Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576259 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4710 on: August 25, 2016, 09:09:43 AM »
Verse  923:


எடுத்துரைத்த புத்தனெதிர் இயம்பு மன்பர்
    எரியுணர்வுக் கெடுத்துக்காட் டாகச் சொன்னாய்
அடுத்தவுணர் உருவுடைய தன்று சொன்ன
    அனல்வடிவிற் றாம் அதுவும் அறிதி நுங்கோன்
தொடுத்தநிகழ் காலமே யன்றி ஏனைத்
    தொடர்ந்தஇரு காலமுந்தொக் கறியுமாகில்
கடுத்தஎரி நிகழ்காலத் திட்ட தல்லால்
    காணாத காலத்துக் கதுவா தென்றார்.


To Caari Buddha that argued thus, the devotee
Replied even thus: "You likened the act of fire
To that of consciousness; know that whereas consciousness
Is without form, fire has a form; if your god
Can know not only time present but time past and future too,
And that too simultaneously, know that the fire raised
In time present (cited by you as an example),
Can neither burn in time past nor future.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2016, 09:11:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4711 on: August 25, 2016, 09:12:15 AM »
Verse 924:


ஆதலினால் உன்னிறைவன் பொருள்கள் எல்லாம்
    அறிந்ததுநும் முத்திபோல் ஆயிற் றன்றே
ஏதமாம் இவ்வறிவால் உரைத்த நூலும்
    என்றவனுக் கேற்குமா றருளிச் செய்ய
வாதமா றொன்றின்றித் தோற்றான் புத்தன்
    மற்றவனை வென்றருளிப் புகலி மன்னர்
பாததா மரைபணிந்தார் அன்பர் தங்கள்
    பான்மையழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார்.


"So the omniscience of your god is hollow
Like his Moksha; the works in this connection too are
Like that." Thus he replied in the way acceptable to him.
As he had nothing further to argue, he failed
In the disputation; having vanquished him, the devotee
Fell at the flower-feet of the Prince of Pukali;
The Buddhists too having lost faith
In their faith. fell at his feet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4712 on: August 25, 2016, 09:14:37 AM »
Verse 925:


புந்தியினால் அவருரைத்த பொருளின் தன்மை
    பொருளன்றாம் படியன்பர் பொருந்தக் கூற
மந்தவுணர் வுடையவரை நோக்கிச் சைவம்
    அல்லாது மற்றொன்றும் இல்லை யென்றே
அந்தமில்சீர் மறைகள்ஆ கமங்கள் ஏனை
    அகிலகலைப் பொருளுணர்ந்தார் அருளிச் செய்யச்
சிந்தையினில் அதுதெளிந்து புத்தர் சண்பைத்
    திருமறையோர் சேவடிக்கீழ்ச் சென்று தாழ்ந்தார்.


Thus the devotee competently explicated
That the truths of the Buddhists solely grounded
On Buddhi, are not true; addressing the dull ones
The godly child, the expounder of the deathless
And glorious Vedas, Aagamas and the innumerable
Scriptures that stem therefrom, said: "Barring
Saivism there is nothing else." The Buddhists
That became clarified in their mind-heart
Neared the sacred Brahmin-child of Sanbai
And adored his roseate feet.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 25, 2016, 09:16:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4713 on: August 25, 2016, 09:17:30 AM »
Verse 926:


அன்றவர்க்குக் கவுணியர்கோன் கருணை நோக்கம்
    அணை தலினால் அறிவின்மை அகன்று நீங்கி
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து சைவ ரானார்
    முகைமலர்மா ரியின்வெள்ளம் பொழிந்த தெங்கும்
நின்றனவும்சரிப்பனவும் சைவ மேயாம்
    நிலைமையவர்க் கருள்செய்து சண்பை வேந்தர்
சென்றுசிவ னார்பதிகள் பணிய வேண்டித்
    திருக்கடவூர் அதன்மருங்கு சேர வந்தார்.


As the benign look of the Prince of Kaazhi
Rained grace on them, cured clean of nescience
They fell down prostrate before him and rose up
As Saivites; celestial flowers rained everywhere;
He graced them with the knowledge that the immobile
And the mobile are both Saivam.
Then the Prince of Sanbai desiring to adore at
The shrines of Siva, fared forth and came
To the outskirts of Tirukkadavoor.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4714 on: August 25, 2016, 09:19:30 AM »
Verse  927:


அந்நகரில் அடியார்கள்
    எதிர்கொள்ள புக்கருளிக்
கொன்னவிலுங் கூற்றுதைத்தார்
    குரைகழல்கள் பணிந்தேத்தி
மன்னியமர்ந் துறையுநாள்
    வாகீச மாமுனிவர்
எந்நகரில் எழுந்தருளிற்
    றென்றடியார் தமைவினவ.


Well-received by the serviteurs of the town
The godly child went into the town; he hailed
The Lord?s feet decked with resounding anklets,
The Lord who kicked Death that came to claim
The lives of men, to death; as he sojourned there
One day he asked the servitors thus: "In what town
Does Vaakisar-- the great saint--, abide at present?"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4715 on: August 25, 2016, 09:21:49 AM »
Verse  928:


அங்கவரும் அடிபோற்றி
    ஆண்டஅர செழுந்தருளிப்
பொங்குபுனற் பூந்துருத்தி
    நகரின்கண் போற்றிசைத்துத்
தங்குதிருத் தொண்டுசெயும்
    மகிழ்ச்சியினாற் சார்ந்தருளி
எங்குநிகழ்ந் திடஇருந்த
    படியெல்லாம் இயம்பினார்.The devotees adored his feet, stood up
And told him that Arasu ruled by the Lord, abode
At Tiruppoonthurutthi girt with the river Kaveri
Of swelling water; they also told him
Of his adoration, service and devotion to the Lord
And of his spiritually resplendent sojourn there.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 25, 2016, 09:23:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4716 on: August 25, 2016, 09:24:05 AM »
Verse  929:

அப்பரிசங் கவர்மொழிய
    ஆண்டஅர சினைக்காணும்
ஒப்பரிய பெருவிருப்பு
    மிக்கோங்க ஒளிபெருகும்
மைப்பொருவு கறைக்கண்டர்
    கழல்வணங்கி அருள்பெற்றுச்
செப்பரிய புகழ்ப்புகலிப்
    பிள்ளையார் செல்கின்றார்.When he heard the serviteurs speak thus,
A peerless great desire to behold Arasu
Owned by the Lord, welled up in him; he adored
The ankleted feet of the blue-throated Lord
And was blessed with His gracious leave;
Then the ineffably glorious and divine child
Of Pukali marched onward.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4717 on: August 25, 2016, 09:26:26 AM »
Verse  930:


பூவிரியுந் தடஞ்சோலை
    புடைபரப்பப் புனல்பரக்கும்
காவிரியின் தென்கரைபோய்க்
    கண்ணுதலார் மகிழ்ந்தஇடம்
மேவிஇனி தமர்ந்திறைஞ்சி
    விருப்புறுமெய்த் தொண்டரொடு
நாவரசர் உழைச்சண்பை
    நகரரசர் நண்ணுவார்.He traveled on the southern bank of the Kaveri
Of immense flood, abutting spacious and great
Gardens where burgeoned flowers of fragrance;
On his way he adored gladly at the shrines
Where the brow-eyed Lord abides in joy;
The Prince of Sanbai moved onward with them,
The loving serviteurs, to meet Tirunaavukkarasar.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4718 on: August 26, 2016, 08:58:13 AM »
Verse  931:


அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    பூந்துருத்திக் கணித்தாக
வந்தருளும் பெருவார்த்தை
    வாகீசர் கேட்டருளி
நந்தமையா ளுடையவரை
    நாம்எதிர்சென் றிறைஞ்சுவது
முந்தைவினைப் பயனென்று
    முகமலர அகமலர்வார்.


Vaakisar heard of the great tidings that he,
The crest-jewel of the Brahmins, was nearing
Poonthurutthi; he thought thus: "It is indeed
The fruit of the tapas wrought by us in our
Previous births that enable us now to receive
And adore him that truly owns us." Forthwith
His countenance bloomed in joy; so too his heart.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4719 on: August 26, 2016, 09:00:13 AM »
Verse  932:


எதிர்சென்று பணிவனென
    எழுகின்ற பெருவிருப்பால்
நதிதங்கு சடைமுடியார்
    நற்பதங்கள் தொழுதந்தப்
பதிநின்றும் புறப்பட்டுப்
    பரசமயஞ் சிதைத்தவர்பால்
முதிர்கின்ற பெருந்தவத்தோர்
    முன்னெய்த வந்தணைந்தார்.


Fired by a great desire he resolved thus: "Before him
Will I go and pay obeisance." Then adoring the hallowed feet
Of the river-crested Lord, he moved out of the town
And came towards him-- the annihilator of alien faiths--,
And the ripe devotees of great tapas.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4720 on: August 26, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 933:


திருச்சின்னம் பணிமாறக்
    கேட்டநாற் றிசையுள்ளோர்
பெருக்கின்ற ஆர்வத்தால்
    பிள்ளையார் தமைச்சூழ்ந்த
நெருக்கினிடை யவர்காணா
    வகைநிலத்துப் பணிந்துள்ளம்
உருக்கியெழு மனம்பொங்கத்
    தொண்டர்குழாத் துடன்அணைந்தார்.


When they heard the clarion call of the divine Cinnams,
From all the four directions, in great love,
Devotees came and thronged round the godly child;
Without being seen by him, Arasu fell on the ground
And adored him; his heart melted and his mind, in love,
Soared aloft; it was thus he melted into the devotee-throng.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4721 on: August 26, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  934:


வந்தணைந்த வாகீசர்
    வண்புகலி வாழ்வேந்தர்
சந்தமணித் திருமுத்தின்
    சிவிகையினைத் தாங்கியே
சிந்தைகளிப் புறவருவார்
    திருஞான சம்பந்தர்
புந்தியினில் வேறொன்று
    நிகழ்ந்திடமுன் புகல்கின்றார்.


With the palanquin-bearers, Vaakeesar bore
The beauteous and pearly litter of the Prince
Of munificent Pukali and moved on in great delight;
Then, something (strange and) different occurred
In Tiru Jnaana Sambandhar's buddhi; so he spake thus:

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4722 on: August 26, 2016, 09:07:03 AM »
Verse  935:


அப்பர்தாம் எங்குற்றார்
    இப்பொழுதென் றருள்செய்யச்
செப்பரிய புகழ்த்திருநா
    வுக்கரசர் செப்புவார்
ஒப்பரிய தவஞ்செய்தேன்
    ஆதலினால் உம்மடிகள்
இப்பொழுது தாங்கிவரப்
    பெற்றுய்ந்தேன் யான்என்றார்.


"Where indeed is Appar now?" When he spake thus,
The ineffably glorious Tirunaavukkarasar said:
"As I had wrought incomparable tapas, I am now
blessed with the beatitude of bearing
Your feet; behold, I stand redeemed."

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2016, 09:08:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4723 on: August 26, 2016, 09:09:33 AM »
Verse  936:


அவ்வார்த்தை கேட்டஞ்சி
    அவனியின்மேல் இழிந்தருளி
இவ்வாறு செய்தருளிற்
    றென்னாம்என் றிறைஞ்சுதலும்
செவ்வாறு மொழிநாவர்
    திருஞான சம்பந்தர்க்
கெவ்வாறு செயத்தகுவ
    தென்றெதிரே இறைஞ்சினார்.


Hearing the words of Appar, stricken with fear,
Down he descended, saying: "Is this the way that you
Should grace me?" The godly child adored him.
Then he whose tongue for ever articulates pious words
Said: "What else will become the glory
Of Tiru Jnaana Sambandhar?" This said, Appar adored the child.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2016, 09:11:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4724 on: August 26, 2016, 09:12:21 AM »
Verse  937:


சூழ்ந்துமிடைந் தருகணையுந்
    தொண்டரெல்லாம் அதுகண்டு
தாழ்ந்துநில முறவணங்கி
    எழுந்துஅங்கை தலைகுவித்து
வாழ்ந்துமனக் களிப்பினராய்
    மற்றிவரை வணங்கப்பெற்
றாழ்ந்தபிறப் புய்ந்தோம்என்
    றண்டமெலாம் உறஆர்த்தார்.Beholding this, the servitors that stood thronging thick,
Fell prostrate on the ground and rose up;
They folded their hands above their heads, and felt
Blessed and filled with delight; with one voice
They said: "Blessed to adore these two, we stand
Delivered from the sunken state of our embodiment."
They raised an uproar which tore the welkin.

Arunachala Siva.