Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576959 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5550 on: November 08, 2016, 07:54:55 AM »
Verse  3:


ஆயுள்வே தக்கலையும்
    அலகில்வட நூற்கலையும்
தூயபடைக் கலத்தொழிலும்
    துறைநிரம்பப் பயின்றுள்ளார்
பாயுமதக் குஞ்சரமும்
    பரியுமுகைக் கும்பண்பு
மேயதொழில் விஞ்சையினும்
    மேதினியில் மேலானார்.In the medical science of Aayur-Veda, the manifold arts
Treasured in Sanskrit, and in chivalrous warfare too,
He trained himself well and became a past-master;
He excelled in leading the ichorous tusker and also
The steed, and was renowned in the warfare
Of elephanatry and cavalry.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 07:56:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5551 on: November 08, 2016, 07:57:39 AM »
Verse  4:


உள்ளநிறை கலைத்துறைகள்
    ஒழிவின்றிப் பயின்றவற்றால்
தெள்ளிவடித் தறிந்தபொருள்
    சிவன்கழலிற் செறிவென்றே
கொள்ளும்உணர் வினின்முன்னே
    கூற்றுதைத்த கழற்கன்பு
பள்ளமடை யாய்என்றும்
    பயின்றுவரும் பண்புடையார்.


He cultivated all soulful scriptures at all times
And in depth, and became convinced conscientiously
That the clarified conclusion of such scriptures
Points to the loving devotion of Siva's ankleted feet;
So he was poised in such love and devotion which was
Like unto the flood that flowed downward,
For the feet of the Lord who kicked Death to death.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: November 08, 2016, 07:59:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5552 on: November 08, 2016, 08:01:54 AM »
Verse  5:ஈசன்அடி யார்க்கென்றும்
    இயல்பான பணிசெய்தே
ஆசில்புகழ் மன்னவன்பால்
    அணுக்கராய் அவற்காகப்
பூசல்முனைக் களிறுகைத்துப்
    போர்வென்று பொருமரசர்
தேசங்கள் பலகொண்டு
    தேர்வேந்தன் பாற்சிறந்தார்.


He would render always such service befitting his nature
To the Lord's devotees; he was the close aid to his
Flawless king and for his sake he waged and won
Many a war by leading the elephants; by annexing
The several countries of the hostile kings,
He flourished well in the company
Of his king who was great in the strength of his chariots.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 08:03:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5553 on: November 08, 2016, 08:04:47 AM »
Verse  6:


மன்னவற்குத் தண்டுபோய்
    வடபுலத்து வாதாவித்
தொன்னகரம் துகளாகத்
    துளைநெடுங்கை வரையுகைத்துப்
பன்மணியும் நிதிக்குவையும்
    பகட்டினமும் பரித்தொகையும்
இன்னனஎண் ணிலகவர்ந்தே
    இகலரசன் முன்கொணர்ந்தார்.   


For his king he led an army to the north and razed
To the ground the hoary city Vaataapi in a battle;
He led his hill-like elephants of great trunks
And won the war; he captured and returned with heaps
Of gems and riches, herds of tuskers and also
Horses and such-like innumerable trophies of war;
These he brought before his royal liege.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 08:06:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5554 on: November 08, 2016, 08:07:57 AM »
Verse  7:


கதிர்முடிமன் னனுமிவர்தங்
    களிற்றுரிமை யாண்மையினை
அதிசயித்துப் புகழ்ந்துரைப்ப
    அறிந்தவமைச் சர்களுரைப்பார்
மதியணிந்தார் திருத்தொண்டு
    வாய்த்தவலி யுடைமையினால்
எதிரிவருக் கிவ்வுலகி
    லில்லையென வெடுத்துரைத்தார்.   

When the king of the bright-rayed crown witnessed
In wonder his peerless capacity to lead the elephantry
And praised him, the knowledgeable ministers said:
"He is blessed with the puissance of servitorship
To the crescent-crested Lord; there is none his peer
In this whole world."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 08:09:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5555 on: November 08, 2016, 08:10:43 AM »
Verse  8:


தம்பெருமான் திருத்தொண்டர்
    எனக்கேட்ட தார்வேந்தன்
உம்பர்பிரான் அடியாரை
    உணராதே கெட்டொழிந்தேன்
வெம்புகொடும் போர்முனையில்
    விட்டிருந்தேன் எனவெருவுற்று
எம்பெருமான் இதுபொறுக்க
    வேண்டுமென இறைஞ்சினான்.When the garlanded king heard that he was a sacred
Servitor of his Lord, he said: "Woe is me that did
Not know him to be a devotee of the Lord of Devas!"
I plied him, alas, to give battle in the fierce war-front;
Quaking with fear, the king entreated Paranjyoti
Thus: "O my lord, forgive my sin."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 08:12:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5556 on: November 08, 2016, 08:14:04 AM »
Verse 9:


இறைஞ்சுதலும் முன்னிறைஞ்சி
    என்னுரிமைத் தொழிற்கடுத்த
திறம்புரிவேன் அதற்கென்னோ
    தீங்கென்ன ஆங்கவர்க்கு
நிறைந்தநிதிக் குவைகளுடன்
    நீடுவிருத் திகளளித்தே
அறம்புரிசெங் கோலரசன்
    அஞ்சலிசெய் துரைக்கின்றான்.

Ever before the king adored him thus, he paid
Obeisance to him and said: "I display
Such skill as befits my privileged stewardship
In war; can aught of evil from this ensue?"
Thereupon, the king that wields a righteous scepter,
Conferring on him heaps of riches and also
Tax-free endowments, adored him and said:   


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 08, 2016, 08:16:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5557 on: November 08, 2016, 08:17:39 AM »
Verse  10:


உம்முடைய நிலைமையினை
    அறியாமை கொண்டுய்த்தீர்
எம்முடைய மனக்கருத்துக்
    கினிதாக விசைந்துஉமது
மெய்ம்மைபுரி செயல்விளங்க
   வேண்டியவா றேசரித்துச்
செம்மைநெறித் திருத்தொண்டு
    செய்யுமென விடைகொடுத்தான்.


"You discharged your duty without ever revealing
Your true state of servitorship; now be pleased
To consent to what my mind declares:
Be firmly poised in your true state so that it may
Grow resplendent, and perform your sacred,
Redemptive and grace-abounding servitorship."
He also gave him leave to depart at once.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2016, 08:19:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5558 on: November 09, 2016, 09:08:05 AM »
Verse 11:

மன்னவனை விடைகொண்டு
    தம்பதியில் வந்தடைந்து
பன்னுபுகழ்ப் பரஞ்சோதி
    யார்தாமும் பனிமதிவாழ்
சென்னியரைக் கணபதீச்
    சரத்திறைஞ்சித் திருத்தொண்டு
முன்னை நிலைமை யில்வழுவா
    முறையன்பிற் செய்கின்றார்.


He took leave of his king and came to his town;
Paranjyotiyaar of celebrated renown adored
The Lord that wears the cool crescent in His crest
At Ganapatheeccharam and performed his sacred
Service as before, duly and without deviation.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5559 on: November 09, 2016, 09:10:21 AM »
Verse 12:


வேதகா ரணர்அடியார்
    வேண்டியமெய்ப் பணிசெய்யத்
தீதில்குடிப் பிறந்ததிரு
    வெண்காட்டு நங்கையெனும்
காதன்மனைக் கிழத்தியார்
    கருத்தொன்ற வரும்பெருமை
நீதிமனை யறம்புரியும்
    நீர்மையினில் நிலைநிற்பார்.He rendered true service to the devotees of the Lord-Author
Of the Vedas; with his help-meet Tiruvenkaattunangkai
Who hailed from a flawless family, he was established
In the harmonious life of a glorious,
Righteous and pious householder.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 09, 2016, 09:11:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5560 on: November 09, 2016, 09:12:45 AM »
Verse  13:


நறையிதழித் திருமுடியார்
    அடியாரை நாள்தோறும்
முறைமையினில் திருவமுது
    முன்னூட்டிப் பின்னுண்ணும்
நிறையுடைய பெருவிருப்பால்
    நியதியா கக்கொள்ளும்
துறைவழுவா வகையொழுகுந்
    தூயதொழில் தலைநின்றார்.


He would duly and daily feast the devotees
Of the Lord that wears melliferous Konrai flowers
In His crown, and then only have his food;
In great love he was poised un-swervingly in this
Holy office, and flourished in great splendor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:14:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5561 on: November 09, 2016, 09:15:32 AM »
Verse  14:


தூயதிரு வமுதுகனி
    கன்னல்அறு சுவைக்கறிநெய்
பாயதயிர் பால்இனிய
    பண்ணியம்முண் ணீரமுதம்
மேயபடி யாலமுது
    செய்விக்க இசைந்தடியார்
மாயிருஞா லம்போற்ற
    வருமிவர்பால் மனமகிழ்ந்தார்.Pure and nectarean rice, varieties of fruits,
Sweets, curries of six flavors, curdled curds
Milk toothsome pastries and ambrosial water;
His feast was compact of these and willing devotees
Called on him, partook of his feast and felt
Delighted thanks to him whom the wide world extolled.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:17:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5562 on: November 09, 2016, 09:18:08 AM »
Verse  15:

சீதமதி அரவினுடன்
    செஞ்சடைமேற் செறிவித்த
நாதன்அடி யார்தம்மை
    நயப்பாட்டு வழிபாட்டால்
மேதகையார் அவர்முன்பு
    மிகச்சிறிய ராய்அடைந்தார்
ஆதலினால் சிறுத்தொண்டர்
    எனநிகழ்ந்தார் அவனியின்மேல்.


In his loving service to the devotees of the Lord
Who wears on His crown of ruddy matted hair
The moist moon and the serpent, he conducted himself
As a very humble person; so he was known as Sirutthondar,
The lowly devotee, in this world.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5563 on: November 09, 2016, 09:20:19 AM »
Verse  16:


கண்ணுதலார் கணபதீச்
    சரத்தின்கண் கருத்தமர
உண்ணிறைஅன் பினிற்பணிசெய்
    தொழுகுவார் வழுவின்றி
எண்ணில்பெருஞ் சீரடியார்
    இடைவிடா தமுதுசெய
நண்ணியபே ருவகையுடன்
    நயந்துறையும் நாளின்கண்.

With his thought set on the Lord who sports an eye
In His forehead and who in joy abides at Ganapatheeccharam
He rendered services in soul-felt love;
He would flawlessly feed the devotees
Of endless glory and thus thrived in great delight.


Arunachala Siva.
.
« Last Edit: November 09, 2016, 09:21:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5564 on: November 09, 2016, 09:22:53 AM »
Verse  17:


நீராருஞ் சடைமுடியார்
    அருளினால் நிறைதவத்துப்
பேராளர் அவர்தமக்குப்
    பெருகுதிரு மனையறத்தின்
வேராகி விளங்குதிரு
    வெண்காட்டு நங்கைபால்
சீராள தேவரெனும்
    திருமைந்தர் அவதரித்தார்.


To him endowed full with tapas and his wife
Tiruvenkaattunangkai verily the root of growing
Domestic piety, by the grace of the river-crested Lord,
A divine son called Seerala Deva was born.

Arunachala Siva.