Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 506522 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5595 on: November 12, 2016, 08:19:11 AM »
Verse  48:


அரிய தில்லை எனக் கேட்ட
    பொழுதில் அழகு பொழிகின்ற
பெரிய பயிர வக்கோலப்
    பிரானார் அருளிச் செய்வார்யாம்
பரியுந் தொண்டீர் மூவிருது
    கழித்தாற் பசுவீழ்த் திடவுண்ப
துரிய நாளு மதற்கின்றால்
    ஊட்ட அரிதாம் உமக்கென்றார்.   


When He heard him say: "Nothing is rare for me",
The Lord that came in the form of a great Bhairava
Spake thus in grace: "O devotee of great love!
After the passage of three rites we feed when a Pasu is
Felled and cooked; this day indeed is the day for Our
Eating; yet it is impossible for you to feed Us."


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2016, 08:21:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5596 on: November 12, 2016, 08:23:17 AM »
Verse  49:


சால நன்று முந்நிரையும்
    உடையேன் தாழ்விங் கெனக்கில்லை
ஆலம் உண்டா ரன்பர்உமக்
    கமுதாம் பசுத்தான் இன்னதென
ஏல வருளிச் செயப்பெற்றால்
    யான்போய் அமுது கடிதமைத்துக்
காலந் தப்பா மேவருவேன்
    என்று மொழிந்து கைதொழுதார்.


Hearing this he said; "Well, very well! I own
All the threefold cattle; I lack not anything;
If the devotee of the Lord that ate poison
As though it were nectar, be pleased to specify
The type of Pasu, I will proceed forthwith
To arrange the cooking, and return in time."
Thus he spake folding his hands in adoration.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2016, 08:25:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5597 on: November 12, 2016, 08:26:44 AM »
Verse 50:பண்பு மிக்க சிறுத்தொண்டர்
    பரிவு கண்டு பயிரவரும்
நண்பு மிக்கீர் நாம்உண்ணப்
    படுக்கும் பசுவும் நரப்பசுவாம்
உண்ப தஞ்சு பிராயத்தில்
    உறுப்பின் மறுவின் றேல்இன்னம்
புண்செய் நோவில் வேலெறிந்தாற்
    போலும் புகல்வ தொன்றென்றார்.

Beholding the love and sympathy of the exceedingly
Cultured Sirutthondar, Bhairavar said: O great friend
Of devotees! the Pasu to be felled for My eating should be
A human Pasu; it must be five years old and from. flaws
Be free in all its limbs." Then, like driving
A spike in a wound, he said: "I have one more thing to add."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 12, 2016, 08:29:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5598 on: November 13, 2016, 08:05:10 AM »
Verse  51:


யாதும் அரிய தில்லைஇனி
    ஈண்ட அருளிச் செய்யுமென
நாதன் தானும் ஒருகுடிக்கு
    நல்ல சிறுவன் ஒருமகனைத்
தாதை அரியத் தாய்பிடிக்கும்
    பொழுது தம்மில் மனமுவந்தே
ஏத மின்றி யமைத்தகறி
    யாம்இட் டுண்ப தெனமொழிந்தார்.


Hearing this, Sirutthondar said: "Nothing is
Impossible of achievement for me; be pleased
To disclose your need to me." Then the Lord said:
"The boy must be the only son of a noble family;
His father must cut him while his mother should
Hold him; both must in all joy and without blemish
Cook the curry; only that, We eat."

Arunachala Siva.   


 
« Last Edit: November 13, 2016, 08:07:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5599 on: November 13, 2016, 08:08:34 AM »
Verse  52:


அதுவும் முனைவர் மொழிந்தருளக்
    கேட்ட தொண்டர் அடியேனுக்
கிதுவும் அரிதன் றெம்பெருமான்
    அமுது செய்யப் பெறிலென்று
கதுமென் விரைவில் அவரிசையப்
    பெற்றுக் களிப்பாற் காதலொடு
மதுமென் கமல மலர்ப்பாதம்
    பணிந்து மனையின் வந்தணைந்தார்.

Thus graced by the Primordial One, the devotee said:
"If I, your servant, am blessed with the boon
Of feeding you, my Lord, even that is nothing rare."
This said he took swift leave of him, adored
His meliferous, soft and lotus-like feet and in great
Delight, hied to his house, borne by love.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 13, 2016, 08:10:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5600 on: November 13, 2016, 08:11:33 AM »
Verse  53:


அன்பு மிக்க பெருங்கற்பின்
    அணங்கு திருவெண் காட்டம்மை
முன்பு வந்து சிறுத்தொண்டர்
    வரவு நோக்கி முன்னின்றே
இன்பம் பெருக மலர்ந்தமுகங்
    கண்டு பாத மிசையிறைஞ்சிப்
பின்பு கணவர் முகம்நோக்கிப்
    பெருகுந் தவத்தோர் செயல்வினவ   .


The godly woman of great love and chastity--
TiruVenkaattu Nangkai--, stood at the threshold
Of the house awaiting the coming of Sirutthondar;
When she beheld his bright and joyous face
She fell at his feet; then she addressed
Her husband to learn of the great tapaswin.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2016, 08:13:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5601 on: November 13, 2016, 08:14:09 AM »
Verse  54:


வள்ள லாரும் மனையாரை
    நோக்கி வந்த மாதவர்தாம்
உள்ள மகிழ அமுதுசெய
    இசைந்தார் குடிக்கோர் சிறுவனுமாய்க்
கொள்ளும் பிராயம் ஐந்துளனாய்
    உறுப்பிற் குறைபா டின்றித்தாய்
பிள்ளை பிடிக்க வுவந்துபிதா
    அரிந்து சமைக்கப் பெறினென்றார்.   Thereupon the munificent lord told his wife thus:
"The great tapaswi will be pleased to get fed here,
Provided, a five year old and only son whose limbs
Are flawless, is held by the mother and willingly cut
By the father and then is cooked and served as his meal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2016, 08:17:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5602 on: November 13, 2016, 08:18:20 AM »
Verse  55:


அரிய கற்பின் மனைவியார்
    அவரை நோக்கி யுரைசெய்வார்
பெரிய பயிர வத்தொண்டர்
    அமுது செய்யப் பெறுமதற்கிங்
குரியவகையால் அமுதமைப்போம்
    ஒருவ னாகி ஒருகுடிக்கு
வருமச் சிறுவன் தனைப்பெறுமாறு
    எவ்வா றென்று வணங்குதலும்.
He continued to address his wife, a rare
Woman of lofty tapas, thus: "We should duly
Arrange for the meal, to come by the boon
Of feeding the great Bhairava--Jangkama!"
Hearing this, his wife said: ?How can we ever
Get the only son from a family for this??
This said, she bowed to her husband.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 13, 2016, 08:20:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5603 on: November 13, 2016, 08:21:13 AM »
Verse  56:


மனைவி யார்தம் முகநோக்கி
    மற்றித் திறத்து மைந்தர் தமை
நினைவு நிரம்ப நிதிகொடுத்தால்
    தருவா ருளரே நேர்நின்று
தனையன் தன்னைத் தந்தைதாய்
    அரிவா ரில்லைத் தாழாமே
எனையிங் குய்ய நீபயந்தான்
    தன்னை அழைப்போம் யாம்என்றார்.
He thereupon addressed her thus: "Perchance,
Sons that can satisfy the stringent stipulations
May be acquired from parents by giving them
Wealth to their hearts' content;  but then
No parents will straight butcher their son;
So delay not; let us call the son that you bore
For my redemption."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2016, 08:23:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5604 on: November 13, 2016, 08:24:26 AM »
Verse  57:


என்று கணவர் கூறுதலும்
    அதனுக் கிசைந்தெம் பிரான்தொண்டர்
இன்று தாழா தமுதுசெய்யப்
    பெற்றிங் கவர்தம் மலர்ந்தமுகம்
நன்று காண்ப தெனநயந்து
    நம்மைக் காக்க வருமணியைச்
சென்று பள்ளி யினிற்கொண்டு
    வாரும் என்றார் திருவனையார்.

She consented to what her husband said;
She deemed it their loving duty to behold
The joy-filled visage of the Lord?s servitor
After he was duly and without any delay, fed;
So the Lakshmi-like woman told her husband thus:
"Please fetch from the school our son, verily,
A ruby, born for our redemption."

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 13, 2016, 08:26:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5605 on: November 13, 2016, 08:27:17 AM »
Verse  58:


காதல் மனையார் தாங்கூறக்
    கணவ னாருங் காதலனை
ஏதம் அகலப் பெற்றபே
    றெல்லா மெய்தி னார்போல
நாதர் தமக்கங் கமுதாக்க
    நறுமென் குதலை மொழிப்புதல்வன்
ஓத வணைந்த பள்ளியினில்
    உடன்கொண் டெய்தக் கடிதகன்றார்.


Thus told by the loving wife, the husband
Felt that he was then and there, blessed
With all flawless boons; he hastened away
To the school to fetch from there the son
Of soft, lisping words, for cooking him
As nectarean food for the Lord.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 13, 2016, 08:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5606 on: November 13, 2016, 08:29:57 AM »
Verse  59:பள்ளி யினிற்சென் றெய்துதலும்
    பாத சதங்கை மணியொலிப்பப்
பிள்ளை யோடி வந்தெதிரே
    தழுவ எடுத்துப் பியலின்மேல்
கொள்ள அணைத்துக் கொண்டுமீண்டு
    இல்லம் புகுதக் குலமாதர்
வள்ள லார்தம் முன்சென்று
    மைந்தன் தன்னை யெதிர்வாங்கி.


When he reached the school, the child came running
To him and his calangkais tinkled musically;
He embraced his father who lifted him onto his
Shoulder and hied homeward; as he entered the house,
His wife--the lady par excellence of her clan--,
Came before her husband, the munificent lord,
And received the child from him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2016, 08:31:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5607 on: November 13, 2016, 08:32:35 AM »
Verse 60:

குஞ்சி திருத்தி முகந்துடைத்துக்
    கொட்டை யரைநாண் துகள்நீக்கி
மஞ்சள் அழிந்த அதற்கிரங்கி
    மையுங் கண்ணின் மருங்கொதுக்கிப்
பஞ்சி யஞ்சு மெல்லடியார்
    பரிந்து திருமஞ் சனமாட்டி
எஞ்ச லில்லாக் கோலஞ்செய்
    தெடுத்துக் கணவர் கைக்கொடுத்தார்.She adjusted the hair on his head, wiped his face
And removed the dust from his ear-rings and loin-cord;
She felt sad as the fragrant paste on his person
Had worn off; she adjusted the collyrium with which
His eyes were painted; she whose soles of feet shy
At even the touch of the silk-cotton dyed red, bathed
The child ceremoniously and decked and dressed him
Flawlessly and then placed him into her husband's hands.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 13, 2016, 08:34:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5608 on: November 14, 2016, 07:49:33 AM »
Verse  61:


அச்சம் எய்திக் கறியமுதாம்
    என்னு மதனால் அரும்புதல்வன்
உச்சி மோவார் மார்பின்கண்
    அணைத்தே முத்தந் தாமுண்ணார்
பொச்ச மில்லாத் திருத்தொண்டர்
    புனிதர் தமக்குக் கறியமைக்க
மெச்சு மனத்தார் அடுக்களையின்
    மேவார் வேறு கொண்டணைவார்.


திருத்தொண்டருக்கு ஆக்கும் அமுதுக்கு உதவும் பொருள் என்பதால் அச்சம் கொண்டு அரிய மைந்தனை உச்சிமோவா ராய், மார்பில் அணைத்து முத்தம் தாராராய்க், குற்றம் இல்லாத திருத் தொண்டராம் புனிதரான அடியவருக்குக் கறியை ஆக்குதற்கு விரும் பும் உள்ளத்தால், அடுக்களையில் மேவாராகி வேறு தனியிடத்திலே கொண்டு செல்பவராய்,

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 14, 2016, 07:51:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5609 on: November 14, 2016, 07:52:47 AM »
Verse  62:


ஒன்று மனத்தார் இருவர்களும்
    உலகர் அறியா ரெனமறைவில்
சென்று புக்குப் பிள்ளைதனைப்
    பெற்ற தாயார் செழுங்கலங்கள்
நன்று கழுவிக் கொடுசெல்ல
    நல்ல மகனை யெடுத்துலகை
வென்ற தாதை யார்தலையைப்
    பிடிக்க விரைந்து மெய்த்தாயர்.


Those two of integrated minds knowing well
That the men of the world would not construe aright
Their act, moved into a secret place; the mother carried
With her well-washed vessels, the father that had
Conquered and beyond the nature
Of the phenomenal world, held the head of the child.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2016, 07:54:19 AM by Subramanian.R »