Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 595278 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6225 on: January 13, 2017, 08:40:51 AM »
Verse  39:


கண்டசடைச் சிரத்தினையோர்
    கனகமணிக் கலத்தேந்திக்
கொண்டுதிரு முடிதாங்கிக்
    குலவும்எரி வலங்கொள்வார்
அண்டர்பிரான் திருநாமத்
    தஞ்செழுத்து மெடுத்தோதி
மண்டுதழற் பிழம்பினிடை
    மகிழ்ந்தருளி யுள்புக்கார்.   


He placed that head of matted hair in a vessel
Of gold set with gems and set it on his head;
He circumambulated the blazing fire, chanted
The Panchaakshara, the hallowed name of the Lord of Devas;
In joy he entered the flames that spiraled up.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6226 on: January 13, 2017, 08:43:04 AM »
Verse  40:


புக்கபொழு தலர்மாரி
    புவிநிறையப் பொழிந்திழிய
மிக்கபெரு மங்கலதூ
    ரியம்விசும்பில் முழக்கெடுப்பச்
செக்கர்நெடுஞ் சடைமுடியார்
    சிலம்பலம்பு சேவடியின்
அக்கருணைத் திருநிழற்கீழ்
    ஆராமை யமர்ந்திருந்தார்.


When he entered the fire, celestial flowers showered
On the whole earth; great and auspicious instruments
Resounded from the heavens; thus, even thus,
He reached the umbrage of the great and merciful
And ankleted feet of the Lord of the ruddy
Matted hair, there to abide in aeviternal bliss.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6227 on: January 13, 2017, 08:45:24 AM »
Verse  41:


முரசங்கொள் கடற்றானை
    மூவேந்தர் தங்களின்முன்
பிரசங்கொள் நறுந்தொடையல்
    புகழ்ச்சோழர் பெருமையினைப்
பரசுங்குற் றேவலினால்
    அவர்பாதம் பணிந்தேத்தி
நரசிங்க முனையர்திறம்
    நாமறிந்த படியுரைப்பாம்.   


He was the greatest of the three crowned kings endowed
With resounding drums and sea-like, vast armies;
By our propagation of the glory of Pukazhcchozhar--
The service that we render unto him, the wearer
Of a melliferous garland--, and by our adoration
And hailing of his feet, we are now blessed to narrate
The greatness of Narasingka Munaiyar as is known to us.

Pugazh Chozha Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2017, 08:46:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6228 on: January 14, 2017, 08:02:36 AM »
Narasinga Munai Araiyar Nayanar Puranam:

Verse  1:


கோடாத நெறிவிளங்கும்
    குடிமரபின் அரசளித்து
மாடாக மணிகண்டர்
    திருநீறே மனங்கொள்வார்
தேடாத பெருவளத்தில்
    சிறந்ததிரு முனைப்பாடி
நாடாளும் காவலனார்
    நரசிங்க முனையரையர்.   


He hailed from the dynasty of princes who reigned,
Poised undeviatingly in impartial justice; he ruled
Holding the Holy Ash of the blue-throated Lord
As the great wealth; he was the prince of Tirumunaippaadi
Abounding naturally with, and so, not sought after,
Foison great; he was Narasingkamunaiyaraiyar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:04:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6229 on: January 14, 2017, 08:05:47 AM »
Verse  2:


இம்முனையர் பெருந்தகையார்
    இருந்தரசு புரந்துபோய்த்
தெம்முனைகள் பலகடந்து
    தீங்குநெறிப் பாங்ககல
மும்முனைநீள் இலைச்சூல
    முதற்படையார் தொண்டுபுரி
அம்முனைவர் அடியடைவே
    அரும்பெரும்பேறு எனஅடைவார்.


This great prince of Munaiyar dynasty ruled
From his city; he vanquished his foes in many a war,
He quelled the wickedness of the evil way; convinced
That great beatitude rests in the service
To the feet of the servitors eminent in serving
The Lord who wields the long trident, he served them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:07:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6230 on: January 14, 2017, 08:08:49 AM »
Verse  3:


சினவிடையார் கோயில்தொறும்
    திருச்செல்வம் பெருக்குநெறி
அனவிடையார் உயிர்துறக்க
    வருமெனினும் அவைகாத்து
மனவிடையா மைத்தொடையல்
    அணிமார்பர் வழித்தொண்டு
கனவிடையா கிலும்வழுவாக்
    கடனாற்றிச் செல்கின்றார்.   

He caused the divine wealth to increase in every temple
Of Siva, the Rider of wrathful Bull, and fostered it
Even if his life came to be imperiled; he would not,
Even in his dream, swerve from his duty of servitorship
To the Lord whose beauteous chest is bedecked
With garlands of Rudraaksha beads and a carapace.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:10:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6231 on: January 14, 2017, 08:11:56 AM »
Verse  4:

ஆறணிந்த சடைமுடியார்க்
    காதிரைநாள் தொறும்என்றும்
வேறுநிறை வழிபாடு
    விளங்கியபூ சனைமேவி
நீறணியும் தொண்டர்அணைந்
    தார்க்கெல்லாம் நிகழ்பசும்பொன்
நூறுகுறை யாமல்அளித்
    தின்னமுதும் நுகர்விப்பார்.   


Unto the river-crested Lord, during every Aadirai day
He would, apart from his daily ritual worship,
Perform a splendorous Pooja full of devotion;
He would, that day, give a hundred sovereigns
Fresh from the mint, to each of the assembled
Servitors and treat them to nectarean feast.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 14, 2017, 08:13:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6232 on: January 14, 2017, 08:14:48 AM »
Verse  5:

ஆனசெயல் முறைபுரிவார்
    ஒருதிருவா திரைநாளில்
மேன்மைநெறித் தொண்டர்க்கு
    விளங்கியபொன் னிடும்பொழுதில்
மானநிலை யழிதன்மை
    வருங்காமக் குறிமலர்ந்த
ஊனநிகழ் மேனியராய்
    ஒருவர்நீ றணிந்தணைந்தார்.

As he thus flourished, during a Tiruvaadirai day
When he was giving glittering gold to the lofty
And sublime servitors, thither came a person
Of blemish-ridden body full of dishonorable
Signs of lust; but lo, he wore the holy ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:16:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6233 on: January 14, 2017, 08:17:43 AM »
Verse  6:


மற்றவர்தம் வடிவிருந்த
    படிகண்டு மருங்குள்ளார்
உற்றகஇழ்ச் சியராகி
    ஒதுங்குவார் தமைக்கண்டு
கொற்றவனார் எதிர்சென்று
    கைகுவித்துக் கொடுபோந்தப்
பெற்றியினார் தமைமிகவுங்
    கொண்டாடிப் பேணுவார்.


Beholding his form, those others that were near him
Moved away in sheer contempt; witnessing this, the prince
Walked toward him, folded his hands in adoration,
Took him with him and hailed him with pleasing words.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6234 on: January 14, 2017, 08:20:06 AM »
Verse 7:


சீலமில ரேயெனினும்
    திருநீறு சேர்ந்தாரை
ஞாலம்இகழ்ந் தருநரகம்
    நண்ணாமல் எண்ணுவார்
பாலணைந்தார் தமக்களித்த
    படியிரட்டிப் பொன்கொடுத்து
மேலவரைத் தொழுதினிய
    மொழிவிளம்பி விடைகொடுத்தார்.   


Desiring to prevent the fall of the men of the world
Into hell should they disrespect persons wearing
The holy ash though they should lack character, the prince
Gave him twice the quantity of gold that he gave
To each of those servitors assembled there, made obeisance
To him, spoke sweet words and then gave him leave to depart.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6235 on: January 14, 2017, 08:22:37 AM »
Verse 8:

இவ்வகையே திருத்தொண்டின்
    அருமைநெறி எந்நாளும்
செவ்வியஅன் பினல்ஆற்றித்
    திருந்தியசிந் தையராகிப்
பைவளர்வாள் அரவணிந்தார்
    பாதமலர் நிழல்சேர்ந்து
மெய்வகைய வழியன்பின்
    மீளாத நிலைபெற்றார்.


Thus he flourished, ever poised in the way of such
Servitorship; he fostered it with splendorous love;
His mind became immaculate; thus, even thus,
He reached the umbrage of the flower-feet
Of the Lord whose jewels are snakes with sacs
Of poison, and came by the beatitude of bliss
Married to unending devotion and love.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:24:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6236 on: January 14, 2017, 08:25:44 AM »
Verse 9:


விடநாகம் அணிந்தபிரான்
    மெய்த்தொண்டு விளைந்தநிலை
உடனாகும் நரசிங்க
    முனையர்பிரான் கழலேத்தித்
தடநாக மதஞ்சொரியத்
    தனஞ்சொரியுங் கலஞ்சேரும்
கடல்நாகை அதிபத்தர்
    கடல்நாகைக் கவினுரைப்பாம்.


Adoring the ankleted feet of Narasingka Munaiyar
The prince firmly rooted in the true sertivorship
Unto the Lord who wears as adornments poisonous snakes,
We proceed to indite the dutiful and beautiful
Servitorship of Athi Patthar of Naakai endowed
With a harbor that receives into it ships laden
With great riches, and is besides renowned
For its huge and musty elephants.


Narasinga Munai Araiyar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:27:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6237 on: January 14, 2017, 08:29:46 AM »
Adipatha Nayanar Puranam:

Verse  1:


மன்னி நீடிய செங்கதி
    ரவன்வழி மரபில்
தொன்மை யாம்முதற் சோழர்தந்
    திருக்குலத் துரிமைப்
பொன்னி நாடெனுங் கற்பகப்
    பூங்கொடி மலர்போல்
நன்மை சான்றது நாகைப்பட்
    டினத்திரு நகரம்.


The beauteous city of Naakaippattinam as of right
Belongs to the divine race of hoary and pre-eminent
Chozhas who hail from the ever-during solar dynasty.
Verily a blossom of the Karpaka liana, the realm
Of Ponni, abounds in weal and wealth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 14, 2017, 08:31:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6238 on: January 15, 2017, 09:47:09 AM »
Verse  2:


தாம நித்திலக் கோவைகள்
    சரிந்திடச் சரிந்த
தேம லர்க்குழல் மாதர்பந்
    தாடுதெற் றிகள்சூழ்
காமர் பொற்சுடர் மாளிகைக்
    கருங்கடல் முகந்த
மாமு கிற்குலம் மலையென
    ஏறுவ மருங்கு.


Black clouds that have drunk deep the black sea-waters,
Mistaking for hills the gold-bright and beauteous
Mansions, crawl over their sides; many are the raised
Platforms in those mansions where lasses whose
Rows of chains made of pearls dangle low and whose
Locks decked with honey-laden flowers get loosened,
As they play with a ball.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2017, 09:49:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #6239 on: January 15, 2017, 09:50:17 AM »
Verse  3:

பெருமை யில்செறி பேரொலி
    பிறங்கலின் நிறைந்து
திரும கட்குவாழ் சேர்விட
    மாதலின் யாவும்
தருத லில்கடல் தன்னினும்
    பெரிதெனத் திரைபோல்
கரிப ரித்தொகை மணிதுகில்
    சொரிவதாங் கலத்தால்.


This city is full of glorious sounds; it is
The beloved abode of Lakshmi, the Goddess of Wealth;
It yields all things desires; it looks vaster than
The sea with its waves of elephants, steeds,
Gems and garments and other things thither brought
In barks and ships.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 15, 2017, 09:52:33 AM by Subramanian.R »