Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576197 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1890 on: December 07, 2015, 08:54:27 AM »
78.


செழுநீர் வயல்முது குன்றினில்
    செந்தமிழ் பாடிவெய்ய
மழுநீள் தடக்கைய னீந்தபொன்
    னாங்குக்கொள் ளாதுவந்தப்
பொழில்நீ டருதிரு வாரூரில்
    வாசியும் பொன்னுங்கொண்டோன்
கெழுநீள் புகழ்த்திரு வாரூர
    னென்றுநாம் கேட்பதுவே. (78)


Sundaramoorthy Naayanaar:


May we listen to the famed Sundarar
That sang the lord of Tiru Mutukundrur
Of fertile fields water?d rich and got
From the All ? Praise ? worthy lord twelve
Thousand auric bezants he offered
To the manimuttaaru and made to Kamalalayam of Tiru Aaroor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1891 on: December 07, 2015, 08:56:43 AM »
79.


பதுமநற் போதன்ன பாதத்
    தரற்கொரு கோயிலையான்
கதுமெனச் செய்குவ தென்றுகொலா
    லாமென்று கண்துயிலா
ததுமனத் தேயெல்லி தோறும்
    நினைந்தருள் பெற்றதென்பர்
புதுமணத் தென்றல் உலாநின்ற
    வூர்தனிற் பூசலையே.  (79)


Poosalaar Nayanar:


Poosalaar of Tirunindravoor, in thought
Raised a temple for the lotus ? feet ? lord
With the weal within, not any from without,
Sagging never. On the site of Manam
Day & night blue ? printed and built
The precincts to their zenithal finish.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:58:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1892 on: December 07, 2015, 08:59:24 AM »
80.


பூச லயில்தென்ன னார்க்கன
    லாகப் பொறாமையினால்
வாச மலர்க்குழல் பாண்டிமா
    தேவியாம் மானிகண்டீர்
தேசம் விளங்கத் தமிழா
    கரர்க்கறி வித்தவரால்
நாசம் விளைத்தா ளருகந்
    தருக்குத்தென் னாட்டகத்தே. (80)Mangaiyarkkarasiyaar*:

Lance ? weaponry rich Pandya was
Down with febrile fits. Samanas tried
To cure him; failed. Fragrant locked
Queen informed this to Tamizh ? Jnana ?
Sambandhar who to Madurai went, argued
The Samanas out. Retorted they, but the queen won, turned the land Saivaite.

(*The queen of Pandian who was cured by Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 09:02:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1893 on: December 08, 2015, 08:40:32 AM »
81.நாட்டமிட்ட டன்ரி வந்திப்ப
    வெல்படை நல்கினர்தந்
தாட்டரிக் கப்பெற் றவனென்பர்
    சைவத் தவரரையில்
கூட்டுமக் கப்படம் கோவணம்
    நெய்து கொடுத்துநன்மை
ஈட்டுமக் காம்பீலிச் சாலிய
    நேசனை இம்மையிலே. (81)
Nesa Naayanaar

Fair Tirumal offered his eye to Siva
Lord gave him Discus. Nesar of Kaampili
Made Kantai, Keel and Kovanam
For all Saivaite servitors freely,
And earned all good. He is of
The Karnatic Saliya clan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 08:42:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1894 on: December 08, 2015, 08:43:11 AM »
82.


மைவைத்த கண்டன் நெறியன்றி
    மற்றோர் நெறிகருதாத்
தெய்வக் குடிச்சோழன் முன்பு
    சிலந்தியாய்ப் பந்தர்செய்து
சைவத் துருவெய்தி வந்து
    தரணிநீ டாலயங்கள்
செய்வித்த வந்திருக் கோச்செங்க
    ணானென்னுஞ் செம்பியனே. (82)Kocchengat Chozha ? Naayanaar:

A spider hove it web to shade the lord
From the surging heat. The very spider
Later turned to be born by lord?s will
As Kocchengat Chozhan who built
Manya flighted temples that elephants
Never could climb, but only envy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 08:45:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1895 on: December 08, 2015, 08:46:21 AM »
83.செம்பொ னணிந்துசிற் றம்பலத்
    தைச்சிவ லோகமெய்தி
நம்பன் கழற்கீ ழிருந்தோன்
    குலமுத லென்பர்நல்ல
வம்பு மலர்த்தில்லை யீசனைச்
    சூழ மறைவளர்த்தான்
நிம்ப நறுந்தொங்கல் கோச்செங்க
    ணானென்னும் நித்தனையே. (83)


Ko Chengatchozhan:


Like as his father Koc Chengan
Poised in bhakti of the Lord of Thillai
Went and prayed; fostered the hid
Scriptures. For Andhanars that propitiate
Vedas he built mansions; wore Neem
Garland and attained lord?s feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 08:48:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1896 on: December 08, 2015, 08:49:47 AM »
84.


தனையொப் பருமெருக் கத்தம்
    பூலியூர்த் தகும்புகழோன்
நினையொப் பருந்திரு நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனைநீள்
சினையொப் பலர்பொழில் சண்பையர்
    கோன்செந் தமிழொடிசை
புனையப் பரனருள் பெற்றவ
    னென்பரிப் பூதலத்தே. (84)


Tiru Neelakanta Yaazhppaanar:

Neelakantar of Erukkattampuliyoor
Could play on his Yaazhapaanar,
Knowing the pans so dear to lord
Indited by Shanbai ? abiding
Holy Jnanasambandhar of immense
Fame meet with that of his.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 08:51:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1897 on: December 08, 2015, 08:52:48 AM »
85.


தலம்விளங் குந்திரு நாவலூர்
    தன்னில் சடையனென்னுங்
குலம்விளங் கும்புக ழோனை
    யுரைப்பர் குவலயத்தில்
நலம்விளங் கும்படி நாம்விளங்
    கும்படி நற்றவத்தின்
பலம்விளங் கும்படி யாரூ
    ரனைமுன் பயந்தமையே. (85)


Sataiyanaar:

Sundarar that ordered
The servitors in a list
Also bows unto they that begot him,
Satayan of holy Navaloor
For his clan to rise, begot
Aarooran Sundarar indeed.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1898 on: December 08, 2015, 08:54:57 AM »
86.


பயந்தாள் கறுவுடைச் செங்கண்வெள்
      ளைப்பொள்ளல் நீள்பனைக்கைக்
கயந்தா னுகைத்தநற் காளையை
    யென்றுங் கபாலங்கைக்கொண்
டயந்தான் புகுமர னாரூர்ப்
    புனிதன் அரன்திருத்தாள்
நயந்தாள் தனதுள்ளத் தென்று
    முரைப்பது ஞானியையே. (86)Isai Jnaniyaar:

Sundarar, that rode the ruddy eyed,
Jealous, with a trunk of proboscis
Elephant bull like, bow ever unto
Lord with His cupola bowl taking alms
Ever He thinks of His mother
Isai Jnaniyaar.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 08:56:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1899 on: December 08, 2015, 08:58:32 AM »
87.


ஞானவா ரூரரைச் சேரரை
    யல்லது நாமறியோம்
மானவ வாக்கை யொடும்புக்
    கவரை வளரொளிப்பூண்
வானவ ராலும் மருவற்
    கரிய வடகயிலைக்
கோனவன் கோயில் பெருந்தவத்
    தோர்தங்கள் கூட்டத்திலே. (87)

Sundaramoorthy Naayanaar:

Aaroorar who attained Civa ? gnosis
And Cheramaan in their carnate
Forms went to Kailashi reach-less to devas even,
And bowed unto the lord. Lord in the midst
Of rare ascetics? assemblage there
Graced both in the dearest act.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 09:00:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1900 on: December 08, 2015, 09:01:15 AM »
88.


கூட்டமொன் பானொ டறுபத்து
    மூன்று தனிப்பெயரா
ஈட்டும் பெருந்தவத்தோரெழு
    பத்திரண் டாம்வினையை
வாட்டுந் தவத்திருத் தொண்டத்
    தொகைபதி னொன்றின்வகைப்
பாட்டுந் திகழ்திரு நாவலூ
    ராளி பணித்தனனே. (88)Thogai Atiyaarkal and Thani Atiyaarkal:

Nine are the servitors in sets;
Three and sixty are the rest.
Together they number to two and seventy.
Navaloor ? Sundararar hagiographed in brief by mention.
And worth all these, in eleven verses
As holy anthology?s servitors.


Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 08, 2015, 09:02:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1901 on: December 08, 2015, 09:04:02 AM »
89.


பணித்தநல் தொண்டத் தொகைமுதல்
    தில்லை யிலைமலிந்த
அணித்திகழ் மும்மை திருநின்ற
    வம்பறா வார்கொண்டசீர்
இணைத்தநல் பொய்யடி மைகறைக்
    கண்டன் கடல்சூழ்ந்தபின்
மணித்திகழ் சொற்பத்தர் மன்னிய
    சீர்மறை நாவனொடே. (89)Tirut Thondattokaippatika Kavikalin Mutalkurippy:

In submission are the servitors ? catalogued
Starting on phrases on Thillai, Lance sharp ? leaved adorning trio,
Weal wearing never out, not ? in sincere,
One of dark ? neck, sea ? girt, gemmy stone like words of prayer
And fast famed Vedic chanter
To remember the member ? servitors all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 09:06:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1902 on: December 08, 2015, 09:07:04 AM »
90.


ஓடிடும் பஞ்சேந் திரிய
    மொடுக்கியென் னூழ்வினைகள்
வாடிடும் வண்ணம்நின் றெத்தவம்
    செய்தனன் வானினுள்ளோர்
சூடிடுஞ் சீர்த்திருப் பாதத்தர்
    தொண்டத் தொகையினுள்ள
சேடர்தஞ் செல்வப் பெரும்புக
    ழந்தாதி செப்பிடவே. (90)Fruit of this work:


The renown of the great servitors if sung
Shall make us wear the holy feet of servitors
Marked in the holy servitors hagiograph
Which would abate the sentorial joy
And the woes of deededness of ours.
Sure, for the chanter of this anaphorebic verse, these fruits are granted.

Tiru Chitrambalam

Tiruth ThoNadar Tiru Andati - completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 04:44:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1903 on: December 08, 2015, 04:48:42 PM »
Nambi Andar Nambi's  'ALudaiya Pillaiyar Tiru Andati' is another beautiful work.

'ALudaiya Pillaiyar' means the Child who has got support of a person.  Here it means Tiru Jnana
Sambandhar who is the son of Siva Himself.


It contains 101 verses.  I propose to give all the 101 verses with English meanings.


1.

பார்மண் டலத்தினிற் பன்னிரு
    பேரொடு மன்னிநின்ற
நீர்மண் டலப்படப் பைப்பிர
    மாபுரம் நீறணிந்த
கார்மண் டலக்கண்டத் தெண்தடந்
    தோளான் கருணைபெற்ற
தார்மண் டலமணி சம்பந்தன்
    மேவிய தண்பதியே. (1)


Twelve are the names of Kaazhi ne Brahmapuram
Upon this terra firma: The cool urb is gloried
For Sambandhan the gem garlanded graced
By Siva eight  shouldered, dark necked, holy
Ash  wearing; and it is richly watered.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 04:54:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1904 on: December 08, 2015, 04:51:59 PM »
2.


பதிகப் பெருவழி காட்டிப்
    பருப்பதக் கோன்பயந்த
மதியத் திருநுதல் பங்க
    னருள்பெற வைத்தஎங்கள்
நிதியைப் பிரமா புரநகர்
    மன்னனை யென்னுடைய
கதியைக் கருதவல் லோரம
    ராவதி காவலரே. (2)


They that seek the place of my refuge
The king of Brahmapuram, our sole opulence
Who got all grace for us by singing
Decades showing the dear path to darshan
Our Lord whose left is crescent - like forehead 
Glowing Uma begot by king of Himavan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 08, 2015, 04:55:28 PM by Subramanian.R »