Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563004 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1410 on: October 30, 2015, 09:42:19 AM »
8.  Uyir Nilaiyamai : Transitory Nature of Life.


தழைக்கின்ற செந்தளிர்த் தண்மலர்க் கொம்பில்
இழைக்கின்ற தெல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும்
பிழைப்பின்றி எம்பெரு மானடி ஏத்தார்
அழைக்கின்ற போதறி யாரவர் தாமே. (8)


TRANSITORY NATURE OF LIFE
The Bud Blossoms and Fades; So does Human Life

They see in the sprouting wanton buds on tender twigs
Which all soon they flash their beauty and die;
Yet they praise not the Holy Feet;
Alas! they know not when the sure call comes from High.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2015, 09:44:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1411 on: October 30, 2015, 09:45:46 AM »
9. Kollaamai - Not taking other life:


பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண்மலர்
நற்றார் நடுக்கற்ற தீபமுஞ் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே. (9)


NON - VIOLENCE
Don`t Kill Even an Atom of Life

For the worship of the Lord many flowers are available,
But the best is not killing even atom of life,
The best steady flame is the tranquil mind,
The best place for worship is the heart where the soul resides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2015, 01:15:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1412 on: October 30, 2015, 09:50:10 AM »
10.  Pulaal Maruththal -  Vegetarianism:



பொல்லாப் புலாலை நுகரும் புலையரை
எல்லாருங் காண இயமன்றன் தூதுவர்
செல்லாகப் பற்றியத் தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்கத் தள்ளி மறித்துவைப் பாரே. (10).

MEAT EATING ? FORBIDDEN
Meat Eaters Will Have to Face Hell`s Torments

The ignoble ones who base flesh do eat,
Death`s agents bind them fast for all to see;
And push them quick into the fiery jaws of hell,
And fling them down there for ever to be.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1413 on: October 31, 2015, 08:35:56 AM »
11. PiRan Manai Nayavaamai -  Keeping away from lusting other man's wife:


ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே
காத்த மனையாளைக் காமுறுங் காளையர்
காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல்
ஈச்சம் பழத்துக் கிடருற்ற வாறே .

NOT COMMITTING ADULTERY
Seek not the Thorny Date; Ripened Jack - Fruit is at Hand

The dear, wedded wife pines within the home,
But the lusting youth covets the guarded neighbor`s mate;
Even as one, declining the luscious ripeness of the jack,
Yearns for the tamer taste of the thorny date


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1414 on: October 31, 2015, 08:39:09 AM »
12. Magalir Izhivu - The lowliness of women who is selling their bodies: 

இலைநல வாயினும் எட்டி பழுத்தால்
குலைநல வாங்கனி கொண்டுண லாகா
முலைநலங் கொண்டு முறுவல்செய் வார்மேல்
விலகுறு நெஞ்சினை வெய்துகொள் ளீரே.


 
EVIL WOMEN IS IGNOMINY
Pledge not Your Heart to Lust

Fine though the leaves be of the nux vomica tree,
Its wealth of fruit is bitter on tongue, unfit to eat;
To them with rounded breasts and luring smile,
Pledge not your wavering heart in passion`s heat.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1415 on: October 31, 2015, 08:41:23 AM »
13. Nalkuravu:  Pursuing accumulation of wealth, without giving to the needy:



புடைவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை
அடையப்பட் டார்களும் அன்பில ரானார்
கொடையில்லை கோளில்லை கொண்டாட்ட மில்லை
நடையில்லை நாட்டில் இயங்குகின் றார்கட்கே.


IN VAIN PURSUIT OF ACCUMULATION
Misery of Making a Living

Garments to tatters torn, life a joyless desert becomes;
Loved ones and dear friends forsake, with no more love to spare;
Nothing more to give or ask, void of glory and pomp,
Neglected, like automatons they walk, sad and men.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2015, 08:43:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1416 on: October 31, 2015, 08:44:32 AM »
14. Agni Karyam - Doing Fire  Sacrifices:


வசையில் விழுப்பொருள் வானும் நிலனும்
திசையுந் திசைபெறு தேவர் குழாமும்
விசையம் பெருகிய வேதம் முதலாம்
அசைவிலா அந்தணர் ஆகுதி வேட்கிலே.



Riches from obloquy free,
the spreading sky and earth,
The directions all,
and the godly hosts who there hold sway,
All flourish in Victory`s wake when Brahmins true,
With Vedas commencing pursue the sacrificial way.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2015, 08:46:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1417 on: October 31, 2015, 08:48:30 AM »
15. Anthanar Ozhukkam -  The good sacrificial duties of Brahmins:



அந்தண ராவோர் அறுதொழில் பூண்டுளோர்
செந்தழல் ஓம்பிமுப் போதும் நியமஞ்செய்
தந்தவ நற்கரு மத்துநின் றாங்கிட்டுச்
சந்தியும் ஓதிச் சடங்கறுப் போர்களே.

Brahmins are they who the six duties perform,
Tend the glowing fire and thrice daily pray,
Stand fixed in the Holy Path and chant the Vedic hymns,
Morn and eve and perform the rituals.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 31, 2015, 08:51:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1418 on: October 31, 2015, 08:52:37 AM »
16.  Arasatchi MuRai -  The good nature of kings rule:


கல்லா அரசனுங் காலனும் நேரொப்பர்
கல்லா அரசனிற் காலன் மிகநல்லன்
கல்லா அரசன் அறம்ஓரான் கொல்லென்பான்
நல்லாரைக் காலன் நணுகிநில் லானே.


The ignorant king and Death are cast in equal mold;
Nay,
truth to tell,
more justly than foolish King,
Death claims his due;
The Witless tyrant no law obeys but in murderous fury kills.
But Death, cast in finer mold,
nears not the good men true.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2015, 08:54:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1419 on: October 31, 2015, 08:55:27 AM »
17. Vanach ChiRappu -  The greatness of rains:


அமுதூறு மாமழை நீரத னாலே
அமுதூறும் பன்மரம் பார்மிசை தோற்றும்
கமுகூறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை
அமுதூறும் காஞ்சிரை ஆங்கது வாமே.



The fertilizing flood of rains outpouring
Makes trees and plants bloom enriched with sap;
The areca palm, coconut, cane and plantain green.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2015, 08:58:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1420 on: October 31, 2015, 08:59:46 AM »
18.  Dhanach ChiRappu -  The greatness of giving alms to the needy:


ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன்மின்
பார்த்திருந் துண்மின் பழம்பொருள் போற்றன்மின்
வேட்கை யுடையீர் விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின்
காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிமினே.


Give freely to all;
discriminate not o`er much;
See that food is served to others ere sitting down to eat;
Do not hoard,
eat not in greedy haste;
The crow calls its brood to share its food,
however sweet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1421 on: October 31, 2015, 09:01:57 AM »
19. ARam Seyvaan ThiRam:



தாமறி வாரண்ணல் தாள்பணி வாரவர்
தாமறி வாரறந் தாங்கிநின் றாரவர்
தாமறி வார்சில தத்துவ ராவர்கள்
தாமறி வார்க்குத் தமன்பர னாமே.


Who the self realize,
seek and adore the Feet of the  Lord;
Who the self realize,
most freely give in charity;
Who the self realize,
Lord of Tattvas become;
Who the self realize,
kin they become to the Lord in dear amity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2015, 09:04:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1422 on: October 31, 2015, 09:06:09 AM »
20.  ARam Seyyan ThiRam -  The plight of those who do not give alms to the needy:



 
எட்டி பழுத்த இருங்கனி வீழ்ந்தன்ன
ஒட்டிய நல்லறஞ் செய்யா தவர்செல்வம்
வட்டிகொண் டீட்டியே மண்ணின் முகந்திடும்
பட்டிப் பதகர் பயன்அறி யாரே .

The ripening nux vomica falls profitless on the ground;
Such the barren wealth of those who charities deny;
With usurious greed they bury deep their treasures,
The hardened sinners know not the Truth.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1423 on: November 01, 2015, 08:10:39 AM »
Tirumoolar - 2nd Tantra:

1. Agasthyam -  The work of Agasthyar:


நடுவுநில் லாதிவ் வுலகஞ் சரிந்து
கெடுகின்ற தெம்பெரு மானென்ன ஈசன்
நடுவுள அங்கி அகத்திய நீபோய்
முடுகிய வையத்து முன்னிரென் றானே .



``Hail! Our Lord Supreme! This earthly orb from its epicentre sways,
and dangerous on its side swerves``
Thus they bewailed, the Beings `Celestial and the Lord spoke;
``Agastya!
You that sit in tapas hard
Amidst the blazing sacrificial fire
Hasten to the globe`s swerving side
And there be seated,
its balance to redress.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2015, 08:12:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1424 on: November 01, 2015, 08:14:07 AM »
2.  Veerasthanam Eight, that shows the valor of Siva, the Pati:

1.  Antakasura:

கருத்துறை அந்தகன் றன்போல் அசுரன்
வரத்தின் உலகத் துயிர்களை எல்லாம்
வருத்தஞ்செய் தானென்று வானவர் வேண்டக்
குருத்துயர் சூலங்கைக் கொண்டுகொன் றானே .


``Antaka, the Asura frightening unto God of Death, whose name he bore
armed with boons divine harassed worlds all``
?Thus the Celestial Beings moaned to the Lord;
And the Lord, lifting high His trident sharp
pierced him straight to certain death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2015, 08:16:54 AM by Subramanian.R »