Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 617922 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #555 on: August 04, 2015, 10:37:02 AM »
Verse 10 of Visham teerntha Padigam,  Saiva Canon 4.018:பத்துக்கொ லாமவர் பாம்பின்கண் பாம்பின்பல்
பத்துக்கொ லாமெயி றுந்நெரிந் துக்கன
பத்துக்கொ லாமவர் காயப்பட் டான்றலை
பத்துக்கொ லாமடி யார்செய்கை தானே.

The cobra that He wears has ten eyes and ten fangs, the five fangs in the upper row and five fangs in the lower row
of the mouth.  The teeth of Ravana,  which were broken and fell down were ten in number. The heads of Ravana,
punished by Him were ten. The acts of devotees are ten in number.  1 wearing emblems of Saiva religion, as Rudraksham beads and sacred ashes.    2 worship of the preceptor as God himself.    3 praising God     4 reciting the names of God
5 right conduct.    6 listening to the exposition of Puranas    7 visiting temples    8 Not eating in any other house except in devotees houses    9 giving to devotees 10: performing of Puja  - Another version of the acts is ?   1 Tattvarupam
2 Tattva darsanam   3 Tattva suddhi    4 Atma darsanam  5 Atma rupam 6 Atma  suddhi 7 Sivarupam
8 Siva darsanam  9 Siva yogam    10 Siva bhogam.

Visham teerntha Padigam - concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2015, 11:29:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #556 on: August 04, 2015, 11:32:28 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
in the temple of Tiruvarur.  This is in Saiva Canon 4.019.

This temple referred to in this Padigam is Turuvarur main temple, called Poonkovil.  It is in Tiruvarur town in Tiruvarur
district.  One can go by bus from the main town or from Thanjavur or Mayiladuthurai or Karaikkal.

Nami Nandhi Adigal, another Saiva Saint, lighted the lamps in this temple with water.  This is also the
birth place of Sundaramurti Swamigal.

Siva - PuRRitam Kondar.

Uma - Alliyam Poonkodhai.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Kamalalayam, a tank.


சூலப் படையானைச் சூழாக வீழருவிக்
கோலத்தோட் குங்குமஞ்சேர் குன்றெட் டுடையானைப்
பாலொத்த மென்மொழியாள் பங்கனைப் பாங்காய
ஆலத்தின் கீழானை நான்கண்ட தாரூரே.


Siva, who has a weapon of a trident who has beautiful shoulders like the hills on which, saffron is smeared which is
like the streams descending down, flowing in all directions. He has as half the body, the lady goddess,m  who speaks
soft words which are as  sweet as milk. He is in Tiruvarur, where I obtained vision of the God seated under the
beautiful banyan tree.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 04, 2015, 11:44:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #557 on: August 04, 2015, 12:05:37 PM »
The following verse and the Padigam, has been composed and sung by Tiru Navuklkarasar, on Siva,
in the temple of Tiruvaru, Poon Kovil.  This is in 4.020 of Saiva Canon:   


காண்டலேகருத் தாய்நினைந்திருந்
  தேன்மனம்புகுந் தாய்கழலடி
பூண்டுகொண் டொழிந்தேன்
  புறம்போயி னாலறையோ
ஈண்டுமாடங்கள் நீண்டமாளிகை
  மேலெழுகொடி வானிளம்மதி
தீண்டிவந் துலவுந்
  திருவாரூ ரம்மானே.


Our Father, God, who is in Tiruvarur,(Poon Kovil), where the rising flags which are hoisted on the tall mansions
of many storeys touch the crescent in the sky and move about!  Having the sole aim of obtaining vision of you,
I was meditating on you. You entered into my mind.  I definitely adorned my head with your Feet wearing anklets
 If you go out I swear on your honor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2015, 12:11:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #558 on: August 04, 2015, 12:13:33 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
in the temple of Tiruvarur, Poon Kovil.  This is in Saiva Canon 4.021.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiruvarur, Poon Kovil, see elsewhere in this serial post.

Siva's star is Ardra.  Here the saint sings the glory of Ardra day and also the pujas and procession of Siva,
from the temple on Ardra Days.  This Padigam is called therefore, Tiruvarur, Tiru Ardra Padigam.

(Muruganar has also composed a Padigam titled Punarvasu VaNNam, the star day of Sri Bhagavan's birth.
He was born on Punarvasu star day of the month of Dhanur, Margazhi.)

I propose to give all the ten verses of this Padigam, along with meanings in English.       

Verse 1 of Tiruvarur, Tiru Ardra Paidgam:

முத்து விதான மணிப்பொற் கவரி முறையாலே
பத்தர்க ளோடு பாவையர் சூழப் பலிப்பின்னே
வித்தகக் கோல வெண்டலை மாலை விரதிகள்
அத்தன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


A canopy with pearls, beautiful yak tail which has a handle of gold, following in an order.  Pious devotees and
young ladies surround the deity.  Mahavratis*,  who wear garlands of white skulls of beautiful perfection, are
following the offerings to God. That is the beauty of the festival of Ardra day of Siva, our Father.

*  Those who do great tapas, wearing white skulls.
« Last Edit: August 04, 2015, 01:43:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #559 on: August 04, 2015, 12:24:19 PM »
Verse 2 of Tiruvarur Tiru Ardra Padigam:  Saiva Canon 4.021:

நணியார் சேயார் நல்லார் தீயார் நாடோ றும்
பிணிதான் தீரும் என்று பிறங்கிக் கிடப்பாரும்
மணியே பொன்னே மைந்தா மணாளா என்பார்கட்
கணியான் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.

Those who live very near Tiruvarur,  and at a distance, and worship Siva, are good people. Those who do not worship
Him are bad people. Those who do not worship Siva in Tiruvarur, though they live very near that place, are far away
from God.  Though they are good people in other respects,  are in this respect bad people. There are people who
lie down densely crowded, thinking that their diseases will be removed. That is the beauty of the festival of Ardra day
of Siva,  who is near at hand to those who praise Him as Ruby, Gold, strong youth, bridegroom!

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 04, 2015, 12:28:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #560 on: August 05, 2015, 09:32:37 AM »
Verse 3 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


வீதிகள் தோறும் வெண்கொடி யோடுவி தானங்கள்
சோதிகள் விட்டுச் சுடர்மா மணிகள் ஒளிதோன்றச்
சாதிக ளாய பவளமு முத்துத் தாமங்கள்
ஆதி ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


In every street, white flags and canopies adorn them, emitting rays. The brilliance of the big lustrous gems are conspicuous.  Everywhere superior coral garlands and garlands of pearl are hung.  That is the beauty of Siva's
festival of Ardra day in Tiruvarur.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: August 05, 2015, 11:58:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #561 on: August 05, 2015, 09:37:30 AM »
Verse 4 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


குணங்கள் பேசிக் கூடிப் பாடித் தொண்டர்கள்
பிணங்கித் தம்மிற் பித்தரைப் போலப் பிதற்றுவார்
வணங்கி நின்று வானவர் வந்து வைகலும்
அணங்கன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.

Speaking about the attributes of Siva, devotees, joining together and singing His praises, being at variance with
each other. will prattle like mad people. The celestial beings will descend to the earth and worship daily paying
obeisance to Him.  That is the beauty of the God in Tiruvarur, on the festival of Ardra day.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:58:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #562 on: August 05, 2015, 09:42:01 AM »
Verse 5 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


நிலவெண் சங்கும் பறையும் ஆர்ப்ப நிற்கில்லாப்
பலரு மிட்ட கல்ல வடங்கள் பரந்தெங்குங்
கலவ மஞ்ஞை காரென் றெண்ணிக் களித்துவந்
தலம ராரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


The conch which is as white as the moonlight and the drum make roaring noise.  As the sound of the musical instrument, Kallavadam, which is played by many people who cannot afford separation from the God spreads everywhere,
The peacocks with big tails mistaking ,it to be the thunder of the clouds. That is the beauty of the festival on Ardra star
day, in Tiruvarur, where those peacocks come with joy and get confused.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:58:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #563 on: August 05, 2015, 09:46:15 AM »
Verse 6 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


விம்மா வெருவா விழியாத் தெழியா வெருட்டுவார்
தம்மாண் பிலராய்த் தரியார் தலையான் முட்டுவார்
எம்மான் ஈசன் எந்தை எனப்பன் என்பார்கட்
கம்மான் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.

The devotees will frighten, sobbing, opening the eyes and sounding forth, forgetting their good qualities and acts.
Being unable to stand firm on account of ecstasy,  they will hit against something with their heads. Our Master, Siva, is the original Head of our family, our Father, for those who praise Him as mentioned above.  That is the beauty of the festival
on Ardra star, celebrated in Tiruvarur,  belonging to our Father, the God.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:59:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #564 on: August 05, 2015, 09:52:15 AM »
Verse 7 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:

செந்துவர் வாயார் செல்வன் சேவடி சிந்திப்பார்
மைந்தர்க ளோடு மங்கையர் கூடிம யங்குவார்
இந்திர னாதி வானவர் சித்தர் எடுத்தேத்தும்
அந்திரன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


Ladies who have lips like the red coral will meditate upon the lotus red feet of the Lord. The ladies of marriageable
age will join with the youths and get charmed. That is the beauty of the festival of Ardra day in Tiruvarur of Siva,
who is praised vociferously by the celestial beings, beginning with Indra and persons who possess mystic powers.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:57:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #565 on: August 05, 2015, 09:55:36 AM »
Verse 8 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


முடிகள் வணங்கி மூவா தார்கண் முன்செல்ல
வடிகொள் வேய்த்தோள் வான்அர மங்கையர் பின்செல்லப்
பொடிகள் பூசிப் பாடுந் தொண்டர் புடைசூழ
அடிகள் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


Young people are going in the vanguard, bowing their heads.  The celestial damsels of the heaven who have shoulders
like bamboos of perfect shape, are following in the rear.   The devotees who sing smearing the different kinds of sacred ash, to surround on all sides.  (The different kinds of sacred ash are Karpam, Anukaṟpam, Upakaṟpam and Akaṟpam.
The last one is prohibited from smearing.).  That is the beauty of the festival of Ardra day, in Tiruvarur, of the deity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:57:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #566 on: August 05, 2015, 10:01:34 AM »
Verse 9  of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


துன்பம் நும்மைத் தொழாத நாள்கள் என்பாரும்
இன்பம் நும்மை யேத்து நாள்கள் என்பாரும்
நும்பின் எம்மை நுழையப் பணியே என்பாரும்
அன்பன் ஆரூர் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


Those who say 'the days when we do not worship you' are days of distress.  Those who say, 'the days when we praise
you are happy days,'  and those who say, 'order is to creep through a narrow passage behind you', are to be seen.
That is the beauty of the festival of Ardra day in Tiruvarur of Siva, who is the embodiment of love.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:57:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #567 on: August 05, 2015, 10:06:06 AM »
Verse 10 of Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam, Saiva Canon 4.021:


பாரூர் பௌவத் தானைப் பத்தர் பணிந்தேத்தச்
சீரூர் பாடல் ஆடல் அறாத செம்மாப்பார்ந்
தோரூர் ஒழியா துலகம் எங்கும் எடுத்தேத்தும்
ஆரூ ரன்றன் ஆதிரை நாளால் அதுவண்ணம்.


When the pious people pay obeisance and praise Siva, who is like the ocean that moves slowly on the land.
The majestic manner of songs containing the fame of Siva who dances never ceasing, being full.  That is the
beauty of the festival on Ardra day of the God in Tiruvarur, who is praised and paid obeisance all the world
over without exception.

Tiruvarur Tiruvadiraip Padigam - concluded.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 05, 2015, 11:57:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #568 on: August 05, 2015, 11:40:20 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva,
in the temple of Koil, another name for Chidambaram. This comes in Saiva Canon 4.022:

The temple in Chidambaram, which is in Cuddalore district, is well connected by bus from various towns like Kanchipuram, Cuddalore, Mayiladuthurai, Pondicherry and Tiruvannamalai.     

Siva - Tiru Moolanathar, Ananda Natarajar,

Uma - Umai Parvathi, Sivakami Ammai.

Holy tree - Thillai tree, Karpaga Tree.

Holy tirtham - Sivaganga tirtham,  a tank.

Sage Vyagrapada prayed to Siva here.  He was blessed with tiger's legs, with which he climbed a tree
and had the darshan of Nataraja.  One saint by name ILaimaiyaakinar and Sage Upamanyu, also prayed here.   
Umapati Sivam, a famous Saiva Saint also prayed here.  He was earlier a priest (dikshitar) in the temple.


செஞ்சடைக் கற்றை முற்றத்
திளநிலா எறிக்குஞ் சென்னி
நஞ்சடைக் கண்ட னாரைக்
காணலா நறவ நாறும்
மஞ்சடைச் சோலைத் தில்லை
மல்குசிற் றம்ப லத்தே
துஞ்சடை இருள் கிழியத்
துளங்கெரி யாடு மாறே.


Flourishing in Chitrambalam,  (lit. Hall of Consciousness, Chidambaram), in Tillai forest, which has groves on which
clouds rest and from which the fragrance spreads,  dancing with fire which makes a sound so as to drive the darkness,
He is there to stay permanently. with the expanse of the collection of the red matted locks.  one can see the God,
who has a neck in which there is poison, and in whose head the crescent moon sheds its mild light.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 05, 2015, 11:52:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #569 on: August 05, 2015, 11:55:44 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on Siva in
the temple of Chidambaram, Koil.  This is in 4.023 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given under the previous verse, see in this serial post.


பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன்
பரமனே பரம யோகீ
எத்தினாற் பத்தி செய்கேன்
என்னைநீ இகழ வேண்டா
முத்தனே முதல்வா தில்லை
அம்பலத் தாடு கின்ற
அத்தாவுன் ஆடல் காண்பான்
அடியனேன் வந்த வாறே.


O the Supreme One!  The foremost among Yogis!  One who is naturally free from all bonds!
The the first cause!  My father who dances in the Ambalam in Tillai!
In what way can I do devotion?  Please do not be negligent towards me.
The reason for coming here is to witness your dance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 05, 2015, 12:01:34 PM by Subramanian.R »