Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577109 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6360 on: February 03, 2017, 08:01:36 AM »
Verse  7:

அரசரவர் பண்டாரத்
    தந்நாட்டின் நெற்கூட்டில்
நிரைசெறிந்த புரிபலவா
    நிலைக்கொட்ட காரத்தில்
புரைசெறிநள் ளிருளின்கண்
    புக்குமுகந்து எடுப்பவரை
முரசெறிகா வலர்கண்டு
    பிடித்தரசன் முன்கொணர்ந்தார்.

At dead of night he broke into the king's granary
Situate within the many-walled and well-guarded
Promptuary where heaps and heaps of paddy were kept
Stored in rows, and started removing some paddy;
The guards who kept watch during the night
And who announced the passage of time by beat of drums,
Apprehended him and brought him before the king.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 03, 2017, 08:03:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6361 on: February 03, 2017, 08:04:17 AM »
Verse  8:


மெய்த்தவரைக் கண்டிருக்கும்
    வேல்மன்னர் வினவுதலும்
அத்தன்அடி யாரையான்
    அமுதுசெய்விப் பதுமுட்ட
இத்தகைமை செய்தேனென்று
    இயம்புதலு மிகவிரங்கிப்
பத்தரைவிட்டு இவரன்றோ
    பண்டாரம் எனக்கென்பார்.


When the spear-wielding king
(in his court) questioned
The tapaswin-devotee, he replied thus: "I did this as I was
Stymied in all my efforts to feed the servitor of our Lord,
The Father." When he so spake, the king grew exceedingly
Compassionate, released him and said: "Lo, he indeed
Is a treasure unto me."

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 08:06:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6362 on: February 03, 2017, 08:07:37 AM »
Verse  9:

நிறையழிந்த வுள்ளத்தால்
    நெற்பண்டா ரமும்அன்றிக்
குறைவில்நிதிப் பண்டார
    மானவெலாங் கொள்ளைமுகந்
திறைவனடி யார்கவர்ந்து
    கொள்கவென எம்மருங்கும்
பறையறையப் பண்ணுவித்தார்
    படைத்தநிதிப் பயன்கொள்வார்.


Feeling contrite, the king who would come by the fruit
Of his riches, caused his drummers to announce thus
Everywhere: "The servitors of the Lord are free to carry
Away not only paddy but other riches too from the royal
And limitless treasury and promptuary."

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 08:09:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6363 on: February 03, 2017, 08:10:26 AM »
Verse  10:

எண்ணில்பெரும் பண்டாரம்
    ஈசனடி யார்கொள்ள
உண்ணிறைந்த அன்பினால்
    உறுகொள்ளை மிகவூட்டித்
தண்ணளியால் நெடுங்காலந்
    திருநீற்றின் நெறிதழைப்ப
மண்ணில்அருள் புரிந்திறைவர்
    மலரடியின் நிழல்சேர்ந்தார்.


With all his consciousness and in love, he allowed
His immense and limitless treasury to be looted,
As it were, by the Lord's servitors, and felt
Delighted; he caused the flourishing of the way
Of the Holy Ash by his rule of grace --cool and serene--,
Over the earth for many years and then he reached
The umbrage of the Lord's flower-feet.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 08:12:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6364 on: February 03, 2017, 08:13:05 AM »
Verse  11:


மைதழையும் மணிமிடற்றார்
    வழித்தொண்டின் வழிபாட்டில்
எய்துபெருஞ் சிறப்புடைய
    இடங்கழியார் கழல்வணங்கி
மெய்தருவார் நெறியன்றி
    வேறொன்றும் மேலறியாச்
செய்தவராம் செருத்துணையார்
    திருத்தொண்டின் செயல் மொழிவாம்.


Adoring the ankleted feet of Idangkazhiyaar,
Great and glorious in his adoration of the traditional
Servitorship unto the beauteously blue-throated Lord,
We proceed to narrate the divine servitorship
Of Serutthunaiyaar, the tapaswin who valued not
Aught as superior to the way of the Lord,
The Granter of salvation true.

Idangazhi Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6365 on: February 03, 2017, 12:22:10 PM »
Pugazth thunai Naynar Puranam:

Verse  1:


செருவிலிபுத் தூர்மன்னும்
    சிவமறையோர் திருக்குலத்தார்
அருவரைவில் ஆளிதனக்கு
    அகத்தடிமை யாம்அதனுக்கு
ஒருவர்தமை நிகரில்லார்
    உலகத்துப் பரந்தோங்கிப்
பொருவரிய புகழ்நீடு
    புகழ்த்துணையார் எனும்பெயரார்.He came to be born in the ever-during and divine clan
Of Siva Brahmins of Seruviliputthoor; he was unique
In his sacred and personal servitorship to the Lord
Whose bow is Mount Meru; his matchless fame
Pervaded the whole world; he was called
Pukazhtthunaiyaar-- the ever-glorious.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 03, 2017, 12:24:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6366 on: February 04, 2017, 08:25:32 AM »
Verse  2:


தங்கோனைத் தவத்தாலே
    தத்துவத்தின் வழிபடுநாள்
பொங்கோத ஞாலத்து
    வற்கடமாய்ப் பசிபுரிந்தும்
எங்கோமான் தனைவிடுவேன்
    அல்லேன்என் றுஇராப்பகலும்
கொங்கார்பன் மலர்கொண்டு
    குளிர்புனல்கொண்டு அருச்சிப்பார்.

When he spent his days adoring his Lord King, in tapas
Poised in truth, a famine swept the earth girt
With the swelling main, and hunger became rampant;
Yet, affirming "I will not give up my Lord-King,"
He performed night and day his pooja to the Lord
With many a fragrant flower and cool water.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: February 04, 2017, 08:27:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6367 on: February 04, 2017, 08:28:03 AM »
Verse  3:


மாலயனுக் கரியானை
    மஞ்சனமாட் டும்பொழுது
சாலவுறு பசிப்பிணியால்
    வருந்திநிலை தளர்வெய்திக்
கோலநிறை புனல்தாங்கு
    குடந்தாங்க மாட்டாமை
ஆலமணி கண்டத்தார்
    முடிமீது வீழ்த்தயர்வார்.


One day when he ritualistically bathed Him who is
Inaccessible to Brahma and Vishnu, as he languished
From dire hunger, he grew unsteady and could not hold
The beauteous pot of holy water; he dropped it on the crown
Of the blue-throated Lord, alas, and stood wilting.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: February 04, 2017, 08:29:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6368 on: February 04, 2017, 08:30:30 AM »
Verse  4:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

Then slumber closed his eyes by the grace of Sankara;
The Merciful One blessed him in his dream thus:
"Till the end of the famine which has caused
The scarcity of food, We will place here for you
A coin (of gold)." Freed of his misery, he woke up.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:34:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6369 on: February 04, 2017, 08:33:44 AM »
Verse  5:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

The Lord who rides the Bull in joy, gave him
A coin of gold which was placed at the foot
Of the Pita to free him from his misery; the devotee
Whose body had wasted with hunger, took it and felt happy;
Blessed with absolutely divine consciousness,
His face burgeoned, and he felt ecstatic.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:35:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6370 on: February 04, 2017, 08:36:20 AM »
Verse  6:


அந்நாள்போல் எந்நாளும்
    அளித்தகா சதுகொண்டே
இன்னாத பசிப்பிணிவந்
    திறுத்தநாள் நீங்கியபின்
மின்னார்செஞ் சடையார்க்கு
    மெய்யடிமைத் தொழில்செய்து
பொன்னாட்டில் அமரர்தொழப்
    புனிதர்அடி நிழற்சேர்ந்தார்.


Like that day, on all succeeding days, with the coin
Thus received
(he flourished); when the famine
That caused the dire distress of cruel hunger,
Passed away, he continued as ever to do his true
And personal service to the Lord of fulgurant
And ruddy matted hair, and reached the umbrage
Cast by the feet of the Holy Lord, where he was
To be ever hailed by the immortals of Siva-loka.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:38:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6371 on: February 04, 2017, 08:39:12 AM »
Verse  7:


பந்தணையும் மெல்விரலாள்
    பாகத்தர் திருப்பாதம்
வந்தணையும் மனத்துணையார்
    புகழ்த்துணையார் கழல்வாழ்த்திச்
சந்தணியும் மணிப்புயத்துத்
    தனிவீர ராந்தலைவர்
கொந்தணையும் மலர்அலங்கல்
    கோட்புலியார் செயல்உரைப்பாம்.


Adoring the feet of Pukazhtthunaiyaar in whose mind
The feet of the Lord who is concorporate with Uma--
Whose soft fingers sport with a ball wrought of petaled flowers--,
For ever abide, we proceed to narrate the servitorship
Of Kotpuliyaar, the wearer of a fragrant garland,
The peerless chief whose beauteous arms
Were smeared with aromatic sandal-paste.

Pugazh Thunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:40:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6372 on: February 04, 2017, 08:42:37 AM »
Kot Puli Nayanar Puranam:

Verse  1:


நலம்பெருகுஞ் சோணாட்டு
    நாட்டியத்தான் குடிவேளாண்
குலம்பெருக வந்துதித்தார்
    கோட்புலியார் எனும்பெயரார்
தலம்பெருகும் புகழ்வளவர்
    தந்திரியா ராய்வேற்றுப்
புலம்பெருகத் துயர்விளைப்பப்
    போர்விளைத்துப் புகழ்விளைப்பார்.

He who was called Kotpuliyaar came to be born
In the Velaala clan for its flourishing,
At Nattiyatthaangkudi in the Chozha country
Of ever-increasing weal and well-being;
He was the general of the glorious Chozha whose rule
Over the realms of earth, grew more and more expansive;
He would wage devastating wars against foes
And grow glorious by his prowess.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:44:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6373 on: February 04, 2017, 08:45:27 AM »
Verse  2:

மன்னவன்பால் பெறுஞ்சிறப்பின்
    வளமெல்லாம் மதிஅணியும்
பிஞ்ஞகர்தங் கோயில்தொறுந்
    திருவமுதின் படிபெருகச்
செந்நெல்மலைக் குவடாகச்
    செய்துவருந் திருப்பணியே
பன்னெடுநாள் செய்தொழுகும்
    பாங்குபுரிந்து ஓங்குநாள்.


He used all the riches he received from the king
For his service, to acquire hill- like heaps of paddy
To provide Neivedya for the crescent-crested Lord,
In all His shrines; he pursued this service for many a day
In the most proper way, and thus flourished.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 04, 2017, 08:47:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6374 on: February 04, 2017, 08:48:17 AM »
Verse  3:


வேந்தன் ஏவலிற்பகைஞர்
    வெம்முனைமேற் செல்கின்றார்
பாந்தள்பூண் எனஅணிந்தார்
    தமக்கமுது படியாக
ஏந்தலார் தாம்எய்தும்
    அளவும்வேண் டும்செந்நெல்
வாய்ந்தகூடு அவைகட்டி
    வழிக்கொள்வார் மொழிகின்றார்.

While so, commanded by the king, when he was to proceed
On an expedition, he had enough paddy garnered
For the Neivedhya of the Lord whose jewel is the snake,
That would last till his return; then he informed his kin thus:

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 08:49:57 AM by Subramanian.R »