Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574119 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6495 on: February 15, 2017, 09:18:51 AM »
Verse  37:


உதியர் மன்னவர் தம்பெரும்
    சேனையின் உடன்சென்ற படைவீரர்
கதிகொள் வாசியிற் செல்பவர்
    தம்மைத்தங் கட்புலப் படுமெல்லை
எதிர்வி சும்பில் கண்டுபின்
    கண்டிலர் ஆதலின் எல்லாரும்
முதிரும் அன்பினில் உருகிய
    சுரிகையான் முறைமுறை உடல்வீழ்த்தார்.   


The warriors of the great army that accompanied
The Chera king beheld his flight on his speeding steed
Into the sky till he disappeared from their sight;
As they could no longer behold him, all of them
Out of exceeding love they bore for their king,
Took out their swords and slew themselves.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6496 on: February 16, 2017, 08:20:27 AM »
Verse  38:


வீர யாக்கையை மேல்கொண்டு
    சென்றுபோய் வில்லவர் பெருமானைச்
சார முன்சென்று சேவகம்
    ஏற்றனர் தனித்தொண்டர் மேல்கொண்ட
வாரு மும்மதத் தருவிவெள்
    ளானைக்கு வயப்பரி முன்வைத்துச்
சேரர் வீரருஞ் சென்றனர்
    மன்றவர் திருமலைத் திசைநோக்கி.   


With heroic shookshma sariras the warriors reached
The Chera king to become again his servants;
The galloping horse marched ahead of the white tusker
That exuded the triple ichor and carried on its back
The unique servitors; thus, even thus, the heroic lord
Of the Cheras moved fast toward the direction
Of the sacred mountain of the Lord of Ambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:22:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6497 on: February 16, 2017, 08:24:16 AM »
Verse  39:

யானை மேல்கொண்டு செல்கின்ற
    பொழுதினில் இமையவர் குழாமென்னும்
தானை முன்செலத் தானெனை
    முன்படைத் தான்எனும் தமிழ்மாலை
மான வன்தொண்டர் பாடிமுன்
    அணைந்தனர் மதிநதி பொதிவேணித்
தேன லம்புதண் கொன்றையார்
    திருமலைத் தென்திசைத் திருவாயில்.

As he rode the tusker, the army of thronging celestial lords
Marched ahead of him; hymning the garland of Tamil verse
Beginning with the words: "Thaan enai mun pataitthaan."
Glorious Van-tondar came before the sacred southern entrance
Of the Holy mountain of the Lord who in His matted hair wears
The cool and meliferous Konrai blooms.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 16, 2017, 08:26:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6498 on: February 16, 2017, 08:27:33 AM »
Verse  40:

மாசில் வெண்மைசேர் பேரொளி
    உலகெலாம் மலர்ந்திட வளர்மெய்ம்மை
ஆசி லன்பர்தம் சிந்தைபோல்
    விளங்கிய அணிகிளர் மணிவாயில்
தேசு தங்கிய யானையும்
    புரவியும் இழிந்துசே ணிடைச்செல்வார்
ஈசர் வௌள்ளிமா மலைத்தடம்
    பலகடந் தெய்தினர் மணிவாயில்.


A universal effulgence like that of the flawless Holy Ash
Burgeoned; at the ornate entrance of the mountain-- beauteous
As the mind of ever-truthful and flawless devotees--,
They descended from their respective mounts--
The radiant elephant and the horse--, and walked
A great distance; crossing many a place
In the Lord's argent mountain they arrived
At the beauteous and gem studded threshold.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:29:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6499 on: February 16, 2017, 08:30:50 AM »
Verse  41:


அங்கண் எய்திய திருவணுக்
      கன்திரு வாயிலின் அடற்சேரர்
தங்கள் காவலர் தடையுண்டு
    நின்றனர் தம்பிரா னருளாலே
பொங்கு மாமதம் பொழிந்தவெள்
    ளானையின் உம்பர்போற் றிடப்போந்த
நங்கள் நாவலூர்க் காவலர்
    நண்ணினார் அண்ணலார் திருமுன்பு.   


At that Tiru Anukkan Tiru Vaayil the valiant Chera king
Was stopped; our Prince of Naavaloor who came there
Riding the white tusker whence cascaded black must,
Hailed by the encircling Devas, by the grace of the Lord
Moved to the divine presence of the Great One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:32:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6500 on: February 16, 2017, 08:33:42 AM »
Verse  42:


சென்று கண்ணுதல் திருமுன்பு
    தாழ்ந்துவீழ்ந் தெழுந்துசே ணிடைவிட்ட
கன்று கோவினைக் கண்டணைந்
    ததுவெனக் காதலின் விரைந்தெய்தி
நின்று போற்றிய தனிப்பெருந்
    தொண்டரை நேரிழை வலப்பாகத்
தொன்றும் மேனியர் ஊரனே
    வந்தனை என்றனர் உலகுய்ய.   


He moved in, adored the triple-eyed Lord, fell down
Prostrate before His divine presence and rose up;
Like the young calf that had for a long time suffered
Separation, rushing toward its mother-cow, he ran and reached
The Lord, and stood hailing Him; Siva concorporate
With bejewelled Uma and is ever to Her right side,
Said: "O Ooran, you have come back having assured
The world of its deliverance!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:35:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6501 on: February 16, 2017, 08:36:47 AM »
Verse 43:


அடிய னேன்பிழை பொறுத்தெனை
    யாண்டுகொண் டத்தொடக் கினைநீக்கி
முடிவி லாநெறி தருபெருங்
    கருணைஎன் தரத்ததோ எனமுன்னர்ப்
படியும் நெஞ்சொடு பன்முறை
    பணிந்தெழும் பரம்பரை யானந்த
வடிவு நின்றது போன்றுஇன்ப
    வெள்ளத்து மலர்ந்தனர் வன்தொண்டர்.   


"You have forgiven my sin; You have claimed me
As Your servitor; removing my flaw You have conferred
On me the aeviternal grace of bliss; can my smallness ever
Merit Your great mercy?" Thus he hailed the Lord,
And with an ever-obedient heart, Van-tondar fell down
Again and again in adoration and rose up reveling
In a sea of bliss whose from was like that of unending
And ever-flowing Aananda.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:38:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6502 on: February 16, 2017, 08:39:58 AM »
Verse 44:


நின்ற வன்தொண்டர் நீரணி
    வேணியர் நிறைமலர்க் கழல்சாரச்
சென்று சேரலன் திருமணி
    வாயிலின் புறத்தினன் எனச்செப்பக்
குன்ற வில்லியார் பெரியதே
    வரைச்சென்று கொணர்கென அவரெய்தி
வென்றி வானவர்க் கருளிப்பாடு
    எனஅவர் கழல்தொழ விரைந்தெய்தி.   

Van-tondar that stood there, moved near the flower-feet
Of the Lord whose matted hair is adorned with the Ganga,
And spake thus: "The Chera king is without the beauteous
And gemmy threshold." Thereupon the Lord whose bow is
The mountain, bade the Great Deva thus: "Fetch him here."
Thus bidden, he came there and said: "The Lord
In His grace, O victorious Chera, bids you come!"
Thus told, he rushed to adore the Lord's feet.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 16, 2017, 08:44:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6503 on: February 16, 2017, 08:45:48 AM »
Verse  45:


மங்கை பாகர்தந் திருமுன்பு
    சேய்த்தாக வந்தித்து மகிழ்வெய்திப்
பொங்கும் அன்பினில் சேரலர்
    போற்றிடப் புதுமதி அலைகின்ற
கங்கை வார்கடைக் கயிலைநா
    யகர்திரு முறுவலின் கதிர்காட்டி
இங்கு நாம்அழை யாமைநீ
    எய்திய தென்னென அருள்செய்தார்.   


Even at a great distance from the divine presence
Of the Lord who is concorporate with His Consort
He adored Him, felt ecstatic and in soaring love
Hailed Him; the Lord in whose Ganga-bedecked matted hair
The crescent sails, casting a bright-rayed smile,
Graciously questioned him thus: "How is it
You have come here, unbidden by Us?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:47:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6504 on: February 16, 2017, 08:49:15 AM »
Verse 46:


அரசர் அஞ்சலி கூப்பிநின்று
    அடியனேன் ஆரூரர் கழல்போற்றிப்
புரசை யானைமுன் சேவித்து
    வந்தனன் பொழியுநின் கருணைத்தெண்
திரைசெய் வெள்ளமுன் கொடுவந்து
    புகுதலின் திருமுன்பு வரப்பெற்றேன்
விரைசெய் கொன்றைசேர் வேணியாய்
    இனியொரு விண்ணப்பம் உளதென்று.   


Folding his hands above his head, the King said:
"Hailing the feet of Aaroorar, your servitor came
Ahead of him, all the way adoring him who rode
The tusker with a rope adorning its neck;
I was tossed to Your divine presence by the lucid waves
Of the flood of mercy poured by You;
Oh Lord of matted hair who wears a fragrant garland
Of Konrai flowers! I have a submission to make.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:51:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6505 on: February 16, 2017, 08:52:49 AM »
Verse  47:


பெருகு வேதமும் முனிவரும்
    துதிப்பரும் பெருமையாய் உனைஅன்பால்
திருவு லாப்புறம் பாடினேன்
    திருச்செவி சாத்திடப் பெறவேண்டும்
மருவு பாசத்தை அகன்றிட
    வன்றொண்டர் கூட்டம்வைத் தாய்என்ன
அருளும் ஈசருஞ் சொல்லுக
    என்றனர் அன்பருங் கேட்பித்தார்.


O Lord whose glory is ineffable even by the swelling
Vedas and Munis! Out of love, I have composed
On You a Puram verse, a Ulaa;
I should be blessed with Your audience, O Lord
Who had me accompanied with Van-tondar to rid me
Of the fettering Paasa!" When thus he submitted,
Thus, even thus, was the servitor blessed
With the Lord's audience.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 08:55:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6506 on: February 16, 2017, 09:49:56 AM »
Verse 48:


சேரர் காவலர் பரிவுடன்
    கேட்பித்த திருவுலாப் புறங்கொண்டு
நாரி பாகரும் நலம்மிகு
    திருவருள் நயப்புடன் அருள்செய்வார்
ஊர னாகிய ஆலால
    சுந்தரன் உடனமர்ந் திருவீரும்
சார நங்கண நாதராம்
    தலைமையில் தங்கும் என் றருள்செய்தார்.   

The Partner of Uma was pleased to approve
The Puram verse of Tiru Ulaa which, by love,
The Chera king caused to be heard by the Lord;
In grace divine abounding in well-being,
The Lord blessed him thus: "Be accompanied
With Ooran who is Aalaala Sundaran. and may you both
Abide here as the Chiefs of Our Ganaas."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 09:52:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6507 on: February 16, 2017, 09:53:16 AM »
Verse  49:


அன்ன தன்மையில் இருவரும்
    பணிந்தெழுந் தருள்தலை மேற்கொண்டு
மன்னும் வன்தொண்டர் ஆலால
    சுந்தர ராகித்தாம் வழுவாத
முன்னை நல்வினைத் தொழில்தலை
    நின்றனர் முதற்சேரர் பெருமானும்
நன்மை சேர்கண நாதராய்
    அவர்செயும் நயப்புறு தொழில்பூண்டார்.   


Thus blessed, the two bowed before the Lord,
Rose up and wore His grace, as it were, on their crowns;
Immortal Van-tondar became Aalaala Sundara and stood
Undeviatingly poised in his former servitorship
Of divine goodliness; the Chera king par excellence   
Became Siva Gana Naathar and plied himself
In that dear-loved office.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 09:54:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6508 on: February 16, 2017, 09:55:54 AM »
Verse 50:


தலத்து வந்துமுன் னுதயஞ்செய்
    பரவையார் சங்கிலி யாரென்னும்
நலத்தின் மிக்கவர் வல்வினைத்
    தொடக்கற நாயகி யருளாலே
அலத்த மெல்லடிக் கமலினி
    யாருடன் அனிந்திதை யாராகி
மலைத்த னிப்பெரு மான்மகள்
    கோயிலில் தந்தொழில் வழிநின்றார்.

Paravaiyaar and Sangkiliyaar of exceeding excellence
Who came to be born on earth, with the snapping
Of their mighty Pasam, by the grace of the Goddess Uma,
Became Kamalini the soles of whose feet dyed red
With red silk-cotton, and Anintitai, and were again
Established in the service of the shrine
Of the peerless Himavant's Daughter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 09:58:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6509 on: February 16, 2017, 09:59:39 AM »
Verse  51:


வாழி மாதவர் ஆலால
    சுந்தரர் வழியிடை அருள்செய்த
ஏழிசைத் திருப் பதிகம்இவ்
    வுலகினில் ஏற்றிட எறிமுந்நீர்
ஆழி வேந்தனாம் வருணனுக்கு
    அளித்திட அவனும்அவ் வருள்சூடி
ஊழி யில்தனி யொருவர்தம்
    திருவஞ்கைக் களத்தில்உய்த் துணர்வித்தான்.

The divine decade of seven-fold music sung on his way
By Aalaala Sundarar-- the great tapaswi
And conferrer of deliverance--, for getting propagated
In the world for its redemption, was handed over
To Varunan, the god of the billowy oceans; wearing
The gracious decade on his crown, as it were,
He submitted it to the Supreme Lord of Anjaikkalam
Who alone survives the Great Deluge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 16, 2017, 10:01:55 AM by Subramanian.R »