Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 530359 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5610 on: November 14, 2016, 07:55:17 AM »
Verse  63:இனிய மழலைக் கிண்கிணிக்கால்
    இரண்டும் மடியின் புடையிடுக்கிக்
கனிவாய் மைந்தன் கையிரண்டுங்
    கையாற் பிடிக்கக் காதலனும்
நனிநீ டுவகை யுறுகின்றார்
    என்று மகிழ்ந்து நகைசெய்யத்
தனிமா மகனைத் தாதையார்
    கருவி கொண்டு தலையரிவார்.In all swiftness the mother tucked in her lap
The child?s feet decked with chiming kinkinis;
She also held the hands of her child whose lips were
Like unto fruit, with her hands; the beloved child
Finding his parents happy, rejoiced; then the father
Sawed away with an instrument the head
Of the peerlessly great son.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 07:57:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5611 on: November 14, 2016, 07:58:05 AM »
Verse 64:


பொருவில் பெருமைப் புத்திரன்மெய்த்
    தன்மை யளித்தான் எனப்பொலிந்து
மருவு மகிழ்ச்சி யெய்தஅவர்
    மனைவி யாருங் கணவனார்
அருமை யுயிரை யெனக்களித்தான்
    என்று மிகவும் அகம்மலர
இருவர் மனமும் பேருவகை
    யெய்தி அரிய வினைசெய்தார்.

The father felt that his peerlessly glorious son
Conferred on him the true beatitude and was
Radiant with joy; his wife was heartily happy
As her child had truly granted to her, the life
Of her husband; the two that were thus established
In great delight, performed the rare deed.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 14, 2016, 08:00:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5612 on: November 14, 2016, 08:01:27 AM »
Verse  65:அறுத்த தலையின் இறைச்சிதிரு
    வமுதுக் காகா தெனக்கழித்து
மறைத்து நீக்கச் சந்தனத்தார்
    கையிற் கொடுத்து மற்றையுறுப்
பிறைச்சி யெல்லாங் கொத்தியறுத்
    தெலும்பு மூளை திறந்திட்டுக்
கறிக்கு வேண்டும் பலகாயம்
    மரைத்துக் கூட்டிக் கடிதமைப்பார்.As the severed head would not serve as food
It was handed over to the serving maid Santana
For secret disposal; the flesh in the other limbs
Was cut, sliced and removed; bones were broken
And marrow was collected; for preparing curry
Spices were added and the housewife in all celerity
Plied herself to prepare the food.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5613 on: November 14, 2016, 08:03:46 AM »
Verse 66:


மட்டு விரிபூங் குழன்மடவார்
    அடுப்பில் ஏற்றி மனமகிழ்ந்தே
அட்ட கறியின் பதம்அறிந்தங்
    கிழிச்சி வேறோர் அருங்கலத்துப்
பட்ட நறையால் தாளித்துப்
    பலவும் மற்றுங் கறிசமைத்துச்
சட்ட விரைந்து போனகமும்
    சமைத்துக் கணவர் தமக்குரைத்தார்.


She of perfumed locks, placed her cooking vessel
Over the oven and did the cooking joyously;
She brought it down when it was well-cooked;
She did taalitam with all the necessary ingredients
In a goodly and different vessel; then in all swiftness
She prepared other dishes of curry; she had rice also
Duly cooked; then she informed her husband.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 14, 2016, 08:05:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5614 on: November 14, 2016, 08:06:32 AM »
Verse  67:

உடைய நாதர் அமுதுசெய
    வுரைத்த படியே அமைத்தஅதற்
கடையு மின்ப முன்னையிலும்
    ஆர்வம் பெருகிக் களிகூர
விடையில் வருவார் தொண்டர்தாம்
    விரைந்து சென்று மென்மலரின்
புடைவண் டறையும் ஆத்தியின்கீழ்
    இருந்த புனிதர் முன்சென்றார்."For the feasting of the lord, sacred food had been
Prepared as specified by him." So he felt more delighted
Then even before; he, the servitor of the Lord-Rider
Of the Bull, hied in all speed, and came before
The holy one who was under the Aatthi over whose
Soft flowers chaffers hummed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 14, 2016, 08:08:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5615 on: November 14, 2016, 08:08:56 AM »
Verse  68:

அண்ணல் திருமுன் பணைந்திறைஞ்சி
    அன்பர் மொழிவார் அடியேன்பால்
நண்ணி நீரிங் கமுதுசெய
    வேண்டு மென்று நான்பரிவு
பண்ணி னேனாய்ப் பசித்தருளத்
    தாழ்த்த தெனினும் பணிசமைத்தேன்
எண்ணம் வாய்ப்ப எழுந்தருள
    வேண்டும் என்றுஅங்கு எடுத்துரைப்பார்.   

Coming before the Lord's presence, he paid obeisance
To Him and submitted thus: "In love did I
Beseech you to visit your servant's house
To have your food there, though you were forced
To wait all along in hunger; yet I have duly
Carried out your command; be pleased to come
With me to fulfill my desire."

Arunachala Siva.   


« Last Edit: November 14, 2016, 08:11:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5616 on: November 14, 2016, 08:12:36 AM »
Verse 69:


இறையுந் தாழா தெழுந்தருளி
    அமுது செய்யும் என்றிறைஞ்சக்
கறையுங் கண்டத் தினின்மறைத்துக்
    கண்ணும் நுதலிற் காட்டாதார்
நிறையும் பெருமைச் சிறுத்தொண்டீர்
    போதும் என்ன நிதியிரண்டும்
குறைவ னொருவன் பெற்றுவந்தாற்
    போலக் கொண்டு மனைபுகுந்தார்.

When he said: "Please tarry not even for a moment
But come at once to have your sacred food," and paid
Obeisance to Him, the Lord that had concealed His stain
On His neck and His eye on the forehead, said:
"O lowly devotee whose glory is full, let Us go."
Then, he like the indigent one suddenly blessed
With the twofold wealth, conducted Him to his house.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 08:14:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5617 on: November 14, 2016, 08:15:47 AM »
Verse 70:வந்து புகுந்து திருமனையின்
    மனைவி யார்தாம் மாதவரை
முந்த எதிர்சென் றடிவணங்கி
    முழுதும் அழகு செய்தமனைச்
சந்த மலர்மா லைகள்முத்தின்
    தாம நாற்றித் தவிசடுத்த
கந்த மலரா சனங்காட்டிக்
    கமழ்நீர்க் கரகம் எடுத்தேந்த.


Thus they come into the beauteous house; the wife
Of Sirutthondar came before Him and fell at His feet;
In that house fully decorated with fragrant wreaths
And chains of pearl, she showed Him
A seat damasked with fragrant flowers;
As she poured out fragrant water from a pot,

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 08:17:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5618 on: November 15, 2016, 08:20:09 AM »
Verse  71:தூய நீரால் சிறுத்தொண்டர்
    சோதி யார்தங் கழல்விளக்கி
ஆய புனிதப் புனல்தங்கள்
    தலைமேல் ஆரத் தெளித்தின்பம்
மேய இல்லம் எம்மருங்கும்
    வீசி விரைமென் மலர்சாந்தம்
ஏயுந் தூப தீபங்கள்
    முதற்பூ சனைசெய் திறைஞ்சுவார்.Sirutthondar washed with that holy water
The ankleted feet of the Radiant One, sprinkled
The water that had washed the feet, profusely
On their heads and also over every part of the house;
With sandal paste, lamp and lighted camphor,
He performed unto Him Pooja, and waved incense
Before Him; these and other rituals he duly performed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 08:22:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5619 on: November 15, 2016, 08:22:58 AM »
Verse  72:


பனிவெண் திங்கள் சடைவிரித்த
    பயில்பூங் குஞ்சிப் பயிரவராம்
புனிதர் தம்மைப் போனகமும்
    கறியும் படைக்கும் படிபொற்பின்
வனிதை யாருங் கணவரும்முன்
    வணங்கிக் கேட்ப மற்றவர்தாம்
இனிய அன்ன முடன்கறிகள்
    எல்லாம் ஒக்கப் படைக்கவென.Then when the wife and husband beseeched
The Lord Bhairava--the wearer of the moist moon
In His matted hair--, now resplendent
With flower-bedecked crown of hair, as to how
He should be served with rice and curry, He said: "?With goodly rice serve together all the curried dishes."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 08:24:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5620 on: November 15, 2016, 08:25:57 AM »
Verse  73:


பரிசு விளங்கப் பரிகலமும்
    திருத்திப் பாவா டையில்ஏற்றித்
தெரியும் வண்ணஞ் செஞ்சாலிச்
    செழுபோ னகமுங் கறியமுதும்
வரிசை யினின்முன் படைத்தெடுத்து
    மன்னும் பரிக லக்கான்மேல்
விரிவெண் டுகிலின் மிசைவைக்க
    விமலர் பார்த்தங் கருள்செய்வார்.


The leaf in which the food was to be served
Was washed, a white cloth was spread on a tripod;
On the leaf, the toothsome rice and other dishes
Of curry were duly and distinctly served
In all splendor; then the leaf was placed on the tripod
Over which a white and soft cloth had been spread;
Witnessing this the pure and purifying One said:

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 15, 2016, 08:27:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5621 on: November 15, 2016, 08:28:48 AM »
Verse  74:


சொன்ன முறையிற் படுத்தபசுத்
    தொடர்ந்த வுறுப்பெல் லாங்கொண்டு
மன்னு சுவையிற் கறியாக்கி
    மாண அமைத்தீ ரேஎன்ன
அன்ன மனையார் தலையிறைச்சி
    யமுதுக் காகா தெனக்கழித்தோம்
என்ன வதுவுங் கூடநாம்
    உண்ப தென்றா ரிடர்தீர்ப்பார்.


"Have you cooked as I directed you, all the parts
Of the Pasu toothsomely and in splendor?"
Thus questioned, the lady of the house, verily a swan, spake
Thus: "We have not cooked the pate as its mutton would
Not serve as food." Hearing this, He that does away with all troubles,
Said: "That too, we eat".


Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 15, 2016, 08:38:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5622 on: November 15, 2016, 08:32:21 AM »
Verse  75:


சிந்தை கலங்கிச் சிறுத்தொண்டர்
    மனையா ரோடுந் திகைத்தயரச்
சந்த னத்தா ரெனுந்தாதி
    யார்தாம் அந்தத் தலையிறைச்சி
வந்த தொண்டர் அமுதுசெயும்
    பொழுது நினைக்க வருமென்றே
முந்த வமைத்தேன் கறியமுதென்று
    எடுத்துக் கொடுக்க முகமலர்ந்தார்.


Bewildered Sirutthondar and his wife stood
Sorrowing; then the servant maid Santana said:
"I had also cooked the pate's mutton thinking
That the servitor might think of it when he sat
Down for his meal." When she took it out and gave it
The visages of the couple burgeoned bright.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 15, 2016, 08:39:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5623 on: November 15, 2016, 08:35:10 AM »
Verse  76:வாங்கி மகிழ்ந்து படைத்ததற்பின்
    வணங்குஞ் சிறுத்தொண் டரைநோக்கி
ஈங்கு நமக்குத் தனியுண்ண
    ஒண்ணா தீசன் அடியாரிப்
பாங்கு நின்றார் தமைக்கொணர்வீர்
    என்று பரமர் பணித்தருள
ஏங்கிக் கெட்டேன் அமுதுசெய
    இடையூ றிதுவோ வெனநினைவார்.


When Sirutthondar served that dish
And stood bowing, the Lord commanded him thus:
"I cannot eat alone; get also the servitors
That may be available in these parts." Hearing this,
He mused thus: "Ha, I am lost! Is this to be
The contretemps for his taking the meal?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 08:39:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5624 on: November 15, 2016, 08:40:04 AM »
Verse 77:


அகத்தின் புறத்துப் போயருளால்
    எங்குங் காணார் அழிந்தணைந்து
முகத்தில் வாட்டம் மிகப்பெருகப்
    பணிந்து முதல்வர்க் குரைசெய்வார்
இகத்தும் பரத்தும் இனியாரைக்
    காணேன் யானுந் திருநீறு
சகத்தி லிடுவார் தமைக்கண்டே
    யிடுவே னென்று தாழ்ந்திறைஞ்ச.Even when he moved out of the house
And searched for them, he could, by the grace
Of God, find them nowhere; so with a sorrowing visage
He spake to the Primordial One thus: "I find not
The sweet ones either on earth or heaven;
I too wear the holy ash seeing that the dwellers
Of earth do it." This said, he paid obeisance to Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2016, 08:41:44 AM by Subramanian.R »