Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 472074 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4395 on: July 25, 2016, 09:26:03 AM »
Verse  608:ஆங்கவர் விடமுன் போந்த
    அறிவுடை மாந்தர் அங்கண்
நீங்கிவண் தமிழ்நாட் டெல்லை
    பிற்பட நெறியின் ஏகி
ஞாங்கர்நீர் நாடும் காடும்
    நதிகளும் கடந்து வந்து
தேங்கமழ் கைதை நெய்தல்
    திருமறைக் காடு சேர்ந்தார்.


Thus ordered, the wise messengers left the city,
Crossed the limits of the bounteous Tamizh country
And passing through well-watered Marudam,
Forests and rivers, arrived at the outskirts
Of Tirumaraikkaadu of the littoral region
Rich in melliferus, fragrant screw-pines.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 09:27:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4396 on: July 25, 2016, 09:28:43 AM »
Verse 609:


திருமறைக் காடு நண்ணிச்
    சிரபுர நகரில் வந்த
அருமறைப் பிள்ளையார் தாம்
    அமர்ந்தினி தருளுஞ் செல்வப்
பெருமடத் தணைய வந்து
    பெருகிய விருப்பில் தாங்கள்
வருமுறைத் தன்மை எல்லாம்
    வாயில்கா வலர்க்குச் சொன்னார்.


Reaching Tirumaraikkaadu they came to the great
And opulent Matam where abode the godly son
Of the Vedas rare, that hailed from Sirapuram;
In great love they apprised the door-keepers
Of all the happenings that led to their coming there.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 25, 2016, 09:30:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4397 on: July 25, 2016, 09:31:03 AM »
Verse  610:


மற்றவர் சென்று புக்கு
    வளவர்கோன் மகளார் தென்னர்
கொற்றவன் தேவி யாரும்
    குலச்சிறை யாரும் ஏவப்
பொற்கழல் பணிய வந்தோம்
    எனச்சிலர் புறத்து வந்து
சொற்றனர் என்று போற்றித்
    தொழுதுவிண் ணப்பஞ் செய்தார்.
The door-keepers went in, adored the godly child
And humbly him thus: "By the fiat of the daughter
Of the Chozha monarch, the consort of the Pandya king,
And Kulacchiraiyaar, messengers have come
To adore your feet of auric anklets; thus they say,
And are waiting without the Matam."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 09:32:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4398 on: July 25, 2016, 09:33:32 AM »
Verse 611:புகலிகா வலர்தாங் கேட்டுப்
    பொருவிலா அருள்முன் கூர
அகமலர்ந் தவர்கள் தம்மை
    அழையும்என் றருளிச் செய்ய
நகைமுகச் செவ்வி நோக்கி
    நற்றவ மாந்தர் கூவத்
தகவுடை மாந்தர் புக்குத்
    தலையினால் வணங்கி நின்றார்.When the Ruler of Pukali heard this, peerless love
Welled up in him; his face beamed and he graciously said:
"Call them in." Beholding the smiling and grace-abounding
Visage of the godly child, goodly servitors of tapas called them;
The knowledgeable messengers came in and prostrated
At the feet of the godly child, and rose up.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 25, 2016, 09:35:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4399 on: July 26, 2016, 09:15:27 AM »
Verse 612:


நின்றவர் தம்மை நோக்கி
    நிகரில்சீர்ச் சண்பை மன்னர்
மன்றலங் குழலி யாராம்
    மானியார் தமக்கும் மானக்
குன்றென நின்ற மெய்ம்மைக்
    குலச்சிறை யார்த மக்கும்
நன்றுதான் வினவக் கூறி
    நற்பதம் போற்று வார்கள்.


The peerless Ruler of Sanbai addressing them
That stood before him, inquired of the welfare
Of Mangkayarkkarasi of perfumed locks and Kulacchirayaar
Who is poised rock-like, in truth;
They duly answered him and adored his hallowed feet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4400 on: July 26, 2016, 09:17:42 AM »
Verse  613:


கன்னிநா டமணர் தம்மாற்
    கட்டழிந் திழிந்து தங்கள்
மன்னனும் அவர்கள் மாயத்
    தழுந்தமா தேவி யாரும்
கொன்னவில் அயில்வேல் வென்றிக்
    குலச்சிறை யாரும் கூடி
இந்நிலை புகலி வேந்தர்க்
    கியம்புமென் றிறைஞ்சி விட்டார்.

"The Pandya realm lies low having lost its integrity
By reason of the Samanas; the king too is immersed
In their delusion; the great queen and the victorious
Kulacchiraiyaar who wields the dreadful and sharp spear,
Have both bidden us thus:"Apprise the Prince of Pukali
Of this plight; adoring you they have plied us
In this errand." Thus they spake.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 09:19:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4401 on: July 26, 2016, 09:20:42 AM »
Verse 614:


என்றவர்கள் விண்ணப்பஞ் செய்த பின்னை
    ஏறுயர்த்த சிவபெருமான் தொண்ட ரெல்லாம்
நன்றுநமை ஆளுடைய நாதன் பாதம்
    நண்ணாத எண்ணில் அமண் குண்டர் தம்மை
வென்றருளி வேதநூல் நெறியே யாக்கி
    வெண்ணீறு வேந்தனையும் இடுவித் தங்கு
நின்றசெயல் சிவனடியார் செயலே யாக
    நினைந்தருள வேண்டும்என நின்று போற்ற.When thus they humbly beseeched him, all the servitors
Of Lord Siva whose flag sports the Bull,
Entreated the godly child thus: "Be pleased to vanquish
The Samana calumniators who adore not the feet
Of the Lord that rules righteously, and re-establish
The Vedic way; be pleased to cause the Pandya wear
The holy ash; graciously resolve to convert
All the deeds and happenings there as those
Of the servitors of Siva." Thus they prayed standing.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 09:22:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4402 on: July 26, 2016, 09:23:51 AM »
Verse  615:மற்றவர்கட் கருள்புரிந்து பிள்ளை யாரும்
    வாகீச முனிவருடன் கூடச் சென்று
பெற்றமுயர்த் தவர்பாதம் பணிந்து போந்து
    பெரியதிருக் கோபுரத்துள் இருந்து தென்னா
டுற்றசெயல் பாண்டிமா தேவி யாரும்
    உரிமைஅமைச் சரும்உரைத்து விட்ட வார்த்தை
சொற்றனிமன் னவருக்குப் புகலி மன்னர்
    சொல்லியெழுந் தருளுதற்குத் துணிந்த போது.


The godly child duly graced them;
With Vaakeesar the Muni, he adored the feet
Of the Lord whose banner sports the Bull, and moved out;
Then under the great and sacred temple-tower
The Prince of Pukali conveyed to the unique Sovereign
Of Speech the message from the great consort
Of the Pandya King and the privileged minister,
Pertaining to the plight of the Pandya country;
When he resolved to fare forth thither ?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4403 on: July 26, 2016, 09:26:45 AM »
Verse  616:


அரசருளிச் செய்கின்றார் பிள்ளாய் அந்த
    அமண்கையர் வஞ்சனைக்கோர் அவதி யில்லை
உரைசெய்வ துளதுறுகோள் தானுந் தீய
    எழுந்தருள உடன்படுவ ஒண்ணா தென்னப்
பரசுவது நம்பெருமான் கழல்கள் என்றால்
    பழுதணையா தெனப்பகர்ந்து பரமர் செய்ய
விரைசெய்மலர்த் தாள்போற்றிப் புகலி வேந்தார்
    வேயுறுதோ ளியை எடுத்து விளம்பினாரே.


Arasu graciously spake thus: "O child, there is
No limit to the deception of the Samanas; I must tell you
Something more; ill-poised are the planets in the sky;
Evil is imminent. I will not suffer you to depart."
Thus told, the godly child replied: "It is the feet
Of our Lord we hail; evil shall not touch us."
Then the Prince of Pukali, hailing the roseate
And ever-fragrant flower-feet
Of the Supreme One, hymned the "Veyuru ThoLi."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 09:28:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4404 on: July 26, 2016, 09:29:46 AM »
Verse  617:சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் அருளிச் செய்த
    திருப்பதிகங் கேட்டதற்பின் திருந்து நாவுக்
கரசும்அதற் குடன்பாடு செய்து தாமும்
    அவர்முன்னே எழுந்தருள அமைந்த போது
புரமெரித்தார் திருமகனார் அப்பர் இந்தப்
    புனல்நாட்டில் எழுந்தருளி இருப்பீர் என்று
கரகமலங் குவித்திறைஞ்சித் தவிர்ப்ப வாக்கின்
    காவலருந் தொழுதரிதாங் கருத்தில் நேர்ந்தார்.

When he listened to the divine decade of the godly child
Of Sirapuram, Naavukkarasar. now convinced, agreed
With the godly child; however when he rose up
To leave,
(as is his wont), ahead of him, the sacred child
Of him that burnt the triple citied entreated him
Thus: "O father, be pleased to abide in this, the Chozha realm."
Thus spake the godly child, adoring him
With folded hands and prevented his going;
The Lord of words adored him, and abode there reluctantly.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 09:32:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4405 on: July 26, 2016, 09:33:44 AM »
Verse  618:


வேதம்வளர்க் கவுஞ்சைவம் விளக்கு தற்கும்
    வேதவனத் தருமணியை மீண்டும் புக்குப்
பாதமுறப் பணிந்தெழுந்து பாடிப் போற்றிப்
    பரசியருள் பெற்றுவிடை கொண்டு போந்து
மாதவத்து வாகீசர் மறாத வண்ணம்
    வணங்கியருள் செய்துவிடை கொடுத்து மன்னுங்
காதலினால் அருமையுறக் கலந்து நீங்கிக்
    கதிர்ச்சிவிகை மருங்கணைந்தார் காழி நாதர்.


For the splendorous flourishing of Saivism
Which fosters the Vedas, he again moved into the temple
And prostrated at the feet of the Lord of Vedavanam,
Verily the rare Ruby, and rose up; he hymned
And hailed Him; blessed with His leave, he moved out;
He adored Vaakeesar of great tapas who was not
Permitted to leave for the Pandya realm; he gave him leave
To abide there; in ever-during and great love
He conversed with him, and then parting from him,
He of Kaazhi, came near the lustrous litter.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4406 on: July 26, 2016, 09:36:08 AM »
Verse 619:

திருநாவுக் கரசரும் அங்கிருந்தார் இப்பால்
    திருஞான சம்பந்தர் செழுநீர் முத்தின்
பெருநாமச் சிவிகையின்மீ தேறிப் பெற்றம்
    உயர்த்தவர்தாள் சென்னியின்மேற் பேணும் உள்ளத்
தொருநாமத் தஞ்செழுத்தும் ஓதி வெண்ணீற்
    றொளிவிளங்குந் திருமேனி தொழுதார் நெஞ்சில்
வருநாமத் தன்புருகுங் கடலாம் என்ன
    மாதவரார்ப் பொலிவையம் நிறைந்த தன்றே.
For the splendorous flourishing of Saivism
Which fosters the Vedas, he again moved into the temple
And prostrated at the feet of the Lord of Vedavanam,
Verily the rare Ruby, and rose up; he hymned
And hailed Him; blessed with His leave, he moved out;
He adored Vaakeesar of great tapas who was not
Permitted to leave for the Pandya realm; he gave him leave
To abide there; in ever-during and great love
He conversed with him, and then parting from him,
He of Kaazhi, came near the lustrous litter.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 26, 2016, 09:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4407 on: July 26, 2016, 09:38:38 AM »
Verse 620:


பொங்கியெழுந் திருத்தொண்டர்
    போற்றிசைப்ப நாற்றிசையும்
மங்கலதூ ரியந்தழங்க
    மறைமுழங்க மழைமுழங்கும்
சங்கபட கம்பேரி
    தாரைகா ளந்தாளம்
எங்குமெழுந் தெதிரியம்ப
    இருவிசும்பு கொடிதூர்ப்ப.The swelling throngs of devotees hailed him;
Auspicious instruments resounded in all the four direction;
The Vedas chanted; like rumbling clouds Chanks, Patakams,
Drums, trumpets, Ekkaalams and Cymbals
Roared everywhere; streamers mantled the skies.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 26, 2016, 09:40:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4408 on: July 26, 2016, 09:41:30 AM »
Verse 621:


மலர்மாரி பொழிந்திழிய
    மங்கலவாழ்த் தினிதிசைப்ப
அலர்வாசப் புனற்குடங்கள்
    அணிவிளக்குத் தூபமுடன்
நிலைநீடு தோரணங்கள்
    நிரைத்தடியார் எதிர்கொள்ளக்
கலைமாலை மதிச்சடையார்
    இடம்பலவுங் கைதொழுவார்.


Flowers were showered; auspicious benedictions were
Sweetly chanted; pots filled with fragrant and holy
Water were held; so too blazing lamps and censers;
Thresholds were gloriously decked with long toranas:
It was thus the servitors received him everywhere, and he
Marched on, adoring the Lord who wears the lustrous
And crepuscular crescent in His crest, in His many shrines.

Arunachala  Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4409 on: July 27, 2016, 09:23:58 AM »
Verse  622:
தெண்டிரைசூழ் கடற்கானல்
    திருவகத்தி யான்பள்ளி
அண்டர்பிரான் கழல்வணங்கி
    அருந்தமிழ்மா மறைபாடிக்
கொண்டல்பயில் மணற்கோடு
    சூழ்கோடிக் குழகர்தமைத்
தொண்டருடன் தொழுதணைந்தார்
    தோணிபுரத் தோன்றலார்.

He adored the feet of the Supreme One enshrined
At Akatthiyaanpalli girt with the sea of lucid billows
And sang the great Tamil Veda; then the chief of Tonipuram
Along with the servitors adored Kodikkuzhakar whose
Shrine is girt with cloud-capped sand-dunes, and marched on.

Arunachala Siva.