Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 571593 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1815 on: December 01, 2015, 09:57:04 AM »
3.


சொல்லச் சிவன்திரு வாணைதன்
    தூமொழி தோள்நசையை
ஒல்லைத் துறந்துரு மூத்தர்
    பின்னுமை கோனருளால்
வில்லை புரைநுத லாளோ
    டிளமைபெற் றின்பமிக்கான்
தில்லைத் திருநீல கண்டக்
    குயவனாம் செய்தவனே. (3)


Tiruneelakanta Nayanaar

The spouse of the potter Tiruneelakantar whose speech
Is pure on Siva's will holy, sensing her husband
Has turned simple in approach in conjugal life,
With deviance; Touch me not, I swear by the Holy
Blue Necked Lord, said she. Then on, the renounced
The Desire for woman, and turned senescent. Yet by Lord's grace regained the youth, He & She.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:08:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1816 on: December 01, 2015, 10:00:12 AM »
4.செய்தவர் வேண்டிய தியாதுங்
    கொடுப்பச் சிவன் தவனாய்க்
கைதவம் பேசிநின் காதலி
    யைத்தரு கென்றலுமே
மைதிகழ் கண்ணியை யீந்தவன்
    வாய்ந்த பெரும்புகழ்வந்
தெய்திய காவிரிப் பூம்பட்டி
    னத்துள் இயற்பகையே. (4)


Iyarpakai Naayanaar

Iyarpakai of Kavirippoompattinam gained great fame,
Gave even his fair spouse with collyrium touched eyes,
To Lord Siva who came in guise and in deceitful
Diction demanded: Give unto me your loving wife;
As he was given to giving when askers asked
And was known for his munificence more generous than nature.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:08:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1817 on: December 01, 2015, 10:02:36 AM »
5.


இயலா விடைச் சென்ற மாதவற்
    கின்னமு தாவிதைத்த
வயலார் முளைவித்து வாரி
    மனையலக் கால்வறுத்துச்
செயலார் பயிர்விழுத் தீங்கறி
    யாக்குமவன் செழுநீர்க்
கயலார் இளையான் குடியுடை
    மாறனெங் கற்பகமே. (5)   


Ilayankudi MaRan

MaRan of Ilayankudi plough-clan, in lean days,
On a rainy night gathered the sown seeds,
Washed, them, made five with the rafter sticks
On roof, with his spouses? help and cooked
A meal delicious, served it to the servitor sage
Whereupon lord con corporate with Uma took him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2015, 10:04:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1818 on: December 01, 2015, 10:04:58 AM »
6.


கற்றநன் மெய்த்தவன் போலொரு
    பொய்த்தவன் காய்சினத்தால்
செற்றவன் தன்னை யவனைச்
    செறப்புக லுந்திருவாய்
மற்றவன் தத்தாநமரே
    யெனச் சொல்லி வானுலகம்
பெற்றவன் சேதிபன் மெயப்பொரு
    ளாமென்று பேசுவரே. (6)   


Meypporul Naayanaar

King of Sethi Realm, a Saivaite sure, took
The guised vile Vedic Muthanathan for
A true servitor; he in envious rage and robes
Pseudo, in sneaky way, planned to slay him.
King?s guard Tattan noticing it, crossed him
With a word; but king pinked by sword, bade him stay and show him safely to city?s gates.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1819 on: December 01, 2015, 10:07:23 AM »
7.பேசும் பெருமையவ் வாரூ
    ரனையும் பிரானவனாம்
ஈசன் தனையும் புறகுதட்
    டென்றவ னீசனுக்கே
நேச னெனக்கும் பிரான்மனைக்
    கேபுக நீடுதென்றல்
வீசும் பொழில்திருச் செங்குன்றம்
    மேய விறன்மிண்டேனே. (7)

Viranmindar Nayanar:

ViRanmindar of Senkunrur, of ploughmen  clan
A Saivite true sat in Devasiriyan,
With servitors. Sundarar then, bowing not unto
Them, yet poised in thought of them went in
To darshan the ant- hill  abider; brooking it not,
Minder maintained that Lord and Sundarar alike are aliens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:10:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1820 on: December 01, 2015, 10:09:48 AM »
8.


மிண்டும் பொழில்பழை யாறை
    அமர்நீதி வெண்பொடியின்
முண்டந் தரித்த பிராற்குநல்
    லூரின்முன் கோவணம்நேர்
கொண்டிங் கருளென்று தன்பெருஞ்
    செல்வமுந் தன்னையுந்தன்
துண்ட மதிநுத லாளையும்
    ஈந்த தொழிலினனே. (8)Amarneethi Naayanaar

In Pazhaiyaarai rich Amarniti of mercantile clan
Had been offering Kovanam to servitors Saivite
Wearing the Triple Ash  stripe on their forehead.
Lord to try and prove him gave His to be retained and given back on asking,
The which He could not as it was lost. He and his
Family and all wealth on one pan,
Did not even the scales; but were spirited
Away to Lord's abode as willed in grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:10:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1821 on: December 01, 2015, 10:12:08 AM »
9.தொழுதும் வணங்கியும் மாலயன்
    தேடருஞ் சோதிசென்றாங்
கெழுதுந் தமிழ்ப்பழ வாவணங்
    காட்டி யெனக்குன்குடி
முழுதும் அடிமைவந் தாட்செ
    யெனப்பெற்ற வன்முரல்தேன்
ஒழுகும் மலரின்நற் றாரெம்பி
    ரான்நம்பி யாரூரனே. (9)


Sundaramurthy Naayanaar

Lord shed as a column of flame, showed
A document in Tamizh writ reading
That you and your lineage must serve
Us being slaves ever and in fealty
Remain and stood there  upon in Aaroor*
Wearing honey  spilling garland great.

(*Tiruvarur)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:12:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1822 on: December 01, 2015, 10:14:24 AM »
10.


ஊர்மதில் மூன்றட்ட வுத்தமற்
    கென் றோருயர்தவத்தோன்
தார்மலர் கொய்யா வருபவன்
    தண்டின் மலர்பறித்த
ஊர்மலை மேற்கொள்ளும் பாக
    ருடல்துணி யாக்குமவன்
ஏர்மலி மாமதில் சூழ்கரு
    வூரில் எறிபத்தனே. (10)


ERipatha Nayanaar


In the Triple ported Karuvoor, at Aaninalai
Is enshrined the sublime. To adore Him,
Downing flower  sprays with a stick, a servitor
Of routine service, to temple was heading;
A hill  like tusker threw him and flower basket. Pat
ERipathar cut the tusker and the merchant in two.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:12:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1823 on: December 02, 2015, 08:31:08 AM »
11.பத்தனை யேனாதி நாதனைப்
    பார்நீ டெயினைதன்னுள்
அத்தனைத் தன்னோ டமர்மலைந்
    தான்நெற்றி நீறுகண்டு
கைத்தனி வாள்வீ டொழிந்தவன்
    கண்டிப்ப நின்றருளும்
நித்தனை யீழக் குலதீப
    னென்பரிந் நீள்நிலத்தே. (11)


Enaatinaayanaar

Enaati of Saanraar clan in Eyinanoor
Excelled in Siva  worship and love and Holy Ash.
Atisooran campaigned on him and wished to vanquish him,
He wore the holy ash to hoodwink Enaati,
For the holy  ash  on  forehead  sake, Enaati dropped
Down his sword. Sooran slew him then. But Lord gave darshan to Enaati.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:13:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1824 on: December 02, 2015, 08:34:04 AM »
12.


நிலத்தில் திகழ்திருக் காளத்தி
    யார்திரு நெற்றியின்மேல்
நலத்தில் பொழிதரு கண்ணில்
    குருதிகண் டுள்நடுங்கி
வலத்திற் கடுங்கணை யால்தன்
    மலர்க்கண் ணிடந்தப்பினான்
குலத்திற் கிராதன்நங் கண்ணப்ப
    னாமென்று கூறுவரே. (12)


Kannappa Naayanaar

He, a hunter, seeing the Lord of holy Kaalatti
On earth, weeping blood from off His right eye
Turning trepid, gonged his and fixed it on
His to stop bleeding. For this act
He is hailed Kannappar, the one
Who offered his eye to the Lord Himself.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1825 on: December 02, 2015, 08:35:58 AM »
13.


ஏய்ந்த கயிறுதன் கண்டத்திற்
    பூட்டி எழிற்பனந்தாள்
சாய்ந்த சிவன்நிலைத் தானென்பர்
    காதலி தாலிகொடுத்
தாய்ந்தநற் குங்குலி யங்கொண்
    டனற்புகை காலனைமுன்
காய்ந்த அரற்கிட்ட தென்கட
    வூரிர் கலயனையே. (13)


Kunkiliyakkalaya Naayanar

Kalayan of Southern Katavur, ever
Offering lord the resinous Kunkilian smoke
Is of Andhanar clan straightened the mien of the Lord
In lovely Panandal but tugging it with a roper end
By his neck drawn; with want, acute, of provisions
For home, he sold his wife?s Thali*
to buy the resin of holy incense and served lord.

(* Mangala Sutram of married ladies.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2015, 08:38:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1826 on: December 02, 2015, 08:39:03 AM »
14.


கலச முலைக்கன்னி காதற்
    புதல்வி கமழ்குழலை
நலசெய் தவத்தவன் பஞ்ச
    வடிக்கிவை நல்கெனலும்
அலசு மெனக்கரு தாதவள்
    கூந்தல் அரிந்தளித்தான்
மலைசெய் மதிற்கஞ்சை மானக்கஞ்
    சாற னென்னும் வள்ளலே.  (14)


Maanakkanchara Naayanar

Generous is Manakkanchaarar of Kanchai
Rock ? forted, when asked by the Lord
In servitor's guise for panchavati, the holy
Thread as panton-twined, tarried not; cut
The locks of his daughter fragrant, at her marriage
Hour, with her bosoms hearing dear, and gave away her locks, the Giver.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:14:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1827 on: December 02, 2015, 08:41:19 AM »
15.


வள்ளற் பிராற்கமு தேந்தி
    வருவோ னுகலுமிங்கே
வெள்ளச் சடையா யமுதுசெய்
    யாவிடி லென்தலையைத்
தள்ளத் தகுமென்று வாட்பூட்
    டியதடங் கையினன்காண்
அள்ளற் பழனக் கணமங்
    கலத்தரி வாட்டாயனே. (15)   


Arivaattaaya Naayanar

Arivaattaayan of Pazhanakkanamangalam
Offered the lord daily the ambrosial food
When on a day, tripped, he fell on a crack,
The food spilled on earth got lost into the crack,
Unable to stand, he with a sickle
Was about to saw his neck, then Lord?s hand stuck out to stay him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2015, 08:42:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1828 on: December 02, 2015, 08:43:46 AM »
16.


தாயவன் யாவுக்கும் தாழ்சடை
    மேல்தனித் திங்கள்வைத்த
தூயவன் பாதம் தொடர்ந்து
    தொல்சீர்த்துளை யாற்பரவும்
வேயவன் மேல்மழ நாட்டு
    விரிபுனல் மங்கலக்கோன்
ஆயவன் ஆனாய னென்னை
    யுவந்தாண் டருளினனே. (16)

Aanaaya Naayanaar

Aanaayan of well watered ? mangalam
Ever as a neatherd was poised in Lord
Who is ever Maternal Compassion
With flowing locks, moon and holy feet pure.
On a day, when he was tending cattle, he
Piped Lord?s notes in the bamboo ? flute, and had the darshan.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1829 on: December 02, 2015, 08:46:04 AM »
17.


அருட்டுறை யத்தற் கடிமைபட்
    டேனினி யல்லனென்னும்
பொருட்டுறை யாவதென் னேயென்ன
    வல்லவன் பூங்குவளை
இருட்டுறை நீர்வயல் நாவற்
    பதிக்கும் பிரானடைந்தோர்
மருட்டுறை நீக்கிநல் வான்வழி
    காட்டிட வல்லவனே. (17)


Sundaramurthi Naayanaar

He that showed the via to Release
Confessed: I am taken by the Lord
Abider at Arul  Turai. For they that left
The watered fields and banks of Tirunaavalur
For Tiruvennainallur, Lord assured He only took
Them removing the murk  smogged haze.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:15:30 AM by Subramanian.R »