Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 573043 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2730 on: February 24, 2016, 08:54:17 AM »
Verse 62:


வீரக்கழல் காலின் விளங்க அணிந்து பாதம்
சேரத்தொடு நீடு செருப்பு விருப்பு வாய்ப்பப்
பாரப்பெரு வில்வலங் கொண்டு பணிந்து திண்ணன்
சாரத்திருத் தாள்மடித் தேற்றி வியந்து தாங்கி.


On his foot he wore the heroic anklet;
On the soles of his feet he fastened fitting footwear;
He bowed before the bow -- mighty and weighty --,
And duly circumambulated it; he held the bow
Pressing it with his foot and strung it;
He invoked the deity as he bore the bow thus.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2731 on: February 24, 2016, 08:56:19 AM »
Verse 63:


அங்கப்பொழு திற்புவ னத்திடர் வாங்க ஓங்கித்
துங்கப்பெரு மாமழை போன்று துண்ணென் றொலிப்ப
வெங்கட்சின நீடு விலங்கு விலங்கி நீங்கச்
செங்கைத்தலத் தால்தட விச்சிறு நாண்எ றிந்தார்.

With his roseate fingers he strummed
The bow, the twang of which was like that of
The rumbling of the huge and dark nimbus;
He twanged the bow that the world might be
Rid of its misery, and red-eyed animals
-- Huge and angry --, might flee away.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2732 on: February 24, 2016, 08:58:18 AM »
Verse  64:


பல்வேறு வாளிபுதை பார்த்துடன் போத ஏவி
வில்வேட ராயத் துடிமேவி ஒலிக்கு முன்றில்
சொல்வேறு வாழ்த்துத் திசைதோறுந் துதைந்து விம்ம
வல்லேறு போல்வார் அடல்வாளி தெரிந்து நின்றார்.


Thinnan who was like unto a valiant lion
Filled his quiver with a good many choice arrows;
He commanded reconnoitrers to accompany him;
Thus he came to the place where resounded
The small tudis of hunting throngs;
The blessings of these filled all the directions;
Thither he stood and his darts examined.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2733 on: February 24, 2016, 09:01:11 AM »
Verse 65:மானச்சிலை வேடர் மருங்கு நெருங்கு போதில்
பானற்குல மாமல ரிற்படர் சோதி யார்முன்
தேனற்றசை தேறல் சருப்பொரி மற்று முள்ள
கானப்பலி நேர்கட வுட்பொறை யாட்டி வந்தாள்.


When the bowmen ready for the chase
Neared him, unto Thinnan of blue hue,
From whom blazed luster as from nelumbo,
Came the priestess who had sacrificed to the gods,
With the remains of the offerings of honey,
Goodly flesh, toddy, Charu, puffed rice and the like.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2016, 09:02:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2734 on: February 24, 2016, 09:04:12 AM »
Verse 66:


 நின்றெங்கு மொய்க்குஞ்சிலை வேடர்கள் நீங்கப் புக்குச்
சென்றங்கு வள்ளல்திரு நெற்றியிற் சேடை சாத்தி
உன்தந்தை தந்தைக்கும் இந்நன்மை கள்உள்ள வல்ல
நன்றும்பெரி துன்விறல் நம்மள வன்றி தென்றாள்.

The swarming hunters drew aside, as she came there;
She went near Thinnan and sprinkled Akshata
On his forehead, and said: ?Even your father?s father
Wasn?t blessed like you; great is your might;
It is not to be measured even by us.?   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2735 on: February 24, 2016, 09:06:16 AM »
Verse 67:

அப்பெற்றியில் வாழ்த்தும் அணங்குடை
   யாட்டி தன்னைச்
செப்பற்கரி தாய சிறப்பெதிர்
    செய்து போக்கிக்
கைப்பற்றிய திண்சிலைக் கார்மழை   
   மேக மென்ன
மெய்ப்பொற்புடை வேட்டை யின்மேற்கொண்
   டெழுந்து போந்தார்.

He duly honoured the priestess who thus blessed him
And gave her leave to depart; he who was like a huge cloud
Of the rainy season held the mighty bow;
Bent on hunt in all its splendor, he plied his steps.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2736 on: February 24, 2016, 09:08:27 AM »
Verse 68:


தாளில்வாழ் செருப்பர்தோல்
    தழைத்தநீடு தானையார்
வாளியோடு சாபம்மேவு 
   கையர்வெய்ய வன்கணார்
ஆளியேறு போலஏகும் 
   அன்ணலார்முன் எண்ணிலார்
மீளிவேடர் நீடுகூட்டம்
    மிக்குமேல் எழுந்ததே.


Before glorious Thinnan who rose for the chase, lion-like,
Innumerable valiant bowmen wearing footwear
And long garments of hide and holding
Bows and arrows, marched in strong groups.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2737 on: February 24, 2016, 09:10:29 AM »
Verse  69:


வன்தொடர்ப்பி ணித்தபாசம் 
   வன்கைமள்ளர் கொள்ளவே
வென்றிமங்கை வேடர்வில்லின்
    மீதுமேவு பாதமுன்
சென்றுநீளு மாறுபோல்வ 
   செய்யநாவின் வாயவாய்
ஒன்றொடொன்று நேர்படாமல்
    ஓடுநாய்கள் மாடெலாம்.


The hunters held the long leashes of hounds
By their fierce hands; with their red tongues hanging
Setters ran before them, not in any proper order;
It was like the treading of the roseate feet
Of Dame Victory who abode in the bows of heroes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2738 on: February 24, 2016, 09:12:55 AM »
Verse  70:


போர்வலைச் சிலைத்தொழிற் 
   புறத்திலே விளைப்பவச்
சார்வலைத் தொடக்கறுக்க 
   ஏகும்ஐயர் தம்முனே
கார்வலைப் படுத்தகுன்று
    கானமா வளைக்கநீள்
வார்வலைத் திறஞ்சுமந்து 
   வந்தவெற்பர் முந்தினார்.The cynergic hordes advanced with huge nets and bows;
Thinnan, the great one, who was to snap all bonds,
Followed them; many were they who walked, carrying
Leather-straps and nets into the forests
And hills on whose crests clouds did rest.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2739 on: February 25, 2016, 08:31:11 AM »
Verse 71:


நண்ணிமாம றைக்குலங்கள்
    நாடவென்று நீடுமத்
தண்ணிலா அடம்புகொன்றை 
   தங்குவேணி யார்தமைக்
கண்ணினீடு பார்வையொன்று 
   கொண்டு காணும் அன்பர்முன்
எண்ணில்பார்வை கொண்டுவேடர் 
   எம்மருங்கும் ஏகினார்.
The great Vedas for ever pursue, but behold not, the Lord,
Who on His matted hair sports the cool crescent,
Adampu and Konrai flowers; it was Thinnan
Who was endowed with the Eye to behold Him.
Before him from all sides marched the hunters
With the pack of their trained animals.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2740 on: February 25, 2016, 08:33:23 AM »
Verse  72:


கோடுமுன் பொலிக்கவும்
   குறுங்கணா குளிக்குலம்
மாடுசென் றிசைப்பவும் 
   மருங்குபம்பை கொட்டவும்
சேடுகொண்ட கைவிளிச் 
   சிறந்தவோசை செல்லவும்
காடுகொண் டெழுந்தவேடு 
   கைவளைந்து சென்றதே.Trumpets sounded in the front ranks;
From the sides resounded kettle-drums;
Pampais were played; hands clapped keeping time;
Thus hied the hunters in great hullabaloo.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2741 on: February 25, 2016, 08:35:38 AM »
Verse  73:


நெருங்குபைந் தருக்குலங்கள்
    நீடுகாடு கூடநேர்
வருங்கருஞ் சிலைத்தடக்கை 
   மானவேடர் சேனைதான்
பொருந்தடந் திரைக்கடல் 
   பரப்பிடைப் புகும்பெருங்
கருந்தரங்க நீள்புனல்
   களிந்திகன்னி யொத்ததே.


The march of the long-armed and fierce hunters
Into the vast and green boscage was like unto
The tumultous flowing of black-waved Kalindi
Into the billowy main immense.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2742 on: February 25, 2016, 08:37:48 AM »
Verse  74:


தென்றிசைப் பொருப்புடன்
   செறிந்தகானின் மானினம்
பன்றிவெம் மரைக்கணங்கள் 
   ஆதியான பல்குலம்
துன்றிநின்ற வென்றடிச்
    சுவட்டின்ஒற்றர் சொல்லவே
வன்தடக்கை வார்கொடெம் 
   மருங்கும் வேடரோடினார்.When reconnoiters tracking the foot-prints,
Returned and announced that in the southern jungle
Of the hill-range, herds of deer, boars strong, marais
And other animals had gathered,
With straps and nets rushed the hunters in all sides.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2743 on: February 25, 2016, 08:40:04 AM »
Verse 75:


ஒடியெறிந்து வாரொழுக்கி 
   யோசனைப் பரப்பெலாம்
நெடியதிண் வலைத்தொடக்கு
    நீளிடைப் பிணித்துநேர்
கடிகொ ளப் பரந்தகாடு 
   காவல்செய் தமைத்தபின்
செடிதலைச் சிலைக்கைவேடர் 
   திண்ணனார்முன் நண்ணினார்.


They cleared the branches and fastened with straps
The whole jungle, a Yojana square; huge strong nets
Were hung everywhere; it was dreadful to behold;
When they completed their work, the hunters
Of ringed hair came before Thinnan.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 25, 2016, 08:41:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2744 on: February 25, 2016, 08:42:22 AM »
Verse 76:


வெஞ்சிலைக்கை வீரனாரும் 
   வேடரோடு கூடிமுன்
மஞ்சலைக்கு மாமலைச் 
   சரிப்புறத்து வந்தமா
அஞ்சுவித் தடர்க்குநாய்கள் 
   அட்டமாக விட்டுநீள்
செஞ்சரத்தி னோடுசூழல் 
   செய்தகானுள் எய்தினார்.


Thinnan the fierce bowman joined the hunters;
The animals were roused from their lairs
In the slopes of the cloud-capped mountain;
Hounds were unleashed to seize them;
With arrows, long and sharp, he went into the jungle
Where nets were spread to trap the animals.   

Arunachala Siva.