Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564964 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #945 on: September 18, 2015, 11:09:19 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on
Siva and Uma of Tiru Nallaru.

Padigam 6.020:


ஆதிக்கண் நான்முகத்தி லொன்று சென்று
    அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளால்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல
    சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதொருகூ றாயி னானை
    மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. (1)

In the hoary past, when one of Brahma`s heads uttered words it should not have uttered,
He, of the sacred Feet,  clipped it with His nail;  Later He showed him the goodly was leading to
Siva-loka; He is concorporate with the comely daughter of Himavan;
He is the Lord that cannot be beheld by Brahma seated on the great flower and Vishnu;
He is the Chief; He is of Tiri Nallaaru;
It is really great that I, His servitor,
Am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: September 18, 2015, 11:13:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #946 on: September 19, 2015, 10:48:32 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Akkoor.


Padigam 6.021 of 6:   


முடித்தா மரையணிந்த மூர்த்தி போலும்
    மூவுலகுந் தாமாகி நின்றார் போலும்
கடித்தா மரையேய்ந்த கண்ணார் போலும்
    கல்லலகு பாணி பயின்றார் போலும்
கொடித்தா மரைக்காடே நாடுந் தொண்டர்
    குற்றேவல் தாம்மகிழ்ந்த குழகர் போலும்
அடித்தா மரைமலர்மேல் வைத்தார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே. (1)

He is the Lord who on His crown wears the lotus;  He became all the three worlds;
His eyes are like the fragrant lotus;
He plays on Kallalaku and Paani;
He is the charming One who is happy with the lovely service of the devotees who seek a forest
of stalked lotuses to adore Him (therewith);  He placed His foot on the devotees`s lotus-heart;
He is Thaan-Tonri-Appanar of .Tiru Akkoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 10:52:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #947 on: September 19, 2015, 10:55:17 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiru Nakaikkakoram, (Nagapattinam).

Padigam 6.022:   


பாரார் பரவும் பழனத் தானைப்
    பருப்பதத் தானைப் பைஞ்ஞீலி யானைச்
சீரார் செழும்பவளக் குன்றொப் பானைத்
    திகழுந் திருமுடிமேல் திங்கள் சூடிப்
பேரா யிரமுடைய பெம்மான் தன்னைப்
    பிறர்தன்னைக் காட்சிக் கரியான் தன்னைக்
காரார் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக்
    காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே.


At the cool and beauteous Tiru Naakaikkaaronam, girt with the dark sea, you can always behold Him of Pazhanam hailed by the world;  He is of Sri Sailam and of Paigngneeli;
He is like a ruddy coral hill;  on His bright and beauteous crest, He sports the moon;
He has a thousand names; He is One Who is not to be behold by others.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 10:59:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #948 on: September 19, 2015, 11:02:34 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in the temple of Tiru MaRaikkadu. 

Padigam 6. 023:   


தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய்
    தொல்லமரர் சூளா மணிதான் கண்டாய்
காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய்
    கருதுவார்க் காற்ற எளியான் கண்டாய்
வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய்
    மெய்ந்நெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்
மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்
    மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் தானே.


He is the bridegroom that abides at Tiru MaRaikkadu.   
He is like the bright-rayed flame;  He is the Choodamani of the hoary celestial beings;
He is the Lord-God,  rare and hard to behold;
He is easy of access to them that meditate on Him;
He grants to them the very boons that the seekers desire;
He is the true Way;
He abides in the mind of those whose minds are ennobled by Vratas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:06:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #949 on: September 19, 2015, 11:08:40 AM »

The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruvarur.

Padigam 6.024:


கைம்மான மதகளிற்றி னுரிவை யான்காண்
    கறைக்கண்டன் காண்கண்ணார் நெற்றி யான்காண்
அம்மான்காண் ஆடரவொன் றாட்டி னான்காண்
    அனலாடி காண்அயில்வாய்ச் சூலத் தான்காண்
எம்மான்காண் ஏழுலகு மாயி னான்காண்
    எரிசுடரோன் காண்இலங்கு மழுவா ளன்காண்
செம்மானத் தொளியன்ன மேனியான்காண்
    திருவாரூ ரான்காண்என் சிந்தை யானே. (1)


He is of Tiruvarur;  He abides in my mind.  He has mantled Himself in the hide of the tusker with a large trunk; He is blue-throated; He has an eye In His forehead;  He is the Chief;
He causes a snake To dance; He dances in the fire;
He has a sharp trident;  He is our Chief.
He becomes the seven worlds;  He is a bright-rayed lamp;
He wields a radiant pick axe.  His hue is like that of the crimson sky.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:11:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #950 on: September 19, 2015, 11:13:59 AM »
The following verse and the Padigam are also sung in Tiruvarur by Tiru Navukkarasar.

Padigam: 6.025:

 
உயிரா வணமிருந் துற்று நோக்கி
    யுள்ளக் கிழியி னுருவெழுதி
உயிரா வணஞ்செய்திட் டுன்கைத் தந்தால்
    உணரப் படுவாரோ டொட்டி வாழ்தி
அயிரா வணமேறா தானே றேறி
    அமரர்நா டாளாதே ஆரூ ராண்ட
அயிரா வணமேயென் னம்மா னேநின்
    அருட்கண்ணால் நோக்காதார் அல்லா தாரே. (1)

Meditating with breathless concentration, they draw Your picture in their soul`s canvas;
They then entrust into Your hands the bonds which affirm their life-long slavery to you;
When this is done, You permit them to dwell with You with.
You ride not Ayiravadham but a Bull; You rule not the celestial world, but Tiruvarur.
O Vanmikanatha!  Our Chief!  Truly indigent are they who are un-blessed by Your looks of grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:18:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #951 on: September 19, 2015, 11:20:43 AM »
The following verse and the Padigam are also on Tiruvarur by Tiru Naukkarasar:

Padigam 6.026:


பாதித்தன் திருவுருவிற் பெண்கொண் டானைப்
   பண்டொருகால் தசமுகனை அழுவித் தானை
வாதித்துத் தடமலரான் சிரங்கொண் டானை
   வன்கருப்புச் சிலைக்காம னுடல் அட்டானைச்
சோதிச்சந் திரன்மேனி மறுச்செய் தானைச்
   சுடரங்கி தேவனையோர் கைக்கொண் டானை
ஆதித்தன் பற்கொண்ட அம்மான் தன்னை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.  (1)


In the (left) half of His body, He has a woman, the goddess Uma.  Of yore, He caused the ten-faced to cry;
Causing him pain, He clipped the head of Him.   Of the immense flower, He burnt the body Of Kama (Manmatha),  the wielder of a mighty, sugarcane-bow;
He caused the body of the Moon-god to get mashed;
He had the hand of Agni cut off;
He had The teeth of Aadityan (the Sun God)  knocked out;
I beheld Him, the Chief of Tiruvarir, and became (absolutely) oblivious of all else.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:25:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #952 on: September 19, 2015, 11:27:26 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padgam, 6.207:


பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற
    புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள்
இம்மாயப் பெருங்கடலை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே கிடந்ததுதான் யானேல் வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்
    தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும்
எம்மான்ற னடித்தொடர்வா னுழிதர் கின்றேன்
    இடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.  (1)O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles that fret,  rising from the false, illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth? This body--a vast sea of illusion, is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the Feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One, the vast sea (of mercy),  of goodly and cool Tiruvarur, and the One who offers To His followers, abidance in His grace.

Arunachala Siva.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:31:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #953 on: September 19, 2015, 11:33:57 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
in Tiruvarur.

Padigam 6.028:


நீற்றினையும் நெற்றிமே லிட்டார் போலும்
    நீங்காமே வெள்ளெலும்பு பூண்டார் போலும்
காற்றினையுங் கடிதாக நடந்தார் போலுங்
    கண்ணின்மேற் கண்ணொன் றுடையார் போலும்
கூற்றினையுங் குரைகழலால் உதைத்தார் போலுங்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழகர் போலும்
ஆற்றினையுஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே. (1)He daubed His forehead with the holy ash;  He adorned Himself inseparably with the white bones;
He caused the wind to blow fast; He has an eye above His eyes;
He kicked Yama with His foot of tinkling anklet.
He is the handsome one clad in the skin of the murderous tiger;
He placed the river (Ganga) on His matted crest;
Thus is He,  the Lord Tirumoolasthanam of lovely Tiruvarur.


Arunachala Siva/
« Last Edit: September 19, 2015, 11:38:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #954 on: September 19, 2015, 11:40:55 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by  Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of the temple in Tiruvarur.


Padigam  6.029:

திருமணியைத் தித்திக்குந் தேனைப் பாலைத்
    தீங்கரும்பின் இன்சுவையைத் தெளிந்த தேறல்
குருமணியைக் குழல்மொந்தை தாளம் வீணை
    கொக்கரையின் சச்சரியின் பாணி யானைப்
பருமணியைப் பவளத்தைப் பசும்பொன் முத்தைப்
    பருப்பதத்தில் அருங்கலத்தைப் பாவந் தீர்க்கும்
அருமணியை ஆரூரி லம்மான் தன்னை
    அறியா தடிநாயே னயர்த்த வாறே. (1)


The Lord is the beauteous gem,  the sweet honey, the milk, the sweet taste of the sugarcane.
The clear juice;  He is the shining gem;
He is The melody and the rhythm of flute.  He is montai, taalam, vina, kokkarai, sacchari and paani;
He is the immense ruby, the coral, the fresh gold and the pearl;  He is the rare jewel of Sri Sailam;
He is the rare gem; He is the Lord of Tiruvarur.
Unwittingly alas,  alas!
I, the base cur was forgetful of Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:45:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #955 on: September 19, 2015, 11:48:00 AM »
The following verse and the Padigam has also  been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, in Tiruvarur. 

Padigam 6.030:


எம்பந்த வல்வினைநோய் தீர்த்திட் டான்காண்
    ஏழ்கடலும் ஏழுலகும் ஆயி னான்காண்
வம்புந்து கொன்றையந்தார் மாலை யான்காண்
    வளர்மதிசேர் கண்ணியன்காண் வானோர் வேண்ட
அம்பொன்றால் மூவெயிலு மெரிசெய் தான்காண்
    அனலாடி யானஞ்சு மாடி னான்காண்
செம்பொன்செய் மணிமாடத் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.  (1)


He cured our fettering, cruel malady of karma;
He became the seven worlds and the seven seas;
He wears a garland of Konrai whence wafts fragrance;
His chaplet is woven with crescent;
in answer to the prayer Of the celestial beings;
He smote with a dart, the three walled towns;
He bathes in fire;  He also bathes in Pancha-kavya, (five products of cow).
He is the opulent One of Tirumoolasthanam, at Tiruvarur-- Rich in gem-filled mansions decked with
ruddy gold.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 19, 2015, 11:52:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #956 on: September 20, 2015, 09:53:00 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma in Tiruvarur.

Padigam 6.031:

இடர்கெடுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    ஈண்டொளிசேர் கங்கைச் சடையா யென்றும்
சுடரொளியா யுள்விளங்கு சோதீ யென்றுந்
    தூநீறு சேர்ந்திலங்கு தோளா வென்றும்
கடல்விடம துண்டிருண்ட கண்டா வென்றுங்
    கலைமான் மறியேந்து கையா வென்றும்
அடல்விடையாய் ஆரமுதே ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே. (1)

O heart, come here!  If you seek to put an end to troubles, may you in fervor cry aloud thus,
even thus: ``O Lord on whose matted hair Ganga flows!  O inner light that shines bright!
O One whose shoulders dazzle with the pure white ash! O One whose throat is dark with the oceanic
venom that You ate!  O One whose hand holds an antlered fawn! O One whose mount is the martial Bull!
O Nectar! O Lord of Tiruvarur!Arunachala Siva.« Last Edit: September 20, 2015, 09:56:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #957 on: September 20, 2015, 09:58:26 AM »
The following verse and the Padigam has also been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruvarur.

Padigam 6.032:


கற்றவர்க ளுண்ணுங் கனியே போற்றி
    கழலடைந்தார் செல்லுங் கதியே போற்றி
அற்றவர்கட் காரமுத மானாய் போற்றி
    அல்லலறுத் தடியேனை ஆண்டாய் போற்றி
மற்றொருவ ரொப்பில்லா மைந்தா போற்றி
    வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே போற்றி
செற்றவர்தம் புரமெரித்த சிவனே போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி  (1)


O the fruit that is eaten by the learned, praise be!
O the way trodden by them that have reached Thy feet, praise be!
O the Nectar of the destitute, praise be!
Annulling my woe, You rule me--Your servitor,
Praise be! O the great One beyond compare, praise be!
O the Catholicon hailed by the celestial beings,  praise be!
O Siva that burnt the hostile towns, praise be!
O Tirumoolsthana*, praise be! Praise be!

(* the sanctum of Tiruvarur where Siva is kept)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 10:01:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #958 on: September 20, 2015, 10:04:43 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, of Tiruvarur - ARaneRi, another temple for Siva in Tiruvarur.

Padigam 6.033:


பொருங்கைமத கரியுரிவைப் போர்வை யானைப்
    பூவணமும் வலஞ்சுழியும் பொருந்தி னானைக்
கரும்புதரு கட்டியையின் னமிர்தைத் தேனைக்
    காண்பரிய செழுஞ்சுடரைக் கனகக் குன்றை
இருங்கனக மதிலாரூர் மூலட் டானத்
    தெழுந்தருளி யிருந்தானை யிமையோ ரேத்தும்
அருந்தவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    அடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.  (1)He is mantled in the hide of the ichorous tusker That battled with its trunk;  He abides in Poovanam and Valanjuzhi; He is the candy of sugarcane, the sweet nectar and honey;
He is the ruddy Flame rare to behold.  The hill of gold; He abides at Moolastaanam of the great
Golden walled-Tiruvarur.   He is the rare tapasvi who is hailed By the celestial beings;
He is the Father of ARaneRi.  It is indeed great that I, the servitor,
could reach Him and do away with my malady of incurable karmas!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 10:08:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #959 on: September 20, 2015, 10:10:18 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruvarur.

Padigam 6.034:


ஒருவனாய் உலகேத்த நின்ற நாளோ
    ஓருருவே மூவுருவ மான நாளோ
கருவனாய்க் காலனைமுன் காய்ந்த நாளோ
    காமனையுங் கண்ணழலால் விழித்த நாளோ
மருவனாய் மண்ணும் விண்ணுந் தெரித்த நாளோ
    மான்மறிகை யேந்தியோர் மாதோர் பாகந்
திருவினாள் சேர்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்டநாளே. (1)


When did You hold as Your shrine Tiruvarur?  Was is during, before or after the time,
You stood as the one and only One hailed by the world; or when Your single form became the tribune
form? Or when as the wrathful One You smote death? Or when with the fire of Your eye,
You burnt Manmatha?  Or when, remaining immanent, You caused the earth and the heavens to manifest?
Or when You, holding In Your hand the antelope and the pick axe became concorporate with
Your beautiful Consort?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 20, 2015, 10:14:18 AM by Subramanian.R »