Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 595457 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6375 on: February 05, 2017, 08:56:16 AM »
Verse 4:


தந்தமர்கள் ஆயினார்
    தமக்கெல்லாந் தனித்தனியே
எந்தையார்க் கமுதுபடிக்கு
    ஏற்றியநெல் இவையழிக்கச்
சிந்தையால் தாம்நினைவார்
    திருவிரையாக் கலியென்று
வந்தனையால் உரைத்தகன்றார்
    மன்னவன்மாற் றார்முனைமேல்.

"These are paddy-heaps dedicated as offering
To our Lord-Father, whoever covets these,
Even mentally, will suffer perdition; I swear this TIRUVIRAYAAKKALI,
In the name of Siva." He individually addressed
His kin and spake thus; then paying obeisance
To them, he proceeded to the battle front.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 08:58:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6376 on: February 05, 2017, 09:00:27 AM »
Verse  5:


மற்றவர்தாம் போயினபின்
    சிலநாளில் வற்காலம்
உற்றலும்அச் சுற்றத்தார்
    உணவின்றி இறப்பதனில்
பெற்றமுயர்த் தவர்அமுது
    படிகொண்டா கிலும்பிழைத்துக்
குற்றமறப் பின்கொடுப்போம்
    எனக்கூடு குலைத்தழிந்தார்.   


A few days after his departure they were involved
In a famine; the kin then thought thus:
?Instead of perishing without food, we will manage
To survive by appropriating the corban-paddy
Of the Lord whose flag sports the Bull, and in due time,
Set the matter straight flawlessly."
Thus resolved they despoiled the stored-up paddy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:02:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6377 on: February 05, 2017, 09:03:35 AM »
Verse 6:


மன்னவன்தன் தெம்முனையில்
    வினைவாய்த்து மற்றவன்பால்
நன்னிதியின் குவைபெற்ற
    நாட்டியத்தான் குடித்தலைவர்
அந்நகரில் தமர்செய்த
    பிழையறிந்த தறியாமே
துன்னினார் சுற்றமெலாம்
    துணிப்பனெனுந் துணிவினராய்.


The chief of the dwellers of Naattiyatthaangkudi
Was crowned with success in the war; the king
Bestowed on him heaps of riches; when he came
To know of the sin of his kin, he resolved thus:
"I will slaughter them all." Concealing his intent
He arrived at his town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:05:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6378 on: February 05, 2017, 09:06:46 AM »
Verse  7:


எதிர்கொண்ட தமர்க்கெல்லாம்
    இனியமொழி பலமொழிந்து
மதிதங்கு சுடர்மணிமா
    ளிகையின்கண் வந்தணைந்து
பதிகொண்ட சுற்றத்தார்க்
    கெல்லாம்பைந் துகில்நிதியம்
அதிகந்தந் தளிப்பதனுக்
    கழைமின்கள் என்றுரைத்தார்.


He spake sweet words to all his kin that came
To receive him, and then proceeded to his bright
Mansion bathed in the rays of the moon;
"Invite all my kin of this town that I may
Give them beauteous garments and riches too."
Thus he bade (his servant).

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:08:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6379 on: February 05, 2017, 09:09:53 AM »
Verse  8:

எல்லோரும் புகுந்ததற்பின்
    இருநிதியம் அளிப்பார்போல்
நல்லார்தம் பேரோன்முன்
    கடைகாக்க நாதன்தன்
வல்லாணை மறுத்தமுது
    படியழித்த மறக்கிளையைக்
கொல்லாதே விடுவேனோ
    எனக்கனன்று கொலைபுரிவார்.


When all his kin arrived thither, he, the pious one,
Behaved as if he would give them great riches;
He caused his servant who also bore the name Kotpuli,
To stand guard at the entrance; then he mused thus:
"Will I spare them from killing-- the impious kin that had
Transgressed the great mandate of the Lord?"
Grown wroth, he started slaughtering them.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 05, 2017, 09:12:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6380 on: February 05, 2017, 09:13:07 AM »
Verse 9:


தந்தையார் தாயார்மற்
    றுடன்பிறந்தார் தாரங்கள்
பந்தமார் சுற்றத்தார்
    பதியடியார் மதியணியும்
எந்தையார் திருப்படிமற்று
    உண்ணவிசைந் தார்களையும்
சிந்தவாள் கொடுதுணித்தார்
    தீவினையின்பயன் துணிப்பார்.


His father, mother, brothers, wives, binding kin,
Bonded slaves: these and others who willingly ate the corban
Of our Lord-Father, he cut, he quartered; ha, thus, even thus,
Did he put to the sword his cruel, karmic transmigration.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6381 on: February 05, 2017, 09:15:29 AM »
Verse  10:


பின்னங்குப் பிழைத்ததொரு
    பிள்ளையைத்தம் பெயரோன்அவ்
அன்னந்துய்த் திலதுகுடிக்
    கொருபுதல்வ னருளுமென
இந்நெல்லுண் டாள்முலைப்பால்
    உண்டதுஎன எடுத்தெறிந்து
மின்னல்ல வடிவாளால்
    இருதுணியாய் விழவேற்றார்.


The servant Kotpuli pointed to an only child
That escaped death, and said: "Please spare this child;
This had not tasted that (accursed) food; moreover,
It is the only scion of its family." Saying,
"This child was fostered on the breast-milk of her
Who ate the paddy," he threw up the child into the air
And sliced it into two, with his fulgurous sword.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 05, 2017, 09:18:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6382 on: February 05, 2017, 09:19:20 AM »
Verse  11:


அந்நிலையே சிவபெருமான்
    அன்பர்எதிர் வெளியேநின்று
உன்னுடைய கைவாளால்
    உறுபாசம் அறுத்தகிளை
பொன்னுலகின் மேலுலகம்
      புக்கணையப் புகழோய்நீ
இந்நிலைநம் முடன்அணைகஎன்
    றுஏவியெழுந் தருளினார்.


Then and there Lord Siva appeared before the devotee
And spake thus: "With your sword you have cut away
The Paasam of your kin; they will abide in the world
Superior to that of the Devas and will eventually
Reach Us; Oh glorious one! You come to Us even now!"
Thus the Lord commanded him, and vanished.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:21:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6383 on: February 05, 2017, 09:23:03 AM »
Verse  12:


அத்தனாய் அன்னையாய்
    ஆருயிராய் அமிர்தாகி
முத்தனாம் முதல்வன்தாள்
    அடைந்துகிளை முதல்தடிந்த
கொத்தலர் தார்க் கோட்புலியார்
    அடிவணங்கிக் கூட்டத்தில்
பத்தராய்ப் பணிவார்தம்
    பரிசினையாம் பகருவாம்.


Adoring the feet of Kotpuli, the wearer of a garland
Of blooming flowers, who, by reason of his devotion
To the feet of the Lord--the Father, the Mother, the dear Life,
The very Nectar and the Ever-Free--,
Cut and quartered all his kin, root and all, we proceed to narrate
The glory of the holy company of "Pattharaai-p-panivaar."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 05, 2017, 09:24:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6384 on: February 05, 2017, 09:26:03 AM »
Verse  13:


மேவரிய பெருந்தவம் யான்
    முன்பு விளைத் தன வென்னோ
யாவது மோர் பெருளல்லா
    என் மனத்து மன்றியே
நாவலர் காவலர் பெருகு
      நதி கிழிய வழி நடந்த
சேவடிப் போது எப்போது
    செனனியினுள் மலர்ந்தனவால்.

What mote it be that I had wrought by way
Of great tapas in the past? The roseate and redemptive
Feet of the Prince of Naavaloor that walked through
The parted river, have also bloomed in my worthless
Mind as well as crown.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6385 on: February 05, 2017, 09:29:28 AM »
Bhaktharaaip Panivar Puranam:

Verse  1:


ஈசருக்கே அன்பானார்
    யாவரையுந் தாங்கண்டால்
கூசிமிகக் குதுகுதுத்துக்
    கொண்டாடி மனமகிழ்வுற்
றாசையினால் ஆவின்பின்
    கன்றணைந்தாற் போலணைந்து
பேசுவன பணிந்தமொழி
    இனியனவே பேசுவார்.


Whenever they behold (any of) the devotees of the Lord,
Feeling humble and shy, they hail them in great joy;
Love-borne they seek the devotees, even as the calf
Seeks its mother-cow, and speak to them in all humility
With words all compact of sweetness.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6386 on: February 06, 2017, 08:27:49 AM »
Verse 2:


தாவரிய அன்பினால்
    சம்புவினை எவ்விடத்தும்
யாவர்களும் அர்ச்சிக்கும்
    படிகண்டால் இனிதுவந்து
பாவனையால் நோக்கினால்
    பலர்காணப் பயன்பெறுவார்
மேவரிய அன்பினால்
    மேலவர்க்கும் மேலானார்.


When they happen to witness anywhere the flawless pooja
Unto Sambu performed by devotees, whoever they be--,
They gain at once the sat-bhaavana and gracious look
Of such worshippers in the presence of many;
By reason of their rare love and devotion, they are
Loftier than the loftiest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6387 on: February 06, 2017, 08:30:17 AM »
Verse  3:


அங்கணனை அடியாரை
    ஆராத காதலினால்
பொங்கிவரும் உவகையுடன்
    தாம்விரும்பிப் பூசிப்பார்
பங்கயமா மலர்மேலான்
    பாம்பணையான் என்றிவர்கள்
தங்களுக்கும் சார்வரிய
    சரண்சாருந் தவமுடையார்.

They will, in soaring joy and insatiable devotion, render
Willing pooja to the Merciful One and His devotees;
They possess such tapas which links them to the feet
Unattainable even by Brahma throaned on Lotus
And Vishnu whose bed is the Snake.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:31:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6388 on: February 06, 2017, 08:32:52 AM »
Verse  4:


யாதானும் இவ்வுடம்பால்
    செய்வினைகள் ஏறுயர்த்தார்
பாதார விந்தத்தின்
    பாலாக எனும்பரிவால்
காதார்வெண் குழையவர்க்காம்
    பணிசெய்வார் கருக்குழியில்
போதார்கள் அவர்புகழ்க்குப்
    புவனமெலாம் போதாவால்.


'Whatever acts the body does, let them be invested
With the competency to reach the lotus-feet of the Lord whose
Flag sports the Bull.' With this, their cherished ideal,
They render their service to the Lord whose ear is decked
With a white Kuzhai; they will not slip
Into uterus--the pit of transmigration;
The whole world is no match for their glory.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:34:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6389 on: February 06, 2017, 08:35:51 AM »
Verse 5:


சங்கரனைச் சார்ந்தகதை
    தான்கேட்குந் தன்மையராய்
அங்கணனை மிகவிரும்பி
    அயலறியா அன்பினால்
கங்கைநதி மதியிதழி
    காதலிக்குந் திருமுடியார்
செங்கமல மலர்ப்பாதஞ்
    சேர்வதனுக் குரியார்கள்.


They will ever listen to the holy Lilas of Sankara;
Their love for the Merciful One is limitless; by reason
Of their love--un-be-known to others--, for the Lord
Who willingly wears on His beauteous crown the river Ganga,
The crescent moon and Konrai flowers, they are privileged
To reach the Lord?s feet, like unto the red lotus-flower.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 06, 2017, 08:38:39 AM by Subramanian.R »