Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 428029 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3000 on: March 17, 2016, 08:29:52 AM »
Verse 16:


செக்கர்ச் சடையார் விடையார்திரு
   வால வாயுள்
முக்கட் பரனார் திருத்தொண்டரை
   மூர்த்தி யாரை
மைக்கற் புரைநெஞ் சுடைவஞ்சகன்
   வெஞ்ச மண்பேர்
எக்கர்க் குடனாக இகழ்ந்தன
   செய்ய எண்ணி.


The dark-minded and flint-hearted cruel king,
To subject Moortiyar, the great devotee
Of the ruddy-haired Lord -- the Rider of the Bull,
The triple-eyed who is enshrined in Tiru Alavai --,
Began to indulge in shameful acts.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2016, 08:31:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3001 on: March 17, 2016, 08:32:43 AM »
Verse  16:


அந்தம் இலவாம் மிறைசெய்யவும்
   அன்ப னார்தாம்
முந்தைம் முறைமைப் பணிமுட்டலர்
   செய்து வந்தார்
தந்தம் பெருமைக் களவாகிய
   சார்பில் நிற்கும்
எந்தம் பெருமக் களையாவர்
   தடுக்க வல்லார்.


Nathless the endless cruelties caused by the king,
The servitor, as was his wont pursued his service, without fail,
To the Lord; who can prevent the doings of the great
Who are firm-poised in their own gloried palladium?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3002 on: March 17, 2016, 08:35:10 AM »
Verse  17:


எள்ளுஞ்செயல் வன்மைகள் எல்லையில்
   லாத செய்யத்
தள்ளுஞ்செய லில்லவர் சந்தனக்
   காப்புத் தேடிக்
கொள்ளுந்துறை யும்அடைத் தான்கொடுங்
   கோன்மை செய்வான்
தெள்ளும்புனல் வேணியர்க் கன்பரும்
   சிந்தை நொந்து.


Even when the king indulged in acts to shame him endlessly
The servitor swerved not from his path of service;
Then the mis-ruler saw to it that he could in no way
Secure sandalwood for the service of the Lord on whose crest
The Ganga rests; sore grew his heart.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 17, 2016, 08:36:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3003 on: March 17, 2016, 08:37:42 AM »
Verse  18:


புன்மைச் செயல்வல் அமண்குண்டரிற்
    போது போக்கும்
வன்மைக் கொடும்பா தகன்மாய்ந்திட
   வாய்மை வேத
நன்மைத் திருநீற் றுயர்நன்னெறி
   தாங்கு மேன்மைத்
தன்மைப் புவிமன் னரைச்சார்வதென்
   றென்று சார்வார்.


"O for the day when the sinner, the exceedingly cruel one
Who accompanying with the Samana evil-doers fritteres away
His time, would perish and the world would come to be
Ruled by a sovereign who would uphold the goodly way
Of the holy ash which yields the weal,
As assured by the true Vedas!" Thus he mused.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 17, 2016, 08:39:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3004 on: March 17, 2016, 08:40:22 AM »
Verse  19:


காய்வுற்ற செற்றங்கொடு கண்டகன்
   காப்ப வுஞ்சென்
றாய்வுற்ற கொட்பிற் பகலெல்லை
   அடங்க நாடி
ஏய்வுற்ற நற்சந் தனமெங்கும்
   பெறாது சிந்தை
சாய்வுற்றிட வந்தனர் தம்பிரான்
    கோயில் தன்னில்.

As the evil one whose wrath was fired by hatred
Had blocked all the ways whence sandal could be had,
Even when he went in search of it till sun-set
He could not come by goodly sandalwood anywhere;
With a wilted mind, he hied to the Lord?s temple.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3005 on: March 17, 2016, 08:42:30 AM »
Verse 20:


நட்டம்புரி வார்அணி நற்றிரு
    மெய்ப்பூச் சின்று
முட்டும்பரி சாயினுந் தேய்க்குங்கை
   முட்டா தென்று
வட்டந்திகழ் பாறையின் வைத்து
    முழங்கை தேய்த்தார்
கட்டும்புறந் தோல்நரம் பென்பு
   கரைந்து தேய.


"Unto the service of grinding sandal with the sweet paste
Of which the Lord is to be smeared, an end hath
Alas, come! But nothing can stop my grinding hand."
Thus he resolved and on the rotund stone whereon
Sandalwood is ground, he rested his elbow, and ha,
Ground it so vigorously that the outer skin, nerves
And bones were clean ground away.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3006 on: March 17, 2016, 08:44:53 AM »
Verse  21:


கல்லின்புறந் தேய்த்த முழங்கை
   கலுழ்ந்து சோரி
செல்லும்பரப் பெங்கணும் என்பு
   திறந்து மூளை
புல்லும்படி கண்டு பொறுத்திலர்
    தம்பி ரானார்
அல்லின்கண் எழுந்த துவந்தருள்
   செய்த வாக்கு.


Blood gushed out from the forearm thus ground
On the stone; the bones opened and spilled out marrow;
The Lord could no longer endure this; His ethereal words
In that dark hour proclaimed thus:   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3007 on: March 18, 2016, 07:58:28 AM »
Verse  22:


அன்பின்துணி வால்இது செய்திடல்
    ஐய உன்பால்
வன்புன்கண் விளைத்தவன் கொண்டமண்
   எல்லாங் கொண்டு
முன்பின்னல் புகுந்தன முற்றவும்
   நீத்துக் காத்துப்
பின்புன்பணி செய்துநம் பேருல
   கெய்து கென்ன.

"Dear one, do not do this impelled by resolute love;
You will rule all the land, forcibly annexed by the one
Who made you suffer in violent cruelty; total rid
Of all the former evils may you rule benignly the realm,
Pursue your wonted service, and in the end
Join Us in Our great and grand world."   


Arunachala Siva.

« Last Edit: March 18, 2016, 08:00:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3008 on: March 18, 2016, 08:01:05 AM »
Verse 23:


இவ்வண்ணம் எழுந்தது கேட்டெழுந்
   தஞ்சி முன்பு
செய்வண்ணம் ஒழிந்திடத் தேய்ந்தபுண்
   ஊறு தீர்ந்து
கைவண்ணம் நிரம்பின வாசமெல்
    லாங்க லந்து
மொய்வண்ண விளங்கொளி எய்தினர்
    மூர்த்தி யார்தாம்.


He heard the great voice and stood up in dread;
He stopped what he did; his wounds total healed;
His hand regained all its formal glory to which
Was added a sweet aroma; Moortiyar glowed
With a luster rare which was a splendor of wonder.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 18, 2016, 08:02:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3009 on: March 18, 2016, 08:03:30 AM »
Verse  24:


அந்நாள்இர வின்கண் அமண்புகல்
   சார்ந்து வாழும்
மன்னாகிய போர்வடு கக்கரு
    நாடர் மன்னன்
தன்னாளும் முடிந்தது சங்கரன்
    சார்பி லோர்க்கு
மின்னாமென நீடிய மெய்ந்நிலை
   யாமை வெல்ல."Lightning flashes and anon vanishes; even so
Is embodiment; to those whose refuge is not Sankara,
It does not even last that much!" In proof
Of this dictum, that night, ended the life
Of the warring Vaduka-Karnataka king
Who took to the way of the Samanas.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2016, 08:05:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3010 on: March 18, 2016, 08:06:18 AM »
Verse  25:


இவ்வா றுலகத்தின் இறப்ப
   உயர்ந்த நல்லோர்
மெய்வா ழுலகத்து விரைந்தணை
   வார்க ளேபோல்
அவ்வா றரனார் அடியாரை
   அலைத்த தீயோன்
வெவ்வாய் நிரயத் திடைவீழ
   விரைந்து வீந்தான்.In this world when lofty and sublime devotees pass away
They pass quick into the World of Truth;
But the evil one that tormented the servitors
Perished only to fall into the horrendous inferno.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2016, 08:07:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3011 on: March 18, 2016, 08:08:23 AM »
Verse  26:


முழுதும் பழுதே புரிமூர்க்கன்
   உலந்த போதின்
எழுதுங் கொடிபோல் பவருட்பட
   ஏங்கு சுற்றம்
முழுதும் புலர்வுற் றதுமற்றவன்
   அன்ன மாலைப்
பொழுதும் புலர்வுற் றதுசெங்கதிர்
   மீது போத.When died the irretrievably evil one that only did
Deeds of evil, his women who were like painted lianas
And his sorrowing kin wailed and totally wilted;
The dark night like unto him also ended;
The sun rose up in red-rayed splendor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3012 on: March 18, 2016, 08:10:36 AM »
Verse  27:


அவ்வேளையில் அங்கண் அமைச்சர்கள்
   கூடித் தங்கள்
கைவேறுகொள் ஈம வருங்கடன்
   காலை முற்றி
வைவேலவன் தன்குல மைந்தரும்
   இன்மை யாலே
செய்வேறு வினைத்திறஞ் சிந்தனை
   செய்து தேர்வார்.


Thither gathered the ministers and duty bound
Performed the obsequies befitting their differing religion;
The spear-wielding king had no son; so they deliberated
On the ways and means to fill the throne.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3013 on: March 18, 2016, 08:12:45 AM »
Verse  28:


தாழுஞ் செயலின் றொருமன்னவன்
    தாங்க வேண்டும்
கூழுங் குடியும் முதலாயின
   கொள்கைத் தேனும்
சூழும் படைமன் னவன்தோளிணைக்
   காவ லின்றி
வாழுந் தகைத்தன் றிந்தவையகம்
   என்று சொன்னார்."The country must have a king; it brooks not delay;
Though a country be blessed with land, people
And the like, without a strong-shouldered king
Who knows well to reign endowed with a mighty army
It cannot thrive." Thus they spake.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47171
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3014 on: March 18, 2016, 08:15:12 AM »
Verse 29:

பன்முறை உயிர்கள் எல்லாம் பாலித்து
   ஞாலங் காப்பான்
தன்னெடுங் குடைக்கீழ்த் தத்தம் நெறிகளில்
   சரித்து வாழும்
மன்னரை யின்றி வைகும் மண்ணுல
    கெண்ணுங் காலை
இன்னுயி ரின்றி வாழும் யாக்கையை
   ஒக்கும் என்பார்.They added: "In ways manifold he protects all lives;
Under his spreading parasol he makes them all
Pursue their respective walks of life; so does he reign,
The sovereign; if you conceive of a world
Without a monarch, verily it?ll be like unto
A body bereft of its life."

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 18, 2016, 08:16:46 AM by Subramanian.R »