Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 508099 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5625 on: November 15, 2016, 08:42:47 AM »
Verse 78:


உம்மைப் போல நீறிட்டார்
    உளரோ வுண்பீர் நீரென்று
செம்மைக் கற்பில் திருவெண்காட்
    டம்மை தம்மைக் கலந்திருத்தி
வெம்மை இறைச்சி சோறிதனின்
    மீட்டுப் படையு மெனப்படைத்தார்
தம்மை யூட்ட வேண்டியவர்
    உண்ணப் புகலுந் தடுத்தருளி.


Hearing this, the Bhairavar said: "Is there any to equal
You in your servitorship to the Holy Ash?
You may eat with Me." Addressing the divinely chaste
Tiruvenkaattunangkai He said: "Duly serve him rice,
Meat and all." She did so; however when Sirutthondar with a view
To make Him eat, was about to eat, He prevented him and said:

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 20, 2016, 06:01:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5626 on: November 15, 2016, 08:45:48 AM »
Verse  79:


ஆறு திங்கள் ஒழித்துண்போம்
    உண்ணு மளவுந் தரியாது
சோறு நாளு முண்பீர்முன்
    னுண்ப தென்நம் முடன்றுய்ப்ப
மாறின் மகவு பெற்றீரேல்
    மைந்தன் தன்னை யழையுமென
ஈறு முதலு மில்லா தார்க்
    கிப்போ துதவான் அவனென்றார்.


"Without waiting for Us who eat once in six months,
Why do you that eat daily, hasten to eat?
If you have truly a flawless son to eat
With Us, call him." Thus told Sirutthondar
Addressed Him who is without beginning or end
And said: "He will not be of use now."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 15, 2016, 08:48:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5627 on: November 15, 2016, 08:49:05 AM »
Verse  80:


நாம்இங் குண்ப தவன்வந்தால்
    நாடி யழையு மெனநம்பர்
தாமங் கருளிச் செயத்தரியார்
    தலைவ ரமுது செய்தருள
யாமிங் கென்செய் தாலாகும்
    என்பார் விரைவுற் றெழுந்தருளால்
பூமென் குழலார் தம்மோடும்
    புறம்போ யழைக்கப் புகும்பொழுது.


Hearing this, the Lord said: "It will be possible
For Us to eat here only if he comes here; so call him
In love." Thus bidden, he could endure it no longer;
He anxiously mused thus: "For our godly leader
To eat here, What is it that we can possibly do?"
With his wife of soft and flower-decked locks of hair
He moved out swiftly to call his son.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 08:51:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5628 on: November 16, 2016, 08:00:01 AM »
Verse 81:


வையம் நிகழுஞ் சிறுத்தொண்டர்
    மைந்தா வருவா யெனவழைத்தார்
தைய லாருந் தலைவர்பணி
    தலைநிற் பாராய்த் தாமழைப்பார்
செய்ய மணியே சீராளா
    வாராய் சிவனா ரடியார்யாம்
உய்யும் வகையால் உடன்உண்ண
    அழைக்கின் றார்என்று ஓலமிட.   


Sirutthondar whose glory fills the world,
Called out thus: "O son, come!" The woman too,
Established in her duty for her lord, called out
Thus: "O my splendorous ruby! Seeraala come
For us to gain deliverance by his eating here!
The servitor of Siva calls you to eat with him:
Come!" Thus, even thus, she cried aloud.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 08:02:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5629 on: November 16, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  82:


பரம ரருளாற் பள்ளியினின்
    றோடி வருவான் போல்வந்த
தரமில் வனப்பிற் றனிப்புதல்வன்
    தன்னை யெடுத்துத் தழுவித்தம்
கரமுன் னணைத்துக் கணவனார்
    கையிற் கொடுப்பக் களிகூர்ந்தார்
புரமூன் றெரித்தார் திருத்தொண்டர்
    உண்ணப் பெற்றோ மெனும்பொலிவால்.


Then by the grace of the supreme Lord, came he running
From the school as if in answer to the call;
The mother hugged the peerless child of non-pareil
Beauty with her hands, and delivered
Him into the hands of her husband; he grew
Exceedingly glad, convinced that, by the grace
Of the Lord that burnt the triple hostile cities,
He was blessed to feed the divine servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 08:04:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5630 on: November 16, 2016, 08:05:49 AM »
Verse 83:வந்த மகனைக் கடிதிற்கொண்
    டமுது செய்விப் பான்வந்தார்
முந்த வேஅப் பயிரவராம்
    முதல்வர் அங்கண் மறைந்தருளச்
சிந்தை கலங்கிக் காணாது
    திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார்
வெந்த இறைச்சிக் கறியமுதுங்
    கலத்திற் காணார் வெருவுற்றார்.

He rushed with his son to feed the servitor;
Before he could go there, the Primordial Lord
Who came there as a Bhairavar had vanished;
Unable to find Him, he stood bewildered; he fell
Down; he felt confounded; neither could he
Find there the cooked meat, curry and rice
On the served leaf; he was astonished.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 16, 2016, 08:07:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5631 on: November 16, 2016, 08:08:44 AM »
Verse  84:

செய்ய மேனிக் கருங்குஞ்சிச்
    செழுங்கஞ் சுகத்துப் பயிரவர்யாம்
உய்ய அமுது செய்யாதே
    ஒளித்த தெங்கே யெனத்தேடி
மையல் கொண்டு புறத்தணைய
    மறைந்த அவர்தாம் மலைபயந்த
தைய லோடுஞ் சரவணத்துத்
    தனய ரோடுந் தாமணைவார்.


He mused thus: "Where is he hiding himself,
The roseate-hued, black-haired Bhairavar
Of splendorous vestment, without eating?"
He searched for Him and came out in quest of Him;
Then the vanished Bhairavar with the liana-like
Daughter of Himavant and their son
That grew up in Saravana, appeared before him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 16, 2016, 08:10:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5632 on: November 16, 2016, 08:11:28 AM »
Verse  85:


தனிவெள் விடைமேல் நெடுவிசும்பில்
    தலைவர் பூத கணநாதர்
முனிவ ரமரர் விஞ்சையர்கள்
    முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப
இனிய கறியுந் திருவமுதும்
    அமைத்தார் காண எழுந்தருளிப்
பனிவெண் திங்கள் முடிதுளங்கப்
    பரந்த கருணை நோக்களித்தார்.


The Lord hailed by the Bhoota-hosts, Munis, Devas
And Vidyadharas, was so enthroned on His
Peerless mount, the white Bull, as could be beheld by them
That cooked for Him toothsome curry and nectarean food;
With his crown of moist and white moon gently nodding,
The Lord cast his look of great mercy on them.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 08:13:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5633 on: November 16, 2016, 08:14:31 AM »
Verse  86:


அன்பின் வென்ற தொண்டரவர்க்கு
    அமைந்த மனைவி யார்மைந்தர்
முன்பு தோன்றும் பெருவாழ்வை
    முழுதுங் கண்டு பரவசமாய்
என்பு மனமுங் கரைந்துருக
    விழுந்தார் எழுந்தார் ஏத்தினார்
பின்பு பரமர் தகுதியினால்
    பெரியோ ரவருக் கருள்புரிவார்.

The devotee who won by his love, his fitting wife
And child, beheld before them the Great Life; total they
Beheld, and were steeped in rapture; their minds
And bones melting, they fell down; up they rose;
They hailed Him; then the Lord would grace the great ones
Befitting their respective greatness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 16, 2016, 08:16:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5634 on: November 16, 2016, 08:17:27 AM »
Verse 87:

கொன்றை வேணி யார் தாமும்
    பாகங் கொண்ட குலக்கொடியும்
வென்றி நெடுவேல் மைந்தரும்தம்
    விரைப்பூங் கமலச் சேவடிக்கீழ்
நின்ற தொண்டர் மனைவியார்
    நீடு மகனார் தாதியார்
என்றும் பிரியா தேயிறைஞ்சி
    யிருக்க வுடன்கொண் டேகினார்.The Lord who wears Konrai blooms on His matted hair,
Uma, His consort who is concorporate with Him
And Their son of long and triumphal spear
Translated to Siva-loka, the standing devotee, his wife
And child and also the servant-maid, there to abide
For ever without parting, under Their fragrant
And roseate and lotus-like feet.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5635 on: November 16, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  88:


ஆறு முடிமேல் அணிந்தவருக்
    அடியா ரென்று கறியமுதா
ஊறி லாத தனிப்புதல்வன்
    தன்னை யரிந்தங் கமுதூட்டப்
பேறு பெற்றார் சேவடிகள்
    தலைமேற் கொண்டு பிறவுயிர்கள்
வேறு கழறிற் றறிவார் தம்
    பெருமை தொழுது விளம்புவாம்.We wear on our crown the redemptive feet of him
Who was blessed with the boon of cutting
And cooking his flawless son, as nectarean food
And curry for the servitor of the Lord who sports
The river in His crest, and with their aid
We proceed to adore and narrate the glory of Kazharitru
Arivaar who conned whatever
(other) beings uttered.

concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2016, 08:21:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5636 on: November 16, 2016, 08:23:56 AM »
Kazharitu Arivar Nayanar Puranam:

Verse  1:


மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.


In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamil numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptered Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2016, 08:04:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5637 on: November 16, 2016, 08:26:58 AM »
Verse  2:


காலை யெழும்பல் கலையின்ஒலி
    களிற்றுக் கன்று வடிக்கும்ஒலி
சோலை யெழுமென் சுரும்பின்ஒலி
    துரகச் செருக்காற் சுலவும்ஒலி
பாலை விபஞ்சி பயிலும்ஒலி
    பாட லாடல் முழவின்ஒலி
வேலை ஒலியை விழுங்கியெழ
    விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால்.

The chanting of the Vedas and the scriptures in the morn,
The trumpeting of elephant calves, the soft humming
Of bees in the gardens, the neighing of prideful steeds,
The strumming of Paalai and Vipanji yaazhs, the sound
Of drums during dancing accompanied by singing:
These drown the roar of the sea and rise up
In wondrous splendor.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 16, 2016, 08:28:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5638 on: November 17, 2016, 08:11:12 AM »
Verse 3:


மிக்க செல்வ மனைகள்தொறும்
    விழையும் இன்பம் விளங்குவன
பக்கம் நெருங்கு சாலைதொறும்
    பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன
தக்க அணிகொள் மடங்கள்தொறும்
    சைவ மேன்மை சாற்றுவன
தொக்க வளங்கொள் இடங்கள்தொறும்
    அடங்க நிதியந் துவன்றுவன.


In all opulent houses flourishes coveted domestic
Joy; at their sides in the streets, flourishes
Manifold dharma; in all Matams of divine devotees,
Flourishes the Saivite faith;
In all places of foison, flourishes overflowing wealth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2016, 08:12:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5639 on: November 17, 2016, 08:13:48 AM »
Verse  4:


வேத நெறியின் முறைபிறழா
    மிக்க ஒழுக்கந் தலைநின்ற
சாதி நான்கும் நிலைதழைக்கும்
    தன்மைத் தாகித் தடமதில்சூழ்
சூத வகுள சரளநிரை
    துதையுஞ் சோலை வளநகர்தான்
கோதை யரசர் மகோதையெனக்
    குலவு பெயரும் உடைத்துலகில்.


There thrive the citizens of the four castes
Poised in the unswerving conduct of the Vedic way;
The bountiful city is girt with the gardens of mango
Vakula, Sarala and other trees encircled by great
And lofty walls; in this world it goes by the glorious name
Makothai, the seat of Kothai kings.

Arunachala Siva.