Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562423 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #855 on: September 12, 2015, 09:45:18 AM »
Verse 9 of Saiva Canon 5.096 of Tiru Navukkarasar:


கைப்பற் றித்திரு மால்பிர மன்னுனை
எப்பற் றியறி தற்கரி யாயருள்
அப்பற் றல்லது மற்றடி நாயினேன்
எப்பற் றும்மிலே னெந்தை பிரானிரே.


(See 1st verse.)  Siva, who is difficult for Tirumal and Brahma!  By whatever means., grant me your
Grace by lifting me by the hand;  except that support of your Grace, I who am as low as a dog to
approach Your Feet, have no other support.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 09:48:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #856 on: September 12, 2015, 09:49:51 AM »
Verse 10 of Saiva Canon 5.096 of Tiru Navukkarasar:எந்தை யெம்பிரா னென்றவர் மேல்மனம்
எந்தை யெம்பிரா னென்றிறைஞ் சித்தொழு
தெந்தை யெம்பிரா னென்றடி யேத்துவார்
எந்தை யெம்பிரா னென்றடி சேர்வரே.


Praising with joined hands and worshipping,  prostrating those thinking in their minds the devotees
who often say our Father, our Master!  (Regarding them as our Father and Master.)  Those will reach
the Feet of Siva, who praise him as our Father, our Master, will reach the Feet of Siva. by saying our Father, our Master.   (There is no reference to Ravana in this verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 12, 2015, 09:53:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #857 on: September 13, 2015, 09:43:45 AM »
Verse 1 of 5.097 of Tiru Navukkarasar:


சிந்திப் பார்மனத் தான்சிவன் செஞ்சுடர்
அந்தி வான்நிறத் தானணி யார்மதி
முந்திச் சூடிய முக்கண்ணி னானடி
வந்திப் பாரவர் வானுல காள்வரே.


Siva, who occupies the minds of those who meditate on Him,  who has the red color of the evening sky
which is red in color.  Those who pay obeisance to the Feet of Siva, who has three eyes and who wears
a beautiful crescent moon in precedence to all other things, will rule over heaven.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 09:46:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #858 on: September 13, 2015, 09:47:59 AM »
Verse 2 of 5.097 of Tiru Navuklkarasar.

அண்ட மாரிரு ளூடு கடந்தும்பர்
உண்டு போலுமோ ரொண்சுட ரச்சுடர்
கண்டிங் காரறி வாரறி வாரெலாம்
வெண்டிங் கட்கண்ணி வேதிய னென்பரே.


There is a bright light above piercing through the dense darkness which envelopes the universe.
(Note : these two lines have been quoted by Perasiriyar in his commentary on Tiruch Chitrambala
Kovaiyar - verse 116) who is capable of knowing that light by having a vision of it?
All those who know that light will say it is the Brahman, Siva. who wears a chaplet of white
crescent moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 09:50:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #859 on: September 13, 2015, 09:52:16 AM »
Verse 3 of 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஆதி யாயவ னாரு மிலாதவன்
போது சேர்புனை நீண்முடிப் புண்ணியன்
பாதிப் பெண்ணுரு வாகிப் பரஞ்சுடர்ச்
சோதி யுட்சோதி யாய்நின்ற சோதியே.


Siva, the first cause of all things, has no one to claim as father, mother and relatives. He is the  is the embodiment of all virtuous acts and has a tall head which is adorned by flowers.  Being one half a female,
is the supreme light and the brilliance that remains in that light.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 09:54:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #860 on: September 13, 2015, 09:55:28 AM »
Verse 4 of 5.097 of Tiru Navukkarasar:இட்ட திட்டதோ ரேறுகந் தேறியூர்
பட்டி துட்டங்க னாய்ப்பலி தேர்வதோர்
கட்ட வாழ்க்கைய னாகிலும் வானவர்
அட்ட மூர்த்திய ருளென் றடைவரே.

Riding on a bull with joy, mounting on it, being an unbridled and mischievous person, though Siva,
leads a difficult life receiving alms which is placed in His bowl by many people, the celestial beings,
will approach Him saying Lord who has eight visible forms!  Please grant us your Grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 09:58:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #861 on: September 13, 2015, 10:14:33 AM »
Verse 5 of 5.093 of Saiva Canon.  Tiru Navukkarasar:


ஈறில் கூறைய னாகி யெரிந்தவெண்
நீறு பூசி நிலாமதி சூடிலும்
வீறி லாதன செய்யினும் விண்ணவர்
ஊற லாயரு ளாயென் றுரைப்பரே.


Siva, having as His dress the directions which have no ends, though Siva wears a crescent moon,
that gives light, smearing Himself with well burnt white sacred ash, and though He performs acts
which do not add to His distinctive excellence,  the celestial beings will say Lord who dwells in the
shrine Ural.  Please grant your grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: September 13, 2015, 10:17:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #862 on: September 13, 2015, 10:18:42 AM »
Verse 6 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkaarasar:உச்சி வெண்மதி சூடிலும் ஊன்அறாப்
பச்சை வெண்தலை யேந்திப் பலவில்லம்
பிச்சை யேபுகு மாகிலும் வானவர்
அச்சந் தீர்த்தரு ளாயென் றடைவரே.


Though Siva wears on His head a white crescent moon, holding a white skull from which the raw flesh
has not been removed, and though goes begging alms in many houses the celestial beings will approach
Him saying 'grant your Grace removing our fear.'

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 13, 2015, 10:21:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #863 on: September 13, 2015, 10:22:34 AM »
Verse 7 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஊரி லாயென்றொன் றாக உரைப்பதோர்
பேரி லாய்பிறை சூடிய பிஞ்ஞகா
காரு லாங்கண்ட னேயுன் கழலடி
சேர்வி லார்கட்குத் தீயவை தீயவே.


You have no particular place which you can claim as your own, telling definitely this is His name.
You have no single name as belonging to you.  The destroyer who wears a crescent moon, who
has a neck in which the black color is moving!  The sins which bear evils will be only evils for those
who do not approach Your Feet wearing kazhal, ankle wear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 10:25:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #864 on: September 13, 2015, 10:26:41 AM »
Verse 8 of Saiva  Canon, 5.097 of Tiru Navukkarasar:எந்தை யேயெம் பிரானே யெனவுள்கிச்
சிந்திப் பாரவர் தீவினை தீருமால்
வெந்த நீறுமெய் பூசிய வேதியன்
அந்த மாவளப் பாரடைந் தார்களே.

The sins of those who meditate thinking of Siva as, our Father, our Master, will disappear.
Those who approached this Brahmin, Siva,  who smeared on his body well-burnt sacred ash will
investigate the meaning of works beautifully.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 10:28:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #865 on: September 13, 2015, 10:30:04 AM »
Verse 9 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஏன வெண்மருப் போடென்பு பூண்டெழில்
ஆனை யீருரி போர்த்தன லாடிலும்
தான வண்ணத்த னாகிலுந் தன்னையே
வான நாடர் வணங்குவர் வைகலே.


Adorning Himself with a hog`s white tusk and bones, though Siva covers His body with the skin of a
beautiful elephant wet with blood, and dances in fire,  and though He is of the same color of the fire.
daily, the residents of heaven will prostrate before Him only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 10:32:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #866 on: September 13, 2015, 10:33:38 AM »
Verse 10 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஐயன் அந்தணன் ஆணொடு பெண்ணுமாம்
மெய்யன் மேதகு வெண்பொடி பூசிய
மைகொள் கண்டத்தன் மான்மறிக் கையினான்
பைகொள் பாம்பரை யார்த்த பரமனே.


Siva, who is Father, the brahmin among Gods and has a body in which there are male and female parts,
who has a black neck and smears Himself with a sacred white ash which is eminent, who holds in,
His hand a young deer.  He is the Supreme Being who tied a cobra with hood, in his waist.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 10:36:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #867 on: September 13, 2015, 10:37:59 AM »
Verse 11 of Saiva Canon, 5.097  of Tiru Navukkarasar:


ஒருவ னாகிநின் றானிவ் வுலகெலாம்
இருவ ராகிநின் றார்கட் கறிகிலான்
அருவ ராஅரை ஆர்த்தவ னார்கழல்
பரவு வாரவர் பாவம் பறையுமே.

Siva is the only Chief for all the worlds.  He was not able to be realize by the two Gods, Tirumal and
Brahma.  He tied a rare cobra in His waist.  The sins of those who praise the Feet which wear sounding
kazhal, ankle wear,  will vanish slowly.

Arunachala Siva.


« Last Edit: September 13, 2015, 10:41:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #868 on: September 13, 2015, 10:42:34 AM »
Verse 12 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:ஓத வண்ணனும் ஒண்மலர்ச் செல்வனும்
நாத னேயரு ளாயென்று நாடொறும்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

Tirumal,  who has the color of the ocean and the God who is seated on a bright lotus flowers, to praise
daily the Feet of Siva,  who is meditated upon by those Two saying master!  Grant us your grace our
sins will vanish slowly.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 10:45:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #869 on: September 13, 2015, 05:59:08 PM »
Verse 13 of Saiva Canon 5.097 of Tiru Navukkarasar:


ஔவ தன்மை யவரவ ராக்கையான்
வெவ்வ தன்மைய னென்ப தொழிமினோ
மௌவல் நீண்மலர் மேலுறை வானொடு
பவ்வ வண்ணனு மாய்ப்பணி வார்களே.

Give up the idea that Siva is of such a cruel nature that he cannot be approached by people with their
bodies. Brahma who dwells on a lotus flower and Tirumal, who has the color of the ocean pay obeisance
to Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:02:01 PM by Subramanian.R »