Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 572383 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2175 on: January 01, 2016, 08:22:48 AM »
Verse 156:


மங்கலம் பொலியச் செய்த
   மணவினை ஓலை ஏந்தி
அங்கயற் கண்ணி னாரும்
   ஆடவர் பலரும் ஈண்டிக்
கொங்கலர்ச் சோலை மூதூர்
   குறுகினா ரெதிரே வந்து
பங்கய வதனி மாரும்
    மைந்தரும் பணிந்து கொண்டார்.The auspicious invitation was carried by gentlemen
And women whose eyes were like carps;
They fared forth to the hoary town, Putthoor
Of flowery groves, and were there received,
Respectfully by its men and lotus-faced women.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2176 on: January 01, 2016, 08:25:05 AM »
Verse 157:


மகிழ்ச்சியால் மணமீக் கூறி
   மங்கல வினைக ளெல்லாம்
புகழ்ச்சியாற் பொலிந்து தோன்றப்
   போற்றிய தொழில ராகி
இகழ்ச்சியொன் றானும் இன்றி
   ஏந்துபூ மாலைப் பந்தர்
நிகழ்ச்சியின் மைந்தர் ஈண்டி
   நீள்முளை சாத்தி னார்கள்.

They returned rejoiced, with the wedding-invitation
From the bride?s house; they engaged themselves
In the great preparation for the grand wedding.
The men erected a pandal decked with
Flawless and fragrant flower-wreaths, and there
Was performed the ritual of Ankurarpana.   


Arunachala Siva.
.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2177 on: January 01, 2016, 08:26:58 AM »
Verse 158:


மணவினைக் கமைந்த செய்கை
   மாதினைப் பயந்தார் செய்யத்
துணர்மலர்க் கோதைத் தாமச்
   சுரும்பணை தோளி னானைப்
புணர்மணத் திருநாள் முன்னாட்
   பொருந்திய விதியி னாலே
பணைமுர சியம்ப வாழ்த்திப்
   பைம்பொன்நாண் காப்புச் சேர்த்தார்.


The parents of the bride performed
Such rituals that they ought to, for the wedding;
On the day prior to the wedding, to the resounding
Of drums and other musical instruments
Aroorar adorned with garlands, was blessed
And decked with the holy kappu of gold
In keeping with the prescribed ritual.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2178 on: January 01, 2016, 08:28:41 AM »
Verse 159:


மாமறை விதிவ ழாமல்
    மணத்துறைக் கடன்க ளாற்றித்
தூமறை மூதூர்க் கங்குல்
   மங்கலந் துவன்றி ஆர்ப்பத்
தேமரு தொடையல் மார்பன்
   திருமணக் கோலங் காணக்
காமுறு மனத்தான் போலக்
    கதிரவ னுதயஞ் செய்தான்.


The wedding-rites as prescribed by scriptures great
were that night performed flawlessly at Navaloor
Where is for ever heard the chanting of the Vedas
Loud resounded the musical instruments.
As if to behold the splendor of the wedding
Of him, the wearer of honeyed garlands,
The sun rose bright at dawn.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2179 on: January 01, 2016, 08:30:49 AM »
Verse 160:


காலைசெய் வினைகள் முற்றிக்
   கணிதநூற் புலவர் சொன்ன
வேலைவந் தணையு முன்னர்
   விதிமணக் கோலங் கொள்வான்
நூலசைந் திலங்கு மார்பின்
   நுணங்கிய கேள்வி மேலோன்
மாலையுந் தாரும் பொங்க
   மஞ்சனச் சாலை புக்கான்.

Aroorar ? the noble one of subtle learning,
The wearer of the sacred thread on his chest --,
Attended to matutine duties;
Before the hour set by the astrologers would near,
To prepare himself for the wedding ceremony
He went to the bath for ablutions.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2180 on: January 02, 2016, 08:20:07 AM »
Verse 161:


வாசநெய் யூட்டி மிக்க
   மலர்விரை யடுத்த தூநீர்ப்
பாசனத் தமைந்த பாங்கர்ப்
   பருமணிப் பைம்பொன் திண்கால்
ஆசனத் தணிநீ ராட்டி
   அரிசனஞ் சாத்தி யன்பால்
ஈசனுக் கினியான் மேனி
   எழில்பெற விளக்கி னார்கள்.


Perfumed oil was applied to his locks of hair;
The bathing vessels were filled with scented water
Into which were strewn fragrant flowers;
He was then seated on a seat wrought of gold
And was elaborately bathed by the attendants;
This done, they applied on the person of him
Who is dear to the Lord, perfume and powder.
Thus they made him glow with a greater beauty.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2181 on: January 02, 2016, 08:22:03 AM »
Verse 162:


அகில்விரைத் தூப மேய்ந்த
   அணிகொள்பட் டாடை சாத்தி
முகில்நுழை மதியம் போலக்
   கைவலான் முன்கை சூழ்ந்த
துகில்கொடு குஞ்சி ஈரம்
   புலர்த்தித்தன் தூய செங்கை
உகிர்நுதி முறையில் போக்கி
   ஒளிர்நறுஞ் சிகழி ஆர்த்தான்.


He was then dressed in silken vestments
Perfumed with the smoke of eagle-wood;
An expert attendant plied a white towel
Through his tuft of hair and gently dried it;
It looked like the passing of the moon into the clouds;
With his clean finger-nails, the attendant
Untangled the twists in his tuft.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2182 on: January 02, 2016, 08:23:57 AM »
Verse 163:தூநறும் பசுங்கர்ப் பூரச்
   சுண்ணத்தால் வண்ணப் போதில்
ஆனதண் பனிநீர் கூட்டி
   யமைத்தசந் தனச்சே றாட்டி
மான்மதச் சாந்து தோய்ந்த
   மங்கலக் கலவை சாத்திப்
பான்மறை முந்நூல் மின்னப்
   பவித்திரஞ் சிறந்த கையான்.


Gold-dust tinct with odoriferous camphor
Was dissolved in flowery dew; the sandal-paste
Thus concocted and the perfumed powder mixed with musk
Were applied on his frame; he then wore
The sacred thread on his chest and the pavitra
On the annular, ritualistically.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2183 on: January 02, 2016, 08:26:15 AM »
Verse 164:தூமலர்ப் பிணையல் மாலை
   துணரிணர்க் கண்ணி கோதை
தாமமென் றினைய வேறு
   தகுதியால் அமையச் சாத்தி
மாமணி யணிந்த தூய
   வளரொளி இருள்கால் சீக்கும்
நாமநீள் கலன்கள் சாத்தி
   நன்மணக் கோலங் கொண்டான்.


Various garlands woven with flawless flowers
He wore; with jewels and chains of gold and gems bright
He was decked; their luster could chase murk away;
Thus he blazed with splendor for the wedding ceremony.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2184 on: January 02, 2016, 08:28:43 AM »
Verse 165:மன்னவர் திருவுந் தங்கள்
   வைதிகத் திருவும் பொங்க
நன்னகர் விழவு கொள்ள
   நம்பியா ரூரர் நாதன்
தன்னடி மனத்துள் கொண்டு
   தகுந்திரு நீறு சாத்திப்
பொன்னணி மணியார் யோகப்
   புரவிமேற் கொண்டு போந்தார்.


The princely Brahmin-lad, splendorous to behold,
Invoked in his mind the divine feet of the Lord
And wore the sacred ash -- the holy of holies.
The goodly town wore a festive appearance;
Through this he fared forth, mounted
On a stately steed decked in gold.   


Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2185 on: January 02, 2016, 08:30:37 AM »
Verse 166:இயம்பல துவைப்ப எங்கும்
    ஏத்தொலி எடுப்ப மாதர்
நயந்துபல் லாண்டு போற்ற
    நான்மறை ஒலியின் ஓங்க
வியந்துபார் விரும்ப வந்து
   விரவினர்க் கின்பஞ் செய்தே
உயர்ந்தவா கனயா னங்கள்
   மிசைக்கொண்டார் உழைய ரானார் .


Musical instruments resounded; words of praise
Filled the air; auspicious women showered blessings;
The Vedas were chanted; beholders were struck with wonder;
In delight gathered many; thus, even thus, the kith and kin
Mounted their vehicles palanquins befitting them.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2186 on: January 02, 2016, 08:32:26 AM »
Verse 167:


மங்கல கீத நாத
   மறையவர் குழாங்க ளோடு
தொங்கலும் விரையுஞ் சூழ்ந்த
   மைந்தருந் துவன்றிச் சூதும்
பங்கய முகையுஞ் சாய்த்துப்
    பணைத்தெழுந் தணியின் மிக்க
குங்கும முலையி னாரும்
   பரந்தெழு கொள்கைத் தாகி.


With the assemblages of Brahmins hymning the holy Vedas,
Men  perfumed, garlanded and decked in gold --,
And women whose swelling kumkum-dyed breasts
That excelled lotus-buds and dice --,
Proceeded in all jubilee.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 02, 2016, 08:34:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2187 on: January 02, 2016, 08:35:21 AM »
Verse 168:அருங்கடி எழுந்த போழ்தின்
   ஆர்த்தவெள் வளைக ளாலும்
இருங்குழை மகரத் தாலும்
   இலங்கொளி மணிக ளாலும்
நெருங்கிய பீலிச் சோலை
   நீலநீர்த் தரங்கத் தாலுங்
கருங்கடல் கிளர்ந்த தென்னக்
   காட்சியிற் பொலிந்த தன்றே.It looked as though the black main was afoot
As, when the wedding-guests marched onward
White bangles of shells jingled,
Fish-like ear-pendants dangled,
Gems from jewels, in effulgence, blazed
And peacock feathers blue waved from crests.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2188 on: January 02, 2016, 08:37:16 AM »
Verse 169:நெருங்குதூ ரியங்கள் ஏங்க
   நிரைத்தசா மரைகள் ஓங்கப்
பெருங்குடை மிடைந்து செல்லப்
   பிணங்குபூங் கொடிக ளாட
அருங்கடி மணம்வந் தெய்த
   அன்றுதொட்டு என்றும் அன்பில்
வருங்குல மறையோர் புத்தூர்
   மணம்வந்த புத்தூ ராமால்.Many a musical instrument, one vying with the other,
Was played; chamaras were wafted in serried order;
Parasols were held lifted; many beauteous banners
Wafted in the wind in close rivalry;
Thus the wedding party arrived at Putthoor;
From that day Siva-Brahmins hail it
With the name, "Manam-vanta-Putthoor."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 02, 2016, 08:39:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48158
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2189 on: January 02, 2016, 08:39:45 AM »
Verse 170:

நிறைகுடந் தூபம் தீபம்
   நெருங்குபா லிகைக ளேந்தி
நறைமல ரறுகு சுண்ணம்
   நறும்பொரி பலவும் வீசி
உறைமலி கலவைச் சாந்தின்
   உறுபுனல் தெளித்து வீதி
மறையவர் மடவார் வள்ளல்
   மணமெதிர் கொள்ள வந்தார்.


Brahmins and housewives came with
Poorna-Kumbhas, censers breathing incense
And Palikais galore; they strewed honeyed flowers,
Aruku-grass, gold dust and puffed rice on their way
And sprinkled rose water scented with sandal powder;
Thus they welcomed the wedding party.   

Arunachala Siva.