Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537542 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3525 on: May 03, 2016, 09:43:52 AM »
Verse 371:


ஆதி தேவர்தந் திருவருள்
   பெருமையார் அறிவார்
போத மாதவர் பனிவரைப்
   பொய்கையில் மூழ்கி
மாதொர் பாகனார் மகிழும்ஐ
    யாற்றிலோர் வாவி
மீது தோன்றிவந் தெழுந்தனர்
   உலகெலாம் வியப்ப.Who can ever comprehend the glory of the divine grace
Of the Primordial Lord? The illuminant and tapaswi
Immersed into the pool of the snowy mountain
And rose out of a pond at Tiruvaiyaru where the Lord
Who is joyously concorporate with His consort Uma, abides;
The whole world wondered at it.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3526 on: May 03, 2016, 09:46:26 AM »
Verse 372:


வம்பு லாமலர் வாவியின்
   கரையில்வந் தேறி
உம்பர் நாயகர் திருவருட்
   பெருமையை உணர்வார்
எம்பி ரான்தருங் கருணைகொல்
   இதுஎன இருகண்
பம்பு தாரைநீர் வாவியிற்
   படிந்தெழும் படியார்.


He ascended the bank of the tank where blows the breeze
Of flowery fragrance for ever; the divine grace of the Lord
Lit up the whole of his inmost consciousness; he said:
"Oh the mercy of the Lord!" He was now bathed by the pool
Of tears which gushed forth from his eyes twain.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 03, 2016, 09:47:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3527 on: May 04, 2016, 01:05:06 PM »
Verse  373:


மிடையும் நீள்கொடி வீதிகள்
   விளங்கிய ஐயா
றுடைய நாயகர் சேவடி
   பணியவந் துறுவார்
அடைய அப்பதி நிற்பவுஞ்
   சரிப்பவு மான
புடைஅ மர்ந்ததந் துணையொடும்
   பொலிவன கண்டார்.


The servitor was on his way to adore the roseate feet
Of the Lord of Tiruvaiyaru, the streets of which
Were rich in wafting streamers; all species of life,
Movable and immovable, accompanied with their mates,
Glowed alike there in that town in splendor;
This he beheld.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 04, 2016, 01:13:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3528 on: May 04, 2016, 01:07:53 PM »
Verse 374:


பொன்ம லைக்கொடி யுடன்அமர்
   வெள்ளியம் பொருப்பில்
தன்மை யாம்படி சத்தியுஞ்
   சிவமுமாஞ் சரிதைப்
பன்மை யோனிகள் யாவையும்
   பயில்வன பணிந்தே
மன்னு மாதவர் தம்பிரான்
   கோயில்முன் வந்தார்.

Even as the Lord is enthroned in the argent and divine
Mount of Kailash with His Consort, the liana of the auric
Mountain, He was beheld here too; all the variform beings
Were here very like the forms of Sakti and Siva;
Them did he thus behold, and adored; the great one
Of ever-during askesis then came before the Lord?s temple.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3529 on: May 04, 2016, 01:10:27 PM »
Verse 375:காணும் அப்பெருங் கோயிலுங்
   கயிலைமால் வரையாய்ப்
பேணு மால்அயன் இந்திரன்
   முதற்பெருந் தேவர்
பூணும் அன்பொடு போற்றிசைத்
   தெழும்ஒலி பொங்கத்
தாணு மாமறை யாவையுந்
   தனித்தனி முழங்க .


The great temple in truth is the great Mount Kailash;
Vishnu, Brahma, Indra and other great Devas
Awaiting the darshan of the Lord hailed Him aloud
In song and prayer; this sound pervaded everywhere;
The Vedas of Thanu too chanted individually.

(Thus Tirunavukkarasar has seen the sight of Kailash in Tiruvaiyaru, as promised by Siva)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 04, 2016, 01:13:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3530 on: May 04, 2016, 01:15:01 PM »
Verse 376:தேவர் தானவர் சித்தர்விச்
   சாதரர் இயக்கர்
மேவு மாதவர் முனிவர்கள்
   புடையெலாம் மிடையக்
காவி வாள்விழி அரம்பையர்
   கானமும் முழவும்
தாவில் ஏழ்கடல் முழக்கினும்
   பெருகொலி தழைப்ப.

Devas, Asuras, Siddhas, Vidhyataras, Yakshas,
Tapaswis great and munis glorious stood thronging;
The numbers sung by Apsaras whose lily-blue eyes
Rolled like Vaalai fish, blending with the beat
Of drums, drowned the roar of the seven seas.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3531 on: May 04, 2016, 01:17:18 PM »
Verse  377:


கங்கை யேமுதல் தீர்த்தமாங்
   கடவுள்மா நதிகள்
மங்க லம்பொலி புனற்பெருந்
   தடங்கொடு வணங்க
எங்கும் நீடிய பெருங்கண
   நாதர்கள் இறைஞ்சப்
பொங்கி யங்களால் பூதவே
   தாளங்கள் போற்ற.

The Ganga, and all the great and divine rivers
Thither gathered as holy waters and hailed Him;
The great leaders of the hosts of Siva who were eyed
Everywhere, adored Him; Bhootas and Vetaalas hailed Him
With many a musical instrument.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3532 on: May 04, 2016, 01:19:34 PM »
Verse 378:


அந்தண் வெள்ளிமால் வரையிரண்
   டாம்என அணைந்தோர்
சிந்தை செய்திடச் செங்கண்மால்
   விடைஎதிர் நிற்ப
முந்தை மாதவப் பயன்பெறு
   முதன்மையால் மகிழ்ந்தே
நந்தி எம்பிரான் நடுவிடை
   யாடிமுன் நணுக.They that gathered there thought that two indeed
Were in number the argent hills; thus stood the red-eyed
Bull who is Vishnu, in the forefront; Nandi who
Made his avatar in that holy town by reason
Of his tapas of yore, stood rejoicing in his stewardship,
Between the Rider of the Bull and the devotee-throngs.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3533 on: May 04, 2016, 01:21:31 PM »
Verse  379:


வெள்ளி வெற்பின்மேல் மரகதக்
   கொடியுடன் விளங்கும்
தெள்ளு பேரொளிப் பவளவெற்
   பெனஇடப் பாகம்
கொள்ளு மாமலை யாளுடன்
   கூடவீற் றிருந்த
வள்ள லாரைமுன் கண்டனர்
   வாக்கின்மன் னவனார்.

The lord of logos beheld before him the Lord,
Verily a hill of coral blazing in great effulgence,
Enthroned, on the argent mount with His Jasper liana.
Even Him, the God of endless munificence whose left is
Shared by the daughter of Himavant great, he beheld.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3534 on: May 04, 2016, 01:23:19 PM »
Verse  380:கண்ட ஆனந்தக் கடலினைக்
   கண்களால் முகந்து
கொண்டு கைகுவித் தெதிர்விழுந்
   தெழுந்துமெய் குலைய
அண்டர் முன்புநின் றாடினார்
   பாடினார் அழுதார்
தொண்ட னார்க்கங்கு நிகழ்ந்தன
   யார்சொல வல்லார்.


He devoured with his eyes the sea of bliss beheld by him;
He folded his hands (above his head), fell prostrate
Before Him and rose up; his body quaked in ecstasy;
He danced; he sang; he wept; who can ever describe
What the holy servitor experienced in the presence of the Lord.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3535 on: May 04, 2016, 01:25:24 PM »
Verse 381:


முன்பு கண்டுகொண் டருளின்ஆர்
   அமுதுண்ண மூவா
அன்பு பெற்றவர் அளவிலா
   ஆர்வம்முன் பொங்கப்
பொன்பி றங்கிய சடையரைப்
   போற்றுதாண் டகங்கள்
இன்பம் ஓங்கிட ஏத்தினார்
   எல்லையில் தவத்தோர்.


The tapaswi of endless askesis who was blessed
With a flawless love to partake of the nectarean grace
That he eyed before him, in soaring joy, hymned
The auric Lord of matted hair in adorable Tandakams.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3536 on: May 04, 2016, 01:27:34 PM »
Verse 382:


ஆய வாறுமற் றவர்மனங்
   களிப்புறக் கயிலை
மேய நாதர்தந் துணையொடும்
   வீற்றிருந் தருளித்
தூய தொண்டனார் தொழுதெதிர்
   நிற்கஅக் கோலம்
சேய தாக்கினார் திருவையா
   றமர்ந்தமை திகழ.

His mind was steeped in delight pure; the Lord with His
Consort was enthroned before him as in the Kailash;
Even as the holy devotee stood transfixed in adoration
The Lord made His beauteous vision as revealed
In Tiruvaiyaru recede far, far away.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3537 on: May 05, 2016, 09:46:36 AM »
Verse  383:ஐயர் கோலம்அங் களித்தகன்
   றிடஅடித் தொண்டர்
மையல் கொண்டுளம் மகிழ்ந்திட
   வருந்திமற் றிங்குச்
செய்ய வேணியர் அருளிது
   வோஎனத் தெளிந்து
வையம் உய்ந்திடக் கண்டமை
   பாடுவார் மகிழ்ந்து.


As the Lord that revealed His form caused it to vanish
The servitor of the Feet divine stood bewildered;
He ached for the joy in which his soul reveled till then;
He thought: "This too, peradventure, is the grace of the Lord
Of ruddy matted hair!" He stood composed and in joy
Hymned his visioned experience for the deliverance
Of the world.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 09:48:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3538 on: May 05, 2016, 09:49:32 AM »
Verse 384:


மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி யானை
   மலையான் மகளொடும் என்னும்
கோதறு தண்டமிழ்ச் சொல்லால்
   குலவு திருப்பதி கங்கள்
வேத முதல்வர்ஐ யாற்றில்
   விரவுஞ் சராசரம் எல்லாங்
காதல் துணையொடுங் கூடக்
   கண்டேன் எனப்பாடி நின்றார்.


His decade oped thus: "The Lord whose Consort is
The daughter of Himavant wears a chaplet, wrought
Of the beauteous crescent." He hymned many a divine
Tandakam of flawless Tamizh verse and made known
The message thus: "At Tiruvaiyaru I beheld
All species of life -- moving and stationary --,
Reach the Lord-Author of the Gospels, accompanied
With their consorts." Hailing thus, there he stood rapt.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2016, 09:51:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3539 on: May 05, 2016, 09:52:35 AM »
Verse  385:


கண்டு தொழுது வணங்கிக்
   கண்ணுத லார்தமைப் போற்றிக்
கொண்ட திருத்தாண் டகங்கள்
   குறுந்தொகை நேரிசை அன்பின்
மண்டு விருத்தங்கள் பாடி
   வணங்கித் திருத்தொண்டு செய்தே
அண்டர் பிரான்திரு வையா
   றமர்ந்தனர் நாவுக் கரசர்.


He beheld the Lord, adored Him and hailed
The brow-eyed One with divine Tandakams,
Kuruntokais, Nerisais and Virutthams galore;
Singing, adoring and rendering service divine,
He sojourned at Thiruvaiyaaru presided over
By the Lord of the celestial beings.   

Arunachala Siva.