Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 472073 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3105 on: March 24, 2016, 08:20:53 AM »
Verse  11:


மற்றை மறையோன் திருமனைவி
    வாய்ந்த மரபின் வந்துதித்தாள்
சுற்றம் விரும்பும் இல்வாழ்க்கைத்
   தொழிலாள் உலகில் துணைப்புதல்வற்
பெற்று விளங்குந் தவஞ்செய்தாள்
   பெறும்பே றெல்லைப் பயன்பெறுவாள்
பற்றை யெறியும் பற்றுவரச்
   சார்பா யுள்ள பவித்திரையாம்.

His wife divine hailed from a fitting family;
She ran the house attending well to the kith and kin;
She had of yore, wrought askesis, to come by a son
Who would prove to be uniquely helpful;
She was to be blessed with the greatest beatitude
That sons on earth can ever confer; she had snapped
All fetters and was solely attached to the Lord only;
She was pure and immaculate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3106 on: March 24, 2016, 08:22:56 AM »
Verse  12:


நன்றி புரியும் அவர்தம்பால்
   நன்மை மறையின் துறைவிளங்க
என்றும் மறையோர் குலம்பெருக
    ஏழு புவனங் களும்உய்ய
மன்றில் நடஞ்செய் பவர்சைவ
   வாய்மை வளர மாதவத்தோர்
வென்றி விளங்க வந்துதயம்
   செய்தார் விசார சருமனார்.


Of such good parents, he Vichara Sarma came to be born
That the ways of the Vedas might shine in splendor,
That the clan of Brahmins might increase and multiply,
That all the seven worlds might stand redeemed,
That the truth of Saivism of the Dancing Lord might grow for ever
And the triumph of tapaswis might blaze very well.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3107 on: March 24, 2016, 08:24:53 AM »
Verse 13:


ஐந்து வருடம் அவர்க்கணைய
   அங்கம் ஆறும் உடன்நிறைந்த
சந்த மறைகள் உட்படமுன்
   தலைவர் மொழிந்த ஆகமங்கள்
முந்தை யறிவின் தொடர்ச்சியினால்
   முகைக்கும் மலரின் வாசம்போல்
சிந்தை மலர உடன்மலரும்
   செவ்வி யுணர்வு சிறந்ததால்.


When he was five summers old, he became
Well-versed in the Sivagamas and the metrical Vedas
Which were granted in grace by the Lord,
And also the six angas of the Vedas,
By reason of his noetic nexus of yore; his mind,
Like a bud full grown into a bloom breathing fragrance,
Blossomed, endowed with an exquisite mellowness.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3108 on: March 24, 2016, 08:26:42 AM »
Verse 14:


நிகழும் முறைமை ஆண்டேழும்
   நிரம்பும் பருவம் வந்தெய்தப்
புகழும் பெருமை உபநயனப்
   பொருவில் சடங்கு முடித்தறிவின்
இகழு நெறிய அல்லாத
   எல்லாம் இயைந்த வெனினும்தம்
திகழு மரபின் ஓதுவிக்கும்
   செய்கை பயந்தார் செய்வித்தார்.


When he was seven years old, his father invested him
With the glorious sacred thread at a peerless function;
Though he was blessed with the wisdom of all the good works,
In keeping with the tradition great, his parents
Had him initiated in the cultivation of the Vedas.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3109 on: March 24, 2016, 08:28:22 AM »
Verse  15:


குலவு மறையும் பலகலையும்
   கொளுத்து வதன்முன் கொண்டமைந்த
நிலவும் உணர்வின் திறங்கண்டு
   நிறுவும் மறையோர் அதிசயித்தார்
அலகில் கலையின் பொருட்கெல்லை
   ஆடுங் கழலே எனக்கொண்ட
செலவு மிகுந்த சிந்தையினில்
   தெளிந்தார் சிறிய பெருந்தகையார்.


Beholding his intellectual achievement, which had,
-- All unschooled --, comprehended the Vedas
And all the arts which confer enlightenment,
His preceptors wondered at him; the little one supremely great
Knew pellucidly in his firm-set mind
That the Dancing feet of the Lord are the ultimate goal
Of all the endless arts and sciences.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3110 on: March 24, 2016, 08:30:07 AM »
Verse  16:


நடமே புரியும் சேவடியார் நம்மை
    உடையார் எனும்மெய்ம்மை
உடனே தோன்றும் உணர்வின்கண்
   ஒழியா தூறும் வழியன்பின்
கடனே இயல்பாய் முயற்றிவருங்
    காதல் மேன்மேல் எழுங்கருத்தின்
திடநேர் நிற்குஞ் செம்மலார்
   திகழு நாளில் ஆங்கொருநாள்.


"The Dancing Lord of roseate feet owns us" is the truth
Which forthwith dawned on him whenever he began to ponder;
This for ever upsurged in him; love in him ever soared
Devotion became a sweet duty with him; in this
He stood firm-poised. While thus he thrived, one day?.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2016, 08:32:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3111 on: March 24, 2016, 08:32:51 AM »
Verse 17:ஓது கிடையின் உடன்போவார்
   ஊர்ஆன் நிரையின் உடன்புக்க
போது மற்றங் கொருபுனிற்றா
   போற்றும் அவன்மேன் மருப்போச்ச
யாது மொன்றுங் கூசாதே
   யெடுத்த கோல்கொண் டவன்புடைப்ப
மீது சென்று மிகும்பரிவால்
   வெகுண்டு விலக்கி மெய்யுணர்ந்து.When he proceeded with the learners of the Vedas
Who went alongside the kine of the townsfolk,
As a newly-calved cow was about to charge its neatherd
He beat it black and blue with a stick and without
Any qualms of conscience; he beheld this;
Love-borne he castigated him in wrath and prevented
Him from his act; his knowledge of truth began to upsurge.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3112 on: March 24, 2016, 08:34:50 AM »
Verse  18:


பாவுங் கலைகள் ஆகமநூல்
   பரப்பின் தொகுதிப் பான்மையினால்
மேவும் பெருமை அருமறைகள்
   மூல மாக விளங்குலகில்
யாவுந் தெளிந்த பொருளின்நிலையே
   எய்த உணர்ந்த உள்ளத்தால்
ஆவின் பெருமை உள்ளபடி
   அறிந்தார் ஆயற் கருள்செய்வார்.


Through arts multifoliate, the Agamas, of great immensity
And the rare and glorious Vedas poised in truth,
He knew clearly all about the phenomena;
Informed by a mind of such lucidity, he knew
Precisely and full well all about cows;
(So) Vichara Sarma desired to bless the cowherd.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3113 on: March 24, 2016, 08:36:54 AM »
Verse  19:


தங்கும் அகில யோனிகட்கும்
    மேலாம் பெருமைத் தகைமையன
பொங்கு புனித தீர்த்தங்கள்
    எல்லா மென்றும் பொருந்துவன
துங்க அமரர் திருமுனிவர்
    கணங்கள் சூழ்ந்து பிரியாத
அங்கம் அனைத்துந் தாமுடைய
    அல்ல வோநல் ஆனினங்கள்.


By birth, they are superior to all the species of life;
In them swell for ever all the holy streams;
Aren't glorious Devas and throngs of saints
The very limbs inseparable of the goodly cows?   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3114 on: March 24, 2016, 08:39:02 AM »
Verse  20:ஆய சிறப்பி னால்பெற்ற
   அன்றே மன்றுள் நடம்புரியும்
நாய னார்க்கு வளர்மதியும்
   நதியும் நகுவெண் டலைத்தொடையும்
மேய வேணித் திருமுடிமேல்
   விரும்பி யாடி அருளுதற்குத்
தூய திருமஞ் சனம்ஐந்தும்
   அளிக்கும் உரிமைச் சுரபிகள்தாம்."By reason of their greatness, even on the day
When they calve, they are entitled to provide
For the Lord-Dancer of Tiru Ambalam, whose crest
Is decked with the crescent and the Ganga, and who wears
A garland of laughing skulls,
Panchakavya, for His divine ablutions.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2016, 08:40:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3115 on: March 25, 2016, 08:28:41 AM »
Verse  21:


சீலம் உடைய கோக்குலங்கள்
   சிறக்குந் தகைமைத் தேவருடன்
கால முழுதும் உலகனைத்தும்
   காக்கும் முதற்கா ரணராகும்
நீல கண்டர் செய்யசடை
   நிருத்தர் சாத்து நீறுதரும்
மூலம் அவதா ரஞ்செய்யும்
   மூர்த்தம் என்றால் முடிவென்னோ.


"The blue-throated Lord is the Primordial Cause
And He sustains for ever all the world, inclusive
Of the celebrated Devas; the Lord-Dancer of ruddy
Matted hair wears the Holy Ash, the source of which
Is indeed the cows, the truthful idols of glory.
So, is there any limit to their greatness?


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2016, 08:30:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3116 on: March 25, 2016, 08:31:20 AM »
Verse  22:


உள்ளுந் தகைமை இனிப்பிறவே
   றுளவே உழைமான் மறிக்கன்று
துள்ளுங் கரத்தார் அணிபணியின்
   சுடர்சூழ் மணிகள் சுரநதிநீர்
தெள்ளுஞ் சடையார் தேவர்கள்தம்
   பிராட்டி யுடனே சேரமிசைக்
கொள்ளுஞ் சினமால் விடைத்தேவர்
   குலமன் றோஇச் சுரபிகுலம்."Should one think more to augment their glory?
The Lord sports the young of a leaping fawn in His hand;
On His matted hair the Ganga washes clean the gems
That issue from serpents, His jewels;
Both He and His Consort, the Goddess of the celestial beings,
Ride the angry Bull which is but Vishnu.
Are not kine of the clan of this great Rishaba-Deva?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2016, 08:33:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3117 on: March 25, 2016, 08:33:56 AM »
Verse 23:


என்றின் னனவே பலவும்நினைந்
   திதத்தின் வழியே மேய்த்திந்தக்
கன்று பயில்ஆன் நிரைகாக்கும்
   இதன்மே லில்லை கடனிதுவே
மன்றுள் ஆடுஞ் சேவடிகள்
   வழுத்து நெறியா வதும்என்று
நின்ற ஆயன் தனைநோக்கி
   நிரைமேய்ப் பொழிக நீயென்பார்.Thus he thought in manifold ways and thus
He concluded: "There is no duty superior to that
Of grazing and fostering the kine with their calves
In the proper and pleasing way; this indeed is the way
To hail the feet of the Lord who dances in the Ambalam."
Then addressing the neathered he said: "Refrain
From grazing the kine henceforth.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 25, 2016, 08:37:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3118 on: March 25, 2016, 08:37:33 AM »
Verse  24:


யானே இனியிந் நிரைமேய்ப்பன்
   என்றார் அஞ்சி இடைமகனும்
தானேர் இறைஞ்சி விட்டகன்றான்
   தாமும் மறையோர் இசைவினால்
ஆனே நெருங்கும் பேராயம்
   அளிப்பா ராகிப் பைங்கூழ்க்கு
வானே யென்ன நிரைகாக்க
   வந்தார் தெய்வ மறைச்சிறுவர்."I'll myself henceforth graze the kine" he said;
Affrighted the cow-herd bowed before him
And gave up his calling; with the leave of the Brahmins
He tended the great herds; the divine Brahmin-boy
Fostered the cows as rain would, the green crops.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2016, 08:39:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47839
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3119 on: March 25, 2016, 08:40:07 AM »
Verse  25:


கோலும் கயிறும் கொண்டுகுழைக்
   குடுமி அலையக் குலவுமான்
தோலும் நூலுஞ் சிறுமார்பில்
   துவள அரைக்கோ வணஞ்சுடரப்
பாலும் பயனும் பெருகவரும்
    பசுக்கள் மேய்க்கும் பான்மையினால்
சாலும் புல்லின் அவைவேண்டுந்
    தனையும் மிசையுந் தலைச்சென்று.


He fared forth with the rope and the crook, and his little tuft
Waved in the wind; his sacred-thread dangled on his chest
And it was knit to a piece of deer-skin; he was
Clad in his bright Kovanam; he daily drove the team
Afield for grazing where they had their fare aplenty;
In due time calves and milch increased.

Arunachala Siva.