Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 593869 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6420 on: February 09, 2017, 09:23:46 AM »
Mangaiyarku Arasi Puranam:

Verse  1:

மங்கையர்க்குத் தனியரசி எங்கள் தெய்வம்
    வளவர்திருக் குலக்கொழுந்து வளைக்கை மானி
செங்கமலத் திருமடந்தை கன்னி நாடாள்
    தென்னர்குலப் பழிதீர்த்த தெய்வப் பாவை
எங்கள்பிரான் சண்பையர்கோன் அருளி னாலே
    இருந்தமிழ்நாடு உற்றஇடர் நீக்கித் தங்கள்
பொங்கொளிவெண் திருநீறு பரப்பி னாரைப்
    போற்றுவார் கழலெம்மாற் போற்ற லாமே.


She is the peerless queen of women, our deity,
The divine shoot of the Chozha dynasty, Maani of Kanni Naadu,
Who wears bangles, the goddess throaned on the red Lotus,
The divine woman who did away with the blame
Of the Paandya race: by the grace of our lord--
The Prince of Sanbai--, she abolished the evil
That beset Tamil Naadu and propagated
The way of the Holy Ash of soaring effulgence;
We hail the feet of those that hail her feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2017, 09:25:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6421 on: February 09, 2017, 09:26:56 AM »
Verse  2:


பூசுரர்சூ ளாமணியாம் புகலி வேந்தர்
    போனகஞா னம்பொழிந்த புனித வாக்கால்
தேசுடைய பாடல்பெறும் தவத்தி னாரைச்
    செப்புவதியாம் என்னறிந்து தென்னர் கோமான்
மாசில்புகழ் நெடுமாறன் தனக்குச் சைவ
    வழித்துணையாய் நெடுங்காலம் மன்னிப் பின்னை
ஆசில்நெறி யவரோடுங் கூட ஈசர்
    அடிநிழற்கீழ் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார்.

How can we even articulate the glory of her who was
Endowed with the tapas to get hailed in a glowing
Hymn by the Prince of Pukali--the crest-jewel
Of the earthly celestial beings--, who having quaffed
Nectarean Gnosis, poured forth holy words from his lips?
She flourished for many years as the consort of Nedumaaran
Of flawless renown-- the monarch of the Paandya realm--,
And his guide of Saivism,
And with him reached through the path of Saivism
The umbrage cast by the Lord's feet; she is
Blessed to abide acviternally there.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2017, 09:30:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6422 on: February 09, 2017, 09:30:34 AM »
Verse  3:


வருநாளென் றும்பிழையாத் தெய்வப் பொன்னி
    வளம்பெருக்க வளவர்குலம் பெருக்கும் தங்கள்
திருநாடு போற்செழியர் தென்னாடு விளக்கும்
    சீர்விளக்கின் செய்யசீ றடிகள் போற்றி
ஒருநாளுந் தன்செயலில் வழுவாது அன்பர்க்கு
    உடைகீளுங்கோவணமும் நெய்து நல்கும்
பெருநாமச் சாலியர்தங் குலத்தில் வந்த
    பெருந்தகையார் நேசர்திறம் பேச லுற்றாம்.


How can we even articulate the glory of her who was
Endowed with the tapas to get hailed in a glowing
Hymn by the Prince of Pukali--the crest-jewel
Of the earthly celestial beings-, who having quaffed
Nectarean Gnosis, poured forth holy words from his lips?
She flourished for many years as the consort of Nedumaaran
Of flawless renown-- the monarch of the Paandya realm--,
And his guide of Saivism,
And with him reached through the path of Saivism
The umbrage cast by the Lord?s feet; she is
Blessed to abide acviternally there.

Mangayarku Arasi Puranam completed.

Arunachala Siva.
   
« Last Edit: February 09, 2017, 09:35:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6423 on: February 09, 2017, 09:37:12 AM »
Nesa Nayanar Puranam:

Verse  1:

சீர்வளர் சிறப்பின் மிக்க
    செயல்முறை ஒழுக்கம் குன்றா
நார்வளர் சிந்தை வாய்மை
    நன்மையார் மன்னி வாழும்
பார்வளர் புகழின் மிக்க
    பழம்பதி மதிதோய் நெற்றிக்
கார்வளர் சிகர மாடக்
    காம்பீலி என்ப தாகும்.


Men of loving mind and granters of well-being,
Established in the way of ever-glorious greatness
For ever abide in this very hoary city
Of world-pervading glory: It is Kambili rich
In mansions whose cloud-capped towers and turrets
Are bathed by the moon?s rays.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2017, 09:38:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6424 on: February 10, 2017, 07:51:24 AM »
Verse  2:


அந்நக ரதனில் வாழ்வார்
    அறுவையர் குலத்து வந்தார்
மன்னிய தொழிலில் தங்கள்
    மரபின் மேம்பாடு பெற்றார்
பன்னாகா பரணற் கன்பர்
    பணிதலைக் கொண்டு பாதம்
சென்னியிற் கொண்டு போற்றுந்
    தேசினார் நேசர் என்பார்.

In that city he came to be born in the clan of weavers;
In his traditional and ever-during vocation
He acquired preeminence; he would render, with all his
Heart, service to the devotees of the Lord
Who wears snakes for his jewels; he wore as it were
The feet of the Lord's devotees and hailed them thus;
He that glowed with such splendor was called Nesanaar.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 07:53:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6425 on: February 10, 2017, 07:54:25 AM »
Verse  3:


ஆங்கவர் மனத்தின் செய்கை
    யரனடிப் போதுக் காக்கி
ஓங்கிய வாக்கின் செய்கை
    யுயர்ந்தஅஞ் செழுத்துக் காக்கித்
தாங்குகைத் தொழிலின் செய்கை
    தம்பிரான் அடியார்க் காகப்
பாங்குடை யுடையுங் கீளும்
    பழுதில்கோ வணமும் நெய்வார்.

He dedicated his thinking to the flower-feet of Hara,
His soaring words to the lofty Panchaakshara
And his manual service to the servitors of the Lord;
He wove fitting clothing, Keell and flawless Kovanam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 07:56:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6426 on: February 10, 2017, 07:57:23 AM »
Verse  4:


உடையொடு நல்ல கீளும்
    ஒப்பில்கோ வணமும் நெய்து
விடையவர் அடியார் வந்து
    வேண்டுமாறு ஈயு மாற்றால்
இடையறா தளித்து நாளும்
    அவர்கழல் இறைஞ்சி யேத்தி
அடைவுறு நலத்த ராகி
    அரனடி நீழல் சேர்ந்தார்.

Weaving goodly garments, great Keells and peerless Kovanams
He would ceaselessly give away these to the servitors
Of the Lord whose mount is the Bull, whenever
They approached him for these; he would ever adore
And hail their feet and thus came by the beatitude
Of servitorship; thus, even thus, he reached
The shade of Hara?s feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 07:59:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6427 on: February 10, 2017, 08:00:01 AM »
Verse 5:


கற்றை வேணி முடியார்தங்
    கழல்சேர் வதற்குக் கலந்தவினை
செற்ற நேசர் கழல்வணங்கிச்
    சிறப்பால் முன்னைப் பிறப்புணர்ந்து
பெற்றம் உயர்த்தார்க் காலயங்கள்
    பெருக அமைத்து மண்ணாண்ட
கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கட்
    சோழர் பெருமை கூறுவாம்.

Adoring the feet of Nesar who, to reach the feet
Of the Lord whose crown is wrought of braids
Of matted hair, did away with the karma
That fettered him, we proceed to narrate
The glory of Ko-ch-Chengkat Chozha who by reason
Of his (tapaswic) greatness came to be born
With the awareness of his previous birth and who,
For the Lord whose ensign in His flag is the Bull,
Built many a temple and reigned over the earth.

Nesa Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 08:02:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6428 on: February 10, 2017, 08:03:38 AM »
Ko Chengat Chozha Nayanar Puranam:

Verse 1:


துலையிற் புறவின் நிறையளித்த
    சோழர் உரிமைச் சோணாட்டில்
அலையில் தரளம் அகிலொடுசந்
    தணிநீர்ப் பொன்னி மணிகொழிக்கும்
குலையில் பெருகுஞ் சந்திரதீர்த்
    தத்தின் மருங்கு குளிர்சோலை
நிலையில் பெருகுந் தருமிடைந்த
    நெடுந்தண் கானம் ஒன்றுளதால்.


In the Chozha country of the Chozhas who came in the line
Of Emperor Sibi, who to save a dove, chopped off and placed
In the pan of the scale his flesh equaling its weight,
Near Chandra Theertha situate on the bank
Of the beautiful Kaveri whose waters
Shore up by their waves pearls, eagle-wood,
Sandal-wood and gems, is a cool and stately forest,
Rich in cool gardens thick with good many a tree
Flourishing well for ever.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 08:06:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6429 on: February 10, 2017, 08:07:09 AM »
Verse  2:

அப்பூங் கானில் வெண்ணாவல்
    அதன்கீழ் முன்னாள் அரிதேடும்
மெய்ப்பூங் கழலார் வெளிப்படலும்
    மிக்க தவத்தோர் வெள்ளானை
கைப்பூம் புனலு முகந்தாட்டிக்
    கமழ்பூங் கொத்தும் அணிந்திறைஞ்சி
மைப்பூங் குவளைக் களத்தாரை
    நாளும் வழிபட் டொழுகுமால்.


When in that flowery forest under a white Naaval tree
The Lord of the flower-soft feet whose form is Truth
And who was, of yore, searched by Vishnu, manifested Himself,
A white tusker of exceeding tapas ritualistically bathed
Him with the beauteous water carried in its trunk,
Adorned Him with bunches of fragrant flowers and adored Him;
Thus it performed daily pooja to the Lord
Whose throat is dark like the blue lily.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 08:09:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6430 on: February 10, 2017, 09:22:51 AM »
Verse 3:


ஆன செயலால் திருவானைக்
    காவென்று அதற்குப் பெயராக
ஞான முடைய ஒருசிலந்தி
    நம்பர் செம்பொன் திருமுடிமேல்
கானல் விரவும் சருகுஉதிரா
    வண்ணங் கலந்த வாய்நூலால்
மேல்நல் திருமேற் கட்டியென
      விரிந்து செறியப் புரிந்துளதால்.


When in that flowery forest under a white Naaval tree
The Lord of the flower-soft feet whose form is Truth
And who was, of yore, searched by Vishnu, manifested Himself,
A white tusker of exceeding tapas ritualistically bathed
Him with the beauteous water carried in its trunk,
Adorned Him with bunches of fragrant flowers and adored Him;
Thus it performed daily pooja to the Lord
Whose throat is dark like the blue lily.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 10, 2017, 09:25:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6431 on: February 10, 2017, 09:27:20 AM »
Verse  4:

நன்றும் இழைத்த சிலம்பிவலைப்
    பரப்பை நாதன் அடிவணங்கச்
சென்ற யானை அநுசிதம்என்
    றதனைச் சிதைக்கச் சிலம்பிதான்
இன்று களிற்றின் கரஞ்சுலவிற்
    றென்று மீள இழைத்துஅதனை
அன்று கழித்த பிற்றைநாள்
    அடல்வெள் ளானை அழித்ததால்.


The tusker that went forth to adore the Lord's feet,
Beholding the extensive web beautifully wrought
By the spider, deemed it as pollution and destroyed it;
The spider but thought that the tusker's trunk made
A (fortuitous) swish which destroyed the web;
So it wove it again; on the succeeding day too
The puissant elephant destroyed it.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 10, 2017, 09:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6432 on: February 10, 2017, 09:30:37 AM »
Verse  5:

எம்பி ரான்தன் மேனியின்மேல்
    சருகு விழாமை யானவருந்தி
உம்பர் இழைத்த நூல்வலயம்
    அழிப்ப தேஎன்று உருத்தெழுந்து
வெம்பிச் சிலம்பி துதிக்கையினில்
    புக்குக் கடிப்ப வேகத்தால்
கும்ப யானை கைநிலத்தின்
    மோதிக் குலைந்து வீழ்ந்ததால்.


"Should this elephant do away with my web of threads
Which I have wrought with pain, as a canopy
To prevent the fall of dry leaves on the person of the Lord?"
Thus thinking in great ire and sorrow, the spider moved
Into the hole of the tusker's trunk and stung it;
Unable to bear the immense pain, the mammoth
Struck the earth with its trunk (repeatedly),
Fell down undone and died.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 10, 2017, 09:32:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6433 on: February 10, 2017, 09:33:33 AM »
Verse  6:


தரையிற் புடைப்பக் கைப்புக்க
    சிலம்பி தானும் உயிர்நீங்க
மறையிற் பொருளுந் தருமாற்றான்
    மதயா னைக்கும் வரங்கொடுத்து
முறையில் சிலம்பி தனைச்சோழர்
    குலத்து வந்து முன்னுதித்து
நிறையிற் புவனங் காத்தளிக்க
    அருள்செய் தருள நிலத்தின்கண்.


As the tusker smote the earth with its trunk
The spider that had entered into it also died;
The Lord who is the import of the Vedas duly rewarded
The musty elephant with a fitting boon; he graced
The spider to get born as a Chozha par excellence
And guard the world with his reign benign.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6434 on: February 10, 2017, 09:35:59 AM »
Verse  7:


தொன்மைதரு சோழர்குலத்
    தரசனாம் சுபதேவன்
தன்னுடைய பெருந்தேவி
    கமலவதி யுடன்சார்ந்து
மன்னுபுகழ்த் திருத்தில்லை
    மன்றாடு மலர்ப்பாதம்
சென்னியுறப் பணிந்தேத்தித்
    திருப்படிக்கீழ் வழிபடுநாள்.

The King Subhadeva of the hoary Chozha race with his
Queen-consort came to Thillai of aeviternal glory
And there regularly adored beneath the flight
Of the Panchaakshara steps (with) his crown touching
The ground, the flower feet of the Lord-Dancer of Ambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2017, 09:37:36 AM by Subramanian.R »