Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 618807 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6450 on: February 11, 2017, 10:43:47 AM »
Verse  6:

அந்தரத் தெழுந்த ஓசை
    அன்பினிற் பாணர் பாடும்
சந்தயாழ் தரையிற் சீதந்
    தாக்கில்வீக் கழியும் என்று
சுந்தரப் பலகை முன்நீர்
    இடுமெனத் தொண்ட ரிட்டார்
செந்தமிழ்ப் பாண னாருந்
    திருவருள் பெற்றுச் சேர்ந்தார்.


An ethereal voice then spake thus: "The melodious Yazzh
Played by Paanar, in love and devotion, will get affected
By its contact with the cool and moist ground; so, place
Beneath it a beauteous plank." Thus commanded, the servitors
Did so; thus, even thus, was Paanar of splendorous
And redemptive Tamizh, blessed with the divine grace of the Lord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 11, 2017, 10:46:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6451 on: February 11, 2017, 10:47:12 AM »
Verse 7:


தமனியப் பலகை ஏறித்
    தந்திரிக் கருவி வாசித்
துமையொரு பாகர் வண்மை
    உலகெலாம் அறிய ஏத்தி
இமையவர் போற்ற ஏகி
    எண்ணில்தா னங்கள் கும்பிட்
டமரர்நா டாளாது ஆரூர்
    ஆண்டவர் ஆரூர் சேர்ந்தார்.


Seated on the seat of gold, he played the Yaazh; he so hailed
In hymns the bounty of the Lord concorporate with His
Consort Uma, that the whole world came to know of it
And celebrated it; he then left the shrine even as the Devas
Hailed him, and adored the Lord in His innummerable shrines;
This done, he came to Aaroor for ruling which the Lord
Forsook His reign over the celestial world.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2017, 10:49:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6452 on: February 11, 2017, 10:50:20 AM »
Verse  8:


கோயில் வாயில் முன்னடைந்து
    கூற்றன் செற்ற பெருந்திறலும்
தாயின் நல்ல பெருங்கருணை
    அடியார்க் களிக்குந் தண்ணளியும்
ஏயுங் கருவி யில்தொடுத்தங்
    கிட்டுப் பாடக் கேட்டுஅங்கண்
வாயில் வேறு வடதிசையில்
    வகுப்பப் புகுந்து வணங்கினார்.

Standing before the entrance of the temple, he played
Fittingly on his Yaazh, of the Lord's great puissance
Of kicking Death to death, of His great mercy excelling
Even mother's and of His serene grace meted out to His devotees.
When the Lord who was pleased to listen to him
Created for him a new entrance at the north
He moved into the temple through that entrance
And adored the Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2017, 10:52:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6453 on: February 11, 2017, 10:53:19 AM »
Verse  9:


மூலத் தானத் தெழுந்தருளி
    இருந்த முதல்வன் தனைவணங்கிச்
சாலக் காலம் அங்கிருந்து
    தம்பி ரான்தன் திருவருளால்
சீலத் தார்கள் பிரியாத
    திருவா ரூரி னின்றும்போய்
ஆலத் தார்ந்த கண்டத்தார்
    அமருந் தானம் பலவணங்கி.


கருவறையில் (திருமூலட்டானத்தில்) விளங்க வீற்றிருக்கும் இறைவரை வணங்கி, எஞ்சிய காலம் அங்கிருந்து இறைவரின் திருவருள் குறிப்பைப் பெற்றுச், சிவனடியார்கள் நீங்காது வாழ்கின்ற திருவாரூரினின்றும் சென்று, நஞ்சுண்ட கழுத்தையுடைய இறைவர் விரும்பி வீற்றிருக்கும் பல பதிகளையும் வணங்கி,

Arunachala Siva.« Last Edit: February 11, 2017, 10:55:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6454 on: February 12, 2017, 08:11:31 AM »
Verse  10:


ஆழி சூழுந் திருத்தோணி
    யமர்ந்த அம்மான் அருளாலே
யாழின் மொழியாள் உமைஞானம்
    ஊட்ட உண்ட எம்பெருமான்
காழி நாடன் கவுணியர்கோன்
    கமல பாதம் வணங்குதற்கு
வாழி மறையோர் புகலியினில்
    வந்தார் சந்த இசைப்பாணர்.


Having adored the Lord at His many shrines
He moved on to adore the lotus-feet of our lord--
The Prince of Kauniyas of Kaazhi city, who by the grace
Of the Lord enshrined in the Ark afloat
On the encircling ocean, was fed with Gnosis by Uma
Whose words are tuneful as that of the Yaazh--;
Thus Paanar, the player of the melodious Yaazh.
Arrived at Pukali, the city of beatific Brahmins.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 12, 2017, 08:15:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6455 on: February 12, 2017, 08:15:58 AM »
Verse  11:


ஞானம் உண்டார் கேட்டருளி
    நல்ல இசையாழ்ப் பெரும்பாணர்க்
கான படியால் சிறப்பருளி
    அமரு நாளில் அவர்பாடும்
மேன்மைப் பதிகத் திசையாழில்
    இடப்பெற் றுடனே மேவியபின்
பானற் களத்தார் பெருமணத்தில்
    உடனே பரமர் தாளடைந்தார்.

When the Partaker of Gnosis heard of his arrival
He duly honoured the great Paanar of wondrous music;
Abiding with him, Paanar played on his Yaazh
The lofty decades of the godly child; ever in his company
He reached the feet of the blue- throated Lord
At Tirunallor-p-Peru Manam along with him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2017, 08:17:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6456 on: February 12, 2017, 08:18:52 AM »
Verse  12:


வரும்பான் மையினில் பெரும்பாணர்
    மலர்த்தாள் வணங்கி வயற்சாலிக்
கரும்பார் கழனித் திருநாவ
    லூரில் சைவக் கலைமறையோர்
அரும்பா நின்ற வணிநிலவும்
    பணியும் அணிந்தா ரருள்பெற்ற
சுரும்பார் தொங்கல் சடையனார்
    பெருமை சொல்ல லுறுகின்றாம்.


Adoring the flower-feet of the great Paanar, born in the clan
Of Paanars and blessed to attain deliverance,
We proceed to narrate the glory of Sataiyanaar--
The wearer of a garland buzzed by chafers,
The recipient of grace from Siva who wears
The burgeconing crescent moon and the serpent on His crest,
The Siva Brahmin well-versed in the scriptures
Who hailed from Tirunaavaloor abounding in fields
Rich in sugarcanes and paddy crops.   


The Puranam of Tiru Neelakanta Yazhpanar completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2017, 08:21:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6457 on: February 12, 2017, 08:22:36 AM »
Sadaiya Nayanar Puranam:


தம்பி ரானைத் தோழமைகொண்
      டருளித் தமது தடம்புயஞ்சேர்
கொம்ப னார்பால் ஒருதூது
    செல்ல யேவிக் கொண்டருளும்
எம்பி ரானைச் சேரமான்
    பெருமாள் இணையில் துணைவராம்
நம்பி யாரூ ரரைப்பயந்தார்
    ஞாலம் எல்லாம் குடிவாழ.


He was a friend of the Lord and he bade Him
Ply as his messenger to her-- verily a flowery liana--,
That would embrace his broad shoulders;
He, Nampi Aarooran, the peerless friend
Of Cheramaan Perumaan, was engendered
By Sataiyan that the world might thrive.

Sadaiya Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2017, 08:24:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6458 on: February 12, 2017, 08:26:06 AM »
Isai Jnaniyar Puranam:


ஒழியாப் பெருமைச் சடையனார்
    உரிமைச் செல்வத் திருமனையார்
அழியாப் புரங்கள் எய்தழித்தார்
    ஆண்ட நம்பி தனைப்பயந்தார்
இழியாக் குலத்தின் இசைஞானிப்
    பிராட்டி யாரை என்சிறுபுன்
மொழியால் புகழ முடியுமோ
    முடியா தெவர்க்கும் முடியாதால்.


The was the divinely opulent wife of Sataiyanaar
Of endless glory; it was she who gave birth
To Nampi Aaroorar ruled by the Lord who, of yore, smote
The otherwise impregnable triple, hostile citadels;
Can I ever with my feeble words extol citadels;
Of Isai Gnaani Piraattiyaar of flawless family?
No, I cannot; neither can any one.

Isai Jnaniyar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2017, 08:28:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6459 on: February 12, 2017, 08:29:41 AM »
Vellanai Charukkam:


மூல மான திருத்தொண்டத்
    தொகைக்கு முதல்வ ராய்இந்த
ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
காலை மலர்ச்செங் கமலக்கண்
    கழறிற் றறிவா ருடன்கூட
ஆல முணடார் திருக்கயிலை
    அணைந்தது அறிந்த படியுரைப்பாம்.

Nampi Aaroorar, the author of the Tiru-th-Tonda-th-Tokai
Which is the original source (of our work),
Made his avatar for the deliverance of the world;
We now proceed to indite, as is known to us,
His ascension to the divine Kailash of the Lord-Quaffer
Of poison with Kazharitru Arivaar the eyes of whom
Were like unto red lotuses that burgeon in the morn.


Arunachala Siva.   

   
« Last Edit: February 12, 2017, 08:31:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6460 on: February 12, 2017, 08:32:22 AM »
Verse  2:


படியில் நீடும் பத்திமுதல்
    அன்பு நீரில் பணைத்தோங்கி
வடிவு நம்பி யாரூரர்
    செம்பொன் மேனி வனப்பாகக்
கடிய வெய்ய இருவினையின்
    களைகட் டெழுந்து கதிர்பரப்பி
முடிவி லாத சிவபோகம்
    முதிர்ந்து முறுகி விளைந்ததால்.   

In this world, enduring love and devotion and the like
Reared by the water of grace, grew aloft in their strength;
Their form was splendorous like that of Nampi Aaroorar--
All roseate and golden; the cruel and violent tares
Of the twofold Karma were weeded out; they rose in resplendence;
The mellowing grains yielded
Abundant and aeviternal Siva Bhoga.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 12, 2017, 08:34:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6461 on: February 13, 2017, 07:58:49 AM »
Verse 3:


ஆரம் உரகம் அணிந்தபிரான்
    அன்பர் அணுக்க வன்தொண்டர்
ஈர மதுவார் மலர்ச்சோலை
    எழிலா ரூரில் இருக்குநாள்
சேரர் பெருமாள் தனைநினைந்து
    தெய்வப் பெருமான் கழல்வணங்கிச்
சாரல் மலைநா டணைவதற்குத்
    தவிரா விருப்பி னுடன்போந்தார்.   

Van-tondar, the intimate servitor of the Lord, who wears
As garland the snake, during his stay at beauteous Aaroor
Girt with mellferous flower-gardens,
Thought of Cheramaan Perumaan, adored the feet of Lord Thiagaraja
And with His leave, proceeded to Malai Naadu endowed
With many a slope, in uncontrollable love.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 13, 2017, 08:00:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6462 on: February 13, 2017, 08:01:48 AM »
Verse  4:


நன்னீர்ப் பொன்னித் திருநாட்டு
    நாதர் மகிழுந் திருப்பதிகள்
முன்னி இறைஞ்சி அகன்றுபோய்
    முல்லைப் படப்பைக் கொல்லைமான்
துன்னி உகைக்குங் குடக்கொங்கில்
    அணைந்து தூய மதிவான்நீர்
சென்னி மிசைவைத் தவர்செல்வத்
    திருப்புக் கொளியூர் சென்றடைந்தார்.


He set his mind on the Lord who joyously abides
In many shrines of the divine country made rich
By the goodly river Ponni and adored Him on his way;
On he moved to the western Kongku realm of sylvan tracks
Where in the gardens, antelopes leaped and played
In joy; thus he reached the opulent
Tiry-p-Pukkoliyoor of the Lord in whose crest
Rest the pure crescent and the celestial Ganga.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6463 on: February 13, 2017, 08:04:07 AM »
Verse 5:


மறையோர் வாழும் அப்பதியின்
    மாட வீதி மருங்கணைவார்
நிறையுஞ் செல்வத் தெதிர்மனைகள்
    இரண்டில் நிகழ்மங் கலஇயங்கள்
அறையும் ஒலியொன் றினில்ஒன்றில்
    அழுகை ஒலிவந் தெழுதலும் ஆங்கு
உறையும் மறையோர் களைஇரண்டும்
    உடனே நிகழ்வ தென்னென்றார்.   


As he came near the spacious street of the town
Where Brahmins abode, he held two mansions,
Fronting each other; from one were heard
Instruments, played during an auspicious ceremony;
From the other came loud lamenting; so he asked
Some of the Brahmins that resided there, thus:
"How is it that two contrary events are here
Taking place, simultaneously?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 08:06:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6464 on: February 13, 2017, 09:31:57 AM »
Verse 6:


அந்த ணாளர் வணங்கிஅரும்
    புதல்வர் இருவர் ஐயாண்டு
வந்த பிராயத் தினர்குளித்த
    மடுவில் முதலை ஒருமகவை
முந்த விழுங்கப் பிழைத்தவனை
    முந்நூல் அணியுங் கலியாணம்
இந்த மனைமற் றந்தமனை
    இழந்தார் அழுகை யென்றுரைத்தார்.   

The Brahmins adoring him, replied thus: "There were
Two excellent boys, each aged five; when they bathed
In the tank, one of them was devoured by a crocodile;
The boy that escaped death, is undergoing the ceremony
Of investiture with the sacred thread; the wailing
Comes from that house which lost the boy."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 13, 2017, 09:33:50 AM by Subramanian.R »