Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 549053 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5580 on: November 11, 2016, 09:17:25 AM »
Verse  33:

பொருவில்திருத் தொண்டர்க்குப்
    புவிமேல்வந் தருள்புரியும்
பெருகருளின் திறங்கண்டு
    பிரானருளே பேணுவீர்
வரும்அன்பின் வழிநிற்பீர்
    எனமறைபூண் டறைவனபோல்
திருவடிமேல் திருச்சிலம்பு
    திசைமுழுதுஞ் செலவொலிப்ப.The very Vedas formed the divine anklets on His sacred
Feet and they seemed to proclaim thus: "Behold
The great mercy of the Lord who comes upon the earth
To grace peerless Sirutthondar; hail, for ever,
His grace willingly; be poised in increasing love."

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 11, 2016, 09:19:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5581 on: November 11, 2016, 09:20:19 AM »
Verse  34:


அயன்கபா லந்தரித்த
    விடத்திருக்கை யாலணைத்த
வயங்கொளிமூ விலைச்சூல
    மணித்திருத்தோள் மிசைப்பொலியத்
தயங்குசுடர் வலத்திருக்கைத்
    தமருகத்தின் ஒலிதழைப்பப்
பயன்தவத்தாற் பெறும்புவியும்
    பாததா மரைசூட.


In His left hand which usually holds the skull
Of Brahma, He held a radiant trident and it blazed
On His beauteous shoulder; His right hand
Of exceeding effulgence held the little drum which
Resounded in great resonance; the earth, by reason
Of its hoary tapas was blessed to bear His lotus-feet.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 11, 2016, 09:22:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5582 on: November 11, 2016, 09:22:55 AM »
Verse  35:


அருள்பொழியுந் திருமுகத்தில்
    அணிமுறுவல் நிலவெறிப்ப
மருள்மொழிமும் மலஞ்சிதைக்கும்
    வடிச்சூலம் வெயிலெறிப்பப்
பொருள்பொழியும் பெருகன்பு
    தழைத்தோங்கிப் புவியேத்தத்
தெருள்பொழிவண் தமிழ்நாட்டுச்
    செங்காட்டங் குடிசேர்ந்தார்.His face divine which rains grace, was lit up by a smile
Of moon's rays; His sharp trident that smites
The triple Malas which breed bewilderment, blazed
Like sun?s rays; great love that reveals the True Ens
Flourished, hailed by the world; thus, ever thus, came
The Lord to Sengkaattangkudi in the bounteous
Tamizh country of abounding wisdom and clarity.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 11, 2016, 09:29:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5583 on: November 11, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  36:

தண்டாத தொருவேட்கைப்
    பசியுடையார் தமைப்போலக்
கண்டாரைச் சிறுத்தொண்டர்
    மனைவினவிக் கடிதணைந்து
தொண்டானார்க் கெந்நாளும்
    சோறளிக்குந் திருத்தொண்டர்
வண்டார்பூந் தாரார்இம்
    மனைக்குள்ளா ரோவென்ன.


Like one who was exceedingly eager, he inquired
After the house of Sirutthondar, arrived thither
In great speed and addressed
(its inmates) thus:
"Is Sirutthondar that wears a garland buzzed
By bees, the great servitor that for ever provides food
For the sacred servitors, at home?"


Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 11, 2016, 09:33:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5584 on: November 11, 2016, 09:34:06 AM »
Verse  37:


வந்தணைந்து வினவுவார்
    மாதவரே யாம்என்று
சந்தனமாந் தையலார்
    முன்வந்து தாள்வணங்கி
அந்தமில்சீ ரடியாரைத்
    தேடியவர் புறத்தணைந்தார்
எந்தமையா ளுடையவரே
    அகத்துள்எழுந் தருளுமென."He that is come, is surely a great saint."
Thus convinced, the great serving maid called Santana
Came before him, fell at His feet and said: "He has
Gone out in quest of servitors of endless fame;
O our Lord-ruler, be pleased to step in."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2016, 09:36:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5585 on: November 11, 2016, 09:37:31 AM »
Verse 38:


மடவரலை முகநோக்கி
    மாதரார் தாம்இருந்த
இடவகையில் தனிபுகுதோம்
    என்றருள அதுகேட்டு
விடவகல்வார் போலிருந்தார்
    எனவெருவி விரைந்துமனைக்
கடனுடைய திருவெண்காட்
    டம்மைகடைத் தலையெய்தி.Thereupon he spake to her thus: "We enter not
All alone, any place where women alone abide."
Hearing this and grown afraid that he might
Leave the house, the lady of the house called
Tiruvenkaattunangkai who was in charge
Of the house, came forth to the front-yard.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2016, 09:39:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5586 on: November 11, 2016, 09:40:10 AM »
Verse  39:அம்பலவ ரடியாரை
    யமுதுசெய்விப் பாரிற்றைக்
கெம்பெருமான் யாவரையுங்
    கண்டிலர்தே டிப்போனார்
வம்பெனநீ ரெழுந்தருளி
    வருந்திருவே டங்கண்டால்
தம்பெரிய பேறென்றே
    மிகமகிழ்வர் இனித்தாழார்.


And said: "He who feeds dutifully the devotees
Of the Lord of Ambalam, could not this day
Happen on any one; so my Lord, he has gone
In quest of them; if he but beholds you who have
Newly arrived in this, your divine habit,
He will deem it his great beatitude and will
Rejoice very much; he might not delay at all:

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2016, 09:42:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5587 on: November 11, 2016, 09:43:24 AM »
Verse  40:

இப்பொழுதே வந்தணைவர்
    எழுந்தருளி யிரும்என்ன
ஒப்பின் மனை யறம்புரப்பீர்
    உத்தரா பதியுள்ளோம்
செப்பருஞ்சீர்ச் சிறுத்தொண்டர்
    தமைக்காணச் சேர்ந்தனம்யாம்
எப்பரிசும் அவரொழிய
    இங்கிரோம் என்றருளி.


"He will be here presently; be pleased to step in."
Hearing this, he said: "O you who foster peer-less fashion
The householders' dharma! We are from the North:
We came here to behold the ineffably glorious
Sirutthondar; for all you persuasion we will not
Consent to abide here during his absence."

Arunachala Siva.   


« Last Edit: November 11, 2016, 09:46:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5588 on: November 12, 2016, 07:57:07 AM »
Verse  41:கண்ணுதலிற் காட்டாதார்
    கணபதீச் சரத்தின்கண்
வண்ணமலர் ஆத்தியின்கீழ்
    இருக்கின்றோம் மற்றவர் தாம்
நண்ணினால் நாமிருந்த
    பரிசுரைப்பீர் என்றருளி
அண்ணலார் திருவாத்தி
    யணைந்தருளி அமர்ந்திருந்தார்.He that came there concealing His eye in His forehead,
Subjoined and said: "We will be under the Aatthi
Full of beauteous flowers, in Ganapatheeccharam;
If he comes he may be apprised of the place
Where We are." This said, the Great One came
To the divine Aatthi and willingly sat beneath it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2016, 07:59:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5589 on: November 12, 2016, 08:00:44 AM »
Verse  42:


நீரார் சடையான் அடியாரை
    நேடி யெங்குங் காணாது
சீரார் தவத்துச் சிறுத்தொண்டர்
    மீண்டுஞ் செல்வ மனையெய்தி
ஆரா அன்பின் மனைவியார்க்கு
    இயம்பி அழிவெய் திடஅவரும்
பார்ஆ தரிக்குந் திருவேடத்
    தொருவர் வந்த படிபகர்ந்தார்.


Having searched for the devotees of the Lord who sports
A river in His crest, in all places, in vain,
Sirutthondar of glorious tapas came back to his house
Of bounty, narrated the unavailability to his sweet wife
Of endless love, and languished; then she told him
Of the advent of one whose divine habit commanded
The love and devotion of the entire world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2016, 08:02:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5590 on: November 12, 2016, 08:03:29 AM »
Verse  43:


அடியேன் உய்ந்தேன் எங்குற்றார்
    உரையா யென்ன அவர்மொழிவார்
வடிசேர் சூல கபாலத்தர்
    வடதே சத்தோம் என்றார்வண்
துடிசேர் கரத்துப் பயிரவர்யாம்
    சொல்ல இங்கும் இராதேபோய்க்
கடிசேர் திருவாத் தியினிழற்கீழ்
    இருந்தார் கணப தீச்சரத்து.


Hearing this he said: "Lo, I stand redeemed!
Where indeed is he?" To this she replied thus:
"He that holds a sharp trident and a skull
For alms-bowl, said that he is from the North;
He is a Bhairava-jangama who sports a little drum:
Though we requested him to stay in our house,
He would not do so; he went away to sit under
The fragrant Aatthi at Ganapatheeccharam."

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 12, 2016, 08:06:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5591 on: November 12, 2016, 08:07:24 AM »
Verse  44:


என்று மனைவி யார்இயம்ப
    எழுந்த விருப்பால் விரைந்தெய்திச்
சென்று கண்டு திருப்பாதம்
    பணிந்து நின்றார் சிறுத்தொண்டர்
நின்ற தொண்டர் தமைநோக்கி
    நீரோ பெரிய சிறுத்தொண்டர்
என்று திருவாய் மலர்ந்தருள
    இறைவர் தம்மைத் தொழுதுரைப்பார்.When his wife so spake, borne by soaring love
He hastened thither, beheld him, fell at his sacred feet,
Rose up and stood aside; addressing the one standing,
He questioned thus: "Are you indeed the great lowly devotee?"
When He spake so in grace, after paying obeisance
To Him, Sirutthondar replied as follows:


Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 12, 2016, 08:09:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5592 on: November 12, 2016, 08:10:17 AM »
Verse  45:பூதி யணிசா தனத்தவர்முன்
    போற்றப் போதேன் ஆயிடினும்
நாதன் அடியார் கருணையினால்
    அருளிச் செய்வர் நானென்று
கோதில் அன்பர் தமையமுது
    செய்விப் பதற்குக் குலப்பதியில்
காத லாலே தேடியுமுன்
    காணேன் தவத்தால் உமைக்கண்டேன்."Though I am not worthy to stand before the devotees
Of the Holy Ash and offer my prayers with them,
Yet the devotees of the Lord in sheer mercy and in grace
Call me so; though I was in quest of devotees who could
Do away with all flaws, yet I could not find them;
It is by my tapas I behold you here.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2016, 08:11:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5593 on: November 12, 2016, 08:12:53 AM »
Verse  46:


அடியேன் மனையில் எழுந்தருளி
    அமுதுசெய்ய வேண்டுமென
நெடியோ னறியா வடியார்தாம்
    நிகழுந் தவத்தீர் உமைக்காணும்
படியால் வந்தோம் உத்தரா
    பதியோம் எம்மைப் பரிந்தூட்ட
முடியா துமக்குச் செய்கையரி
    தொண்ணா தென்று மொழிந்தருள.


"Be pleased to come to your servant's house
To have your food". When thus told, the servitor
Unknown to Vishnu, said: "O you of resplendent tapas
We came here to behold you; We reside in the Northern country;
It is impossible for you to feed Us
In all love; it is a rarity of rarities."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 12, 2016, 08:14:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5594 on: November 12, 2016, 08:15:47 AM »
Verse  47:


எண்ணா தடியேன் மொழியேன்நீர்
    அமுது செய்யும் இயல்பதனைக்
கண்ணார் வேட நிறைதவத்தீர்
    அருளிச் செய்யுங் கடிதமைக்கத்
தண்ணார் இதழி முடியார்தம்
    அடியார் தலைப்பட் டால்தேட
ஒண்ணா தனவும் உளவாகும்
    அருமை யில்லை யெனவுரைத்தார்.


When He spake, Sirutthondar said: "I speak not
Without due deliberation; O you of great tapas
Whose beauty fills the eyes! pray tell me,
How we should prepare your sacred food
So that we would hasten to do it; if one is blessed
With the presence of the devotees of the Lord who wears
A garland of cool Konrai blooms, things which are
Not to be got even after strenous search,
Will become easily available; nothing is rare for me."   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 12, 2016, 08:18:13 AM by Subramanian.R »