Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 544830 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2895 on: March 09, 2016, 08:26:10 AM »
Verse  11:


குழைக்கலையும் வடிகாதில்
    கூத்தனார் அருளாலே
மழைக்குதவும் பெருங்கற்பின்
    மனைக்கிழத்தி யார்தம்பால்
இழைக்கும்வினைப் பயன்சூழ்ந்த
    இப்பிறவிக் கொடுஞ்சூழல்
பிழைக்குநெறி தமக்குதவப்
   பெண்கொடியைப் பெற்றெடுத்தார்.


By the grace of the Dancing Lord from whose ears
Dangle ear-rings, his wife who could command
Even the descent of rain, bore him a daughter
Who could deliver them from the fettering cycle
Of birth and death bred by deeds.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2896 on: March 09, 2016, 08:28:09 AM »
Verse  12:


பிறந்தபெரு மகிழ்ச்சியினால்
   பெருமூதூர் களிசிறப்பச்
சிறந்தநிறை மங்கலதூ
    ரியம்முழங்கத் தேவர்பிரான்
அறந்தலைநின் றவர்க்கெல்லாம்
   அளவில்வளத் தருள்பெருக்கிப்
புறந்தருவார் போற்றிசைப்பப்
   பொற்கொடியை வளர்க்கின்றார்.The hoary town swam in the joy generated by
The birth of the child; auspicious organs resounded;
Those that stood poised in the way of the Lord of gods
Were loaded with gifts; the nurses blessed their ward,
And she grew like an auric liana.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2897 on: March 09, 2016, 08:30:01 AM »
Verse 13:


காப்பணியும் இளங்குழவிப்
    பதம்நீங்கிக் கமழ்சுரும்பின்
பூப்பயிலும் சுருட்குழலும்
   பொலங்குழையும் உடன்தாழ
யாப்புறுமென் சிறுமணிமே
   கலையணிசிற் றாடையுடன்
கோப்பமைகிண் கிணியசையக்
   குறுந்தளிர்மெல் லடியொதுங்கி.

The babe crossed the tender parva of kappu;
The soft curly hair of the babe was decked with
Pretty little flowers buzzed over by bees;
Her locks and ear-rings of gold dangled together;
A bijou girdle of gems cinctured her slender waist;
She was dressed in a little skirt, and as she plied
Her tender feet soft as small shoot,
Her kinnkini chimed and her skirt rustled.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2898 on: March 09, 2016, 08:32:03 AM »
Verse 14:


புனைமலர்மென் கரங்களினால்
   போற்றியதா தியர்நடுவண்
மனையகத்து மணிமுன்றில்
   மணற்சிற்றில் இழைத்துமணிக்
கனைகுரல்நூ புரம்அலையக்
   கழல்முதலாப் பயின்றுமுலை
நனைமுகஞ்செய் முதற்பருவம்
    நண்ணினள்அப் பெண்ணமுதம்.She was in the midst of nurses whose fostering hands
Were soft like flowers; she played in the courtyard
Of the house, building beauteous toy-houses of sand;
She played kazhal and other games to the tinkling
Of her anklets filled with grains of gems;
Thus the ambrosial child reached the first parva
Of girlhood when tender breasts began to bud.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2899 on: March 09, 2016, 08:34:02 AM »
Verse  15:


உறுகவின்மெய்ப் புறம்பொலிய
    ஒளிநுசுப்பை முலைவருத்த
முறுவல்புறம் அலராத
   முகிண்முத்த நகையென்னும்
நறுமுகைமென் கொடிமருங்குல்
   நளிர்ச்சுருள்அம் தளிர்ச்செங்கை
மறுவில்குலக் கொழுந்தினுக்கு
   மணப்பருவம் வந்தணைய.


(Years rolled by.) Her form external blazed with luster;
Her waist languished under the big burden of her breasts;
Her teeth were fragrant buds and her smile was pearly.
Cool were her locks; now became nubile the girl
Who hailed from the flawless family.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2900 on: March 09, 2016, 08:36:04 AM »
Verse  16:


திருமகட்கு மேல்விளங்குஞ்
   செம்மணியின் தீபமெனும்
ஒருமகளை மண்ணுலகில்
   ஓங்குகுல மரபினராய்க்
கருமிடற்று மறையவனார்
   தமராய கழல்ஏயர்
பெருமகற்கு மகட்பேச
   வந்தணைந்தார் பெருமுதியோர்.She excelled Lakshmi; she was like a lamp of ruby;
Aged men of wisdom came there seeking her peerless hand
For Yeyarkon of heroic anklet -  a servitor of the Lord who is
The blue throated Brahmins --,
Who hailed from the Velala-clan and family of equal renown.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2016, 08:38:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2901 on: March 09, 2016, 08:39:26 AM »
Verse  17:


வந்தமூ தறிவோரை
   மானக்கஞ் சாறனார்
முந்தைமுறை மையின்விரும்பி
   மொழிந்தமணத் திறங்கேட்டே
எந்தமது மரபினுக்குத்
    தகும்பரிசால் ஏயுமெனச்
சிந்தைமகிழ் வுறஉரைத்து
   மணநேர்ந்து செலவிட்டார்.


Manakkancharar in the fitting way traditional
Received them; he heard their proposal for marriage
And said: "Thus is in keeping with our clan's way."
Thus he gladly consented and gave them leave to depart.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2016, 08:41:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2902 on: March 09, 2016, 08:42:01 AM »
Verse  18:


சென்றவருங் கஞ்சாறர்
   மணமிசைந்த படிசெப்பக்
குன்றனைய புயத்தேயர்
   கோனாரும் மிகவிரும்பி
நின்றநிலை மையினிரண்டு
   திறத்தார்க்கும் நேர்வாய
மன்றல்வினை மங்கலநாள்
   மதிநூல்வல் லவர்வகுத்தார்.They returned and conveyed Kancharar's consent;
Yeyarkon of hill-like shoulders grew glad;
Wise men versed in astrology fixed the day for matrimony
Befitting the families of both.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2903 on: March 09, 2016, 08:44:24 AM »
Verse  19:


மங்கலமாம் செயல்விரும்பி
   மகட்பயந்த வள்ளலார்
தங்குலநீள் சுற்றமெலாம்
   தயங்குபெருங் களிசிறப்பப்
பொங்கியவெண் முளைப்பெய்து
   பொலங்கலங்கள் இடைநெருங்கக்
கொங்கலர்தண் பொழில்மூதூர்
    வதுவைமுகங் கோடித்தார்.


The father of the bride, a prince of patrons,
Gladly engaged himself in auspicious acts;
To the great delight of his vast kith and kin
He reared palikais in rows of beauteous wares;
The hoary town dight with melliferos gardens
Was duly decorated for the connubium.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: March 09, 2016, 08:46:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2904 on: March 09, 2016, 08:47:21 AM »
Verse  20:


கஞ்சாறர் மகட்கொடுப்பக்
   கைப்பிடிக்க வருகின்ற
எஞ்சாத புகழ்ப்பெருமை
    ஏயர்குலப் பெருமானும்
தஞ்சால்பு நிறைசுற்றந்
   தலைநிறைய முரசியம்ப
மஞ்சாலும் மலர்ச்சோலைக்
   கஞ்சாற்றின் மருங்கணைய.


Kancharar was to give his daughter in wedding
And Kalikkamar of boundless glory, the chief
Of the Yeyar family was to hold her hand with his,
In solemn acceptance; for this, with his kith and kin
Thronging thick to the accompaniment
Of musical instruments he proceeded to and neared
Kancharoor girt with flowery gardens cloud-capped.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2905 on: March 10, 2016, 07:48:55 AM »
Verse  21:


வள்ளலார் மணமவ்வூர்
   மருங்கணையா முன்மலர்க்கண்
ஒள்ளிழையைப் பயந்தார்தம்
   திருமனையில் ஒருவழியே
தெள்ளுதிரை நீருலகம்
   உய்வதற்கு மற்றவர்தம்
உள்ளநிலைப் பொருளாய
   உம்பர்பிரான் தாமணைவார்.
Before even the wedding party neared Kancharoor,
To the house of the father of the bride of flowery eyes
Decked with bright jewels, through a peerless way
Came He, the Lord of gods that ever abode
In the heart of Kancharar, that the redemption
Of the earth girt with billowy seas, may meet with fruition.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2906 on: March 10, 2016, 07:51:00 AM »
Verse  22:


முண்டநிறை நெற்றியின்மேல்
   முண்டித்த திருமுடியில்
கொண்டசிகை முச்சியின்கண்
   கோத்தணிந்த எற்புமணி
பண்டொருவன் உடலங்கம்
   பரித்தநாள் அதுகடைந்த
வெண்தரளம் எனக்காதின்
   மிசையசையுங் குண்டலமும்.Triple stripes of the Holy Ash flashed from His forehead;
The tuft on His tonsured head was decked with
A wreath on bone-beads; His ears bore dangling Kundala
Wrought of pearls very like the ones carved out
Of the skeleton of the one whom He bore.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2907 on: March 10, 2016, 07:52:51 AM »
Verse 23:

அவ்வென்பின் ஒளிமணிகோத்
    தணிந்ததிருத் தாழ்வடமும்
பைவன்பேர் அரவொழியத்
   தோளிலிடும் பட்டிகையும்
மைவந்த நிறக்கேச
   வடப்பூணு நூலும்மனச்
செவ்வன்பர் பவமாற்றுந்
   திருநீற்றுப் பொக்கணமும்.


He wore a long dangling chain of bright-beads
Of that bone; instead of the fierce serpent whose mouth
Holds sacs of venom, He wore a band on His shoulders;
For his sacred thread He Wore a thread of human hair;
He also had a pouch of the Holy Ash that could end
The cycle of birth and death of pure-hearted devotees.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2908 on: March 10, 2016, 07:54:53 AM »
Verse 24:


ஒருமுன்கைத் தனிமணிகோத்
   தணிந்தவொளிர் சூத்திரமும்
அருமறைநூற் கோவணத்தின்
   மிசையசையும் திருவுடையும்
இருநிலத்தின் மிசைதோய்ந்த
   எழுதரிய திருவடியும்
திருவடியில் திருப்பஞ்ச
   முத்திரையுந் திகழ்ந்திலங்க.

He wore on one wrist a thread which held a bone-bead;
Over His Kovanam woven of the rare Gospels, he wore
A fitting and beauteous garment; His ineffable feet
Did touch the earth and on the soles thereof, were (visible)
The divine pentad of signs.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2909 on: March 10, 2016, 07:56:59 AM »
Verse 25:


பொடிமூடு தழலென்னத்
   திருமேனி தனிற்பொலிந்த
படிநீடு திருநீற்றின்
   பரப்பணிந்த பான்மையராய்க்
கொடிநீடு மறுகணைந்து
    தம்முடைய குளிர்கமலத்
தடிநீடும் மனத்தன்பர்
   தம்மனையி னகம்புகுந்தார்.His frame divine was smeared thick with the Holy Ash;
It was like unto ashes veiling the burning fire within;
Passing through the streets where streamers wafted
He entered the house divine of Manakkancharar
Whose heart enshrines His cool lotus-feet divine.

Arunachala Siva.