Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 547042 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3375 on: April 17, 2016, 09:11:54 AM »
Verse  221:


சூழுந் திருத்தொண்டர் தம்முடன்
   தோரண வாயில்நண்ணி
வாழி திருநெடுந் தேவா
   சிரியன்முன் வந்திறைஞ்சி
ஆழி வரைத்திரு மாளிகை
   வாயில் அவைபுகுந்து
நீள்சுடர் மாமணிப் புற்றுகந்
   தாரைநேர் கண்டுகொண்டார்.With the encircling devotees he reached the entrance
Decked with festoons and came to the ever-during
Devasiriyan abounding in grace, and adored it;
Passing through the inner entrances of the great shrine --
Verily a Chakravala Mountain --, he beheld before him
The Lord of the great, lustrous and beauteous Ant-hill.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3376 on: April 17, 2016, 09:13:47 AM »
Verse  222:


கண்டு தொழுது விழுந்து
   கரசர ணாதிஅங்கங்
கொண்ட புளகங்க ளாக
   எழுந்தன்பு கூரக்கண்கள்
தண்டுளி மாரி பொழியத்
   திருமூலட் டானர்தம்மைப்
புண்டரி கக்கழல் போற்றித்
   திருத்தாண் டகம்புனைந்து.


As he beheld Him, he adored Him, he prostrated
Before Him with all his limbs touching the floor;   
The hair on his hands, legs and other limbs stood erect;
He rose up; his eyes rained tears, as exceeding love
Welled up in him; he adored the lotus-feet
Of Tirumoolattanar and hymned Tandakams.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3377 on: April 17, 2016, 09:15:46 AM »
Verse 223:


காண்ட லேகருத் தாய்நினைந்
   தென்னுங் கலைப்பதிகம்
தூண்டா விளக்கன்ன சோதிமுன்
   நின்று துதித்துருகி
ஈண்டு மணிக்கோயில் சூழ
   வலஞ்செய் திறைஞ்சியன்பு
பூண்ட மனத்தொடு நீள்திரு
   வாயிற் புறத்தணைந்தார்."My one thought was to behold you!"* Thus he
Commenced his decade gravid with all arts
And melted in prayer before the self-effulgent Light
That needs no trimming; he circumambulated
The beauteous shrine and hailed it; with a mind
Brimming with love, he moved out towards
The vast and divine outer entrance.   

(Padigam 4 Decade 2)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2016, 09:18:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3378 on: April 17, 2016, 09:19:17 AM »
Verse  224:


செய்யமா மணியொளிசூழ் திருமுன்றின்
   முன்தேவா சிரியன் சார்ந்து
கொய்யுலாம் மலர்ச்சோலைக் குயில்கூவ
   மயிலாலும் ஆரூ ராரைக்
கையினால் தொழாதொழிந்து கனியிருக்கக்
   காய்கவர்ந்த கள்வ னேன்என்
றெய்தரிய கையறவாந் திருப்பதிகம்
    அருள்செய்தங் கிருந்தார் அன்றே.He reached the Devasiriyan fronting the court-yard
And bathed in the great ruby-luster; there he sang thus:
"I am the petty filcher that snatched the green fruit
When the ripe ones were there; I adored not the Lord
Of Tiruvaroor in whose flowery gardens studded
With buds, Kuyils  sing and peacocks dance."
In misery and repentance he hymned, and abode there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2016, 09:23:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3379 on: April 17, 2016, 09:24:32 AM »
Verse  225:


மார்பாரப் பொழிகண்ணீர் மழைவாருந்
   திருவடிவும் மதுர வாக்கில்
சேர்வாகுந் திருவாயில் தீந்தமிழின்
   மாலைகளுஞ் செம்பொற் றாளே
சார்வான திருமனமும் உழவாரத்
   தனிப்படையும் தாமும் ஆகிப்
பார்வாழத் திருவீதிப் பணிசெய்து
   பணிந்தேத்திப் பரவிச் செல்வார்.


His eyes rained tears which streamed down his chest;
His holy lips sang sweet garlands of Tamil verse
Woven of nectar-like words; his mind divine
Was merged with the auric, liberating feet of the Lord;
His hand wielded the Uzhavaram, the instrument unique;
Such indeed was his form divine;
Rendering his service to the divine streets that the world
Might thrive, and poised in such service
He moved on humbly hymning and hailing the Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 17, 2016, 09:26:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3380 on: April 18, 2016, 08:59:20 AM »
Verse  226:


நீடுபுகழ்த் திருவாரூர் நிலவுமணிப்
   புற்றிடங்கொள் நிருத்தர் தம்மைக்
கூடியஅன் பொடுகாலங் களில்அணைந்து
   கும்பிட்டுக் கோதில் வாய்மைப்
பாடிளம்பூ தத்தினான் எனும்பதிகம்
   முதலான பலவும் பாடி
நாடியஆர் வம்பெருக நைந்துமனங்
   கரைந்துருகி நயந்து செல்வார்.


Love-borne, during appointed hours of worship, he adored
The Lord-Dancer at the Ant-hill of Tiruvaroor
Of abiding glory; he hailed him with the flawless
And truthful decade commencing with the words:
?He is the Lord sung by the Bhoota-throng!?
He sang many a decade; devotion welled up in him;
His mind thawed and melted; he thrived in love.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3381 on: April 18, 2016, 09:03:35 AM »
Verse  227:


நான்மறைநூற் பெருவாய்மை நமிநந்தி
   அடிகள்திருத் தொண்டின் நன்மைப்
பான்மைநிலை யால்அவரைப் பரமர்திரு
    விருத்தத்துள் வைத்துப் பாடித்
தேன்மருவுங் கொன்றையார் திருவாரூர்
   அரனெறியில் திகழுந் தன்மை
ஆனதிற மும்போற்றி அணிவீதிப்
   பணிசெய்தங் கமரும் நாளில்.


He hymned the greatness of the servitorship
Of Naminandi poised in the truth of the four Gospels;
He praised him in Tiruvirittam
In which he hailed the Lord-God; he also hailed
The glory of the Lord who wears honeyed Konrai blooms,
Enshrined at Tiruvaroor Araneri; as was his wont
He rendered service for the stately streets, and abode there.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3382 on: April 18, 2016, 09:44:01 AM »
Verse  228:நீராருஞ் சடைமுடியார் நிலவுதிரு
   வலிவலமும் நினைந்து சென்று
வாராரு முலைமங்கை உமைபங்கர்
   கழல்பணிந்து மகிழ்ந்து பாடிக்
காராருங் கறைக்கண்டர் கீழ்வேளூர்
   கன்றாப்பூர் கலந்து பாடி
ஆராத காதலினால் திருவாரூர்
   தனில்மீண்டும் அணைந்தார் அன்றே.


Thinking of Tiruvalivalam where abides the Lord whose
Matted hair sports the river, he there went
And adored the feet of the Lord who is concorporate
With Uma of the sacred breast-band; he hymned
In delight great; he fared forth to Keezhveloor
And Kanrappoor where abides the Lord whose throat
Is like a dark cloud, and sang soulful hymns; impelled
By love unabated, he then returned to Tiruvaroor.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3383 on: April 18, 2016, 09:46:02 AM »
Verse  229:


மேவுதிரு வாதிரைநாள் வீதிவிடங்
    கப்பெருமாள் பவனி தன்னில்
தேவருடன் முனிவர்கள்முன் சேவிக்கும்
   அடியார்க ளுடன்சே வித்து
மூவுலகுங் களிகூர வரும்பெருமை
   முறைமையெலாங் கண்டு போற்றி
நாவினுக்குத் தனியரசர் நயக்குநாள்
   நம்பர்திரு அருளி னாலே.The Lord-God Veeti-Vitangkan was taken out
In a holy procession on the Tiruvatirai-Day;
With servitors standing in the front row, he adored
The Lord with the adoring devotees; behind them stood
Adoring the celestial beings and Munis; he beheld with his eyes
That greatness which diffused divine joy in all
The triple worlds; while thus the unique lord
Of language throve, by the grace of the Lord?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3384 on: April 18, 2016, 09:48:00 AM »
Verse  230:


திருப்புகலூர் அமர்ந்தருளுஞ் சிவபெருமான்
   சேவடிகள் கும்பிட் டேத்தும்
விருப்புடைய உள்ளத்து மேவியெழுங்
   காதல்புரி வேட்கை கூர
ஒருப்படுவார் திருவாரூர் ஒருவாறு
   தொழுதகன்றங் குள்ளம் வைத்துப்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பாகர்
    பதிபிறவும் பணிந்து போந்தார்.


A loving desire uprose in his longing heart
To hail the roseate feet of Lord-Siva who
Presides over Tiruppukaloor; with a willing mind
That still abode at Tiruvaroor, he left somehow
That city and fared forth hailing the many shrines
Of the Lord who shares in His left half His Consort,
The daughter of Himavant -- the Lord of mountains.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3385 on: April 18, 2016, 09:49:46 AM »
Verse  231:


அந்நாளில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
   திருப்புகலி அதன்கண் நின்றும்
பன்னாகப் பூணணிவார் பயின்றதிருப்
   பதிபலவும் பணிந்து செல்வார்
புன்னாக மணங்கமழும் பூம்புகலூர்
   வந்திறைஞ்சிப் பொருவில் சீர்த்தி
மின்னாரும் புரிமுந்நூல் முருகனார்
   திருமடத்தில் மேவுங் காலை.


During that time the godly child* had left
Tiruppukali and was visiting many holy shrines
To adore there the Lord whose jewels are snakes;
Having adored the Lord of Pukaloor, the town ever fragrant
With surapunnai flowers, he was then abiding   
At the sacred Matam of Muruganar of peerless fame
Whose threefold sacred thread was flashing like lightning.

(*Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2016, 09:51:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3386 on: April 18, 2016, 09:52:44 AM »
Verse  232:


ஆண்டஅர செழுந்தருளி அணியாரூர்
   மணிப்புற்றில் அமர்ந்து வாழும்
நீண்டசுடர் மாமணியைக் கும்பிட்டு
   நீடுதிருப் புகலூர் நோக்கி
மீண்டருளி னாரென்று கேட்டருளி
   எதிர்கொள்ளும் விருப்பி னோடும்
ஈண்டுபெருந் தொண்டர்குழாம் புடைசூழ
   வெழுந்தருளி எதிரே சென்றார்.

Having been pleased to hear of the coming
Of Arasu, the servitor ruled by the Lord,
To glorious Tiruppukaloor after having hailed
The Ruby-of-far-extending-luster at the Ant-hill
Of beauteous Aroor, borne by a longing to receive him
The godly child* fared forth encircled by thronging devotees.   


(* Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2016, 09:55:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3387 on: April 18, 2016, 09:55:51 AM »
Verse  233:


கரண்டமலி தடம்பொய்கைக் காழியர்கோன்
   எதிரணையுங் காதல் கேட்டு
வரன்றுமணிப் புனற்புகலூர் நோக்கிவரும்
   வாகீசர் மகிழ்ந்து வந்தார்
திரண்டுவருந் திருநீற்றுத் தொண்டர்குழாம்
    இருதிறமுஞ் சேர்ந்த போதில்
இரண்டுநில வின்கடல்கள் ஒன்றாகி
    அணைந்தனபோல் இசைந்த அன்றே.

Hearing of the endearing words that the godly child
Of Seerkazhi* dight with tanks where water-crows gather,
Was on his way to receive him, Vakeesar who was
Proceeding to Pukaloor whose river rolls with gems,
Felt supremely happy; when both the holy companies --
True servitors of the Holy Ash --, met, it was like
A confluence of twin seas wrought of moon-rays.   


(*Tiru Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2016, 09:58:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3388 on: April 18, 2016, 09:58:54 AM »
Verse  234:


திருநாவுக் கரசரெதிர் சென்றிறைஞ்சத்
   சிரபுரத்துத் தெய்வ வாய்மைப்
பெருஞான சம்பந்தப் பிள்ளையார்
   எதிர்வணங்கி அப்ப ரேநீர்
வருநாளில் திருவாரூர் நிகழ்பெருமை
   வகுத்துரைப்பீர் என்று கூற
அருநாமத் தஞ்செழுத்தும் பயில்வாய்மை
    அவரு மெதிர் அருளிச் செய்வார்.Tirunavukkarasar came to him and paid obeisance
To him and was in turn adored by Sivapurams's scion,
The divinely truthful and godly child of great gnosis;
Addressing him, Sambandhar said: "O Father, be pleased
To unfold the greatness of Tiruvaroor during these days
Of its festival!" Thus told, he who was ever poised
In the truth of the rare Panchakshara spake thus:   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2016, 10:00:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3389 on: April 18, 2016, 10:01:29 AM »
Verse  235:


சித்தம் நிலாவுந் தென்திரு
   வாரூர் நகராளும்
மைத்தழை கண்டர் ஆதிரை
   நாளின் மகிழ்செல்வம்
இத்தகை மைத்தென் றென்மொழி
   கேனென் றுரைசெய்தார்
முத்து விதான மணிப்பொற்
   கவரி மொழிமாலை.

"How can I ever describe the happy opulence
Of the Tiruvatirai-Day festival of the Lord
Whose throat is dark and who presides over the city
Of Tiruvaroor in the south and who is enshrined
In the adoring mind?"
Thus he spake and sang the decade which oped thus:
"The canopy is wrought of pearls and the Chamaras
Beauteous and golden, are whisked!"   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 18, 2016, 10:03:43 AM by Subramanian.R »