Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 544817 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3540 on: May 05, 2016, 09:54:57 AM »
Verse 386:நீடிய அப்பதி நின்று
   நெய்த்தான மேமுத லாக
மாடுயர் தானம் பணிந்து
   மழபாடி யாரை வணங்கிப்
பாடிய செந்தமிழ் மாலை
   பகர்ந்து பணிசெய்து போற்றித்
தேடிய மாலுக் கரியார்
   திருப்பூந் துருத்தியைச் சேர்ந்தார்.


From that ever-abiding town, he visited many
Lofty and sublime shrines commencing from
Tiruneitthaanam and adored there; he hailed
The Lord of Tirumazhapadi and decked Him
With holy garlands of Tamizh verse, and rendered service;
Hailing the Lord inaccessible to Vishnu and Brahma
He arrived at Tiruppoonthurutthi.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 09:56:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3541 on: May 05, 2016, 09:57:29 AM »
Verse 387:சேர்ந்து விருப்பொடும் புக்குத்
   திருநட மாளிகை முன்னர்ச்
சார்ந்து வலங்கொண் டிறைஞ்சித்
   தம்பெரு மான்திரு முன்பு
நேர்ந்த பரிவொடுந் தாழ்ந்து
   நிறைந்தொழி யாஅன்பு பொங்க
ஆர்ந்தகண் ணீர்மழை தூங்க
   அயர்வுறுந் தன்மைய ரானார்.There arriving, he moved into it in love,
Came to the shrine of the Lord Dancer, made
His sacred circuit and worshipped the Lord;
In loving devotion he prostrated before the Lord;
The inseparable love with which his heart was full,
Began to swell and soar more and more;
His eyes rained tears; of himself he was oblivious.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3542 on: May 05, 2016, 09:59:18 AM »
Verse  388:


திருப்பூந் துருத்தி அமர்ந்த
   செஞ்சடை யானைஆன் ஏற்றுப்
பொருப்பூர்ந் தருளும் பிரானைப்
   பொய்யிலி யைக்கண்டேன் என்று
விருப்புறு தாண்டகத் தோடு
   மேவிய காதல் விளைப்ப
இருப்போந் திருவடிக் கீழ்நாம்
   என்னுங் குறுந்தொகை பாடி.

He hymned his loving Tantakams thus: "I have
Beheld the Lord of ruddy matted hair, enshrined
At Tiruppoonthurutthi; He is the Rider of the hill-like
Bull; He is the One never false!" impelled by love
He hymned the Kuruntokai whose import is:
"We abide at the Feet divine!"*

(*Tirumurai 4 Padigam 32)   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 10:02:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3543 on: May 05, 2016, 10:03:35 AM »
Verse 389:அங்குறை யுந்தன்மை வேண்டி
   நாமடி போற்றுவ தென்று
பொங்கு தமிழ்ச்சொல் விருத்தம்
   போற்றிய பாடல் புரிந்து
தங்கித் திருத்தொண்டு செய்வார்
   தம்பிரா னார்அருள் பெற்றுத்
திங்களும் ஞாயிறும் தோயும்
   திருமடம் அங்கொன்று செய்தார்.Divining the will of the Lord that he should there
Abide, he hymned the Lord in the adorable decade
Of swelling Tamizh verse thus: "We hail the Feet!"
Rendering service he sojourned there; by the grace
Of the Lord, he raised there a Matam divine
Laved by the rays of the moon and the sun.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 10:05:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3544 on: May 05, 2016, 10:06:09 AM »
Verse  390:

பல்வகைத் தாண்டகத் தோடும்
   பரவுந் தனித்தாண் டகமும்
அல்லல் அறுப்பவர் தானத்
   தடைவு திருத்தாண் டகமும்
செல்கதி காட்டிடப் போற்றுந்
   திருஅங்க மாலையும் உள்ளிட்
டெல்லையில் பன்மைத் தொகையும்
   இயம்பினர் ஏத்தி இருந்தார்.Variform Tantakams, unique Tantakams of adoration,
Divine tantakams which enlist the holy shrines
Where the Lord who does away with misery, abides,
Tiru-Anka-Malai which reveals the way of deliverance
And innumerable Tokai-decades, he hymned
And thus he hailed Him and there abode.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3545 on: May 05, 2016, 10:08:17 AM »
Verse  391:பொன்னிவலங் கொண்டதிருப்
   பூந்துருத்தி அவர்இருப்பக்
கன்மனத்து வல்அமணர்
   தமைவாதில் கட்டழித்துத்
தென்னவன்கூன் நிமிர்த்தருளித்
   திருநீற்றின் ஒளிகண்டு
மன்னியசீர்ச் சண்பைநகர்
Meanwhile the godly Brahmin-child of Sanbai* city
Having shattered into smithereens the doctrines
Of stony-hearted Samanas cruel, made straight
The stoop of the Pandya and blessed him with grace,
And having achieved the spreading of the splendor
Of the Holy Ash, was then proceeding to Poonthurutthi
Girt with the Kaveri, where Vakeesar was sojourning.   


(*Tiru Jnana Sambandhar)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 10:10:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3546 on: May 05, 2016, 10:11:06 AM »
Verse 392:


தீந்தமிழ்நாட் டிடைநின்றும்
   எழுந்தருளிச் செழும்பொன்னி
வாய்ந்தவளந் தருநாட்டு
   வந்தணைந்தார் வாக்கினுக்கு
வேந்தர்இருந் தமைகேட்டு
   விரைந்தவர்பால் செல்வன்எனப்
பூந்துருத்தி வளம்பதியின்
   புறம்பணையில் வந்தணைந்தார்.


The godly child arrived at the land enriched
By the Ponni of foison, from the Tamizh land sweet;
He heard of the sojourn of Vakeesar at Poonthurutthi
And resolved thus: "I'll hasten to meet him."
He arrived at the outskirts of that fecund town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 10:12:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3547 on: May 06, 2016, 09:26:26 AM »
Verse  393:


சண்பைவருந் தமிழ்விரகர்
   எழுந்தருளத் தாங்கேட்டு
மண்பரவும் பெருங்கீர்த்தி
   வாகீசர் மனமகிழ்ந்து
கண்பெருகுங் களிகொள்ளக்
   கண்டிறைஞ்சுங் காதலினால்
எண்பெருகும் விருப்பெய்த
   எழுந்தருளி எதிர்சென்றார்.Having heard of the coming of the master of Tamilzh
Of Sanbai, Vakeesar of great glory -- hailed
By the whole-world --, rejoiced; impelled by a love
To adore him and feast his eyes with the joy
Of his sight, he fared forth to receive him
With a mind steeped in delight great.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3548 on: May 06, 2016, 09:28:16 AM »
Verse 394:


காழியர்கோன் வரும்எல்லை
   கலந்தெய்திக் காதலித்தார்
சூழுமிடைந் திடுநெருக்கிற்
    காணாமே தொழுதருளி
வாழியவர் தமைத்தாங்கும்
   மணிமுத்தின் சிவிகையினைத்
தாழும்உடல் இதுகொண்டு
   தாங்குவன்யான் எனத்தரித்தார்.

The prince of Sirkazhi was on his way; there
He came and melted into the holy throng;
The loving servitor who was in its thick, adored him
Unseen; he then resolved thus: "The beauteous palanquin
Decked with pearls bears him that hath come to confer
Deliverance; I'll bend this body and bear it."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2016, 09:29:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3549 on: May 06, 2016, 09:30:40 AM »
Verse 395:


வந்தொருவர் அறியாமே
   மறைத்தவடி வொடும்புகலி
அந்தணனார் ஏறியெழுந்
   தருளிவரும் மணிமுத்தின்
சந்தமணிச் சிவிகையினைத்
   தாங்குவா ருடன்தாங்கிச்
சிந்தைகளிப் புறவருவார்
   தமையாருந் தெளிந்திலரால்.


Unseen by any one and incognito, he joined
The bearers of the beauteous palanquin of pearls
That bore the godly Brahmin-child of Pukali;
With them he bore it; great was his rejoicing;
None could recognize him at all.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3550 on: May 06, 2016, 09:32:30 AM »
Verse  396:திருஞான மாமுனிவர்
   அரசிருந்த பூந்துருத்திக்
கருகாக எழுந்தருளி
   எங்குற்றார் அப்பர்என
உருகாநின் றுஉம்அடியேன்
   உம்அடிகள் தாங்கிவரும்
பெருவாழ்வு வந்தெய்தப்
   பெற்றிங்குற் றேன்என்றார்.


When the saintly child -- the great Muni of Gnosis --,
Neared Tiruppoonthurutthi, he asked: "Where indeed
Is Appar?" Vakeesar, melting in love, replied thus:
"Your servitor, blessed with the beatitude
Of bearing your feet divine is (only)here."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 06, 2016, 09:34:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3551 on: May 06, 2016, 09:35:28 AM »
Verse  397:


பிள்ளையார் அதுகேளாப்
   பெருகுவிரை வுடன்இழிந்தே
உள்ளமிகு பதைப்பெய்தி
   உடையஅர சினைவணங்க
வள்ளலார் வாகீசர்
   அவர்வணங்கா முன்வணங்கத்
துள்ளுமான் மறிக்கரத்தார்
   தொண்டரெலாந் தொழுதார்த்தார்.

Hearing this, down he descended impetuously;
Scared and agitated he adored the king of servitors;
Even before he would adore him, Vakeesar, the divine
Patron, adored him; all the devotees of the Lord
Whose hand displays a leaping fawn, hailed them
And uproarious was their acclamation.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3552 on: May 06, 2016, 09:37:18 AM »
Verse  398:


கழுமலக்கோன் திருநாவுக்
   கரசருடன் கலந்தருளிச்
செழுமதியந் தவழ்சோலைப்
   பூந்துருத்தித் திருப்பதியின்
மழுவினொடு மான்ஏந்து
   திருக்கரத்தார் மலர்த்தாள்கள்
தொழுதுருகி இன்புற்றுத்
   துதிசெய்தங் குடனிருந்தார்.The prince of Kazhumalam graciously accompanied
With him; he adored the flowery feet of the Lord
Of Tiruppoonthurutthi over whose gardens floats
The lovely moon, -- the Lord whose hands divine
Sport the mazhu and the fawn; he adored Him
In melting love and grew delighted; he hailed Him,
And there abode with Vakeesar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3553 on: May 06, 2016, 09:39:32 AM »
Verse 399:


வல்அமணர் தமைவாதில்
   வென்றதுவும் வழுதிபால்
புல்லியகூன் நிமிர்த்ததுவும்
   தண்பொருந்தப் புனல்நாட்டில்
எல்லையிலாத் திருநீறு
   வளர்த்ததுவும் இருந்தவத்தோர்
சொல்லஅது கேட்டுவந்தார்
   தூயபுகழ் வாகீசர்.Vakeesar of immaculate glory hearkened
To the rare tapaswi who narrated to him how he
Vanquished the cruel Samanas in disputation,
How he cured the hunch-backed Pandya
And how he in the land made rich by the cool waters
Of the Tamparaparani, caused the spreading of the glory
Of the Holy Ash infinite.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3554 on: May 06, 2016, 09:41:24 AM »
Verse  400:


பண்புடைய பாண்டிமா
   தேவியார் தம்பரிவும்
நண்புடைய குலச்சிறையார்
   பெருமையும்ஞா னத்தலைவர்
எண்பெருக வுரைத்தருள
   எல்லையில்சீர் வாகீசர்
மண்குலவு தமிழ்நாடு
   காண்பதற்கு மனங்கொண்டார்.


Of the compassion great of the Pandyan's Consort
Poised in virtue and glory and of Kulacchiraiyar's devotion
The lord of Gnosis so enchantingly narrated
To Vakeesar of endless glory that he desired to fare forth
To the Pandya kingdom, resplendent on earth.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2016, 09:45:04 AM by Subramanian.R »