Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 565026 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2745 on: February 25, 2016, 08:44:04 AM »
Verse  77:


வெய்யமா எழுப்பஏவி
   வெற்பராயம் ஓடிநேர்
எய்யும்வாளி முன்தெரிந்து 
   கொண்டுசெல்ல எங்கணும்
மொய்குரல் துடிக்குலங்கள் 
   பம்பைமுன் சிலைத்தெழக்
கைவிளித் ததிர்த்துமா
   எழுப்பினார்கள் கானெலாம்.Hunting dogs were set on the beasts;
Hunters advanced with well-chosen darts;
Tudis and Pampais resounded everywhere;
With hands and mouths they clapped and shouted;
The hiding animals were ferreted out thus
From their hides-out in the woodland.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2746 on: February 25, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  78:

ஏனமோடு மானினங்கள் 
   எண்குதிண் கலைக்குலம்
கானமேதி யானைவெம் 
   புலிக்கணங்கள் கான்மரை
ஆனமாவ னேகமா 
   வெருண்டெழுந்து பாயமுன்
சேனைவேடர் மேலடர்ந்து
   சீறிஅம்பில் நூறினார்.Jungle hogs, deer of many types, bears,
Herds of strong stags, bisons, tuskers, fierce tigers,
Marais and wild animals were roused.
When they leaped in spiraling wrath, the hunters
Smote them all with their arrows.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2747 on: February 25, 2016, 09:16:27 AM »
Verse 79:


தாளறுவன இடைதுணிவன 
   தலைதுமிவன கலைமா
வாளிகளொடு குடல்சொரிதர
   மறிவனசில மரைமா
நீளுடல்விடு சரமுருவிட
   நிமிர்வனமிடை கடமா
மீளிகொள்கணை படுமுடலெழ 
   விழுவனபல உழையே.


Severed were the legs, the haunches and the heads of stags;
With their intestines ripped open, died a few marais;
With their bodies rent by darts, down fell
The wild cattle of the jungle; split by darts
Many antelopes jumped and fell and died.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2748 on: February 25, 2016, 09:18:19 AM »
Verse 80:


வெங்கணைபடு பிடர்கிழிபட 
   விசையுருவிய கயவாய்
செங்கனல்பட அதனொடுகணை
   செறியமுன்இரு கருமா
அங்கெழுசிர முருவியபொழு 
   தடலெயிறுற அதனைப்
பொங்கியசின மொடுகவர்வன
   புரைவனசில புலிகள்.


When the napes of necks of boars were slit
By darts, fiery blood gushed forth from the wounds;
More and more darts were rained on them
And they sped piercing and dragging their heads
And stood stuck between the teeth of tigers
Which came running with their mouths agape.
It looked as though the tigers came thither
To prey upon the fierce hogs.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2749 on: February 26, 2016, 08:25:40 AM »
Verse  81:


பின்மறவர்கள் விடுபகழிகள் 
   பிறகுறவயி றிடைபோய்
முன்னடுமுக மிசையுறுவிட 
   முடுகியவிசை யுடனக்
கொன்முனையடு சரமினமெதிர்
   குறுகியமுக முருவத்
தன்னெதிரெதிர் பொருவனநிகர்
    தலையனபல கலைகள்.


The arrows of heroes that plied their darts
From behind the stags, pierced through them
From behind and passed out through their heads
And again whizzed piercing through the heads
Of stags that came running from the opposite direction.
It looked like a fight between opposing stags.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2750 on: February 26, 2016, 08:28:17 AM »
Verse  82:


கருவரையொரு தனுவொடுவிசை
   கடுகியதென முனைநேர்
குரிசில்முன்விடும் அடுசரமெதிர்
    கொலைபயில்பொழு தவையே
பொருகரியொடு சினவரியிடை
    புரையறவுடல் புகலால்
வருமிரவொடு பகலணைவன
   எனமிடையுமவ் வனமே.


The arrows of Thinnan who looked like
A black hill rushing with a bow,
Smote and killed the animals that came
Fronting him; the darts further whizzed
And smote warring elephants and angry lions.
It looked as though day merged with night
When bright lions and black elephants
Fell side by side by his ceaseless arrows.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 26, 2016, 08:30:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2751 on: February 26, 2016, 08:30:36 AM »
Verse 83:


நீளிடைவிசை மிசைகுதிகொள 
   நெடுமுகில்தொட எழுமான்
தாளுறுகழல் மறவர்கள்விடு
   சரநிரைதொடர் வனதாம்
வாள்விடுகதிர் மதிபிரிவுற
   வருமெனவிழும் உழையைக்
கோளொடுபயில் பணிதொடர்நிலை
   கொளவுளவெதிர் பலவே.


The stags that jumped and touched the great clouds
Were pursued by the arrows of ankleted heroes;
This was like unto the pursuit of Rahu of the deer
That slipped from the lustrous Chandra-mandala;
Thus did jump many a deer.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2752 on: February 26, 2016, 08:32:39 AM »
Verse  84:


கடல்விரிபுனல் கொளவிழுவன 
   கருமுகிலென நிரையே
படர்வொடுசெறி தழைபொதுளிய 
   பயில்புதல்வன மதன்மேல்
அடலுறுசரம் உடலுறவரை 
   அடியிடம்அல மரலால்
மிடைகருமரை கரடிகளொடு
   விழுவனவன மேதி.


As the darts got stuck in their bodies, they could not
Stand firm in the slopes of the mountains;
They twirled and fell on the thick leafy shrubs.
This was like unto the resting of clouds on sea
To suck the water thereof; thus fell on the jingle sward
Black marais, boars and bisons galore.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2753 on: February 26, 2016, 08:34:28 AM »
Verse  85:


பலதுறைகளின் வெருவரலொடு 
   பயில்வலையற நுழைமா
உலமொடுபடர் வனதகையுற
   உறுசினமொடு கவர்நாய்
நிலவியவிரு வினைவலையிடை
   நிலைசுழல்பவர் நெறிசேர்
புலனுறுமன னிடைதடைசெய்த
    பொறிகளின்அள வுளவே.When in dread the animals rushed tearing the nets
The hounds blocked in wrath their escape
And seized them; this was like unto the act
Of the five senses which blocked the escape
Of mind which in its effort to gain the righteous path
Tried to tear and slip away from the toils
Of the resultants of the two-fold deeds.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2754 on: February 26, 2016, 08:36:07 AM »
Verse  86:


துடியடியன மடிசெவியன 
   துறுகயமுனி தொடரார்
வெடிபடவிரி சிறுகுருளைகள்
   மிகைபடுகொலை விரவார்
அடிதளர்வுறு கருவுடையன 
   அணைவுறுபிணை அலையார்
கொடியனஎதிர் முடுகியும்உறு 
   கொலைபுரிசிலை மறவோர்.

The murderous hunters who faced the wild beasts
And slaughtered them in abundance
Would not hunt elephant-cubs whose legs
Were like tudis and whose ears were bent.
Neither would they hunt the young ones that romped
And ran making noise; nor would they harm
Toddling animals gravid.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2755 on: February 26, 2016, 08:38:15 AM »
Verse  87:


இவ்வகைவரு கொலைமறவினை
    எதிர்நிகழ்வுழி அதிரக்
கைவரைகளும் வெருவுறமிடை
   கானெழுவதொர் ஏனம்
பெய்கருமுகி லெனஇடியொடு
   பிதிர்கனல்விழி சிதறி
மொய்வலைகளை அறநிமிர்வுற
    முடுகியகடு விசையில்.


While thus the murderous chase was pursued,
A boar rushed forth in great tumult; to fright
It put, even the tuskers; the jungle itself trembled;
It thundered like the huge and dark nimbus;
Its jutting eyes spat fire.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2756 on: February 26, 2016, 08:40:15 AM »
Verse  88:


போமதுதனை அடுதிறலொடு 
   பொருமறவர்கள் அரியே
றாமவர்தொடர் வுறும்விசையுடன்
   அடிவழிசெலும் அளவில்
தாமொருவரு ம் அறிகிலரவர் 
   தனிதொடர்வுழி அதன்மேல்
ஏமுனையடு சிலைவிடலைகள் 
   இருவர்கள்அடி பிரியார்.Thinnan who was a lion among the hunters
That pursued the boar to down it,
Chased with great speed the fleeing boar;
Other hunters lost track of the beast;
He alone pursued it in its solitary flight;
There were indeed two who would not from him part.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2757 on: February 26, 2016, 08:41:58 AM »
Verse 89:


நாடியகழல் வயவர்களவர்
   நாணனும்நெடு வரிவில்
காடனும்எனும் இருவருமலை 
   காவலரொடு கடிதில்
கூடினர்விடு பகழிகளொடு 
   கொலைஞமலிகள் வழுவி
நீடியசரி படர்வதுதரு
    நீழலின்விரை கேழல்.


Nanan and Kadan were they, mighty heroes;
They anon joined Thinnan, the ruler of the hills;
The boar escaped from their darts and dogs,
And took to its heels in the long umbrageous slope of the hill.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2758 on: February 26, 2016, 08:44:14 AM »
Verse 90:


குன்றியைநிகர் முன்செறஎரி
   கொடுவிழிஇடி குரல்நீள்
பன்றியும்அடல் வன்றிறலொடு
    படர்நெறிநெடி தோடித்
துன்றியதொரு குன்றடிவரை
   சுலவியநெறி சூழல்
சென்றதனிடை நின்றதுவலி 
   தெருமரமரம் நிரையில்.


The eyes of the boar which were jutting out
Fiercely blazed with fire, and were like the beans of kunri;
Its roar was truly like the rumbling of clouds;
The huge boar after covering a great distance
By constant running eventually stood
At the foot of the hill amidst the boscage.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2759 on: February 27, 2016, 08:21:46 AM »
Verse  91:


அத்தருவளர் சுழலிடையடை 
   அதனிலையறி பவர்முன்
கைத்தெரிகணை யினிலடுவது
    கருதலர்விசை கடுகி
மொய்த்தெழுசுடர் விடுசுரிகையை
   முனைபெறஎதிர் உருவிக்
குத்தினருடல் முறிபடவெறி
    குலமறவர்கள் தலைவர்.


Thinnan, the chieftain of murderous hunters
Gauging the plight of the beast that stood amidst
The trees, didn't think of slaying it with choice darts;
He opted for a straight encounter with it;
He drew out his flashing blade and felled it.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 27, 2016, 08:23:55 AM by Subramanian.R »