Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563025 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3480 on: April 29, 2016, 09:20:08 AM »
Verse  326:


சீர்வளரு மதில்கச்சி
   நகர்த்திருமேற் றளிமுதலா
நீர்வளருஞ் சடைமுடியார்
   நிலவியுறை ஆலயங்கள்
ஆர்வமுறப் பணிந்தேத்தி
   ஆய்ந்ததமிழ்ச் சொல்மலரால்
சார்வுறுமா லைகள்சாத்தித்
   தகுந்தொண்டு செய்திருந்தார்.He adored at all the shrines in great devotion
Commencing from Tirumetrali of the glorious city
Of fortresed Kanchi, where the Lord of matted hair,
Whence courses the Ganga, ever abides; he hailed them
And in choice blossoms of Tamizh words wove garlands
And decked the Lord; rendering fitting service
He abode there.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2016, 09:21:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3481 on: April 29, 2016, 09:22:37 AM »
Verse  327:


அந்நகரில் அவ்வண்ணம்
   அமர்ந்துறையும் நாளின்கண்
மன்னுதிரு மாற்பேறு
   வந்தணைந்து தமிழ்பாடிச்
சென்னிமிசை மதிபுனைவார்
   பதிபலவுஞ் சென்றிறைஞ்சித்
துன்னினார் காஞ்சியினைத்
   தொடர்ந்தபெருங் காதலினால்.As he thus abode there in that city, he came
To ever-during Tirumal-Peru and hymned in Tamizh;
He visited many a shrine of the Lord in whose
Crest doth rest the crescent, and adored them;
Borne by love, great and perennial,
He returned to Kanchi.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3482 on: April 29, 2016, 09:24:29 AM »
Verse  328:


ஏகம்பன் காண்அவனென்
   எண்ணத்தான் எனப்போற்றிப்
பாகம்பெண் ணுருவானைப்
   பைங்கண்விடை உயர்த்தானை
நாகம்பூண் உகந்தானை
    நலம்பெருகுந் திருநீற்றின்
ஆகந்தோய் அணியானை
   அணைந்துபணிந் தின்புற்றார்.


There he hailed Him thus: "Behold Ekampan!
He is enshrined in my thought." He came
To the divine presence of the Lord who is concorporate
With His consort, the Rider of the beauteous-eyed Bull,
The Wearer of serpents as jewels, the One whose frame
Is smeared with the Holy Ash of ever-increasing weal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2016, 09:26:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3483 on: April 29, 2016, 09:26:58 AM »
Verse  329:திருக்கச்சி ஏகம்பம்
   பணிந்தேத்தித் திங்களார்
நெருக்கச்செஞ் சடைக்கணிந்தார்
   நீடுபதி தொழநினைவார்
வருக்கைச்செஞ் சுளைபொழிதேன்
   வயல்விளைக்கும் நாட்டிடைப்போய்ப்
பருக்கைத்திண் களிற்றுரியார்
   கழுக்குன்றின் பாங்கணைந்தார்.


Having adored the Lord of beauteous Kacchi Ekampam
He desired to adore the other glorious shrines
Of the Lord who sports on His matted and dense hair
The crescent; he passed through the region where crops
In fields are irrigated by the stream of honey
That gushes forth from the lush drupels.
Of jack-fruit, and came near Tirukkazhukkunru
Where the Lord that wears the hide
Of the pachyderm of strong trunk, abides.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3484 on: April 29, 2016, 09:29:00 AM »
Verse 330:


நீடுதிருக் கழுக்குன்றில்
   நிருத்தனார் கழல்வணங்கிப்
பாடுதமிழ்த் தொடைபுனைந்து
   பாங்குபல பதிகளிலுஞ்
சூடுமிளம் பிறைமுடியார்
   தமைத்தொழுது போற்றிப்போய்
மாடுபெருங் கடலுடுத்த
   வான்மியூர் வந்தணைந்தார்.He adored the Dancer?s feet in glorious Tirukkazhukkunru
And composed many a garland of Tamil verse; he hailed
The Lord who wears the crescent in His crown in His
Many other shrines and reached Tiruvanmiyoor
On the shore of the great and vast sea.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3485 on: April 29, 2016, 09:30:58 AM »
Verse 331:

திருவான்மி யூர்மருந்தைச்
   சேர்ந்துபணிந் தன்பினொடும்
பெருவாய்மைத் தமிழ்பாடி
   அம்மருங்கு பிறப்பறுத்துத்
தருவார்தங் கோயில்பல
   சார்ந்திறைஞ்சித் தமிழ்வேந்தர்
மருவாரும் மலர்ச்சோலை
   மயிலாப்பூர் வந்தடைந்தார்.


Reaching Tiruvanmiyoor whose Lord is verily
The true panacea, he humbly adored its Lord
And hymned Him in Tamil of supreme and sublime truth;
He also adored in the nearby shrines of the Lord
Who ends the embodiment of lives;
The king of Tamizh thus came to Mylapore
Girt with gardens rich in fragrant blooms.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3486 on: April 29, 2016, 09:32:56 AM »
Verse  332:


வரைவளர்மா மயிலென்ன
   மாடமிசை மஞ்சாடும்
தரைவளர்சீர்த் திருமயிலைச்
   சங்கரனார் தாள்வணங்கி
உரைவளர்மா லைகள்அணிவித்
   துழவாரப் படையாளி
திரைவளர்வே லைக்கரைபோய்த்
   திருவொற்றி யூர்சேர்ந்தார்.Like peacocks that thrive in hills, clouds flourish
On the tops of mansions there; he adored
The feet of Lord Sankara at divine Mylapore,
A city glorious on earth; then the wielder of uzhavaram
Proceeded on the shore washed by waves
And reached Tiruvotriyoor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3487 on: April 30, 2016, 09:17:11 AM »
Verse  333:


ஒற்றியூர் வளநகரத்
   தொளிமணிவீ திகள்விளக்கி
நற்கொடிமா லைகள்பூகம்
   நறுங்கதலி நிரைநாட்டிப்
பொற்குடங்கள் தூபங்கள்
   தீபங்கள் பொலிவித்து
மற்றவரை எதிர்கொண்டு
   கொடுபுக்கார் வழித்தொண்டர்.


Devotees poised in servitorship made the beauteous streets
Of Tiruvotriyoor the lustrous city of uberty, still more
Resplendent; they decked it with streamers,
Garlands, bunches of areca and goodly plantains
In exquisite order; they filled with water
Pots of gold; they lit lamps and arranged them in rows;
They burnt frankincense; thus they received Vakeesar.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3488 on: April 30, 2016, 09:19:17 AM »
Verse  334:


திருநாவுக் கரசரும்அத்
   திருவொற்றி யூர்அமர்ந்த
பெருநாகத் திண்சிலையார்
   கோபுரத்தை இறைஞ்சிப்புக்
கொருஞானத் தொண்டருடன்
   உருகிவலங் கொண்டடியார்
கருநாமந் தவிர்ப்பாரைக்
   கைதொழுது முன்வீழ்ந்தார்.

Tirunavukkarasar adored the entrance-tower
Of the shrine of Tiruvotriyoor where is enshrined
The Lord who wields the sturdy hill as His martial bow;
With devotees blessed with the wisdom of Oneness
He moved in and made his sacred round in melting love;
He folded his hands in adoration of the Lord
Who will, for sure, end the very name of embodiment.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3489 on: April 30, 2016, 09:21:23 AM »
Verse  335:


எழுதாத மறைஅளித்த
   எழுத்தறியும் பெருமானைத்
தொழுதார்வ முறநிலத்தில்
   தோய்ந்தெழுந்தே அங்கமெலாம்
முழுதாய பரவசத்தின்
   முகிழ்த்தமயிர்க் கால்மூழ்க
விழுதாரை கண்பொழிய
   விதிர்ப்புற்று விம்மினார்.


He hailed the Lord Ezhutthu Ariyum Peruman,
He prostrated flat before the Lord and rose up;
His body thrilled in its every pore; his hair
Stood erect; his eyes showered tears and he
Experienced an ecstatic mysterium tremendum.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3490 on: April 30, 2016, 09:23:16 AM »
Verse 336:


வண்டோங்கு செங்கமலம்
   எனஎடுத்து மனமுருகப்
பண்தோய்ந்த சொற்றிருத்தாண்
   டகம்பாடிப் பரவுவார்
விண்தோய்ந்த புனற்கங்கை
   வேணியார் திருவுருவங்
கண்டோங்கு களிசிறப்பக்
   கைதொழுது புறத்தணைந்தார்.


"Lotuses buzzed over by bees!"* Thus he oped his divine
Tandakam which he hymned in melodic words;
Thus he hailed the Lord and in bliss beheld
The form divine of the Lord in whose matted hair
Courses the celestial flood, the Ganga; his hands
Folded in adoration; he then moved out.   

(*Padigam 6 Song 45)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2016, 09:26:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3491 on: April 30, 2016, 09:27:01 AM »
Verse 337:


விளங்குபெருந் திருமுன்றில்
   மேவுதிருப் பணிசெய்தே
உளங்கொள்திரு விருத்தங்கள்
   ஓங்குதிருக் குறுந்தொகைகள்
களங்கொள்திரு நேரிசைகள்
   பலபாடிக் கைதொழுது
வளங்கொள்திருப் பதியதனில்
   பலநாள்கள் வைகினார்.


He rendered service divine in the vast and beauteous
Yard resplendent; he sang many adorable
Kuruntokais and Tiruviruttams treasured by all hearts;
He melodized Tirunerisais in full throated ease;
He adored the Lord with his hands, and sojourned
In that city of foison for full many a day.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3492 on: April 30, 2016, 09:29:33 AM »
Verse  338:


அங்குறையு நாளின்கண்
   அருகுளவாம் சிவாலயங்கள்
எங்குஞ்சென் றினிதிறைஞ்சி
   ஏத்துமவர் இறையருளால்
பொங்குபுனல் திருவொற்றி
    யூர்தொழுது போந்துமையாள்
பங்குடையார் அமர்ந்ததிருப்
   பாசூராம் பதியணைந்தார்.


During his days of sojourn, he visited many
Beatific shrines of Siva and adored the Lord there
In love; Him of Tiruvotriyoor he hailed;
Blessed with His grace he departed from Tiruvotriyoor
Well-endowed with the wealth of water; he came
To Tiruppasoor the Lord of which shares Uma in His frame.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3493 on: April 30, 2016, 09:31:24 AM »
Verse  339:திருப்பாசூர் நகரெய்திச்
   சிந்தையினில் வந்தூறும்
விருப்பார்வம் மேற்கொள்ள
   வேயிடங்கொண் டுலகுய்ய
இருப்பாரைப் புரமூன்றும்
   எரித்தருள எடுத்ததனிப்
பொருப்பார்வெஞ் சிலையாரைத்
   தொழுதெழுந்து போற்றுவார்.


When he reached Tiruppasoor, the love in his mind
Began to swell as ardent devotion; for the deliverance
Of the world the Lord is there enshrined in a bamboo;
He adored the Lord who burnt the triple cities
Sparing in the process the lives of three devotees,
Prostrated before Him and rose up.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3494 on: April 30, 2016, 09:33:25 AM »
Verse 340:


முந்திமூ வெயில்எய்த
   முதல்வனார் எனவெடுத்துச்
சிந்தைகரைந் துருகுதிருக்
   குறுந்தொகையும் தாண்டகமும்
சந்தநிறை நேரிசையும்
   முதலான தமிழ்பாடி
எந்தையார் திருவருள்பெற்
   றேகுவார் வாகீசர்.


?He, the First One, burnt the triple cities of yore!?
Thus he oped the heart-melting hymn;
Songs in Tirukkuruntokai
Tandakam, metrical Tirunerisai full of rhythm
And other psalms in Tamizh he melodized, and blessed
With the grace of Our Father he desired to march onward.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2016, 09:34:56 AM by Subramanian.R »