Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564033 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2715 on: February 22, 2016, 08:19:18 AM »
Verse 47:


சிலைமறவ ருரைசெய்ய நாகன் தானும்
   திண்ணனைமுன் கொண்டுவரச் செப்பி விட்டு
மலைமருவு நெடுங்கானிற் கன்னி வேட்டை
   மகன்போகக் காடுபலி மகிழ வூட்டத்
தலைமரபின் வழிவந்த தேவ ராட்டி
   தனையழைமின் என அங்குச் சார்ந்தோர் சென்று
நிலைமையவள் தனக்குரைப்ப நரைமூ தாட்டி
   நெடிதுவந்து விருப்பினொடுங் கடிது வந்தாள்.


When they spake thus, Nakan sent for his son
And uttered these words: 'My son is to pursue
His maiden-hunting in the hilly forests;
Call the chief priestess of my clan to offer
Sacrifices pleasing to the sylvan deities.'
When hunters apprised her of his words
The old matron hastened in joy to Nakan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2016, 08:21:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2716 on: February 22, 2016, 08:22:02 AM »
Verse 48:


கானில்வரித் தளிர்துதைந்த கண்ணி சூடிக்
   கலைமருப்பின் அரிந்த குழை காதிற் பெய்து
மானின்வயிற் றரிதாரத் திலக மிட்டு
    மயிற் கழுத்து மனவுமணி வடமும் பூண்டு
தானிழிந்து திரங்கிமுலை சரிந்து தாழத்
    தழைப்பீலி மரவுரிமேற் சார வெய்திப்
பூநெருங்கு தோரைமல சேடை நல்கிப்
    போர்வேடர் கோமானைப் போற்றி நின்றாள்.

The priestess wore a chaplet of speckled jungle shoots;
Her ears were adorned with rings cut from antler;
On her forehead was a tilaka of musk;
She wore a garland made of small chowries
Painted blue like the peacock's neck;
Her shrunken breasts were sagging;
She wore a garment of bark into which
Were stuck the feathers of peacock.
She blessed him with flowers and wild rice
And stood hailing the martial king of hunters.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2717 on: February 22, 2016, 08:24:11 AM »
Verse 49:


நின்றமுது குறக்கோலப் படிமத் தாளை
   நேர்நோக்கி அன்னைந நிரப்பு நீங்கி
நன்றினிதி னிருந்தனையோ என்று கூறும்
    நாக னெதிர் நலம்பெருக வாழ்த்தி
நல்ல மென்தசையும் ஈயலொடு நறவும் வெற்பில்
    விளைவளனும் பிறவளனும் வேண்டிற் றெல்லாம்
அன்றுநீ வைத்தபடி பெற்று வாழ்வேன்
   அழைத்தபணி என்னென்றாள் அணங்கு சார்ந்தாள்.Addressing the aged matron -- a huntress --, he said:
'Mother, are you free from indigence
Do you live well?' Hearing this, she blessed him
And said: 'As you have allotted of yore,
I get goodly meat soft, winged white ants,
Honey, products of hills and other products too;
Abundant is the provision. Well, what for did you call me?'

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2016, 08:26:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2718 on: February 22, 2016, 08:27:33 AM »
Verse  50:


கோட்டமில்என் குலமைந்தன் திண்ணன் எங்கள்
   குலத்தலைமை யான்கொடுப்பக் கொண்டு பூண்டு
பூட்டுறுவெஞ் சிலைவேடர் தம்மைக் காக்கும்
   பொருப்புரிமை புகுகின்றான் அவனுக் கென்றும்
வேட்டைவினை யெனக்குமே லாக வாய்த்து
    வேறுபுலங் கவர்வென்றி மேவு மாறு
காட்டிலுறை தெய்வங்கள் விரும்பி உண்ணக்
   காடுபலி ஊட்டென்றான் கவலை யில்லான்.

'Thinnan, my flawless son, is to be invested by me with
The chieftainship of our clan and is to become
The leader of hunters who wield strung bows;
He should excel me as a hunter and should be
Successful in annexing the realms of foes;
So, perform sacrifices to the sylvan deities
That they may with joy relish the offerings.'
Thus spake he, relieved of all his worries.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 22, 2016, 08:29:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2719 on: February 23, 2016, 08:21:38 AM »
Verse  51:


மற்றவன்தன் மொழிகேட்ட வரைச்சூ ராட்டி
   மனமகிழ்ந்திங் கன்போடு வருகின் றேனுக்
கெற்றையினுங் குறிகள்மிக நல்ல வான
    இதனாலே உன்மைந்தன் திண்ண னான
வெற்றிவரிச் சிலையோன்நின் அளவி லன்றி
   மேம்படுகின் றான்என்று விரும்பி வாழ்த்திக்
கொற்றவன தெய்வங்கள் மகிழ வூட்ட
   வேண்டுவன குறைவின்றிக் கொண்டு போனாள்.The priestess who heard him speak thus, said:
"When I came here borne by love in joy, I espied
Such good omens which I have never witnessed;
Surely your son Thinnan, the wielder of the victorious bow,
Will prove to be far greater than you."
She blessed him once again and went away with
A surfeit of things required by way of offerings
To gladden the woodland gods.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2016, 08:23:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2720 on: February 23, 2016, 08:24:34 AM »
Verse 52:


தெய்வநிகழ் குறமுதியாள் சென்ற பின்பு
   திண்ணனார் சிலைத்தாதை அழைப்பச்சீர்கொள்
மைவிரவு நறுங்குஞ்சி வாசக கண்ணி
   மணிநீல மலையொன்று வந்த தென்னக்
கைவிரவு சிலைவேடர் போற்ற வந்து
   காதல்புரி தாதைகழல் வணங்கும் போதில்
செவ்வரைபோல் புயமிரண்டுஞ் செறியப் புல்லிச்
    செழும்புலித்தோ லிருக்கையின்முன் சேர வைத்தான்.


When the priestess departed, Thinnan came to call on
His hunter-father at his bidding;
His tuft of hair was decked with a fragrant chaplet
And he looked like a blue gemmy hill;
Bowmen came with him, admiring him.
When he hailed his father's ankleted feet
He embraced him with his strong shoulders
And bade him be seated on a tiger-skin.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2721 on: February 23, 2016, 08:26:54 AM »
Verse 53:


முன்னிருந்த மைந்தன்முகம் நோக்கி நாகன்
   மூப்பெனைவந் தடைதலினால் முன்பு போல
என்னுடைய முயற்சியினால் வேட்டை யாட
   இனிஎனக்குக் கருத்தில்லை எனக்கு மேலாய்
மன்னுசிலை மலையர்குலக் காவல் பூண்டு
   மாறெறிந்து மாவேட்டை யாடி என்றும்
உன்னுடைய மரபுரிமை தாங்கு வாயென்
   றுடைதோலும் சுரிகையுங்கைக் கொடுத்தா னன்றே.


Addressing his son who was before him
He said: 'I think not to pursue hunting
As before, since I am now grown old;
Be invested with the right to rule and protect
The foresters and flourish greater than I;
May you annex the realms of foes and be
Victorious in all your hunting expeditions;
May you nobly bear the office of your forebears.'
This said, he gave him his Belt and Sword.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2722 on: February 23, 2016, 08:29:08 AM »
Verse  54:


 தந்தைநிலை உட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு
   தங்கள்குலத் தலைமைக்குச் சார்வு தோன்ற
வந்தகுறை பாடதனை நிரப்பு மாறு
   மனங்கொண்ட குறிப்பினால் மறாமை கொண்டு
முந்தையவன் கழல்வணங்கி முறைமை தந்த
    முதற்சுரிகை உடைதோலும் வாங்கிக் கொண்டு
சிந்தைபரங் கொளநின்ற திண்ண னார்க்குத்
    திருத்தாதை முகமலர்ந்து செப்பு கின்றான்.


He reckoned the true plight of his father
And felt sad; he also knew that the ancient right
Of chieftainship had to be perpetuated;
So, he wouldn't say 'no' to his father's wish.
He fell at his ankleted feet and hailed him;
Then he received the Belt and the Sword, the insignia
Of his office; unto Thinnan whose mind
Unfailingly accepted the responsibility of ruler-ship
The great father in joy addressed these words:

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2016, 08:30:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2723 on: February 23, 2016, 08:31:50 AM »
Verse  55:


நம்முடைய குலமறவர் சுற்றத் தாரை
   நான்கொண்டு பரித்த தன்மேல் நலமே செய்து
தெம்முனையி லயற்புலங்கள் கவர்ந்து கொண்டு
   திண்சிலையின் வளமொழியாச் சிறப்பின் வாழ்வாய்
வெம்முனையின் வேட்டைகளும் உனக்கு வாய்க்கும்
    விரைந்துநீ தாழாதே வேட்டை யாட
இம்முரண்வெஞ் சிலைவேடர் தங்க ளோடும்
    எழுகவென விடைகொடுத்தான் இயல்பில் நின்றான்."May you ever do good to the hunters
Of our clan and to our kith and kin;
May you foster them even better than I;
May you live in great foison as the conqueror
Of hostile realms; you will meet with
Many an opportunity to go a-hunting;
May you even now rise for the hunt
With these fierce bowmen."  Thus spake he,
The one poised in his true nature, and gave leave to Thinnan.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2016, 08:33:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2724 on: February 23, 2016, 08:34:29 AM »
Verse  56:


செங்கண்வயக் கோளரியே றன்ன திண்மைத்
   திண்ணனார் செய்தவத்தின் பெருமை பெற்ற
வெங்கண்விறல் தாதைகழல் வணங்கி நின்று
   விடைகொண்டு புறம்போந்து வேட ரோடும்
மங்கலநீர்ச் சுனைபடிந்து மனையின் வைகி
   வைகிருளின் புலர்காலை வரிவிற் சாலைப்
பொங்குசிலை அடல்வேட்டைக் கோலங் கொள்ளப்
    புனைதொழிற்கை வினைஞருடன் பொலிந்து புக்கார்.


Thinnan the strong who was like a victorious lion
Of ruddy eyes, prostrated at his father's feet,
The courageous one of fierce eyes and great askesis.
He took leave of him, and with the hunters moved away;
He bathed in the auspicious water of the spa
And rested in his abode; when day broke
He went to the armory in joy with hunters
Who were experts in adorning him with arms.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2016, 08:36:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2725 on: February 23, 2016, 08:36:49 AM »
Verse 57:


நெறிகொண்ட குஞ்சிச் சுருள்துஞ்சி நிமிர்ந்து பொங்க
முறிகொண்ட கண்ணிக்கிடை மொய்யொளிப் பீலி சேர்த்தி
வெறிகொண்ட முல்லைப் பிணைமீது குறிஞ்சி வெட்சி
செறிகொண்ட வண்டின்குலம் சீர்கொளப் பின்பு செய்து.


They straightened his dense curly hair and wound it;
They decked it with chaplets of shoots.
They stuck therein bright feathers of peacock;
They also decked him with garlands of Kurinji
And jasmine, buzzed over by bees.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2726 on: February 23, 2016, 08:38:43 AM »
Verse 58:


முன்னெற்றி யின்மீது முருந்திடை வைத்த குன்றி
தன்னிற்புரி கொண்ட மயிர்க்கயி றாரச் சாத்தி
மின்னிற்றிகழ் சங்கு விளங்குவெண் டோடு காதின்
மன்னிப்புடை நின்றன மாமதி போல வைக .

Round his forehead they fastened a band of wool
Set with peacock quills and beans of kunri;
They adorned his ear with ear-rings wrought
Of white lustrous shells bright like the full-moon.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2727 on: February 23, 2016, 08:40:59 AM »
Verse 59:கண்டத்திடை வெண்கவ டிக்கதிர் மாலை சேரக்
கொண்டக்கொடு பன்மணி கோத்திடை ஏனக் கோடு
துண் டப்பிறை போல்வன தூங்கிட வேங்கை வன்தோல்
தண்டைச்செயல் பொங்கிய சன்னவீ ரந்த யங்க.


His neck was adorned with a white necklace
Wrought of lustrous beads of chanks and gems;
Into these were struck crescent-shaped teeth of hogs;
He wore sannaveeram, the triumphal garland
Which was wrought of tiger-skin studded with gems.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2728 on: February 23, 2016, 08:42:53 AM »
Verse 60:


மார்பிற்சிறு தந்த மணித்திரள் மாலை தாழத்
தாரிற்பொலி தோள்வல யங்கள் தழைத்து மின்னச்
சேர்விற்பொலி கங்கண மீது திகழ்ந்த முன்கைக்
கார்விற்செறி நாணெறி கைச்செறி கட்டி கட்டி.On his chest dangled a garland of ivory beads;
On his shoulders bahu-valayas were set;
His forearms bore bracelets and his hands
That would ply darts with the loud noise
Matching the rumbling of clouds, were with
Small wreaths decked.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2729 on: February 24, 2016, 08:52:18 AM »
Verse  61:


அரையிற்சர ணத்துரி யாடையின் மீது பௌவத்
திரையிற்படு வெள்ளல கார்த்து விளிம்பு சேர்த்தி
நிரையிற்பொலி நீளுடை தோல்சுரி கைப்பு றஞ்சூழ்
விரையிற்றுவர் வார்விசி போக்கி அமைத்து வீக்கி .


On his waist he wore a tiger-skin set with
Peacock-feathers; white beads of shells were sewn
On its border, he wore a long garment of hide;
A belt girdled him; the sword with the leather scabbard
Was fastened to his waist with a leather strap
Dyed ruddy with deodorant stuff.   


Arunachala Siva.