Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 618770 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3780 on: May 28, 2016, 08:54:51 AM »
Verse 26:


ஆய பொழுது தம்பெருமான்
   அருளா லேயோ மேனியினில்
ஏயும் அசைவின் அயர்வாலோ
   அறியோம் இறையும் தாழாதே
மேய உறக்கம் வந்தணைய
   விண்ணோர் பெருமான் கழல்நினைந்து
தூய அன்பர் துயில்கொண்டார்
   துயிலும் பொழுது கனவின்கண்.


Then, we know not, if it was by the Lord?s grace
Or by the fatigue he suffered, he fell asleep
All at once; he slept, his mind fixed
On the feet of the Lord of the Devas;
He then dreamed a dream.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3781 on: May 28, 2016, 08:57:23 AM »
Verse 27:


மேன்மை விளங்குந் திருவாரூர்
   வீதி விடங்கப் பெருமாள்தாம்
மான அன்பர் பூசனைக்கு
   வருவார் போல வந்தருளி
ஞான மறையோய் ஆரூரில்
    பிறந்தார் எல்லாம் நங்கணங்கள்
ஆன பரிசு காண்பாய்என்
   றருளிச் செய்தங் கெதிர்அகன்றார்.


As if to accept the pooja of the great servitor
Lord Veethivitangka of ever-glorious Tiruvaroor
Appeared there and said: "All men born in
Tiruvaroor are blessed with the wisdom of the Vedas;
They form Our Hosts; this is their beatitude;
We will reveal this to you and you shall witness this."
Thus spake the Lord in grace and vanished.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 08:59:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3782 on: May 28, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 28:


ஆதி தேவர் எழுந்தருள
   உணர்ந்தார் இரவர்ச் சனைசெய்யா
தேதம் நினைந்தேன் எனஅஞ்சி
   எழுந்த படியே வழிபட்டு
மாத ரார்க்கும் புகுந்தபடி
   மொழிந்து விடியல் விரைவோடு
நாத னார்தந் திருவாரூர்
   புகுத எதிர்அந் நகர்காண்பார்.


As the Lord disappeared, he came to himself.
"What is it I have done, entertaining
A sinful thought instead of doing the pooja?"
Thus he mused, fear-driven; he rushed
Into the house and performed the pooja;
He also told his wife of the happening;
At dawn he woke up and hastened
To Tiruvaroor which he sighted are long.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 09:01:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3783 on: May 28, 2016, 09:02:27 AM »
Verse 29:


தெய்வப் பெருமாள் திருவாரூர்ப்
   பிறந்து வாழ்வார் எல்லாரும்
மைவைத் தனைய மணிகண்டர்
   வடிவே யாகிப் பெருகொளியால்
மொய்வைத் தமர்ந்த மேனியராம்
   பரிசு கண்டு முடிகுவித்த
கைவைத் தஞ்சி அவனிமிசை
   விழுந்து பணிந்து களிசிறந்தார்.


All that took birth and flourished in Tiruvaroor --,
The city of the Lord of the celestial beings --,
Were like the blue-throated Lord Himself;
Their forms glowed in growing splendor like the Lord?s;
Witnessing this he folded his hands above his head
In sacred dread, fell prostrate on the ground
And felt exceedingly happy.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 09:04:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3784 on: May 28, 2016, 09:05:10 AM »
Verse 30:


படிவம் மாற்றிப் பழம்படியே
   நிகழ்வுங் கண்டு பரமர்பால்
அடியேன் பிழையைப் பொறுத்தருள
   வேண்டும் என்று பணிந்தருளால்
குடியும் திருவா ரூரகத்துப்
   புகுந்து வாழ்வார் குவலயத்து
நெடிது பெருகுந் திருத்தொண்டு
   நிகழச் செய்து நிலவுவார்.


The new forms vanished and the servitor
Saw them all as they were before;
He bowed to the Lord and prayed thus:
"Forgive my fault, Oh Lord, in grace."
Then by the Lord?s grace he settled in Tiruvaroor,
Performed many an act of divine service
That would ever flourish in the world,
And thus thrived.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 09:06:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3785 on: May 28, 2016, 09:07:46 AM »
Verse 31:


நீறு புனைவார் அடியார்க்கு
   நெடுநாள் நியதி யாகவே
வேறு வேறு வேண்டுவன
   எல்லாஞ் செய்து மேவுதலால்
ஏறு சிறப்பின் மணிப்புற்றில்
   இருந்தார் தொண்டர்க் காணியெனும்
பேறு திருநா வுக்கரசர்
   விளம்பப் பெற்ற பெருமையினார்.As he daily served dutifully the devotees
Of the Lord, the Wearer of the Holy Ash,
For a long time in manifold ways
Meeting their several requirements
He came to be invested with the glory
Of being hailed as "The linch-pin of the servitors"
By Saint Tirunavukkarasar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 09:09:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3786 on: May 28, 2016, 09:10:39 AM »
Verse 32:


இன்ன வகையால் திருப்பணிகள்
   எல்லா உலகும் தொழச்செய்து
நன்மை பெருகும் நமிநந்தி
   அடிகள் நயமார் திருவீதிச்
சென்னி மதியும் திருநதியும்
   அலைய வருவார் திருவாரூர்
மன்னர் பாத நீழல்மிகும்
   வளர்பொற் சோதி மன்னினார்.

Naminandi Adikal who caused all good to thrive
Did many deeds of service, adored by all the worlds;
Eventually he attained the feet of the Lord
Of Tiruvaroor who sports on His crown
The crescent and the Ganga,
And comes out in festive procession
In the goodly streets of Tiruvaroor.
He is established for ever in the beauteous luster
That glows beneath the feet of the Lord.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3787 on: May 28, 2016, 09:13:07 AM »
Verse  33:


நாட்டார் அறிய முன்னாளில்
   நன்னாள் உலந்த ஐம்படையின்
பூட்டார் மார்பிற் சிறியமறைப்
   புதல்வன் தன்னைப் புக்கொளியூர்த்
தாள்தா மரைநீர் மடுவின்கண்
   தனிமா முதலை வாய்நின்றும்
மீட்டார் கழல்கள் நினைவாரை
   மீளா வழியின் மீட்பனவே.In the past, as men "of that town here witness,
He called back to life, on an auspicious day,
The little Brahmin-boy decked with aimpadai --
The one that was dead and gone --,
From the mouth of the huge and unique crocodile
In Pukkoliyoor's tank of burgeoning lotuses;
His hallowed feet would redeem them that think on them
From the irredeemable cycle of birth and death."

(Nami Nandi Adigal Puranam completed.)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 28, 2016, 09:16:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3788 on: May 28, 2016, 10:13:47 AM »
Tiru Jnana Sambandhar Puranam:


Verse  1:


வேதநெறி தழைத் தோங்க
    மிகுசைவத் துறைவிளங்கப்
பூதபரம்ப ரைபொலியப்
    புனிதவாய் மலர்ந்தழுத
சீதவள வயற்புகலித்
    திருஞான சம்பந்தர்
பாதமலர் தலைக்கொண்டு
    திருத்தொண்டு பரவுவாம்.

For the ways of the Vedas to flourish
For superb Saivism to shine in splendor
And for the excellence of the human race
He oped his holy and flowery lips and cried;
He is Tirugnaana Sambandhar of Pukali which is
Girt with cool and fecund fields.
We wear his flower-feet on our head
To hail his divine servitorship.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 10:15:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3789 on: May 28, 2016, 10:16:59 AM »
Verse 2:


சென்னிவளர் மதியணிந்த
    சிலம்பணிசே வடியார்தம்
மன்னியசை வத்துறையின்
    வழிவந்த குடிவளவர்
பொன்னிவளந் தருநாடு
    பொலிவெய்த நிலவியதால்
கன்னிமதில் மருங்குமுகில்
    நெருங்குகழு மலமூதூர்.


The great Chozhas of the ancient Saivite stock
Hail the ankleted and roseate feet of the Lord
Who wears on His crest the crescent.
Their country is made rich by the Kaveri
And it thrives in great splendor.
It is here hoary Kazhumalam
With cloud-capped and impregnable walls
Is situate.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2016, 10:18:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3790 on: May 29, 2016, 09:14:15 AM »
Verse  3:


அப்பதிதான் அந்தணர்தம்
    கிடைகள்அரு மறைமுறையே
செப்பும்ஒலி வளர்பூகச்
    செழுஞ்சோலை புறஞ்சூழ
ஒப்பில்நகர் ஓங்குதலால்
    உகக்கடைநாள் அன்றியே
எப்பொழுதுங் கடல்மேலே
    மிதப்பதென இசைந்துளதால்.


In that city bounded by the areca-groves
The Brahmin-boys chant the Vedas as ordained, in groups;
As the city rises aloft peerless, not only
On the day of the Great Deluge, but for ever,
It is like a perpetual float on the ocean-stream.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3791 on: May 29, 2016, 09:16:24 AM »
Verse 4:


அரிஅயனே முதல்அமரர்
    அடங்கஎழும் வெள்ளங்கள்
விரிசுடர்மா மணிப்பதணம்
    மீதெறிந்த திரைவரைகள்
புரிசைமுதல் புறஞ்சூழ்வ
    பொங்கோதம் கடைநாளில்
விரிஅரவ மந்தரஞ்சூழ்
    வடம்போல வயங்குமால்.   

The floods that drown even Vishnu and Brahma
With their mountainous billows,
Dash against the shining, gem-set buildings
And leave spirals of watermarks
On the walls of the fortified city;
These are like the twinings of the Serpent
On Mount Mandara when the Milky Ocean was churned.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3792 on: May 29, 2016, 09:18:56 AM »
Verse 5:


வளம்பயிலும் புறம்பணைப்பால்
    வாசப்பா சடைமிடைந்த
தளம்பொலியும் புனற்செந்தா
    மரைச்செவ்வித் தடமலரால்
களம்பயில்நீர்க் கடன்மலர்வ
    தொருபரிதி யெனக்கருதி
இளம்பரிதி பலமலர்ந்தாற்
    போல்பஉள இலஞ்சிபல.   


It is but a single sun that rises
From the dark ocean; but in this city,
From the leafy greenery of the tanks that lie
Amidst the fragrant and fertile fields,
Burgeon very many petalled lotuses, all red;
It looks as though that a myriad
Young suns have risen.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3793 on: May 29, 2016, 09:21:15 AM »
Verse 6:


உளங்கொள்மறை வேதியர்தம்
    ஓமதூ மத்திரவும்
கிளர்ந்ததிரு நீற்றொளியில்
    கெழுமியநண் பகலுமலர்ந்
தளந்தறியாப் பல்லூழி
    யாற்றுதலால் அகலிடத்து
விளங்கியஅம் மூதூர்க்கு
    வேறிரவும் பகலும்மிகை.   The smoke that issues from the homas
Performed by the Brahmins poised in the Vedic way of life
Mantles the city in darkness like night;
Bright stripes of the holy ash dazzle like day-light;
This is so, for numberless aeons;
The hoary city therefore is in need
Of neither natural day nor night.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3794 on: May 29, 2016, 09:23:35 AM »
Verse  7:பரந்தவிளை வயற்செய்ய
    பங்கயமாம் பொங்கெரியில்
வரம்பில்வளர் தேமாவின்
    கனிகிழிந்த மதுநறுநெய்
நிரந்தரம்நீள் இலைக்கடையால்
    ஒழுகுதலால் நெடிதவ்வூர்
மரங்களும்ஆ குதிவேட்கும்
    தகையவென மணந்துளதால்.


Into the fire of the blown lotuses that grow
In the vast and crop-filled fields of that city,
Drip continuously from the tips of the leaves,
The ghee of honey from the burst fruit
Of the mango-trees that grow on the ridges;
Thus in that city, from time immemorial
The trees too are performing yagas.   

Arunachala Siva.