Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 575741 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4020 on: June 20, 2016, 09:03:01 AM »
Verse  232:சிவிகை முத்தினிற் பெருகொளி
    திசையெலாம் விளக்கக்
கவிகை வெண்மதிக் குளிரொளி
    கதிர்செய்வான் கலப்பக்
குவிகை மேற்கொண்டு மறையவர்
    குணலையிட் டாடப்
புவிகைம் மாறின்றிப் போற்றவந்
    தருளினார் போந்தார்.   


The inlaid pearls of the litter cast a growing light
In all the directions; the white, cool and moon-like
Luster of the pearls from the uplifted parasol
Merged with the sun's rays in the sky;
The Brahmins folding their hands above their heads
Danced uproariously;
Thus fared forth the godly child who made
His avatar to guard the world seeking no recompense.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 20, 2016, 09:04:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4021 on: June 20, 2016, 09:05:39 AM »
Verse  233:


மறைமு ழங்கின தழங்கின
    வண்தமிழ் வயிரின்
குறைந ரன்றன முரன்றன
    வளைக்குலங் காளம்
முறையி யம்பின இயம்பல
    ஒலித்தன முரசப்
பொறை கறங்கின பிறங்கின
    போற்றிசை அரவம்.   The Vedas chanted; the munificent scriptures
Of Tamizh resounded; the trumpets blared;
The chanks blew, the bugles taratantaraed;
Many other instruments also resounded;
Above these rose the adoring praises of the devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4022 on: June 20, 2016, 09:07:55 AM »
Verse  234:


உடைய பிள்ளையார் வருமெல்லை
      யுள்ளஅப் பதியோர்
புடையி ரண்டினுங் கொடியொடு
    பூந்துகில் விதானம்
நடைசெய் காவணம் தோரணம்
    பூகநற் கதலி
மிடையு மாலைகள் நிறைகுடம்
    விளக்கொடு நிரைத்தார்.   


With white streamers, canopies decorated
With soft cloth, long and extensive Pandal,
Festoons of areca and banana trees and leaves,
Dangling garlands, rows of pots filled
With holy water and rows of blazing lamps,
The residents of places visited by the godly child
Decked the streets on both sides.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4023 on: June 20, 2016, 09:10:10 AM »
Verse  235:


அனைய செய்கையால் எதிர்கொளும்
    பதிகளா னவற்றின்
வினைத ரும்பவந் தீர்ப்பவர்
    கோயில்கள் மேவிப்
புனையும் வண்டமிழ் மொழிந்தடி
    பணிந்துபோந் தணைந்தார்
பனைநெ டுங்கைமா வுரித்தவர்
    மகிழ்பெரும் பழுவூர்.

In all places where he was thus received
He visited the shrines, the Lord of which
Ends the transmigration caused by Karma,
Hymned his munificent decades of Tamizh,
And adored the feet of the Lord; eventually
He came to Pazhuvoor the great, where the Lord
Who peeled off the hide of the tusker whose trunk
Was long like that of a palm tree.
Willingly abode in joy.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 20, 2016, 09:12:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4024 on: June 20, 2016, 09:14:03 AM »
Verse  236:


அங்கணைந் திளம்பிறை அணிந்த சென்னியார்
பொங்கெழிற் கோபுரந் தொழுது புக்கபின்
துங்கநீள் விமானத்தைச் சூழ்ந்து வந்துமுன்
பங்கயச் சேவடி பணிந்து பாடுவார்.


He adored the temple's tower of great beauty
Whose Lord wears a crescent moon in His crest,
Made his sacred round of the huge
And tall Vimaana, came before Him,
Prostrated at His divine and lotus-feet and hymned.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4025 on: June 21, 2016, 09:27:41 AM »
Verse  237:


மண்ணினிற் பொலிகுல மலையர் தாந்தொழு
தெண்ணில்சீர்ப் பணிகள்செய் தேத்துந் தன்மையில்
நண்ணிய வகைசிறப் பித்து நாதரைப்
பண்ணினில் திகழ்திருப் பதிகம் பாடினார்.


In his divine decade of glorious music
He hailed the Lord and also celebrated
The numberless and glorious services
Rendered to the Lord by the Malayala-Brahmins
Who shone resplendent on earth, adoring the Lord
And dedicating themselves to Him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2016, 09:29:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4026 on: June 21, 2016, 09:30:16 AM »
Verse  238:


பாவின திசைவழி பாடி அங்ககன்
றியாவருந் தொழுதுட னேத்த எய்தினார்
மூவுல குய்யநஞ் சுண்ட மூர்த்தியார்
மேவிய பெருந்திரு விசய மங்கையில்.

Having sung the harmonious numbers, he left
The shrine for the greatly divine Vijayamangkai--
The abode of the Lord who ate the poison
That the three worlds might flourish redeemed--,
To hail it, with all the devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4027 on: June 21, 2016, 09:32:12 AM »
Verse 239:


அந்தணர் விசயமங் கையினில் அங்கணர்
தந்தனி ஆலயஞ் சூழ்ந்து தாழ்ந்துமுன்
வந்தனை செய்துகோ தனத்தை மன்னிய
செந்தமிழ் மாலையிற் சிறப்பித் தேத்தினார்.

He made the sacred circuit of the Merciful One's shrine
At Vijayamangkai where Brahmins abode,
And bowed; he came before the Lord and hailed Him
In his ever-during garland of Tamizh chaste;
In that decade he praised the worship
Thither offered by the kine and Kaamadenu.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2016, 09:34:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4028 on: June 21, 2016, 09:35:21 AM »
Verse  240:

விசயமங் கையினிடம் அகன்று மெய்யர்தாள்
அசைவில்வை காவினில் அணைந்து பாடிப்போந்
திசைவளர் ஞானசம் பந்தர் எய்தினார்
திசையுடை ஆடையர் திருப்பு றம்பயம்.

He left Vijayamangkai and reached
The ever-during Vaikaa and hymned
The feet of Him who is TRUTH; thence, Jnaana Sambandar,
The fosterer of music, came to Tiru-p-Purampayam
Whose Lord has for His clothing the very directions.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2016, 09:37:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4029 on: June 21, 2016, 09:38:22 AM »
Verse 241:


புறம்பயத் திறைவரை வணங்கிப் போற்றிசெய்
திறம்புரி நீர்மையிற் பதிகச் செந்தமிழ்
நிறம்பயி லிசையுடன் பாடி நீடிய
அறந்தரு கொள்கையார் அமர்ந்து மேவினார்.

He adored the Lord of Tiru-p-Purampayam
In a decade of divine Tamizh surcharged
With Neermai wrought of Tiram; his Isai
Was laden with Niram; the godly child,
The Conferrer of pious Dharma sojourned there.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: June 21, 2016, 09:39:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4030 on: June 21, 2016, 09:40:53 AM »
Verse 242:


அத்திருப் பதிபணிந் தகன்று போய்அனல்
கைத்தலத் தவர்பதி பிறவுங் கைதொழு
முத்தமிழ் விரகராம் முதல்வர் நண்ணினார்
செய்த்தலைப் பணிலமுத்து ஈனுஞ் சேய்ஞலூர்.


He adored at the divine shrine and moved on,
Hailing the many shrines of the Lord
Who sports the fire in His hand; he, the Master
Of the threefold Tamizh then arrived at Seignaloor
In whose fields chanks breed pearls.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4031 on: June 21, 2016, 09:43:10 AM »
Verse  243:


திருமலி புகலிமன் சேரச் சேய்ஞலூர்
அருமறை யவர்பதி அலங்க ரித்துமுன்
பெருமறை யொடுமுழ வொலிபி றங்கவே
வருமுறை எதிர்கொள வந்து முந்தினார்.


செல்வம் மிக்க சீகாழிப் பதியின் தலைவர் இங்ஙனம் எழுந்தருள, சேய்ஞலூரில் வாழ்கின்ற அந்தணர்கள், தம் பதியை அணிசெய்து, முன்பாக மறை முழக்கத்துடன் மங்கல முழவுகளின் ஒலிகளும் விளங்க முறைமை வழாது பிள்ளையாரை எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு வந்தனர்.

(Translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2016, 09:45:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4032 on: June 21, 2016, 09:46:18 AM »
Verse 244:


ஞானசம் பந்தரும் நாய னார்சடைத்
தூநறுந் தொடையல்முன் சூட்டும் பிள்ளையார்
பான்மையில் வரும்பதி என்று நித்தில
யானமுன் இழிந்தெதிர் இறைஞ்சி எய்தினார்.


Jnaana Sambandhar knew the town to be the place
Of the avatar of the divine child Chandesa
Who was privileged to wear on his crown the garland
Of Konrai worn by the Lord on His matted hair;
So he stepped out of the pearly palanquin,
Adored the adoring Brahmins and moved on.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2016, 09:47:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4033 on: June 21, 2016, 09:49:00 AM »
Verse 245:


மாமறை யாளர்வண் புகலிப் பிள்ளையார்
தாம்எழுந் தருளிடத் தங்கள் பிள்ளையார்
காமரும் பதியில்வந் தருளக் கண்டன
ராமகிழ் வுடன்பணிந் தாடி ஆர்த்தனர்.


The great Brahmins adored him; danced for joy
And made jubilant uproar deeming the arrival
Of the godly child of munificent Pukali
To be the second-coming of their Chandesa--
The divine child--, to their lovely town.   


Arunchala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4034 on: June 21, 2016, 09:51:20 AM »
Verse 246:


களித்தனர் புண்ணியக் கரக வாசநீர்
தெளித்தனர் பொரிகளும் மலருஞ் சிந்தினர்
துளித்தனர் கண்மழை சுருதி யாயிரம்
அளித்தவர் கோயிலுள் அவர்முன் பெய்தினார்.


Delighted, they sprinkled the holy and fragrant water
From their kamandalas; they scattered flowers
And puffed rice; their eyes were with tears suffused;
Thus they fared forth to the temple of the Lord,
The Grantor of a thousand Vedas,
Leading the divine child.   

Arunachala Siva.