Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 519203 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #990 on: September 23, 2015, 09:41:28 AM »
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Nageswram (near Kumbakonam).


Padigam:  6.066:


தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோ ருக்குந்
    தலையவனை மலையவனை உலக மெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் தன்னை
    அழலவனை நிழலவனை அறிய வொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள்
    மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீயவனைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.  (1)

He is Mother;  He is the Chief of the devas and the others;
He is of the mountain; He became all the worlds; He is Far, far away;
He is close, very close;
He is fire;  He is shade;
He is the incomprehensible One of not easily comprehensible.
He is The Brahmin; He is the Mantra of the Brahmins;
He is the Tantra; He is the growing fire;
He abides at Tiru Naageswaram.
They that seek Him not (as their refuge) are those that have not attained the righteous way.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 09:46:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #991 on: September 23, 2015, 09:48:54 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruk Keezh Velur.

Padigam: 6.067:

ஆளான அடியவர்கட் கன்பன் தன்னை
    ஆனஞ்சும் ஆடியைநான் அபயம் புக்க
தாளானைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானைச்
    சந்தனமுங் குங்குமமுஞ் சாந்துந் தோய்ந்த
தோளானைத் தோளாத முத்தொப் பானைத்
    தூவெளுத்த கோவணத்தை அரையி லார்த்த
கீளானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.  (1)

He is dear to the devotees that have become His servitors;  He bathes in Pancha-kavya;
His are the feet in which I Sought refuge; He is peerless; His shoulders are daubed With sandal-paste,
saffron and musk; He is like The un-pierced pearl;  He wears a coupina attached, on His waist;
He is the Sovereign of Keezh Velur. They that seek Him, the Deathless, become deathless.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 23, 2015, 09:52:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #992 on: September 23, 2015, 09:55:35 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma in Tiru MudhukunRam, Vriddhachalam.

Padigam:  6.068:   


கருமணியைக் கனகத்தின் குன்றொப் பானைக்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் தன்னைக்
குருமணியைக் கோளரவொன் றாட்டு வானைக்
    கொல்வேங்கை யதளானைக் கோவ ணன்னை
அருமணியை அடைந்தவர்கட் கமுதொப் பானை
    ஆனஞ்சும் ஆடியைநான் அபயம் புக்க
திருமணியைத் திருமுதுகுன் றுடையான் தன்னைத்
    தீவினையேன் அறியாதே திகைத்த வாறே  (1)

He is the pupil of the eye; He is like a hill of gold;
He is easy of access to those that think on Him;  He is the bright gem;
He causes the cruel snake to dance;  He is clad in the skin Of the murderous tiger;
He is girt with a coupina.  He is the rare gem;  He is nectar unto those that have reached Him;
He bathes in the Pancha-kavya;  I have attained Him,  The divine gem, as my refuge;
His is Tiru Mudhukunram;  alas!  I,  the one of evil karma, stood perplexed unaware of Him!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 09:59:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #993 on: September 23, 2015, 10:52:06 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tirup  PaLLi Mukkodadal (near Rameswaram).

Padigam:  6.069::


ஆராத இன்னமுதை அம்மான் தன்னை
    அயனொடுமா லறியாத ஆதி யானைத்
தாராரும் மலர்க்கொன்றைச் சடையான் தன்னைச்
    சங்கரனைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானை
நீரானைக் காற்றானைத் தீயா னானை
    நீள்விசும்பாய் ஆழ்கடல்க ளேழுஞ் சூழ்ந்த
பாரானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.  (1)

He is the insatiable nectar sweet; He is the Lord;  He is the ancient,  who is not known to Brahma and
Tirumal.  He wears The chaplets of Konrai, blossoms in His matted crest; He is Sankara,
the One beyond compare; He is Water, Air,  Fire, extensive Sky and Earth girt with the seven deep oceans;
without cultivating Him of Tirup PaLLi Mukkoodal, Alas, alas,  I but wasted away my life!

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 10:57:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #994 on: September 23, 2015, 11:00:57 AM »
The following verse and Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, a General Padigam.

I propose to give all the 11 verses of the Padigam, 6.070:

Verse 1: Padigam 6.070:


தில்லைச்சிற் றம்பலமுஞ் செம்பொன் பள்ளி
    தேவன் குடிசிராப் பள்ளி தெங்கூர்
கொல்லிக் குளிரறைப் பள்ளி கோவல்
    வீரட்டங் கோகரணங் கோடி காவும்
முல்லைப் புறவம் முருகன் பூண்டி
    முழையூர் பழையாறை சத்தி முற்றங்
கல்லில் திகழ்சீரார் காளத்தியுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)


Even,  He, the Lord of Kailas can be beheld at ChiRRambalam, in Tillai,
Chemponpalli,  Tirunthu Devankudi, TiruchrapaLLi, Thengkoor, cool Kolliaraip Palli,
Koval Virattam,  Gokaranam, Tiruk Kodikka, sylvan Murukan Poondi abounding in jasmine creepers,
Muzhaiyoor, Pazhayarai,  Sakti Mutram and glorious Kalahasti,  upon rocky mountain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 11:08:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #995 on: September 23, 2015, 11:07:17 AM »
Verse 2:


ஆரூர்மூ லட்டானம் ஆனைக் காவும்
    ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடம் ஆவூர்
பேரூர் பிரமபுரம் பேரா வூரும்
    பெருந்துறை காம்பீலி பிடவூர் பேணுங்
கூரார் குறுக்கைவீ ரட்டா னம்முங்
    கோட்டூர் குடமூக்குக் கோழம் பமுங்
காரார் கழுக்குன்றுங் கானப் பேருங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே. (2)

Even He,  the Lord of Kailash can be beheld at Tiruvarur, Moolasthaanam,
Tiru Anaikka,  Than Thonri Mandalam of Tiru Aakkoor, Tiru Avoor, Tirup Perur;  Tirup Brahmapuram,
(Sirkazhi),  Tirup Peravur, Tirup Perundhurai, Tiruk Kambil, Pitavur, Kurukkai Veerasthaanam,
abounding in adoring servitors, Kottur, Kudamookku (Kumbakonam), Kozhampam,
cloud-capped Tiruk KazhukunRam and Tiruk Kanapper.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 23, 2015, 11:15:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #996 on: September 24, 2015, 10:19:46 AM »
Verse 3: 6.070:

இடைமரு தீங்கோ யிராமேச் சரம்
    இன்னம்பர் ஏரிடவை ஏமப் பேறூர்
சடைமுடி சாலைக் குடிதக்களூர்
    தலையாலங் காடு தலைச்சங் காடு
கொடுமுடி குற்றாலங் கொள்ளம் பூதூர்
    கோத்திட்டை கோட்டாறு கோட்டுக் காடு
கடைமுடி கானூர் கடம்பந் துறை
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.(1)

Even He, the Lord of Kailash can be beheld at Idaimarutu,
Yeengkoi, Rameswaram, Innambar, beauteous Yitavai,
Yemapperoor, Sataimudi, Saalaikkudi, Takkaloor, Talaiyaalangkaadu,
Talaicchangkaadu, Kodumudi, Kutraalam, Kollampoothoor,
Kotthittai, Kottaaru, Kottukkaadu, Kadaimudi, Kaanoor, and Katampanthurai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:04:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #997 on: September 24, 2015, 10:26:26 AM »
Verse 4:   6.070:
:
எச்சி லிளமர் ஏம நல்லூர்
    இலம்பையங் கோட்டூர் இறையான் சேரி
அச்சிறு பாக்க மளப்பூர் அம்பர்
    ஆவடு தண்டுறை யழுந்தூர் ஆறை
கைச்சினங் கற்குடி கச்சூர் ஆலக்
    கோயில் கரவீரங் காட்டுப் பள்ளி
கச்சிப் பலதளியும் ஏகம் பத்துங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.(1)

Even He,
the Lord of Kailas can be beheld At Yecchililamar,
Yemanallor,
Yilampayangkottoor,
Yiraiyaanceri,
Acchirupaakkam,
Alappoor,
Ambar,
Aavaduthannthurai,
Azhunthoor,
Aarai,
Kaicchinam,
Karkudi,
Kacchoor Aalakkoyil,
Kaattuppalli and the many shrines at Kacchi Inclusive of Ekambam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:03:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #998 on: September 24, 2015, 12:01:13 PM »
Verse 5 of 6.070:


கொடுங்கோளூர் அஞ்சைக் களஞ்செங் குன்றூர்
    கொங்கணங் குன்றியூர் குரக்குக் காவும்
நெடுங்களம் நன்னிலம் நெல்லிக் காவு
    நின்றியூர் நீடூர் நியம நல்லூர்
இடும்பா வனமெழுமூர் ஏழூர் தோழூர்
    எறும்பியூர் ஏராரு மேம கூடங்
கடம்பை யிளங்கோயில் தன்னி னுள்ளுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே. (1)

Even He, the Lord Kailash can be beheld At Kodungkoloor,
Anjaikkalam,
Sengkunroor,
Kongkanam,
Kunriyoor,
Kurakkukkaa,
Nedungakalam,
Nannilam,
Nellikkaa,
Ninriyoor,
Nidoor,
Niyamanalloor,
Yitumpaavanam,
Yezhumoor,
Yezhoor,
Thozhoor,
Yerumpiyoor,


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #999 on: September 24, 2015, 12:05:49 PM »
Verse 6. 6.070:


மண்ணிப் படிக்கரை வாழ்கொளி புத்தூர்
    வக்கரை மந்தாரம் வார ணாசி
வெண்ணி விளத்தொட்டி வேள்விக் குடி
    விளமர் விராடபுரம் வேட்க ளத்தும்
பெண்ணை யருட்டுறைதண் பெண்ணா கடம்
    பிரம்பில் பெரும்புலியூர் பெருவே ளூருங்
கண்ணை களர்காறை கழிப்பா லையுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)

Even He, the lord of Kailash can be beheld at Mannippatikkarai,
Vaazhkolipputthoor,
Vakkarai,
Mantaaram,
Vaaranaasi,
Venni,
Vilatthotti,
Velvikkudi,
Vilamar,
Viraatapuram,
Vetkalam,
Arul Thurai at Pennai,
Cool Pennakatam,
Pirampil,
Perumpuliyoor,
Peruveloor,
Kannai,
Kalar,
Kaarai and Kazhippaalai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:07:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1000 on: September 24, 2015, 12:08:16 PM »
Verse 7:  6.070:வீழி மிழலைவெண் காடு வேங்கூர்
    வேதிகுடி விசய மங்கை வியலூர்
ஆழி யகத்தியான் பள்ளி யண்ணா
    மலையாலங் காடும் அரதைப் பெரும்
பாழி பழனம்பனந் தாள்பா தாளம்
    பராய்த்துறை பைஞ்ஞீலி பனங்காட் டூர்தண்
காழி கடல்நாகைக் காரோ ணத்துங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)Even He, the Lord of Kailash can be beheld at Veezhimizhalai,
Venkadu,
Venkoor,
Vedikudi,
Vijayamangkai,
Viyaloor,
Akatthiyaanpalli Upon the sea,
Annaamalai,
Aalangkaadu,
Arathaipperumpaazhi,
Pazhanam,
Pananthaal,
Paathaalecchuram,
Paraaitthurai,
Paigngneeli,
Panangkaattoor,
cool Kaazhi And Kaaronam of Naakai girt with sea.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:09:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1001 on: September 24, 2015, 12:11:10 PM »
Verse 8: 6.070:

உஞ்சேனை மாகாளம் ஊறல் ஓத்தூர்
    உருத்திர கோடி மறைக்காட் டுள்ளும்
மஞ்சார் பொதியின்மலை தஞ்சை வழுவூர்
    வீரட்டம் மாதானங் கேதா ரத்தும்
வெஞ்சமாக் கூடல்மீ யச்சூர் வைகா
    வேதீச்சுரம் விவீச்சுரம் வெற்றி யூரும்
கஞ்சனூர் கஞ்சாறு பஞ்சாக் கையுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே. (1)Even He, the Lord of Kailash can be beheld At Unjenai Maakaalam,
Ooral,
Otthoor,
Rudrakoti,
Maraikkaadu,
cloud-capped mount Of Potiyil,
Thanjai,
Vazhuvoor Virattam,
Maathaanam,
Kedaaram,
Venjamaakkoodal,
Miyacchoor,
Vaikaa,
Vedeecchuram,
Viveecchuram,
Vetriyoor,
Kanjanoor,
Kanjaaru and Panjaakkai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1002 on: September 24, 2015, 12:13:25 PM »
Verse 9:  6.070:திண்டீச்சரஞ் சேய்ஞலூர் செம்பொன் பள்ளி
    தேவூர் சிரபுரஞ்சிற் றேமம் சேறை
கொண்டீச்சரங் கூந்தலூர் கூழையூர் கூடல்
    குருகாவூர் வெள்ளடை குமரி கொங்கு
அண்டர் தொழும்அதிகை வீரட் டானம்
    ஐயா றசோகந்தி ஆமாத் தூருங்
கண்டியூர் வீரட்டங் கருகா வூருங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)

Even He,  the Lord Kailash can be beheld At Tindeeccharam,
Seignaloor,
Semponpalli,
Tevoor,
Sirapuram,
Sitremam,
Serai,
Kondeeccharam,
Koontaloor,
Koozhaiyoor,
Koodal,
Kurukavoor Velladai,
Kumari,
Kongku,
Atikai Virattaanam hailed By Devas,
Aiyaaru,
Asokanti,
Aamaatthoor,
Kandiyoor Virattam and Karukaavoor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1003 on: September 24, 2015, 12:16:26 PM »
Verse 10:  6.070:நறையூரிற் சித்தீச் சரம்நள் ளாறு
    நாரையூர் நாகேச்சரம் நல்லூர் நல்ல
துறையூர் சோற்றுத்துறை சூல மங்கை
    தோணிபுரந் துருத்தி சோமேச் சரம்
உறையூர் கடலொற்றி யூரூற் றத்தூர்
    ஓமாம் புலியூர்ஓர் ஏட கத்துங்
கறையூர் கருப்பறியல் கன்றாப் பூருங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)Even He,  the Lord of Kailash,  can be beheld at Naraiyoor Siddheeccharam,
Nallaaru,
Turaiyoor,
Sotrutthurai,
Soolamangkai,
Tonipuram,
Turutthi,
Someccharam,
Uraiyoor,
Otriyoor upon the sea,
Ootratthoor,
Omaampuliyoor,
peerless Yetakam,
Karaiyoor,
Karuppariyal and Kanraappoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 24, 2015, 12:18:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1004 on: September 24, 2015, 12:19:56 PM »
Verse 11:   6.070:


புலிவலம் புத்தூர் புகலூர் புன்கூர்
    புறம்பயம் பூவணம் பொய்கை நல்லூர்
வலிவலம் மாற்பேறு வாய்மூர் வைகல்
    வலஞ்சுழி வாஞ்சியம் மருகல் வன்னி
நிலமலிநெய்த் தானத்தோ டெத் தானத்தும்
    நிலவுபெருங் கோயில்பல கண்டால் தொண்டீர்
கலிவலிமிக் கோனைக்கால் விரலாற் செற்ற
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.  (1)


O Servitors,  if you have a darshan of Pulivalam,
Putthoor,
Pukaloor,
Punkoor,
Purampayam,
Poovanam,
Poikainalloor,
Valivalam,
Maarperu,
Vaaimoor,
Vaikal,
Valanjuzhi,
Vaanjiyam,
Marukal,
Vanni,
Neythaanam abounding In fertile fields and the many,
great and well built Temples situate everywhere,
you can envision Him,
Even Him who is the Lord of Kailash and who with His toe crushed the king of exceedingly prideful.


Arunachala Siva.


« Last Edit: September 24, 2015, 12:23:57 PM by Subramanian.R »