Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 571389 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4140 on: July 02, 2016, 10:01:44 AM »
Verse 352:


கண்டியூர் வீரட்டர் கோயிவெய்திக்
    கலந்தடி யாருடன் காதல்பொங்கக்
கொண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்திறைஞ்சிக்
    குலவு மகிழ்ச்சியின் கொள்கையினால்
தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கிநின்று
    தொடுத்த இசைத்தமிழ் மாலைதன்னில்
அண்டர் பிரான்தன் அருளின்வண்ணம்
    அடியார் பெருமையிற் கேட்டருளி.


He reached the shrine of Kandiyoor Veerattaanam;
In longing bred by swelling love and with devotees
He prostrated before the Lord; he stood there
In great delight before the servitors;
Into the garland of music in Tamizh that he sang,
He packed many a question that would manifest
The grace and glories of the Lord of the celestial beings,
From out of the greatness of servitors.

Arunachala Siva.


.
« Last Edit: July 02, 2016, 10:03:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4141 on: July 02, 2016, 10:04:15 AM »
Verse  353:


வினவி எடுத்த திருப்பதிகம்
    மேவு திருக்கடைக் காப்புத்தன்னில்
அனைய நினைவரி யோன்செயலை
    அடியாரைக் கேட்டு மகிழ்ந்ததன்மை
புனைவுறு பாடலில் போற்றிசெய்து
    போந்து புகலிக் கவுணியனார்
துனைபுனற் பொன்னித் திரைவலங்கொள்
    சோற்றுத் துறைதொழச் சென்றடைவார்.In the envoi-verse of the divine decade
Wrought of interrogations, he sang
About the joy he experienced, on hearing
From the servitors, the gracious acts of the Lord,
Ineffably and inconceivably great; hailing this
In his hymn, to adore the Lord, he fared forth
To Tirucchotrutthurai where the fast and billowy,
Flood of the Kaveri flows to the right of the town.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2016, 10:05:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4142 on: July 02, 2016, 10:07:03 AM »
Verse 354:


அப்பர்சோற் றுத்துறை சென்றடை வோம்என்
றொப்பில் வண்டமிழ் மாலை ஒருமையால்
செப்பி யேசென்று சேர்ந்தனர் சேர்விலார்
முப்புரம் செற்ற முன்னவர் கோயில்முன்.In his peerless and bounteous garland of Tamizh verse
He sang thus: "We will proceed to and reach
Our Father's Chotrutthurai." Thus singing
In single-minded devotion he came before
The temple of the Primal One who burnt
The triple hostile cities.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2016, 10:09:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4143 on: July 02, 2016, 10:10:03 AM »
Verse 355:


தொல்லை நீள்திருச் சோற்றுத் துறையுறை
செல்வர் கோயில் வலங்கொண்டு தேவர்கள்
அல்லல் தீர்க்கநஞ் சுண்ட பிரானடி
எல்லை யில்அன்பு கூர இறைஞ்சினார்   .


He circumambulated the shrine of Tholaiyaacchelvar
Of hoary and ever-abiding Chotrutthurai and adored
The feet of the Lord who ate the poison to relieve
The distress of the Devas, in love that knew no bounds.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4144 on: July 02, 2016, 10:12:18 AM »
Verse  356:

இறைஞ்சி ஏத்தி எழுந்துநின் றின்னிசை
நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவிஅங்
குறைந்து வந்தடி யாருட னெய்தினார்
சிறந்த சீர்த்திரு வேதி குடியினில்.

He adored Him; he praised Him in Vedic hymns,
Up he stood and hymned in harmonious numbers
Of splendorous Tamizh; he sojourned there;
Then with the servitors he arrived at Tiruvedikudi,
Great and glorious.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4145 on: July 02, 2016, 10:24:13 AM »
Verse  357:


வேத வேதியர் வேதி குடியினில்
நாதர் கோயில் அணைந்து நலந்திகழ்
பாத பங்கயம் போற்றிப் பணிந்தெழுந்
தோதி னார்தமிழ் வேதத்தின் ஓங்கிசை.He came to the temple of Vedikudi of the Lord
Of the Vedas; and hailed the goodly lotus-feet
Of the Lord; He prostrated before Him and rose up;
Then he hymned the Tamizh Veda in soaring melody.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 10:06:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4146 on: July 03, 2016, 10:07:53 AM »
Verse 358:எழுது மாமறை யாம்பதி கத்திசை
முழுதும் பாடி முதல்வரைப் போற்றிமுன்
தொழுது போந்துவந் தெய்தினார் சோலைசூழ்
பழுதில் சீர்த்திரு வெண்ணிப் பதியினில்.He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 03, 2016, 10:09:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4147 on: July 03, 2016, 10:10:33 AM »
Verse 359:


வெண்ணி மேய விடையவர் கோயிலை
நண்ணி நாடிய காதலில் நாள்மதிக்
கண்ணி யார்தங் கழலிணை போற்றியே
பண்ணில் நீடும் பதிகமும் பாடினார்.


He sang the whole of the musical decade-- the great
And inditable Veda--, and hailed the Primal One,
And prostrated before Him; then he moved out
And came to Tiruvenni, the town glorious
And flawless, and girt with gardens.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 03, 2016, 10:12:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4148 on: July 03, 2016, 10:13:13 AM »
Verse 360:


பாடி நின்று பரவிப் பணிந்துபோய்
ஆடும் அங்கணர் கோயில்அங் குள்ளன
மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
நீடு சண்பை நிறைபுகழ் வேதியர்.


He hymned Him; he praised Him; he bowed before Him;
Then he moved out and adored the Lord-Dancer,
The Merciful One, in all the shrines in that region.
The Brahmin of Brahmins of consummate glory
From Sanbai, the eternal, reveled in joy.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 03, 2016, 10:14:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4149 on: July 03, 2016, 10:16:02 AM »
Verse  361:


மொய்தருஞ் சோலைசூழ் முளரிமுள் ளடவிபோய்
மெய்தரும் பரிவிலான் வேள்வியைப் பாழ்படச்
செய்தசங் கரர்திருச் சக்கரப் பள்ளிமுன்
பெய்தவந் தருளினார் இயலிசைத் தலைவனார்.


He proceeded through the plain girt with gardens
And digit with many a tank where teemed a forest
Of lotuses of thorny roots.
He, the Lord of Verse and Music came to Chakkarappalli
Of Lord Sankara who laid waste
The sacrifice of the one without true devotion.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 10:17:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4150 on: July 03, 2016, 10:18:48 AM »
Verse 362:சக்கரப் பள்ளியார் தந்தனிக் கோயிலுள்
புக்கருத் தியினுடன் புனைமலர்த் தாள்பணிந்
தக்கரைப் பரமர்பால் அன்புறும் பரிவுகூர்
மிக்கசொல் தமிழினால் வேதமும் பாடினார்.


He entered the hallowed temple of the Lord
Of Chakkarappalli and adored his bedecked
Flower-feet in love; he hymned in Tamizh
Of excelling words the very Vedas and thus hailed
In loving devotion the Lord whose waist is
Cinctured with beads of Rudraaksha.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4151 on: July 03, 2016, 10:21:22 AM »
Verse  363:


தலைவர்தம் சக்கரப் பள்ளிதன் னிடையகன்
றலைபுனற் பணைகளின் அருகுபோய் அருமறைப்
புலனுறும் சிந்தையார் புள்ளமங் கைப்பதி
குலவும் ஆலந்துறைக் கோயிலைக் குறுகினார்.


He left the Lord?s Chakkarappalli and proceeded
Along the feilds rich in water and wavelets;
He whose intellect was full of the wisdom of the Vedas
Reached the shrine of splendorous Aalanthurai
At Pullamangkai.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 10:23:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4152 on: July 03, 2016, 10:24:08 AM »
Verse  364:


மன்னும்அக் கோயில்சேர் மான்மறிக் கையர்தம்
பொன்னடித் தலம்உறப் புரிவொடுந் தொழுதெழுந்
தின்னிசைத் தமிழ்புனைந் திறைவர்சே லூருடன்
பன்னுபா லைத்துறைப் பதிபணிந் தேகினார்.In love he prostrated at the golden feet of the Lord
Whose hand displays a fawn and who presides over
The everlasting shrine, and rose up; he adorned
The Lord with a garland of musical Tamizh,
And fared forth to Siva?s shrine at Celoor
And Paalaitthurai where he adored Him,
And then traveled onward.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4153 on: July 03, 2016, 10:26:28 AM »
Verse 365:


காவின்மேல் முகிலெழுங் கமழ்நறும் புறவுபோய்
வாவிநீ டலவன்வாழ் பெடையுடன் மலர்நறும்
பூவின்மேல் விழைவுறும் புகலியார் தலைவனார்
சேவின்மேல் அண்ணலார் திருநலூர் நண்ணினார்.


In love he prostrated at the golden feet of the Lord
Whose hand displays a fawn and who presides over
The everlasting shrine, and rose up; he adorned
The Lord with a garland of musical Tamizh,
And fared forth to Siva's shrine at Celoor
And Paalaitthurai where he adored Him,
And then traveled onward.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 10:28:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48147
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4154 on: July 03, 2016, 10:31:18 AM »
Verse  366:


மன்றலங் கழனிசூழ் திருநலூர் மறைவலோர்
துன்றுமங் கலவினைத் துழனியால் எதிர்கொளப்
பொன்தயங் கொளிமணிச் சிவிகையிற் பொலிவுறச்
சென்றணைந் தருளினார் சிரபுரச் செம்மலார்.


The Brahmins well-versed in the Vedas, of Tirunalloor
Rich in beautiful and fragrant fields, duly received
The godly child auspiciously and in uproarious joy;
The lord of Sirapuram riding the pearly palanquin
Of golden luster in great splendor, reached the town.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2016, 10:33:07 AM by Subramanian.R »