Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562453 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2445 on: January 28, 2016, 08:36:26 AM »
Verse 23:


சொரிந்தன குடல்க ளெங்குந்
   துணிந்தன உடல்க ளெங்கும்
விரிந்தன தலைக ளெங்கும்
   மிடைந்தன கழுகு மெங்கும்
எரிந்தன விழிக ளெங்கும்
   எதிர்ப்பவ ரொருவ ரின்றித்
திரிந்தனர் களனில் எங்குஞ்
   சிவன்கழல் புனைந்த வீரர்.
Intestines gushed out; bodies were cut to pieces;
Heads lay broken; vultures gathered everywhere;
Eyes blazed in anger; there was none left to oppose him;
He, the warrior who wore on his crown Siva?s feet,
Roamed victorious over the whole field.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2446 on: January 28, 2016, 08:38:14 AM »
Verse 24:


மாடலை குருதி பொங்க
   மடிந்தசெங் களத்தின் நின்றும்
ஆடுறு செயலின் வந்த
    கிளைஞரோ டணைந்தார் தம்மில்
ஓடினார் உள்ளார் உய்ந்தார்
   ஒழிந்தவர் ஒழிந்தே மாண்டார்
நீடிய வாளுந் தாமும்
   நின்றவர் தாமே நின்றார்.


Blood bubbled and coursed in streams;
The field was littered with corpses; only those of the kin
Lived that fled away; all others perished;
Sole he stood on the field with his long sword.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2447 on: January 28, 2016, 08:40:01 AM »
Verse  25:


திருவுடை மனைவி யாரைக்
   கொடுத்துஇடைச் செறுத்து முன்பு
வருபெருஞ் சுற்ற மெல்லாம்
   வாளினால் துணித்து மாட்டி
அருமறை முனியை நோக்கி
   அடிகள்நீர் அஞ்சா வண்ணம்
பொருவருங் கானம் நீங்க
   விடுவனென் றுடனே போந்தார்.


He that gifted away his wife to the Brahmin
And massacred all his resenting kin
Now addressed the muni thus: "O great one!
I'll accompany you that you may fearlessly cross
This wondrous garden." This said, he joined Him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2016, 08:41:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2448 on: January 28, 2016, 08:42:40 AM »
Verse 26:


இருவரால் அறிய வொண்ணா
   ஒருவர்பின் செல்லும் ஏழை
பொருதிறல் வீரர் பின்பு
   போகமுன் போகும் போதில்
அருமறை முனிவன் சாய்க்கா
   டதன்மருங் கணைய மேவித்
திருமலி தோளி னானை
   மீளெனச் செப்பி னானே.
The woman walked after the one unique who was
Unknown to the Two; the hero of great skill
Fared forth following her; the muni
Was proceeding ahead of them both.
When the muni came near Saikkadu
He turned to the valiant and said: "Now return."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2016, 08:44:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2449 on: January 28, 2016, 08:45:26 AM »
Verse  27:


தவமுனி தன்னை மீளச்
   சொன்னபின் தலையால் ஆர
அவன்மலர்ப் பதங்கள் சூடி
   அஞ்சலி கூப்பி நின்று
புவனமூன் றுய்ய வந்த
    பூசுரன் தன்னை யேத்தி
இவனருள் பெறப்பெற் றேன்என்
   றியற்பகை யாரும் மீண்டார்.


When thus the tapaswi-muni gave him leave,
He prostrated at His feet and as it were
Wore them on his crown; he praised Him
Whose advent was redemptive unto the triple worlds,
And felt happy that he was blessed to receive
His grace divine; Yeyar Pakai then departed.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2450 on: January 29, 2016, 08:38:20 AM »
Verse  28:


செய்வதற் கரிய செய்கை
   செய்தநற் றொண்டர் போக
மைதிகழ் கண்டன் எண்டோள்
   மறையவன் மகிழ்ந்து நோக்கிப்
பொய்தரும் உள்ளம் இல்லான்
    பார்க்கிலன் போனா னென்று
மெய்தரு சிந்தை யாரை
    மீளவும் அழைக்க லுற்றார்.When the goodly servitor -- the performer
Of the deed well-nigh impossible to perform --,
Departed, the Lord, blue-throated and eight-shouldered,
-- The Brahmin true --, eyed him in delight;
Thus He thought: "Lo, his heart knows no falsity;
He goes away without even casting a look behind."
He started recalling him whose heart was truth's abode.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2016, 08:40:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2451 on: January 29, 2016, 08:41:00 AM »
Verse  29:


இயற்பகை முனிவா ஓலம்
    ஈண்டுநீ வருவாய் ஓலம்
அயர்ப்பிலா தானே ஓலம்
   அன்பனே ஓலம் ஓலம்
செயற்கருஞ் செய்கை செய்த
   தீரனே ஓலம் என்றான்
மயக்கறு மறைஓ லிட்டு
   மாலயன் தேட நின்றான்."O Yeyar Pakai Muni, save me! Come back to save me!
O the forgetting less one, save me! Dear one, save me!
O hero that performed the rarest deed, save me."
Thus cried He whom the Vedas that cure befuddlement,
And Vishnu and Brahma searched in vain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2016, 08:43:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2452 on: January 29, 2016, 08:44:03 AM »
Verse 30:


அழைத்தேபே ரோசை கேளா
   அடியனேன் வந்தேன் வந்தேன்
பிழைத்தவ ருளரே லின்னும்
   பெருவலித் தடக்கை வாளின்
இழைத்தவ ராகின் றாரென்
   றியற்பகை யார்வந் தெய்தக்
குழைப்பொலி காதி னானும்
   மறைந்தனன் கோலங் கொள்வான்.


As he heard the summoning voice, he answered aloud:
"I have come, I have come, your servitor;
If there be any still to oppose you, my strong hand
Will wield the mighty sword whose prey they are."
Thus he cried and came running thither;
The Lord, the wearer of ear-ring, by then vanished
To reappear before him in His form of Grace.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2453 on: January 29, 2016, 08:46:18 AM »
Verse 31:


சென்றவர் முனியைக் காணார்
   சேயிழை தன்னைக் கண்டார்
பொன்றிகழ் குன்று வெள்ளிப்
    பொருப்பின்மேல் பொலிந்த தென்னத்
தன்றுணை யுடனே வானில்
   தலைவனை விடைமேற் கண்டார்
நின்றிலர் தொழுது வீழ்ந்தார்
   நிலத்தினின் றெழுந்தார் நேர்ந்தார்.Yeyar Pakai saw not the muni, he but saw the woman;
He beheld his Lord and His Consort mounted on the Bull
And it looked as though an auric hill stood beauteous
On an argentine hill; he no longer stood on the ground;
He fell on earth and prostrated; he rose up to hail Him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2454 on: January 29, 2016, 08:48:28 AM »
Verse 32:


சொல்லுவ தறியேன் வாழி
   தோற்றிய தோற்றம் போற்றி
வல்லைவந் தருளி யென்னை
   வழித்தொண்டு கொண்டாய் போற்றி
எல்லையில் இன்ப வெள்ளம்
   எனக்கருள் செய்தாய் போற்றி
தில்லையம் பலத்து ளாடுஞ்
   சேவடி போற்றி யென்ன."I know not how to articulate, praise be!
O the form that for me manifested, praise be!
You hastened to grace me and made me
Your sempiternal servitor, praise be!
O grantor of endless bliss to me, praise be!
O the feet that dance in Thillai Ambalam, praise be!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2016, 08:50:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2455 on: January 29, 2016, 08:50:57 AM »
Verse 33:விண்ணிடை நின்ற வெள்ளை
   விடையவர் அடியார் தம்மை
எண்ணிய உலகு தன்னில்
    இப்படி நம்பா லன்பு
பண்ணிய பரிவு கண்டு
   மகிழ்ந்தனம் பழுதி லாதாய்
நண்ணிய மனைவி யோடு
   நம்முடன் போது கென்று.


When thus he hailed Him that was enthroned
On the white Bull poised in the sky high expanse,
Spake the Lord thus: "We feel happy, having witnessed
On earth your act of devoted love for Us; O flawless one!
Come and abide with Us with your fair wife."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2016, 08:52:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2456 on: January 29, 2016, 08:53:24 AM »
Verse  34:


திருவளர் சிறப்பின் மிக்க
   திருத்தொண்டர் தமக்குந் தேற்றம்
மருவிய தெய்வக் கற்பின்
   மனைவியார் தமக்குந் தக்க
பெருகிய அருளின் நீடு
   பேறளித் திமையோ ரேத்தப்
பொருவிடைப் பாகர் மன்னும்
   பொற்பொது அதனுட் புக்கார்.


Unto the divine devotee established in grace
And his divinely chaste wife poised in clarity,
The Lord granted fittingly bliss eternal,
And caused the celestial beings hail them;
Then the Lord -- the Rider of the Bull --,
Took to His form invisible in the Ether of Gnosis.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2457 on: January 29, 2016, 08:55:50 AM »
Verse  35:


வானவர் பூவின் மாரி
   பொழியமா மறைகள் ஆர்ப்ப
ஞானமா முனிவர் போற்ற
   நலமிகு சிவலோ கத்தில்
ஊனமில் தொண்டர் கும்பிட்
   டுடனுறை பெருமை பெற்றார்
ஏனைய சுற்றத் தாரும்
   வானிடை யின்பம் பெற்றார்.The celestial beings showered flowers, the Vedas great resounded;
Munis of great wisdom sang their praise;
Thus were the flawless devotees with beatitude blessed
To dwell and adore the Lord in the ever-blessed Siva-Loka;
The kin that perished in the skirmish gained Valhalla.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2458 on: January 29, 2016, 08:58:59 AM »
Verse  36:

இன்புறு தாரந் தன்னை
   ஈசனுக் கன்ப ரென்றே
துன்புறா துதவுந் தொண்டர்
   பெருமையைத் தொழுது வாழ்த்தி
அன்புறு மனத்தால் நாதன்
   அடியவர்க் கன்பு நீடும்
மன்புகழ் இளைசை மாறன்
   வளத்தினை வழுத்த லுற்றேன்.Having humbly hailed the glory of the servitor
Who gifted his sweet spouse willingly
To one who was a devotee of the Lord
I now proceed to hail the glory of Ilasai Maran
A loving servitor of the Lord?s devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2459 on: January 29, 2016, 09:01:19 AM »
Ilaiyankudi Mara Nayanar:


Verse  1:அம்பொன் நீடிய அம்ப
   லத்தினில் ஆடு வார்அடி சூடுவார்
தம்பி ரானடி மைத்தி றத்துயர்
   சால்பின் மேன்மைத ரித்துளார்
நம்பு வாய்மையில் நீடு சூத்திர
   நற்கு லஞ்செய்த வத்தினால்
இம்பர் ஞாலம் விளக்கி னார்இளை
    யான்கு டிப்பதி மாறனார்.


He for ever wears on his crown the feet of the Dancer
Who dances in the Ambalam roofed of gold;
He is established in the lofty excellence
Of servitude to the Lord-God;
As a result of the askesis of the ancient clan of Sudras
He came to be born to illumine this world;
He is Maranar of Ilayankudi.

Arunachala Siva.