Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563036 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2235 on: January 07, 2016, 08:20:42 AM »
Verse 216:


மற்றுநீ வன்மை பேசி
   வன்றொண்டன் என்னும் நாமம்
பெற்றனை நமக்கு மன்பிற்
   பெருகிய சிறப்பின் மிக்க
அற்சனை பாட்டே யாகும்
   ஆதலான் மண்மேல் நம்மைச்
சொற்றமிழ் பாடு கென்றார்
   தூமறை பாடும் வாயார்."You wrangled with Us and so you have earned the name
"The Wild Devotee"; true worship in exceeding love
To Us is, hymning; so hail Us on earth
In Tamizh hymn and song and solemn strain."
Thus spake He whose holy lips hymn the Vedas pure.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2016, 08:22:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2236 on: January 07, 2016, 08:23:27 AM »
Verse 217:தேடிய அயனு மாலுந்
   தெளிவுறா தைந்தெ ழுத்தும்
பாடிய பொருளா யுள்ளான்
   பாடுவாய் நம்மை யென்ன
நாடிய மனத்த ராகி நம்பியா
   ரூரர் மன்றுள்
ஆடிய செய்ய தாளை
   யஞ்சலி கூப்பி நின்று.


The Lord invisible to searching Vishnu and Brahma
Revealed Himself when they hailed Him with Panchakshara,
He being its true import; when He commanded Aroorar
To hail Him in psalm and number, he invoked
With all his heart, the dancing feet beauteous
Of the Lord and folded his hands in adoration.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2237 on: January 07, 2016, 08:25:17 AM »
Verse 218:


வேதிய னாகி யென்னை
   வழக்கினால் வெல்ல வந்த
ஊதிய மறியா தேனுக்
   குணர்வுதந் துய்யக் கொண்ட
கோதிலா அமுதே இன்றுன்
   குணப்பெருங் கடலை நாயேன்
யாதினை யறிந்தென் சொல்லிப்
   பாடுகேன் எனமொழிந்தார்.

"I knew not the gain I would get by Your grace
When You as a Brahmin came to win Your case;
Yet You redeemed me, investing me with awareness;
You are the flawless nectar, a great sea of Virtue.
What do I know - How am I to sing You?" thus he.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 07, 2016, 08:27:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2238 on: January 07, 2016, 08:28:06 AM »
Verse 219:


அன்பனை யருளின் நோக்கி
   அங்கணர் அருளிச் செய்வார்
முன்பெனைப் பித்த னென்றே
   மொழிந்தனை யாத லாலே
என்பெயர் பித்த னென்றே
   பாடுவா யென்றார் நின்ற
வன்பெருந் தொண்டர் ஆண்ட
   வள்ளலைப் பாட லுற்றார்.The Lord eyed His devotee graciously and said:
"You did call me a mad man; call me so
And commence your hymning." Thus told,
Great Van-tondar began to hail the Lord-Redeemer in verse.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2016, 08:30:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2239 on: January 07, 2016, 08:30:57 AM »
Verse 220:


கொத்தார்மலர்க் குழலாளொரு
   கூறாயடி யவர்பான்
மெய்த்தாயினு மினியானையவ்
   வியனாவலர் பெருமான்
பித்தாபிறை சூடீயெனப்
   பெரிதாந்திருப் பதிகம்
இத்தாரணி முதலாமுல
   கெல்லாமுய வெடுத்தார்.


The Lord shares in His frame His Consort
Whose locks are decked with bunches of blooms.
Unto His devotees He is sweeter than the mother true.
Him, the Lord of Navaloor great, hailed thus:
"O Mad One, the Wearer of crescent in the crest!"
Thus he opened the great and divine decad
That the whole universe
Inclusive of this world
Might stand redeemed.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2240 on: January 08, 2016, 09:26:03 AM »
Verse 221:முறையால்வரு மருதத்துடன்
   மொழியிந்தள முதலிற்
குறையாநிலை மும்மைப்படி
   கூடுங்கிழ மையினால்
நிறைபாணியி லிசைகோள்புணர்
   நீடும்புகல் வகையால்
இறையான்மகி ழிசைபாடின
    னெல்லாநிக ரில்லான்.In Maruda of the hoary tradition is Indala;
In its classification of Mudal poised in flawless purity,
Befitting the harmony at the base of its threefold division
And in keeping with the Time and the Grammar of music,
He, the peerless master of music, sang,
And God was pleased.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 08, 2016, 09:44:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2241 on: January 08, 2016, 09:45:19 AM »
Verse 222:


சொல்லார்தமி ழிசைபாடிய
   தொண்டன்தனை இன்னும்
பல்லாறுல கினில்நம்புகழ்
   பாடென்றுறு பரிவின்
நல்லார்வெண்ணெய் நல்லூரருட்
   டுறைமேவிய நம்பன்
எல்லாவுல குய்யப்புரம்
   எய்தானருள் செய்தான்.Listening to the dulcet decade of Tamizh
Melodiously rendered by His devotee, the Lord said:
?May you continue to hymn our manifold praise.?
Thus the Lord, the Smiter of the triple sky high cities,
Enshrined in Tiru-Arul-Turai of Vennai Nalloor
Graciously commanded him in compassion true
That all the worlds might be blessed with His redemptive grace.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2242 on: January 08, 2016, 09:47:29 AM »
Verse 223:


அயலோர்தவ முயல்வார்பிற
    ரன்றேமணம் அழியும்
செயலால்நிகழ் புத்தூர்வரு
   சிவவேதியன் மகளும்
உயர்நாவலர் தனிநாதனை
    யொழியாதுணர் வழியிற்
பெயராதுயர் சிவலோகமும்
   எளிதாம்வகை பெற்றாள்.Others would perhaps pursue external paths
Of askesis; the marital life of the daughter
Of the Putthoor Brahmin ended on the very day of her wedding;
Poised in the meditation of her peerless lord for ever,
And thus oned with him, she easily gained
Sempiternal Sivaloka at the end of her life on earth.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 08, 2016, 09:49:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2243 on: January 08, 2016, 09:49:57 AM »
Verse 224:


நாவலர்கோன் ஆரூரன்
   தனைவெண்ணெய் நல்லூரின்
மேவுமருட் டுறையமர்ந்த
   வேதியராட் கொண்டதற்பின்
பூவலருந் தடம்பொய்கைத்
   திருநாவ லூர்புகுந்து
தேவர்பிரான் தனைப்பணிந்து
   திருப்பதிகம் பாடினார்.


After his enslavement by the Lord of Vennai Nalloor
Enshrined at Tiru-Arul-Turai, Nambi Aroorar
Came to Tiru Navaloor dight with vast flowery tanks,
And hailed the Lord of gods in psalms and verse.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: January 08, 2016, 09:52:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2244 on: January 08, 2016, 09:53:24 AM »
Verse 225:


சிவனுறையுந் திருத்துறையூர்
   சென்றணைந்து தீவினையால்
அவநெறியிற் செல்லாமே
   தடுத்தாண்டாய் அடியேற்குத்
தவநெறிதந் தருளென்று
    தம்பிரான் முன்னின்று
பவநெறிக்கு விலக்காகுந்
   திருப்பதிகம் பாடினார்.

He then left for Tiru-th-Turaiyoor where Siva bides,
And arriving at His Presence, hymned thus:
?You did prevent me from treading the evil path;
Deign to grant Your slave the righteous path of tapas.?
Thus he sang the decade divine that annuls
The cycle of birth and death for mankind.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2245 on: January 08, 2016, 09:55:19 AM »
Verse 226:


புலனொன்றும் படிதவத்திற்
   புரிந்தநெறி கொடுத்தருள
அலர்கொண்ட நறுஞ்சோலைத்
    திருத்துறையூர் அமர்ந்தருளும்
நிலவுந்தண் புனலுமொளிர்
   நீள்சடையோன் திருப்பாத
மலர்கொண்டு போற்றிசைத்து
   வந்தித்தார் வன்றொண்டர்.


The Lord granted him in grace the life of tapas
Which prevents the senses from misleading.
Thus blessed, Van-tondar folding his hands
In loving adoration of Siva?s beauteous feet
Hymned and performed Siva Pooja at Tiru-th-Turaiyoor
Girt with flowery gardens fragrant, where the Lord
That sports on His long matted hair
The Ganga and the crescent, is enshrined.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2246 on: January 08, 2016, 09:57:10 AM »
Verse 227:


திருத்துறையூர் தனைப்பணிந்து
   சிவபெருமான் அமர்ந்தருளும்
பொருத்தமா மிடம்பலவும்
    புக்கிறைஞ்சிப் பொற்புலியூர்
நிருத்தனார் திருக்கூத்துத்
   தொழுவதற்கு நினைவுற்று
வருத்தமிகு காதலினால்
   வழிக்கொள்வான் மனங்கொண்டார்.He bowed before the Lord of Tiru-th-Turaiyoor,
Took leave of Him and fared forth
To many a shrine where abides in grace Lord Siva,
And hailed Him in adoring love; his thought
Then hovered on the Divine Dance enacted by the Dancer
At golden Puliyoor which he desired to adore.
Impelled by saddening love he set his mind on his journey.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2247 on: January 08, 2016, 09:59:04 AM »
Verse 228:மலைவளர்சந் தகில்பீலி
   மலர்பரப்பி மணிகொழிக்கும்
அலைதருதண் புனற்பெண்ணை
   யாறுகடந் தேறியபின்
இலகுபசும் புரவிநெடுந்
   தேர்இரவி மேல்கடலிற்
செலவணையும் பொழுதணையத்
   திருவதிகைப் புறத்தணைந்தார்.


When he crossed and reached the southern bank
Of the cool Pennai that flows carrying on its waves
Sandal and agalloch trees swept from the mountain,
And also flowers, feathers of peacock and gems,
The day-star with his steed and mighty car dipped
Into the western main, and Aroorar had by then
Arrived at the outskirts of Tiruvatikai.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2248 on: January 08, 2016, 10:00:52 AM »
Verse 229:உடையவர சுலகேத்து
    முழவாரப் படையாளி
விடையவர்க்குக் கைத்தொண்டு
   விரும்புபெரும் பதியைமிதித்
தடையுமதற் கஞ்சுவனென்
   றந்நகரிற் புகுதாதே
மடைவளர்தண் புறம்பணையிற்
   சித்தவட மடம்புகுந்தார்.?Our Lord, Tirunavukkarasar, the wielder
Of uzhavaram hailed by all the world,
Here abode rendering with all his heart manual service
To the Lord, the Rider of the Bull; I dare not
Set foot in the holy town.? Thus he thought
And did not enter the town but up at the matam
Called Siddhavatam, without the town and beyond the fields.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2249 on: January 08, 2016, 10:02:54 AM »
Verse 230:


வரிவளர்பூஞ் சோலைசூழ்
   மடத்தின்கண் வன்றொண்டர்
விரிதிரைநீர்க் கெடிலவட
   வீரட்டா னத்திறைதாள்
புரிவுடைய மனத்தினராய்ப்
   புடையெங்கு மிடைகின்ற
பரிசனமுந் துயில்கொள்ளப்
    பள்ளியமர்ந் தருளினார்.


At the matam girt with flowery gardens where hum
Speckled honey-bees, fixing his thought on the feet
Of the Lord enshrined in Veerattanam which is
Washed by the waves of the river Gedilam,
He with his loving devotees slid into sleep.

Arunachala Siva.