the great Paanar,
And his wife, to depart for their abode; as he moved
Into his house, rows of women whose hair was
Dark like the black sand, stepped forward to receive him
Holding in their hands lighted lamps.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 28, 2016, 09:04:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4745 on: August 28, 2016, 09:05:17 AM »
Verse  958:


அங்க ணைந்தரு மறைக்குலத்
    தாயர்வந் தடிவணங் கிடத்தாமும்
துங்க நீள்பெருந் தோணியில்
    தாயர்தாள் மனங்கொளத் தொழுவாராய்த்
தங்கு காதலின் அங்கமர்ந்
    தருளுநாள் தம்பிரான் கழல்போற்றிப்
பொங்கும் இன்னிசைத் திருப்பதி
    கம்பல பாடினார் புகழ்ந்தேத்தி.

His mother that hailed from the clan of great and rare
Brahmins, came before him and adored his feet;
He thereupon set his mind on the feet of the Mother
Enshrined in the great and vast and holy Ark,
And adored Her; in abiding joy he abode there
And hailed the feet of the Lord, hymning Him
In many a divine decade of sweet and swelling melody.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4746 on: August 28, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  959:


நீல மாவிடந் திருமிடற்
    றடக்கிய நிமலரை நேரெய்தும்
கால மானவை அனைத்தினும்
    பணிந்துடன் கலந்தஅன் பர்களோடும்
சால நாள்கள்அங் குறைபவர்
    தையலாள் தழுவிடக் குழைகம்பர்
கோல மார்தரக் கும்பிடும்
    ஆசைகொண் டெழுங்குறிப் பினர்ஆனார்.


He duly hailed the Lord that holds in His throat
The great blue venom, during all the hours of worship;
He abode there many days in the company
Of holy devotees; then, there arose in his heart
A divine desire to adore the beauteous form of Ekampar
Who grew lithe when His Consort embraced Him close.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4747 on: August 28, 2016, 09:09:52 AM »
Verse  960:


தண்ட கத்திரு நாட்டினைச்
    சார்ந்துவந்து எம்பிரான் மகிழ்கோயில்
கண்டு போற்றிநாம் பணிவதென்
    றன்பருக் கருள்செய்வார் காலம்பெற்
றண்ட ருக்கறி வரும்பெருந்
    தோணியில் இருந்தவர் அருள்பெற்றுத்
தொண்டர் சூழ்ந்துடன் புறப்படத்
    தொடர்ந்தெழுந் தாதையார்க் குரைசெய்வார்.


He graciously spake to his devotees thus:
"We will proceed to Tondai-Nadu and adore the Lord
In all His shrines where He abides in joy."
He was blessed with the leave of Tonipuram's Lord--
Unknowable even to gods--, at the propitious hour;
As he, circled by the devotees was about to fare forth
He spake thus to his father who rose up to accompany him:

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 28, 2016, 09:11:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4748 on: August 29, 2016, 08:56:37 AM »
Verse  961:


அப்பர் நீர்இனி இங்கொழிந்
    தருமறை அங்கிவேட் டன்போடுந்
துப்பு நேர்சடை யார்தமைப்
    பரவியே தொழுதிரு மெனச்சொல்லி
மெய்ப்பெருந் தொண்டர் மீள்பவர்
    தமக்கெலாம் விடைகொடுத் தருளிப்போய்
ஒப்பி லாதவர் தமைவழி
    யிடைப்பணிந் துருகுமன் பொடுசெல்வார்.


"O father, do not accompany us; be pleased to abide
Here to foster the sacrificial fire and hail the Lord
Whose matted hair is coral-hued." He then gave
Leave to the great and true devotees who desired
To abide there, to so abide, and proceeded
Onward, adoring the peerless Lord in His shrines
On his way, in melting love.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4749 on: August 29, 2016, 08:58:54 AM »
Verse 962:


செல்வம் மல்கிய தில்லைமூ
    தூரினில் திருநடம் பணிந்தேத்திப்
பல்பெ ருந்தொண்ட ரெதிர்கொளப்
    பரமர்தந் திருத்தினை நகர்பாடி
அல்கு தொண்டர்கள் தம்முடன்
    திருமாணி குழியினை அணைந்தேத்தி
மல்கு வார்சடை யார்திருப்
    பாதிரிப் புலியூரை வந்துற்றார்.

செல்வம் நிறைந்த `தில்லை' என்ற பழம் பெரும் பதியில் இறைவரின் திருக்கூத்தை வணங்கிப் போற்றிப் பெருந் தொண்டர்கள் பலரும் வரவேற்கச் சென்று, இறைவரின் `திருத்தினை' நகரை அடைந்து பாடிச்சென்று, அத்தொண்டர்களுடன் `திருமாணி குழியினை' அடைந்து போற்றி, செறிந்து பொருந்திய நீண்ட சடையை உடைய இறைவரின் `திருப்பாதிரிப்புலியூரை' வந்து அடைந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 29, 2016, 09:01:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4750 on: August 29, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 963:


கன்னி மாவனங் காப்பென
    இருந்தவர் கழலிணை பணிந்தங்கு
முன்ன மாமுடக் கால்முயற்
    கருள்செய்த வண்ணமும் மொழிந்தேத்தி
மன்னு வார்பொழில் திருவடு
    கூரினை வந்தெய்தி வணங்கிப்போய்ப்
பின்னு வார்சடை யார்திரு
    வக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார்.

He adored the feet of the Lord Protector of the great
Kanni-Maavanam and hymned a decad in which he unfolded
How the Lord was pleased to grace
(Mangana) muni
Cursed to become a hare with bent feet;
He came to Tiruvadukoor girt with long
Stretches of gardens, and there adored the Lord;
Then he came to Tiruvakkarai of the Lord of plaited hair.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2016, 09:03:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4751 on: August 29, 2016, 09:05:18 AM »
Verse  964:வக்க ரைப்பெரு மான்தனை
    வணங்கிஅங் கமருநாள் அருளாலே
செக்கர் வேணியார் இரும்பைமா
    காளமும் சென்றுதாழ்ந் துடன்மீண்டு
மிக்க சீர்வளர் அதிகைவீ
    ரட்டமும் மேவுவார் தம்முன்பு
தொக்க மெய்த்திருத் தொண்டர்வந்
    தெதிர்கொளத் தொழுதெழுந் தணைவுற்றார்.

He adored the Lord of Tiruvakkarai and sojourned there;
Thence he came to Irumpaimaakaalam where abides
The Lord whose hue is like the ruddy sky, adored the Lord
And anon returned; then cheerfully received by great throngs
Of devotees at the outskirts, he came toward the Lord?s shrine
Of Atikai Veerattam of glorious and manifold wealth,
Adoring Him as he moved on.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4752 on: August 29, 2016, 09:07:41 AM »
Verse 965:


ஆதி தேவர்அங் கமர்ந்தவீ
    ரட்டானஞ் சென்றணை பவர்முன்னே
பூதம் பாடநின் றாடுவார்
    திருநடம் புலப்படும் படிகாட்ட
வேத பாரகர் பணிந்துமெய்
    உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும்
கோதி லாஇசை குலவுகுண்
    டைக்குறட் பூதம்என் றெடுத்துஏத்தி.To him who was hastening to reach Veerattam
Where is enshrined the Primal Lord, the Lord revealed
His sacred dance attended by the singing Bhoothas;
The Brahmin-child well versed in the Vedas bowed
In obeisance; in truthful consciousness and melting love
He hymned a flawless and musical decade beginning
With the words: "Kuntai-k-kurall Bhootham."


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2016, 09:09:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4753 on: August 29, 2016, 09:10:16 AM »
Verse 966:

பரவி ஏத்திய திருப்பதி
    கத்திசை பாடினார் பணிந்தங்கு
விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்தினி
    துறைபவர் விமலரை வணங்கிப்போய்
அரவ நீர்ச்சடை அங்கணர்
    தாம்மகிழ்ந் துறைதிரு வாமாத்தூர்
சிரபு ரத்துவந் தருளிய
    திருமறைச் சிறுவர்சென் றணைவுற்றார்.He sang and hailed the Lord in psalms of music;
He adored Him; accompanied with the devotees there
He sojourned; then taking leave of Him after adoring
The pure One, the holy Brahmin-child that hailed
From Sirapuram arrived at Tiruvaamaatthoor
Where the merciful One whose crest holds the serpent
And the flood, willingly abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 29, 2016, 09:11:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4754 on: August 29, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  967:


சென்ற ணைந்துசிந் தையின்மகிழ்
    விருப்பொடு திகழ்திரு வாமாத்தூர்ப்
பொன்ற யங்குபூங் கொன்றையும்
    வன்னியும் புனைந்தவர் அடிபோற்றிக்
குன்ற வார்சிலை யெனுந்திருப்
    பதிகமெய் குலவிய இசைபாடி
நன்று மின்புறப் பணிந்துசெல்
    வார்திருக் கோவலூர் நகர்சேர்ந்தார்.

Reaching the shrine in love and joy, he hailed the feet
Of the Lord of Tiruvaamaatthoor that wears
The beauteous and golden blooms of konrai
And vanni; he hymned the truthful and tuneful decade
Beginning with the words: "Kunra vaar silai,"
And adored Him, poised in sweet devotion;
Then he came to the city of Tirukkovaloor.


Arunachala Siva.