Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574445 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6465 on: February 13, 2017, 09:35:10 AM »
Verse  7:


இத்தன் மையினைக் கேட்டருளி
    இரங்குந் திருவுள் ளத்தினராம்
மொய்த்த முகைத்தார் வன்தொண்டர்
    தம்மை முன்னே கண்டிறைஞ்ச
வைத்த சிந்தை மறையோனும்
    மனைவி தானும் மகவிழந்த
சித்த சோகந் தெரியாமே
    வந்து திருத்தாள் இறைஞ்சினார்.   The Brahmin and his helpmeet who had already known
Of the greatness of Van-tondar, longed to adore him--
The wearer of a garland thick with flowers,
Van-tondar was moved as he listened to the event;
The parents, totally oblivious of the mental distress
Caused by the loss of their son, came there and fell at his feet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6466 on: February 13, 2017, 09:37:34 AM »
Verse  8:

துன்பம் அகல முகமலர்ந்து
    தொழுவார் தம்மை முகநோக்கி
இன்ப மைந்தன் தனையிழந்தீர்
    நீரோ என்ன எதிர்வணங்கி
முன்பு புகுந்து போனதது
    முன்னே வணங்க முயல்கின்றோம்
அன்பு பழுதா காமல்எழுந்
    தருளப் பெற்றோம் எனத்தொழுதார்.   

With their sorrow gone, their countenances became bright;
Addressing them that adored him, Aaroorar spake thus:
"Are you the ones that lost your dear son?"
Thus questioned, they adored him and said: "That was
A thing of the past; we were for a long time,
Desiring to behold and adore you; our devotion has borne
Fruit; we have been blessed with your gracious advent."
This said, they adored him again.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 09:40:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6467 on: February 13, 2017, 09:42:05 AM »
Verse  9:


மைந்தன் தன்னை இழந்ததுயர்
    மறந்து நான்வந் தணைந்ததற்கே
சிந்தை மகிழ்ந்தார் மறையோனும்
    மனைவி தானுஞ் சிறுவனையான்
அந்த முதலை வாய்நின்றும்
    அழைத்துக் கொடுத்தே அவிநாசி
எந்தை பெருமான் கழல்பணிவேன்
    என்றார் சென்றார் இடர்களைவார்.   

"Forgetting even the misery caused by the loss of their son,
The Brahmin and his wife feel glad at heart
For my coming: I will call back to life the boy
From the very mouth of that crocodile, hand him
Over to them and then only adore the ankleted feet
Of my Lord-Father of Avinaasi." Thus he affirmed,
The remover of the distress of those that sought him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 09:44:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6468 on: February 13, 2017, 09:45:24 AM »
Verse 10:


இவ்வா றருளிச் செய்தருளி
    இவர்கள் புதல்வன் தனைக்கொடிய
வெவ்வாய் முதலை விழுங்கும்மடு
    எங்கே என்று வினவிக்கேட்டு
அவ்வாழ் பொய்கைக் கரையில் எழுந்
    தருளி அவனை அன்றுகவர்
வைவாள் எயிற்று முதலைகொடு
    வருதற் கெடுத்தார் திருப்பதிகம்.   

After he thus spake graciously, he asked (the people):
"Where is the tank --the abode of the cruel and fierce-mouthed
Crocodile that devoured the son of these?"
Then ascertaining its location, he came to the bank
Of that deep tank; to force the sharp and saber-toothed
Crocodile to bring back the boy who was devoured
By it that day in the past, he began to hymn
A divine decade.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2017, 09:47:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6469 on: February 13, 2017, 09:49:05 AM »
Verse  11:

உரைப்பார் உரையென் றெடுத்ததிருப்
    பாட்டு முடியா முன்உயர்ந்த
வரைப்பான் மையின்நீள் தடம்புயத்து
    மறலி மைந்தன் உயிர்கொணர்ந்து
திரைப்பாய் புனலின் முதலைவயிற்
    றுடலிற் சென்ற ஆண்டுகளும்
தரைப்பால் வளர்ந்த தெனநிரம்ப
    முதலை வாயில் தருவித்தான்.

Before his divine hymn which opened with the words:
"Uraippaar urai" came to be concluded,
Yama, whose arms are tall and huge like a hill, brought
With him the boy, quick and endowed with due growth of body
Which he would have come by during the past
(two) years
When he ceased to be, having been eaten by the crocodile
Of the wave-tossed waters, and caused him
Emerge out of the mouth of that crocodile.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 09:50:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6470 on: February 13, 2017, 10:55:25 AM »
Verse  12:

பெருவாய் முதலை கரையின்கண்
    கொடுவந் துமிழ்ந்த பிள்ளைதனை
உருகா நின்ற தாய்ஓடி
    எடுத்துக் கொடுவந் துஉயிரளித்த
திருவா ளன்தன் சேவடிக்கீழ்ச்
    சீல மறையோ னொடுவீழ்ந்தாள்
மருவார் தருவின் மலர்மாரி
    பொழிந்தார் விசும்பில் வானோர்கள்.


When the big-mouthed crocodile came to the bank
And spat out the boy, his mother that stood melting
In love, ran toward him, lifted him up and with her
Holy husband fell at the roseate and salvific
Feet of Aaroorar, the Tiruvaalan and life-giver;
From the Empyrean the celestial beings showered
The fragrant flowers of the ethereal trees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 10:57:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6471 on: February 13, 2017, 10:58:07 AM »
Verse  13:


மண்ணில் உள்ளார் அதிசயித்தார்
    மறையோர் எல்லாம் உத்தரியம்
விண்ணில் ஏற விட்டார்த்தார்
    வேத நாதம் மிக்கெழுந்தது
அண்ண லாரும் அவிநாசி
    அரனார் தம்மை அருமறையோன்
கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையுங்
    கொண்டு பணிந்தார் காசினிமேல்.   

People on earth wondered; the Brahmins threw up their
Upper garments and felt ecstatic;  the Vedas sounded;
Aaroorar, the great one, took with him the boy
Who was verily the rare Brahmin's pupil of the eye,
And hailed Lord Hara of Avinaasi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 10:59:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6472 on: February 13, 2017, 11:00:51 AM »
Verse  14:

பரவும் பெருமைத் திருப்பதிகம்
    பாடிப் பணிந்து போந் தன்பு
விரவு மறையோன் காதலனை
      வெண்ணூல் பூட்டி அண்ணலார்
முரசம் இயம்பக் கலியாணம்
    முடித்து முடிச்சே ரலர்தம்பால்
குரவ மலர்பூந் தண்சோலை
    குலவு மலைநாடு அணைகின்றார்.   

He completed the divine decade, bowed before Him
And moved out; he had the beloved son of the devotee-Brahmin
Invested with the sacred thread in his presence,
And had, to the resounding of drums, the auspicious ceremony concluded.
Then to call on the Chera King
He proceeded to Malai Naadu through the cool
Beautiful and fragrant gardens rich in Kuraa flowers.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 13, 2017, 11:02:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6473 on: February 13, 2017, 11:04:03 AM »
Verse  15:

சென்ற சென்ற குடபுலத்துச்
    சிவனார் அடியார் பதிகள் தொறும்
நன்று மகிழ்வுற்று இன்புற்று
    நலஞ்சேர் தலமுங் கானகமும்
துன்று மணிநீர்க் கான்யாறும்
    துறுகற் சுரமுங் கடந்தருளிக்
குன்ற வளநாட் டகம்புகுந்தார்
    குலவும் அடியேன் அகம்புகுந்தார்.   

As he passed through the various towns where abode
The servitors of Siva in the western country,
He felt exceedingly happy; crossing the goodly towns,
Woods, jungle-rivers flowing with germs and stony
Wildernesses, he that was pleased to enter into my heart
Entered into the fecund Malai Naadu.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2017, 11:05:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6474 on: February 14, 2017, 08:21:58 AM »
Verse  16:

முன்னாள் முதலை வாய்ப்புக்க
    மைந்தன் முன்போல் வரமீட்டுத்
தென்னா ரூரர் எழுந்தருளா
    நின்றார் என்று சேரர்பிராற்கு
அந்நாட் டரனார் அடியார்கள்
    முன்னே ஓடி அறிவிப்பப்
பொன்னார் கிழியும் மணிப்பூணும்
    காசுந் தூசும் பொழிந்தளித்தார்.

"Nampi of southern Aaroor who retrieved the boy
Devoured by the crocodile in the past, is come!"
When the servitors of that country ran to the presence
Of the Chera King and announced thus, on them
He showered bags of gold, jewels set with gems,
Coins of gold and garments.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: February 14, 2017, 08:23:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6475 on: February 14, 2017, 08:25:08 AM »
Verse  17:


செய்வ தொன்றும் அறியாது
    சிந்தை மகிழ்ந்து களிகூர்ந்துஎன்
ஐயன் அணைந்தான் எனையாளும்
    அண்ணல் அணைந்தான் ஆரூரில்
சைவன் அணைந்தான் என் துணையாம்
    தலைவன் அணைந்தான் தரணியெலாம்
உய்ய அணைந்தான் அணைந்தான் என்று
    ஓகை முரசம் சாற்றுவித்தார்.

In his exceeding ecstasy, he was happily confused;
Then by beat of joyous drums he had it proclaimed thus:
"Behold, my lord is come! The glorious one that rules me
Is come! The Saivite seer of Aaroor is come!
My friend and my lord is come! Behold him
Coming for the deliverance of the whole world!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2017, 08:26:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6476 on: February 14, 2017, 08:27:49 AM »
Verse  18:


பெருகும் மதிநூல் அமைச்சர்களை
    அழைத்துப் பெரியோ ரெழுந்தருளப்
பொருவில் நகரம் அலங்கரித்துப்
    பண்ணிப் பயணம் புறப்படுவித்
தருவி மதமால் யானையினை
    அணைந்து மிசைகொண் டரசர்பெருந்
தெருவு கழிய எதிர்வந்தார்
    சேரர் குலம்உய்ந் திடவந்தார்.   


பெருகிய மதிநுட்பம் நூலொடு அமைந்த அமைச்சர் களை வரவழைத்து, பெரியவரான நம்பியாரூரர் எழுந்தருளுவ தற்காக அந் நகரத்தை அழகுபெறச் செய்து, செலவு மேற்கொளச் செய்து, அருவிபோல் பாயும் மதத்தையுடைய யானையைச் சேர்ந்து, அதன் மீது சேரர் குலம் உயர்ந்திடத் தோன்றிய சேரலனார் அமர்ந்து, மன்னர்களின் பெருந்தெருவு கழிந்திட, எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு வந்தார்.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 14, 2017, 08:30:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6477 on: February 14, 2017, 08:31:28 AM »
Verse  19:


மலைநாட் டெல்லை யுட்புகுத
    வந்த வன்தொண் டரைவரையில்
சிலைநாட் டியவெல் கொடித்தானைச்
    சேரர் பெருமான் எதிர்சென்று
தலைநாட் கமலப் போதனைய
    சரணம் பணியத் தாவில்பல
கலைநாட் டமுத ஆரூரர்
    தாமுந் தொழுது கலந்தனரால்.   

When Van-tondar was about to enter the bourne of Malai Naddu,
The lord of great armies-- Cheramaan Perumaan
Of victorious flag, the signum of which was, of yore,
Inscribed on the Himavant--,
Went forth to receive him, and bowed at his feet--
Very like fresh-flown lotus flower;
At this Aaroorar- the abode of nectarean scriptures
That do away with all flaws and blemishes--,
Reciprocated the obeisance.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2017, 08:33:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6478 on: February 14, 2017, 08:34:02 AM »
Verse  20:


சிந்தை மகிழும் சேரலனார்
    திருவா ரூரர் எனும்இவர்கள்
தந்தம் அணிமே னிகள்வேறாம்
    எனினும் ஒன்றாந் தன்மையராய்
முந்த எழுங்கா தலின்தொழுது
    முயங்கி உதியர் முதல்வேந்தர்
எந்தை பெருமான் திருவாரூர்ச்
    செல்வம் வினவி யின்புற்றார்.   


Though the beauteous person of the Chera King whose mind
Reveled in joy and Tiru Aaroorar were different,
They but appeared to be one and the same person;
Such indeed was the nature of their loving embrace
Born of great and swelling desire, after their
Mutual obeisance; then the Chera King par excellence
Listened with rapture to the narration by our father and lord
Touching the opulent greatness of Tiruvaaroor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2017, 08:36:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6479 on: February 14, 2017, 08:37:10 AM »
Verse  21:


சிந்தை மகிழும் சேரலனார்
    திருவா ரூரர் எனும்இவர்கள்
தந்தம் அணிமே னிகள்வேறாம்
    எனினும் ஒன்றாந் தன்மையராய்
முந்த எழுங்கா தலின்தொழுது
    முயங்கி உதியர் முதல்வேந்தர்
எந்தை பெருமான் திருவாரூர்ச்
    செல்வம் வினவி யின்புற்றார்.   

ஒருவர் ஒருவருள் உள்ளம் கலக்க எவ்வகையான குறைவும் இல்லாமல் உயர்வான பெருவிருப்பம் உடைய இருவரின் நட்புச் செயலைக் கண்ட இருசார் மக்களும், பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து மகிழ்வொலி செய்தனர். சேரமானார் நம்பியைத் தாம் ஏறி வந்த யானையின் மீது ஏற்றித் தாம் அவர் பின் அமர்ந்து, முழுமதி போன்ற வெண்கொற்றக் குடையை ஏந்தினார்.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2017, 08:39:22 AM by Subramanian.R »