Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 594088 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2610 on: February 12, 2016, 09:43:02 AM »
Verse  41:


மாதங்கந் தீங்கு செய்ய
   வருபரிக் காரர் தாமும்
மீதங்குக் கடாவு வாரும்
   விலக்கிடா தொழிந்து பட்டார்
ஈதிங்கு நிகழ்ந்த தென்றார்
   எறிபத்த ரென்ன அஞ்சிப்
பாதங்கள் முறையால் தாழ்ந்து
   பருவரைத் தடந்தோள் மன்னன்.


"When the tusker committed the evil
Its controllers, and mahouts riding on its back,
Would not prevent it; so with their dear lives
They paid for their fault; this is all that
Happened here." When thus he spake, the king
Whose shoulders are mighty as a mountain,
Stricken with fear, fell at his feet and duly hailed him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 09:44:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2611 on: February 12, 2016, 09:45:27 AM »
Verse 42:

அங்கண ரடியார் தம்மைச்
   செய்தஇவ் அபரா தத்துக்
கிங்கிது தன்னாற் போதா
   தென்னையுங் கொல்லவேண்டும்
மங்கல மழுவாற் கொல்கை
   வழக்குமன் றிதுவா மென்று
செங்கையா லுடைவாள் வாங்கிக்
   கொடுத்தனர் தீர்வு நேர்வார்.

"This would not suffice for the blasphemy committed;
The Lord and His devotees had been wronged;
I too must be killed; neither should you
Kill me with your auspicious battle-axe;
This is fit for the deed." Thus spake he
Who solicited expiation, and drew out
His sword and handed it over to him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2612 on: February 12, 2016, 09:47:33 AM »
Verse 43:


வெந்தழற் சுடர்வாள் நீட்டும்
   வேந்தனை நோக்கிக் கெட்டேன்
அந்தமில் புகழான் அன்புக்
   களவின்மை கண்டே னென்று
தந்தவாள் வாங்க மாட்டார்
   தன்னைத்தான் துறக்கு மென்று
சிந்தையால் உணர்வுற் றஞ்சி
   வாங்கினார் தீங்கு தீர்ப்பார்.

When he eyed the king who drew out
His bright sword dazzling like wild fire,
He cried thus: "Woe's me! I have now witnessed
The boundlessness of the king"s love,
The sovereign of infinite glory."
He would not receive the sword; but he knew
That the king would kill himself, if he did not;
So to avert that mishap, he received it in fear.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2613 on: February 12, 2016, 09:50:54 AM »
Verse 44:வாங்கிய தொண்டர் முன்பு
   மன்னனார் தொழுது நின்றே
ஈங்கெனை வாளி னாற்கொன்
   றென்பிழை தீர்க்க வேண்டி
ஓங்கிய உதவி செய்யப்
   பெற்றனன் இவர்பா லென்றே
ஆங்கவர் உரைப்பக் கண்ட
   எறிபத்தர் அதனுக் கஞ்சி.


The king stood bowing before the devotee
Who received the sword from him, and said:
"He'll kill me with the sword and rid me
Of my sin; with this beatitude I am to be
By him blessed!" He felt exceedingly happy.
Yeri-Patthar stood fear-stricken.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2016, 09:52:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2614 on: February 13, 2016, 08:42:26 AM »
Verse 45:


வன்பெருங் களிறு பாகர்
   மடியவும் உடைவா ளைத்தந்
தென்பெரும் பிழையி னாலே
   யென்னையுங் கொல்லு மென்னும்
அன்பனார் தம்மைத் தீங்கு
   நினைந்தன னென்று கொண்டு
முன்பென துயிர்செ குத்து
   முடிப்பதே முடிவென் றெண்ணி.

The devotee thought thus: "I've caused the death
Of his mighty mammoth and its mahouts;
Yet would he give me his sword to kill him
In expiation of his sin; oh, I've thought of causing evil
To him -- a devotee great; it is but meet
That I put an end to my life;
That indeed is the fitting solution."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 08:44:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2615 on: February 13, 2016, 08:44:55 AM »
Verse 46:


புரிந்தவர் கொடுத்த வாளை
   அன்பர்தங் கழுத்தில் பூட்டி
அரிந்திட லுற்ற போதில்
   அரசனும் பெரியோர் செய்கை
இருந்தவா றிதுவென் கெட்டேன்
    என்றெதிர் கடிதிற் சென்று
பெருந்தடந் தோளாற் கூடிப்
   பிடித்தனன் வாளுங் கையும்.


Thus thinking he set the sword on his neck
And was about to saw it away; the king then
Burst out thus: "Behold the deed of the great one!
Alas I am lost!" He rushed to him quick
And with his long arms held the devotee's hand and sword.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 08:46:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2616 on: February 13, 2016, 08:47:22 AM »
Verse 47:


வளவனார் விடாது பற்ற
   மாதவர் வருந்தி நிற்ப
அளவிலாப் பரிவில் வந்த
   இடுக்கணை யகற்ற வேண்டிக்
களமணி களத்துச் செய்ய
   கண்ணுதல் அருளால் வாக்குக்
கிளரொளி விசும்பின் மேல்வந்
   தெழுந்தது பலருங் கேட்ப.

Tight was the grip of the Chozha king, and great
Was the grief of the tapaswi great;
To avert the catastrophe that sprang
From boundless love, there arose from
The bright sky expanse, by the grace of
The blue-throated Lord, an un-bodied voice
Which could be heard by many:   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2617 on: February 13, 2016, 08:49:49 AM »
Verse  48:


தொழுந்தகை யன்பின் மிக்கீர்
   தொண்டினை மண்மேற் காட்டச்
செழுந்திரு மலரை யின்று
   சினக்கரி சிந்தத் திங்கள்
கொழுந்தணி வேணிக் கூத்தர்
    அருளினால் கூடிற் றென்றங்
கெழுந்தது பாக ரோடும்
   யானையும் எழுந்த தன்றே.


"O ye servitors of exceeding devotion
(Fit to be adored by all), To demonstrate the greatness of loving service
To God, unto men on earth,
The grace of the Lord,
The wearer of the crescent on His crest,
Hath this day caused the spilling of goodly flowers
By the incensed elephant."
(Behold the wonder). The elephant and the mahouts stood resurrected.   


Arunachala Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 08:52:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2618 on: February 13, 2016, 08:53:00 AM »
Verse  49:


ஈரவே பூட்டும் வாள்விட்
   டெறிபத்தர் தாமும் அந்த
நேரியர் பெருமான் தாள்மேல்
   விழுந்தனர் நிருபர் கோனும்
போர்வடி வாளைப் போக
   எறிந்துஅவர் கழல்கள் போற்றிப்
பார்மிசை பணிந்தார் விண்ணோர்
   பனிமலர் மாரி தூர்த்தார்.


The devotee unhanded the sword with which
He was to saw away his neck, and fell at the feet
Of the Chozha king -- the Lord of righteous path.
The king too threw away the sword -- a fit weapon of war --,
And hailed the feet of the devotee and fell on earth
Prostrating before him; the celestial beings showered cool flowers.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 08:54:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2619 on: February 13, 2016, 08:55:36 AM »
Verse 50:


இருவரும் எழுந்து வானில்
   எழுந்தபே ரொலியைப் போற்ற
அருமறைப் பொருளாய் உள்ளார்
   அணிகொள்பூங் கூடை தன்னில்
மருவிய பள்ளித் தாம
   நிறைந்திட அருள மற்றத்
திருவருள் கண்டு வாழ்ந்து
   சிவகாமியாரும் நின்றார்.The king and the devotee then rose up and hailed
The celestial voice; the Lord who indeed
Is the import of the rare Vedas
Caused the basket to be filled with the self-same flowers
By His grace at which Sivakamiyar marvelled,
And felt happily blessed.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2620 on: February 13, 2016, 08:57:33 AM »
Verse  51:


மட்டவிழ் அலங்கல் வென்றி
   மன்னவர் பெருமான் முன்னர்
உட்டரு களிப்பி னோடும்
   உறங்கிய தெழுந்த தொத்து
முட்டவெங் கடங்கள் பாய்ந்து
    முகிலென முழங்கிப் பொங்கும்
பட்டவர்த் தனத்தைக் கொண்டு
   பாகரும் அணைய வந்தார்.


The mahouts rose up as if from slumber;
The royal tusker ichorous trumpeted uproariously
Like rumbling clouds; this they drove rejoicing
Before the triumphant king of fragrant garland.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2621 on: February 13, 2016, 08:59:58 AM »
Verse 52:ஆனசீர்த் தொண்டர் கும்பிட்
   டடியனேன் களிப்ப இந்த
மானவெங் களிற்றில் ஏறி
   மகிழ்ந்தெழுந் தருளும் என்ன
மேன்மையப் பணிமேற் கொண்டு
   வணங்கிவெண் குடையின் நீழல்
யானைமேல் கொண்டு சென்றார்
   இவுளிமேல் கொண்டு வந்தார்.

The devotee paid obeisance to the king and said:
"I beseech you to ride the great and mighty tusker
That I may feel delighted." The king who came
Thither riding a steed rode the elephant
Under the shade of his white parasol
To honor the command of the servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 09:01:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2622 on: February 13, 2016, 09:02:29 AM »
Verse 53:


அந்நிலை எழுந்த சேனை
   ஆர்கலி ஏழு மொன்றாய்
மன்னிய ஒலியின் ஆர்ப்ப
   மண்ணெலாம் மகிழ்ந்து வாழ்த்தப்
பொன்னெடும் பொதுவில் ஆடல்
   நீடிய புனிதர் பொற்றாள்
சென்னியிற் கொண்டு சென்னி
   திருவளர் கோயில் புக்கான்.

It looked as though the seven oceans merged
And roared as a single main
When the King's armies raised a jubilant uproar;
All the worlds rejoiced and blessed the monarch;
The king wearing as it were the golden feet
Of the Ambalam's Dancer, entered his palace.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2623 on: February 13, 2016, 09:04:48 AM »
Verse  54:


தம்பிரான் பணிமேற் கொண்டு
    சிவகாமி யாருஞ் சார
எம்பிரான் அன்ப ரான எறிபத்தர்
   தாமும் என்னே
அம்பலம் நிறைந்தார் தொண்டர்
   அறிவதற் கரியார் என்று
செம்பியன் பெருமை உன்னித்
   திருப்பணி நோக்கிச் சென்றார்.Sivakamiyar proceeded to the temple
To perform his service; Yeri-Patthar, our Lord?s servitor,
Thought thus: "Ha, it is impossible to comprehend
The servitors of the Lord of the Ambalam!"
Contemplating the glory of the Chozha king
He too set out to perform his service.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 09:06:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2624 on: February 13, 2016, 09:07:26 AM »
Verse 55:


மற்றவர் இனைய தான
   வன்பெருந் தொண்டு மண்மேல்
உற்றிடத் தடியார் முன்சென்
   றுதவியே நாளும் நாளும்
நற்றவக் கொள்கை தாங்கி
   நலமிகு கயிலை வெற்பில்
கொற்றவர் கணத்தின் முன்னாம்
   கோமுதல் தலைமை பெற்றார்.He continued his service of helping servitors
At their hour of need and spent his days thus;
He pursued his ideal of goodly askesis
And came to be blessed with the stewardship
Of the Lord's hosts in hallowed Mount Kailash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2016, 09:13:19 AM by Subramanian.R »