Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 530780 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5565 on: November 09, 2016, 09:25:08 AM »
Verse  18:அருமையினில் தனிப்புதல்வர்
    பிறந்தபொழு தலங்கரித்த
பெருமையினிற் கிளைகளிப்ப
    பெறற்கரிய மணிபெற்று
வருமகிழ்ச்சி தாதையார்
    மனத்தடங்கா வகைவளரத்
திருமலிநெய் யாடல்விழாச்
    செங்காட்டங் குடியெடுப்ப.


When the unique son was born, his relations
Made decorations and reveled in glorious delight.
As the father came by a rare ruby, his growing joy
Could not be by his mind contained; the townsmen
Gathered and conducted the 'Neiyaatal' celebration.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5566 on: November 09, 2016, 09:27:36 AM »
Verse  19:


மங்கலநல் லியம்முழக்கம்
    மறைமுழக்கம் வானளப்ப
அங்கணர்தஞ் சீரடியார்க்
    களவிறந்த நிதியளித்துத்
தங்கள்மர பினில்உரிமைச்
    சடங்குதச தினத்தினிலும்
பொங்குபெரு மகிழ்ச்சியுடன்
    புரிந்துகாப் பணிபுனைந்தார்.


Auspicious instruments and Vedas resounded
And pervaded the heavens; limitless wealth was
Bestowed on the glorious devotees of the Merciful One;
In growing delight, they performed the ceremonies
For all the ten days in keeping with the family tradition
And decked the child with 'kaappu'*.

(* a silver or gold ornament on the hands and legs.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:29:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5567 on: November 09, 2016, 09:30:56 AM »
Verse  20:


ஆர்வநிறை பெருஞ்சுற்றம்
    அகம்மலர வளித்தவர்தாம்
பார்பெருகு மகிழ்ச்சியுடன்
    பருவமுறைப் பாராட்டுச்
சீர்பெருகச் செய்யவளர்
    திருமகனார் சீரடியில்
தார்வளர்கிண் கிணியசையத்
    தளர்நடையின் பதஞ்சார்ந்தார்.   


மிக்க விருப்பமுடைய சுற்றத்தவர்கட்கு எல்லாம் உள்ளம் மகிழக் கொடுத்து, உலகத்தில் பெருகும் மகிழ்ச்சியுடன் அவ் வப் பருவங்கள் தோறும் செய்யப்பெறும் செயற்பாடுகளை எல்லாம் சிறப்பாகச் செய்ய, வளரும் திருமகனாரான சீராளதேவர், தம் சிறப்பு மிகுந்த அடிகளில் மாலையாகக் கோத்த கிண்கிணிச் சதங்கை அசை யும்படி தளர்நடைப் பருவத்தை அடைந்தார்.


Arunachala Siva. 
« Last Edit: November 09, 2016, 09:33:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5568 on: November 10, 2016, 07:44:04 AM »
Verse  21:


சுருளுமயிர் நுதற்சுட்டி
    துணைக்காதின் மணிக்குதம்பை
மருவுதிருக் கண்டநாண்
    மார்பினில்ஐம் படைகையில்
பொருவில்வயி ரச்சரிகள்
    பொன்னரைஞாண் புனைசதங்கை
தெருவிலொளி விளங்கவளர்
    திருவிளையாட் டினிலமர்ந்தார்.He was decked with a 'chutti' on his forehead where
His curls dangled densely; both his ears wore
Kutampai--ear-pendants; Kandasaram bedecked
His neck; on his chest was Aimpadai-taali;
His hands wore bangles of diamonds; a golden cord
Went round his waist; resounding Salangkais
Bedecked his ankles; thus in jeweled splendor
The child played in joy in the street.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 07:46:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5569 on: November 10, 2016, 07:47:31 AM »
Verse  22:


வந்துவளர் மூவாண்டில்
    மயிர்வினைமங் கலஞ்செய்து
தந்தையா ரும்பயந்த
    தாயாருந் தனிச்சிறுவர்
சிந்தைமலர் சொல்தெளிவில்
    செழுங்கலைகள் பயிலத்தம்
பந்தமற வந்தவரைப்
    பள்ளியினில் இருத்தினார்.

When the child was three summers old, he underwent
The auspicious ceremony of tonsure; the parents
Of the peerless child with a view to cause his mind
Blossom, had him that came to be born for the snapping
Of their bondage, put to school to learn
The splendorous arts explicated by clear vocables.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 10, 2016, 07:49:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5570 on: November 10, 2016, 07:50:24 AM »
Verse  23:


அந்நாளில் சண்பைநகர்
    ஆண்டகையார் எழுந்தருள
முன்னாக எதிர்கொண்டு
    கொடுபுகுந்து முந்நூல்சேர்
பொன்மார்பிற் சிறுத்தொண்டர்
    புகலிகா வலனார்தம்
நன்னாமச் சேவடிகள்
    போற்றிசைத்து நலஞ்சிறந்தார்.


During that time the Lord of Sanbai came there;
Sirutthondar resplendent with his threefold
Sacred thread, fared forth to receive him;
He greeted the gody child, conducted him first
To the town, then to his house and thus did he
Come by the beatitude of adoring the glorious
And sacred feet of the Prince of Sanbai.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2016, 07:52:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5571 on: November 10, 2016, 07:53:06 AM »
Verse  24:


சண்பையர்தம் பெருமானும்
    தாங்கரிய பெருங்காதல்
பண்புடைய சிறுத்தொண்ட
    ருடன்பயின்று மற்றவரை
மண்பரவுந் திருப்பதிகத்
    தினில்வைத்துச் சிறப்பித்து
நண்பருளி எழுந்தருளத்
    தாமினிது நயப்புற்றார்.


The Lord of Sanbai abode with Sirutthondar
In great love that was ineffably glorious;
He glorified him in his decade extolled by the world,
Conferred on him intimate friendship
And in great joy continued to sojourn there.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 07:56:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5572 on: November 10, 2016, 07:56:58 AM »
Verse 25:


இத்தன்மை நிகழுநாள்
    இவர்திருத்தொண் டிருங்கயிலை
அத்தர்திரு வடியிணைக்கீழ்ச்
    சென்றணைய அவருடைய
மெய்த்தன்மை அன்புநுகர்ந்
    தருளுதற்கு விடையவர்தாம்
சித்தமகிழ் வயிரவராய்த்
    திருமலைநின் றணைகின்றார்.
His servitorship which flourished thus, touched
The sacred feet of the Lord who abides in the great
Mount Kailaas; the Lord whose mount is the Bull,
With a view to savour of his true and abiding love,
And bless him, assuming the joyous and divine from
Of a Bhairava, came down from the sacred mountain.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5573 on: November 10, 2016, 08:04:07 AM »
Verse  26:


மடல்கொண்ட மலரிதழி
    நெடுஞ்சடையை வனப்பெய்தக்
கடல்மண்டி முகந்தெழுந்த
    காளமேகச் சுருள்போல்
தொடர்பங்கி சுருண்டிருண்டு
    தூறிநெறித் தசைந்துசெறி
படர்துஞ்சின் கருங்குஞ்சி
    கொந்தளமா கப்பரப்பி.


He wore His long matted hair bedecked with petaled
Konrai blossoms, in curls and these were
Dark like nimbi that soared up having drunk
The water of the black main in abundance;
His long and curly hair, dense like a dark jungle
Waved in ringlets; the spreading bunches of dark hair
Were beautifully gathered and held in a top-knot.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 08:05:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5574 on: November 10, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  27:


அஞ்சனம்மஞ் சனஞ்செய்த
    தனையவணி கிளர்பம்பை
மஞ்சினிடை யிடையெழுந்த
    வானமீன் பரப்பென்னப்
புஞ்சநிரை வண்டுதேன்
    சுரும்புபுடை படர்ந்தார்ப்பத்
துஞ்சினுனித் தனிப்பரப்புந்
    தும்பைநறு மலர்தோன்ற.

Like the constellation of stars beheld between
The clouds, radiant and fragrant Tumpai flowers
Flashed in His hair; as if adding darkness to murkiness
Dense throngs of black beetles, golden bees
And honey-bees hummed over his dark cluster of hair.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 10, 2016, 08:08:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5575 on: November 10, 2016, 08:09:01 AM »
Verse  28:


அருகுதிரு முடிச்செருகும்
    அந்தியிளம் பிறைதன்னைப்
பெருகுசிறு மதியாக்கிப்
    பெயர்த்துச்சாத் தியதென்ன
விரிசுடர்ச்செம் பவளவொளி
    வெயில்விரிக்கும் விளங்குசுடர்த்
திருநுதல்மேல் திருநீற்றுத்
    தனிப்பொட்டுத் திகழ்ந்திலங்க.Like unto making the crepuscular crescent
Worn on one side of the crown into a full moon--
Radiant and small--, His unique Tilaka of the holy ash
On His bright-rayed and coral-hued forehead blazed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 08:10:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5576 on: November 10, 2016, 08:12:46 AM »
Verse 29:


வெவ்வருக்கன் மண்டலமும்
    விளங்குமதி மண்டலமும்
அவ்வனற்செய் மண்டலமும்
    உடன்அணைந்த தெனவழகை
வவ்வுதிருக் காதின்மணிக்
    குழைச்சங்கு வளைத்ததனுள்
செவ்வரத்த மலர்செறித்த
    திருத்தோடு புடைசிறக்க.


Like the confluence of the effulgence of the fierce
Surya-mandala, glowing Chandra-mandala and Agni-mandala
In His exquisitely beauteous ears, He wore rubied ear-pendants
Wrought of lovely shell; on both sides dangled
In splendor ear rings set with Sevvarattha flowers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 10, 2016, 08:15:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5577 on: November 10, 2016, 08:16:13 AM »
Verse 30:


களங்கொள்விடம் மறைத்தருளக்
    கடலமுதக் குமிழிநிரைத்
துளங்கொளிவெண் திரள்கோவைத்
    தூயவடம் அணிந்ததென
உளங்கொள்பவர் கரைந்துடலும்
    உயிரும்உரு கப்பெருக
விளங்குதிருக் கழுத்தினிடை
    வெண்பளிங்கின் வடந்திகழ.


As if to conceal the stain of venom in His throat
He wore on His neck a white chain of crystal beads
Wrought of the nectar that was churned out of the sea
Of milk; his chain of crystal beads would melt the life
And limb of those that contemplate Him.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 10, 2016, 08:18:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5578 on: November 11, 2016, 09:11:47 AM »
Verse 31:


செம்பரிதி கடலளித்த
    செக்கரொளி யினைஅந்திப்
பம்புமிருள் செறிபொழுது
    படர்ந்தணைந்து சூழ்வதெனத்
தம்பழைய கரியுரிவை
    கொண்டுசமைத் ததுசாத்தும்
அம்பவளத் திருமேனிக்
    கஞ்சுகத்தின் அணிவிளங்க.


Like dusk maturing into darkness and overpowering
The incarnadine luster that pervades the heaven when
The sun sinks into the western main, on His divine body
Like unto the coral in hue, he wore a vestment, made
Of the tusker's hide which He peeled off, of yore.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2016, 09:13:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5579 on: November 11, 2016, 09:14:39 AM »
Verse  32:


மிக்கெழும்அன் பர்கள்அன்பு
    திருமேனி விளைந்ததென
அக்குமணி யாற்சன்ன
    வீரமும்ஆ ரமும்வடமும்
கைக்கணிதோள் வளைச்சரியும்
    அரைக்கடிசூத் திரச்சரியும்
தக்கதிருக் காற்சரியுஞ்
    சாத்தியவொண் சுடர்தயங்க.It looked as though that the soaring love of devotees
Formed the jewels on His divine person; He wore
A victorious garland wrought of the beads of bones,
Chains, chaplets and bangles for His hand, a loin-cord
For His waist and jewels for His feet;
His person glowed in great splendor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 11, 2016, 09:16:35 AM by Subramanian.R »