Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 617853 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #630 on: August 13, 2015, 10:01:56 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, as a general
Padigam, titled  "Thanith Tiru Ner Isai," a type of meter. This is in 4.075 of Saiva Canon.   


தொண்டனேன் பட்ட தென்னே
தூயகா விரியின் நன்னீர்
கொண்டிருக் கோதி யாட்டிக்
குங்குமக் குழம்பு சாத்தி
இண்டைகொண் டேற நோக்கி
ஈசனை எம்பி ரானைக்
கண்டனைக் கண்டி ராதே
காலத்தைக் கழித்த வாறே.


Adorning Siva, with a liquid of thick consistency containing saffron, after bathing Him with good water from the pure Kaveri, chanting Mantras of the Vedas and looking forward at Him with a circlet of flowers is the correct worship.
What a pity I wasted away time without having a vision of the Lord of the universe, our Master and Warrior.
What is the gain that I, His servant, obtained?  Nothing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 13, 2015, 10:07:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #631 on: August 13, 2015, 10:13:02 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar as a general 
Padigam, titled 'Thanith Tiru Nerisai' , a type of meter.  This is in 4.076 of Saiva Canon.


மருளவா மனத்த னாகி
  மயங்கினேன் மதியி லாதேன்
இருளவா அறுக்கும் எந்தை
  இணையடி நீழ லென்னும்
அருளவாப் பெறுத லின்றி
  அஞ்சிநான் அலமந் தேற்குப்
பொருளவாத் தந்த வாறே
  போதுபோய்ப் புலர்ந்த தன்றே.

I who had no disenchantment, was confused having a mind filled with ignorance and hankering after worldly pleasure.
Without desiring the grace which is the protection afforded by the twin feet of our Father who  destroys ignorance and desires, I remained. For me who feared and reeled in my mind, He gave me the desire for real things, the night
passed off and the day dawned.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2015, 10:16:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #632 on: August 13, 2015, 02:57:33 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
as a general Padigam. This is titled as "Tiruth Thani Nerisai", a type of meter.  This is in 4.077 of Saiva Canon. 


கடும்பகல் நட்ட மாடிக்
  கையிலோர் கபால மேந்தி
இடும்பலிக் கில்லந் தோறு
  முழிதரும் இறைவ னீரே
நெடும்பொறை மலையர் பாவை
  நேரிழை நெறிமென் கூந்தற்
கொடுங்குழை புகுந்த வன்றுங்
  கோவண மரைய தேயோ


Dancing in the noon holding a skull in the hand, Siva. who stays in everything and wanders in every house for the
alms, the house-wives place food in the skull  The beautiful daughter of the high Himalaya mountain which has
hillocks, who wears fine jewels, has soft and curly tresses of hair and wears crooked ear-rings is in half of the form,.
Was the loin-cloth on your waist even on that day when she entered into your house as your wife?

Arunachala Siva,
« Last Edit: August 13, 2015, 03:07:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #633 on: August 13, 2015, 03:05:13 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar on Siva, as a
general Padigam and is titled "Kuraintha Nerisai", a type of meter.  This is in 4.078 of Saiva Canon. வென்றிலேன் புலன்க ளைந்தும்
  வென்றவர் வளாகந் தன்னுள்
சென்றிலே னாத லாலே
  செந்நெறி யதற்குஞ் சேயேன்
நின்றுளே துளும்பு கின்றேன்
  நீசனேன் ஈச னேயோ
இன்றுளேன் நாளை யில்லேன்
  என்செய்வான் தோன்றி னேனே.

Lord of the Universe, I have not subjugated the five organs of senses. I have not gone into the assembly of those
who have subjugated them.  therefore I am at to great a distance from the path leading to salvation.  I am agitated
in my mind always.  I am a low person.  I am alive today. Tomorrow I will be no more. To what purpose was I born?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 13, 2015, 03:11:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #634 on: August 13, 2015, 03:14:28 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar on Siva,
as a general Padigam, titled ''Kuraintha Ner Isai'.  It is in Saiva Canon 4.079: தம்மானங் காப்ப தாகித்
   தையலார் வலையு ளாழ்ந்து
அம்மானை அமுதன் றன்னை
  ஆதியை அந்த மாய
செம்மான ஒளிகொள் மேனிச்
  சிந்தையு ளொன்றி நின்ற
எம்மானை நினைய மாட்டேன்
  என்செய்வான் தோன்றி னேனே.

To preserve the chastity of women, sinking low into their tricks, I am living. O,  Siva, who is the Father, the nectar, the
cause of all things, and our Lord, who is united with my mind and who has a beautiful body which has the color of
the evening red sky, I am incapable of meditating on You.


Arunachala Siva.« Last Edit: August 13, 2015, 03:17:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #635 on: August 14, 2015, 09:13:36 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
in the temple of Koil, Chidambaram. This is called Koil Tiru Virutham. This is in 4.080 of Saiva Canon.

The temple is in Chidmbaram town, in Chidmabaram taluk,  in Cuddalore district.  One can reach by bus from
Thanjavur, Mayiladuthurai,Chennai and Puducherry. 

I propose to give all the ten verses with English meanings.

Siva - Adi Moola Narthar, Ananda Natarajar.

Uma - Sivakama Valli.

Holy tree - Tillai tree, Karpaga tree.

Holy tirtham -  Sivaganga, a tank.

Verse 1 of Koil Tiruvirutham:


பாளையு டைக்கமு கோங்கிப்பன்
  மாடம்நெ ருங்கியெங்கும்
வாளையு டைப்புனல் வந்தெறி
  வாழ்வயல் தில்லைதன்னுள்
ஆளவு டைக்கழற் சிற்றம்ப
  லத்தரன் ஆடல்கண்டாற்
பீளையு டைக்கண்க ளாற்பின்னைப்
  பேய்த்தொண்டர் காண்பதென்னே.In Tillai (Chidmbaram),  where there are cultivated fields on whose ridges the water with vaḷai scabbard fish
dashes in every place, and has stories, close to each other, and where the areca-nut palms with spathes grow tall.
If one sees the dance of Hara, Siva,  in Chitrambalam,  who has feet that can receive devotees as protege.
What is there to see after that for the devotees who wander like goblins, with their impure eyes secreting rheum?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2015, 09:35:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #636 on: August 14, 2015, 09:23:00 AM »
Verse 2 of Koil Tiruvirutham.  Saiva Canon 4.080.

பொருவிடை யொன்றுடைப் புண்ணிய
  மூர்த்தி புலியதளன்
உருவுடை யம்மலை மங்கைம
  ணாளன் உலகுக்கெல்லாந்
திருவுடை அந்தணர் வாழ்கின்ற
  தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
திருவடி யைக்கண்ட கண்கொண்டு
   மற்றினிக் காண்பதென்னே.

The embodiment of virtuous deeds, who has a fighting bull and He wears a tiger`s skin. He is the husband of the
daughter of the Mountain,  Himavan, who has a beautiful form.  He is in Chitrambalam, ( Tillai ), where the wealthy brahmins in the whole world live. (Brahmins refers to the three-thousand dikshitars who worship Nataraja,) by turns.
What is there to see hereafter, with the eyes, that saw the holy feet of Siva?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2015, 09:34:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #637 on: August 14, 2015, 09:29:20 AM »
Verse 3 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080.

தொடுத்த மலரொடு தூபமுஞ்
  சாந்துங்கொண் டெப்பொழுதும்
அடுத்து வணங்கும் அயனொடு
  மாலுக்குங் காண்பரியான்
பொடிக்கொண் டணிந்துபொன் னாகிய
  தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
உடுத்த துகில்கண்ட கண்கொண்டு
  மற்றினிக் காண்பதென்னே.

Worshipping with garlands, sandal paste, incense, one should pray to Him.   His real nature could not be understood
by Brahma and Vishnu, who bow to Him always being very close to Him.  Having smeared Himself with sacred ashes,
the Lord of Chitrambalam, is in Tillai whose color is like gold. Is there anything else to see with the eyes after seeing
the rich attire He has worn on the waist for dancing?

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: August 14, 2015, 09:32:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #638 on: August 14, 2015, 09:34:07 AM »
Verse 4 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080.


வைச்ச பொருள்நமக் காகுமென்
  றெண்ணி நமச்சிவாய
அச்ச மொழிந்தேன் அணிதில்லை
  யம்பலத் தாடுகின்ற
பிச்சன் பிறப்பிலி பேர்நந்தி
  உந்தியின் மேலசைத்த
கச்சின் அழகுகண் டாற்பின்னைக்
  கண்கொண்டு காண்பதென்னே.

Thinking that the money we kept by saving, would be helpful to us later, I got rid of fear by chanting the name of Namasivaya, as my money kept for saving.  He is the one who is called Pithan, (mad fellow), who dances in the Chitrambalam, of beautiful Tillai.  He is the one who is not born.  He has got the name of Nandi. ( Nandi is also the
name of Siva.  Tirumoolar calls Him Nandi). If one could see the beauty of the girdle fastened tightly over the navel,
what is there to be seen after, with these eyes?

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2015, 09:40:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #639 on: August 14, 2015, 09:41:38 AM »
Verse 5 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080:


செய்ஞ்ஞின்ற நீல மலர்கின்ற
  தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
மைஞ்ஞின்ற ஒண்கண் மலைமகள்
  கண்டு மகிழ்ந்துநிற்க
நெய்ஞ்ஞின் றெரியும் விளக்கொத்த
  நீல மணிமிடற்றான்
கைஞ்ஞின்ற ஆடல்கண் டாற்பின்னைக்
  கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


The Lord of Chitrambalam,  is in Tillai where the blue nelumbo flowers flowers growing in fields, blossom.
The daughter of the Mountain, Himavan, of bright eyes in which colliriyum stays permanently, sees and enjoys the
dance.  He is the one who has a beautiful neck like sapphire, which is also like the flame in a hollow earthern lamp which burns with ghee as oil.  If one sees the dance with a hand pose, what is there to see after with the eyes?
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2015, 09:44:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #640 on: August 14, 2015, 11:19:08 AM »
Verse 6 of   Koil   Tiruvirutham, Saiva Canon, 4.080:ஊனத்தை நீக்கி உலகறிய
  என்னை யாட்கொண்டவன்
தேனொத் தெனக்கினி யான்தில்லைச்
  சிற்றம் பலவனெங்கோன்
வானத் தவருய்ய வன்னஞ்சை
  யுண்டகண் டத்திலங்கும்
ஏனத் தெயிறு கண்டாற்பின்னைக்
  கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


After removing my defects, to the knowledge of the world, He is the one who received me as His protege to be
known to all people of this world. ( This is a hint that Siva, reclaimed Navukkarasar, from Jainism.)   He is a sweet
as honey to me. He is the one who is in Chitrambalam of Tillai.  If one sees the tusk of the wild hog which shines
near His neck, that drank the strong poison so that the celestial beings may be saved from death. What else is to
be seen after that, with these eyes?


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 14, 2015, 11:23:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #641 on: August 14, 2015, 11:24:44 AM »
Verse 7 of Kol Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080:


தெரித்த கணையாற் திரிபுர
  மூன்றுஞ்செந் தீயின்மூழ்க
எரித்த இறைவன் இமையவர்
  கோமான் இணையடிகள்
தரித்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற
  தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
சிரித்த முகங்கண்ட கண்கொண்டு
  மற்றினிக் காண்பதென்னே.

The Lord destroyed all the three wandering cities to be consumed by red fire, by a chosen arrow. Of the one in
Chitrambalam, in Tillai, where people who carry the twin feet of the King of celestial beings, what else is to been after seeing His laughing face?

Arunachala Siva.« Last Edit: August 14, 2015, 11:28:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #642 on: August 14, 2015, 11:29:35 AM »
Verse 8 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080:


சுற்று மமரர் சுரபதி
  நின்திருப் பாதமல்லால்
பற்றொன் றிலோமென் றழைப்பப்
  பரவையுள் நஞ்சையுண்டான்
செற்றங் கனங்கனைத் தீவிழித்
  தான்றில்லை யம்பலவன்
நெற்றியிற் கண்கண்ட கண்கொண்டு
  மற்றினிக் காண்பதென்னே.


When the celestial beings worshipped surrounding Him and their Chief cried aloud "we have no support except your
holy feet",  He drank the poison which rose from the milky ocean.  He opened his third eye and destroyed with anger Manamthan,  with the fire born in that eye.  He is  in mount Kailash, and He is the one who resides in Chitrambalam,
in Tillai.  What else is to be seen with the eyes which have seen His eye on the forehead?

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: August 14, 2015, 11:33:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #643 on: August 14, 2015, 11:34:25 AM »
Verse 9 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080:சித்தத் தெழுந்த செழுங்கம
  லத்தன்ன சேவடிகள்
வைத்த மனத்தவர் வாழ்கின்ற
  தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
முத்தும் வயிரமும் மாணிக்கந்
  தன்னுள் விளங்கியதூ
மத்த மலர்கண்ட கண்கொண்டு
  மற்றினிக் காண்பதென்னே.


He is one who resides in Chitrmbalam,  in Tillai.  Here the people who always think about the red feet which are
like fertile lotus flowers, which grew in their minds,  reside.  With the eyes which have seen the unmatham flowers,
which contains in it the colors of pearl, diamond and ruby,  what else is there to been seen?

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 14, 2015, 11:37:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #644 on: August 14, 2015, 11:38:49 AM »
Verse 10 of Koil Tiruvirutham, Saiva Canon 4.080:


தருக்கு மிகுத்துத்தன் றோள்வலி
  யுன்னித் தடவரையை
வரைக்கை களாலெடுத் தார்ப்ப
  மலைமகள் கோன்சிரித்து
அரக்கன் மணிமுடி பத்தும்
  அணிதில்லை யம்பலவன்
நெருக்கி மிதித்த விரல்கண்ட
  கண்கொண்டு காண்பதென்னே.


The demon Ravana,  with excessive pride thinking only about the strength of his shoulders to roar having held up
the big Mountain Kailash, with his hands resembling mountains,  the husband of the daughter of the Mountain,
Himavanm having smiled, and one who is in Chitrambalam, of beautiful Tillai, with the eyes which have seen, His toes squeezed and trampled all the beautiful ten heads.  What is there to be seen?

The ten verses of Koil Tiruvirutham - completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 14, 2015, 11:42:42 AM by Subramanian.R »