Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529378 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3180 on: March 30, 2016, 09:28:20 AM »
Verse  26:


வேந்தற்குற் றுழிவினைமேல்
   வெஞ்சமத்தில் விடைகொண்டு
போந்தவரும் பொருபடையும்
   உடன்கொண்டு சிலநாளில்
காய்ந்தசினப் பகைப்புலத்தைக்
   கலந்துநெடுஞ் சமர்க்கடலை
நீந்துவார் நெடுநாள்கள்
   நிறைவெம்போர்த் துறைவிளைத்தார்.

Taking leave, he fared forth with his army
To give battle to the terrible foes;
After a few days' journey he met in all fury
The fierce foes and fought against them;
He swam for long in the cruel main of war.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2016, 09:44:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3181 on: March 30, 2016, 09:30:25 AM »
Verse  27:


ஆயநா ளிடைஇப்பால்
   அணங்கனையாள் தனைப்பயந்த
தூயகுலப் புகழனார்
    தொன்றுதொடு நிலையாமை
மேயவினைப் பயத்தாலே
   இவ்வுலகை விட்டகலத்
தீயஅரும் பிணியுழந்து
    விண்ணுலகில் சென்றடைந்தார்.


Whilst he was thus engaged, Pukazhanar
Of noble lineage, the father of the heavenly damsel,
As happens in this, the mutable world
By Karma, fell fatally ill and eventually
Departed for the heavenly world.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3182 on: March 30, 2016, 09:32:19 AM »
Verse  28:


மற்றவர்தாம் உயிர்நீப்ப
   மனைவியார் மாதினியார்
சுற்றமுடன் மக்களையும்
    துகளாக வேநீத்துப்
பெற்றிமையால் உடனென்றும்
   பிரியாத உலகெய்தும்
கற்புநெறி வழுவாமல்
   கணவனா ருடன்சென்றார்.

As he thus passed away, his noble wife
Matiniyar deeming her kin and children too
As nought of worth -- for her they were then less that dirt --,
Resolved to follow her lord, and by chaste suttee
Came by this beatitude.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3183 on: March 30, 2016, 09:34:55 AM »
Verse  29:


தாதையா ரும்பயந்த
   தாயாரும் இறந்ததற்பின்
மாதரார் திலகவதி
   யாரும்அவர் பின்வந்த
காதலனார் மருணீக்கி
   யாரும்மனக் கவலையினால்
பேதுறுநற் சுற்றமொடும்
   பெருந்துயரில் அழுந்தினார்.


After the death of the parents who gave birth to them,
Beauteous Tilakavatiyar and her brother,
The beloved Marulneekkiyar, stood bewildered by worry;
With their kinsfolk they were plunged in deep despair.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3184 on: March 30, 2016, 09:36:49 AM »
Verse  30:ஒருவாறு பெருங்கிளைஞர்
   மனந்தேற்றத் துயரொழிந்து
பெருவானம் அடைந்தவர்க்குச்
   செய்கடன்கள் பெருக்கினார்
மருவார்மேல் மன்னவற்கா
   மலையப்போங் கலிப்பகையார்
பொருவாரும் போர்க்களத்தில்
    உயிர்கொடுத்துப் புகழ்கொண்டார்.Consoled somewhat by the near kinsmen
And retrieved a trifle, from sorrowing,
They performed the obsequies for the departed souls;
Kalippakaiyar who fought for his monarch
Lost his life in the battle-field and gained Valhalla.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3185 on: March 30, 2016, 09:38:59 AM »
Verse 31:


வெம்முனைமேற் கலிப்பகையார்
    வேல்வேந்தன் ஏவப்போய்
அம்முனையில் பகைமுருக்கி
   அமருலகம் ஆள்வதற்குத்
தம்முடைய கடன்கழித்த
   பெருவார்த்தை தலஞ்சாற்றச்
செம்மலர்மேல் திருவனைய
   திலகவதி யார்கேட்டார்.


Word passed round that Kalippakaiyar who quelled
The foes in the field of battle at the king's behest,
Had died in battle; she who was like unto Lakshmi
Throaned on red lotus -- Tilakavatiyar --, heard this.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 31, 2016, 09:44:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3186 on: March 31, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  32:


எந்தையும்எம் அனையும்அவர்க்
   கெனைக்கொடுக்க இசைந்தார்கள்
அந்தமுறை யால்அவர்க்கே
   உரியதுநான் ஆதலினால்
இந்தவுயிர் அவருயிரோ
   டிசைவிப்பன் எனத்துணிய
வந்தவர்தம் அடியிணைமேல்
   மருணீக்கி யார்விழுந்தார்.


"My father and mother had meant to wed me
To him; I am his by right; I'll therefore
Link this life with his." As she resolved thus
Marulneekkiyar fell down at her feet.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 31, 2016, 09:18:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3187 on: March 31, 2016, 09:20:27 AM »
Verse  33:


அந்நிலையில் மிகப்புலம்பி
அன்னையும்அத் தனும்அகன்ற
பின்னையுநான் உமைவணங்கப்
பெறுதலினால் உயிர்தரித்தேன்
என்னையினித் தனிக்கைவிட்
டேகுவீர் எனில்யானும்
முன்னம் உயிர் நீப்பனென
மொழிந்திடரின் அழுந்தினார் .


And much wailing said: "Even after the death
Of mother and father if I live, it is because
I am blessed to adore you every day; forsaking me
If you mean to depart, I'll surely predecease you."
Thus he spake in grief immersed.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2016, 09:22:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3188 on: March 31, 2016, 09:23:32 AM »
Verse 34:


தம்பியார் உளராக
   வேண்டுமென வைத்ததயா
உம்பருல கணையவுறு
   நிலைவிலக்க உயிர்தாங்கி
அம்பொன்மணி நூல்தாங்கா
   தனைத்துயிர்க்கும் அருள்தாங்கி
இம்பர்மனைத் தவம்புரிந்து
   திலகவதி யாரிருந்தார்."Live he must, the brother younger" she resolved
And it was pure mercy which thus compelled her will;
She sought not the ethereal world; she that would not
Bear the beauteous golden sacred cord, bore merely her life;
Thus she bore love benign for all beings that breathed;
Tilakavatiyar remained indoors poised in sheer askesis.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2016, 09:25:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3189 on: March 31, 2016, 09:26:20 AM »
Verse  35:


மாசின்மனத் துயரொழிய
   மருணீக்கி யார்நிரம்பித்
தேசநெறி நிலையாமை
   கண்டறங்கள் செய்வாராய்க்
காசினிமேல் புகழ்விளங்க
   நிதியளித்துக் கருணையினால்
ஆசில்அறச் சாலைகளும்
   தண்ணீர்ப்பந் தரும்அமைப்பார்.The misery of him whose mind is spotless, thus ended;
He grew to be a lad and realized even then
The impermanence of the ways of the world;
He dispensed wealth and gained glory on earth;
Impelled by mercy he established very many alms-houses
And also set up water-booths.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3190 on: March 31, 2016, 09:28:38 AM »
Verse  36:


காவளர்த்தும் குளந்தொட்டும்
   கடப்பாடு வழுவாமல்
மேவினர்க்கு வேண்டுவன
   மகிழ்ந்தளித்தும் விருந்தளித்தும்
நாவலர்க்கு வளம்பெருக
   நல்கியும்நா னிலத்துள்ளோர்
யாவருக்குந் தவிராத
   ஈகைவினைத் துறைநின்றார்.

He reared gardens; pools and ponds he dug up;
He gave freely and with joy to those poised in piety;
He fed strangers; on pundits he showered gifts
And caused them increase; thus he practiced
Charity indispensable for all that dwell on earth.

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3191 on: March 31, 2016, 09:30:58 AM »
Verse  37:நில்லாத உலகியல்பு
   கண்டுநிலை யாவாழ்க்கை
அல்லேன்என் றறத்துறந்து
   சமயங்க ளானவற்றின்
நல்லாறு தெரிந்துணர
   நம்பர்அரு ளாமையினால்
கொல்லாமை மறைந்துறையும்
   அமண்சமயம் குறுகுவார்.


He knew well the mutability of the world.
"I will not in this impermanence get involved."
Thus he resolved and totally renounced;
As the Lord had not yet blessed him with the knowledge
Of the ways of religions, he joined Jainism which throve
Lurking under the umbrage of the doctrine of non-killing.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2016, 09:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3192 on: March 31, 2016, 09:33:37 AM »
Verse  38:


பாடலிபுத் திரமென்னும்
   பதிஅணைந்து சமண்பள்ளி
மாடணைந்தார் வல்லமணர்
   மருங்கணைந்து மற்றவர்க்கு
வீடறியும் நெறியிதுவே
   எனமெய்போல் தங்களுடன்
கூடவரும் உணர்வுகொளக்
   குறிபலவுங் கொளுவினார்.To Pataliputra he repaired and found
His way into the assembly of the Jains;
Him the sly Jains strong in chicanery
Surrounded, and lulled him into thinking
That "the way to liberation was here",
By deft glimpses projected bright as truth, but all false;
These they did to win him over to their fold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2016, 09:35:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3193 on: March 31, 2016, 09:36:19 AM »
Verse 39:அங்கவரும் அமண்சமயத்
   தருங்கலைநூ லானவெலாம்
பொங்கும்உணர் வுறப்பயின்றே
   அந்நெறியிற் புலன்சிறப்பத்
துங்கமுறும் உடற்சமணர்
   சூழ்ந்துமகிழ் வார்அவர்க்குத்
தங்களின்மே லாந்தரும
   சேனரெனும் பெயர்கொடுத்தார்.


To the study of all Jain works rare and great
He applied himself, heart and soul, and thus
Became in due time their supreme exponent;
The nude fraternity of the fat Jains, was
Over-joyed at his superiority and conferred
On him the title "Dharmasena par excellence."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3194 on: March 31, 2016, 09:38:37 AM »
Verse  40:

அத்துறையின் மீக்கூரும்
   அமைதியினால் அகலிடத்தில்
சித்தநிலை அறியாத
   தேரரையும் வாதின்கண்
உய்த்தவுணர் வினில்வென்றே
   உலகின்கண் ஒளியுடைய
வித்தகராய் அமண்சமயத்
   தலைமையினில் மேம்பட்டார்.


With his mastery of Samana doctrines
And easy valiance in disputation,
He vanquished the Buddhists who knew not
Aught about Mind, the inner senses
Thus he shone in splendor as the greatest Jain.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2016, 09:40:56 AM by Subramanian.R »