Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561753 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #870 on: September 13, 2015, 06:05:02 PM »
Verse 14 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:

அக்கு மாமையும் பூண்டன லேந்தியில்
புக்குப் பல்பலி தேரும் புராணனை
நக்கு நீர்கள் நரகம் புகேன்மினோ
தொக்க வானவ ராற்றொழு வானையே.

Adorning Himself with chank beads and the shell of a tortoise, holding fire in the hand, the primordial God
who collects several kinds of alm entering into houses, and  who is worshipped with joined hands by the celestial beings  joining together. By despising Him, do not fall into hell by entering into it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:08:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #871 on: September 13, 2015, 06:17:51 PM »
Verse 15 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


கங்கை தங்கிய செஞ்சடை மேலிளந்
திங்கள் சூடிய தீநிற வண்ணனார்
இங்க ணாரெழில் வானம் வணங்கவே
அங்க ணாற்கது வாலவன் தன்மையே.


Siva has the color of the fire and wears a crescent moon on His red matted locks, where the Ganga
stays. Is in this world for the celestial beings to descend from the beautiful heaven to worship Him
who has gracious eye.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:21:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #872 on: September 13, 2015, 06:22:38 PM »
Verse 16 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஙகர வெல்கொடி யானொடு நன்னெஞ்சே
நுகர நீயுனைக் கொண்டுயப் போக்குறில்
மகர வெல்கொடி மைந்தனைக் காய்ந்தவன்
புகரில் சேவடி யேபுக லாகுமே.

My good mind.  If you want to direct your activities to enjoy all pleasures with Siva who has a
victorious flag of a Bull which is like the letter ங in its lying posture. The red feet themselves of
Siva, who burnt the strong Manamtha,  who has a flag of a shark, are our refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:25:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #873 on: September 13, 2015, 06:26:58 PM »
Verse 17 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


சரண மாம்படி யார்பிற ரியாவரோ
கரணந் தீர்த்துயிர் கையி லிகழ்ந்தபின்
மரண மெய்திய பின்னவை நீக்குவான்
அரண மூஎயில் எய்தவ னல்லனே.Who are those others who have the nature of affording refuge? When the life within us, escapes after
all action of the organs have departed, is Siva,  who shot an arrow in the three forts which had
fortifications and destroyed them, not the God who removes all our faults after we are dead.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: September 13, 2015, 06:29:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #874 on: September 13, 2015, 06:31:19 PM »
Verse 18 of Saiva Canon 5.097  of Tiru Navukkarasar:


சரண மாம்படி யார்பிற ரியாவரோ
கரணந் தீர்த்துயிர் கையி லிகழ்ந்தபின்
மரண மெய்திய பின்னவை நீக்குவான்
அரண மூஎயில் எய்தவ னல்லனே.

Who are those others who have the nature of affording refuge?  When the life within us escapes,
after all action of the organs have departed. Is Siva, who shot an arrow in the three forts which had fortifications and destroyed them, not the God who removes all our faults after we are dead.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:33:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #875 on: September 13, 2015, 06:34:55 PM »
Verse 19 of Saiva Canon 5.097  of Tiru Navukkarasar:

ஞமனென் பான்நர கர்க்கு நமக்கெலாம்
சிவனென் பான்செழு மான்மறிக் கையினான்
கவனஞ் செய்யுங் கனவிடை யூர்தியான்
தமரென் றாலுங் கெடுந்தடு மாற்றமே.


Siva is said to be the God of death to great sinners deserving hell.  For us who are His devotees,
He is the dispenser of all good and auspicious things.  He holds in His hand a graceful young deer,
has a vehicle of a big Bull,  that gallops placing the front legs simultaneously. All doubts will be destroyed
if one says the devotees of Siva.

Arunachala Siva.
   
« Last Edit: September 13, 2015, 06:38:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #876 on: September 13, 2015, 06:39:45 PM »
Verse 20 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


இடப மேறியு மில்பலி யேற்பவர்
அடவி காதலித் தாடுவ ரைந்தலைப்
படவம் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கடவி ராய்ச்சென்று கைதொழு துய்ம்மினே.


Siva receives alms, riding on a Bull, from houses.  He will dance in the cremation ground being
much attached to it.  People of this world! Save yourselves by worshipping with joined hands the
Supreme God, Siva, who has tied a beautiful cobra with fire heads hoods, esteeming the worship
as your duty.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:42:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #877 on: September 13, 2015, 06:46:13 PM »
Verse 21 of  Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


தருமந் தான்தவந் தான்தவத் தால்வரும்
கருமந் தான்கரு மான்மறிக் கையினான்
அருமந் தன்ன அதிர்கழல் சேர்மினோ
சிரமஞ் சேரழல் தீவினை யாளரே.


Siva who holds in His hand a young black antelope, is Himself righteousness. He is Himself penance.
He is Himself the powers that comes to one out of penance.  Approach His resounding feet wearing kazhal,
anklet, which are like the rare nectar people who have committed sins which are like fire and which you
have practiced for a long time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:50:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #878 on: September 14, 2015, 09:24:01 AM »
Verse 22 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


நமச்சி வாயவென் பாருள ரேலவர்
தமச்ச நீங்கத் தவநெறி சார்தலால்
அமைத்துக் கொண்டதோர் வாழ்க்கைய னாகிலும்
இமைத்து நிற்பது சால அரியதே.


If there are people who utter the Mantram,  Namasivaya, since they become associated with the path of penance as their fear leaves them. Though one may have an unequaled life by one`s own efforts, it is
very difficult to exist even for a short time taken for the winking of the eyes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 14, 2015, 10:29:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #879 on: September 14, 2015, 10:32:07 AM »
Verse 23 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


பற்பல் காலம் பயிற்றிப் பரமனைச்
சொற்பல் காலநின் றேத்துமின் தொல்வினை
வெற்பில் தோன்றிய வெங்கதிர் கண்டவப்
புற்ப னிக்கெடு மாறது போலுமே.


People of this world, practicing devotion to the Supreme Being, Siva,  for a very long time, praise Him
without ceasing for a long time with words containing His fame.  The accumulated acts done in previous births. will be destroyed like the dew that stays on the tip of the grace which disappears on seeing the sun that rises in the mountain in the east.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:34:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #880 on: September 14, 2015, 10:35:16 AM »
Verse 24 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


மணிசெய் கண்டத்து மான்மறிக் கையினான்
கணிசெய் வேடத்த ராயவர் காப்பினால்
பணிகள் தாஞ்செய வல்லவர் யாவர்தம்
பிணிசெ யாக்கையை நீக்குவர் பேயரே.


Siva. who holds a young deer in His hand and has a neck which is blue like the sapphire, as He who has
a form that He assumes thinking it to be suitable, protects.  Those who are able to do service to Him
will cast their bodies which are full of diseases.  Others are only mad men.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:37:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #881 on: September 14, 2015, 10:39:15 AM »
Verse 25 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


இயக்கர் கின்னர ரிந்திரன் தானவர்
நயக்க நின்றவன் நான்முகன் ஆழியான்
மயக்க மெய்தவன் மாலெரி யாயினான்
வியக்குந் தன்மையி னானெம் விகிர்தனே.


Our Siva,  who is different from the world. Iyakkar, Kiṉṉarar, Indran the asuras remained to be loved
by them.  He became a big and strong fire so that Brahma, of four faces and Tirumal got confused.
Has a nature which is the cause of wonder.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:42:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #882 on: September 14, 2015, 10:43:01 AM »
Verse 26 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


அரவ மார்த்தன லாடிய அண்ணலைப்
பரவு வாரவர் பாவம் பறைதற்குக்
குரவை கோத்தவ னுங்குளிர் போதின்மேல்
கரவில் நான்முக னுங்கரி யல்லரே.

Trying cobras, for the truth that the sins of those who praise Siva, who dances in fire vanishes. Are they
not witnesses, Tirumal  who danced in a circle clasping the hands of the women of the shepherd caste,
and Brahma of four faces, who had no deceit and who is seated on a cool lotus flower?


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:45:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #883 on: September 14, 2015, 10:46:37 AM »
Verse 27 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


அழலங் கையினன் அந்தரத் தோங்கிநின்
றுழலும் மூவெயி லொள்ளழ லூட்டினான்
தழலுந் தாமரை யானொடு தாவினான்
கழலுஞ் சென்னியுங் காண்டற் கரியனே.


Siva holds fire in His palm, set fire to the wandering three forts which were flying high in the sky.
His head and feet were difficult to be seen by Brahma who is seated in a lotus flower which is red like
fire and Tirumal  who measured the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:48:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #884 on: September 14, 2015, 10:49:40 AM »
Verse 28 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:இளமை கைவிட் டகறலு மூப்பினார்
வளமை போய்ப்பிணி யோடு வருதலால்
உளமெ லாமொளி யாய்மதி யாயினான்
கிளமை யேகிளை யாக நினைப்பனே.


As young age leaves us forsaking us, old age comes along with diseases as beauty disappears.
I shall regard the relationship of Siva who has the form wisdom of faultlessness and who is the internal
light, as true relationship.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 14, 2015, 10:51:17 AM by Subramanian.R »