Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576954 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5505 on: November 04, 2016, 09:52:59 AM »
Verse  25:


மன்னன் வணங்கிப் போயினபின்
    மாலு மயனும் அறியாத
பொன்னங் கழல்கள் போற்றிசைத்துப்
    புரிந்த பணியுங் குறைமுடித்தே
உன்னும் மனத்தால் அஞ்செழுத்தும்
    ஓதி வழுவா தொழுகியே
மின்னுஞ் சடையார் அடிநீழல்
    மிக்க சிறப்பின் மேவினார்.

When the king paid obeisance to him and went away.
Tandi Atikal hailed and adored the golden feet
Of the Lord unknowable to Vishnu and Brahma;
Then he pursued his interrupted service
And brought it to a successful close; he chanted
The Panchaakshara with all his mind and was
Poised in this way; eventually he became merged
With the feet of the Lord of fulgurant matted hair.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 04, 2016, 09:54:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5506 on: November 04, 2016, 09:56:00 AM »
Verse  26:கண்ணின் மணிக ளவையின்றிக்
கயிறு தடவிக் குளந்தொட்ட
எண்ணில் பெருமைத் திருத்தொண்டர்
பாத மிறைஞ்சி யிடர்நீங்கி
விண்ணில் வாழ்வார் தாம்வேண்டப்
புரங்கள் வெகுண்டார் வேற்காட்டூர்
உண்ணி லாவும் புகழ்த்தொண்டர் மூர்க்கர் செய்கை யுரைக்கின்றாம்.


Having hailed the feet of the sacred servitor
Of inconceivable glory who though un-endowed
With the light of his eyes, yet excavated a tank,
With the aid of rope fastened to pegs, we now
Proceed to history of the deeds of Moorkkar,
A glorious devotee of ever-increasing inward greatness,
Of Tiruverkaattoor the Lord of which at the request
Of the celestial beings, smote the triple hostile citadels.

concluded.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 04, 2016, 09:58:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5507 on: November 05, 2016, 07:50:38 AM »
Moorka Nayanar Puranam:

Verse 1:


மன்னிப் பெருகும் பெருந்தொண்டை
    வளநா டதனில் வயல் பரப்பும்
நன்னித் திலவெண் திரைப்பாலி
    நதியின் வடபால் நலங்கொள்பதி
அன்னப் பெடைகள் குடைவாவி
    யலர்புக் காட அரங்கினிடை
மின்னுக் கொடிகள் துகிற்கொடிகள்
    விழவிற் காடு வேற்காடு.

In the great, fertile and ever-during Tondai Naadu
Is Tiruverkaadu in whose theaters during fetes
And festivals, lightning-waisted lasses and streamers
Dance; in its tanks the pens that swim there, dance
On blown lotuses; this goodly town is situate,
On the bank of the Paali of white billows which
Throw into the fields goodly pearls.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 07:52:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5508 on: November 05, 2016, 07:53:18 AM »
Verse  2:


செம்பொற் புரிசைத் திருவேற்கா
    டமர்ந்த செய்ய சடைக்கற்றை
நம்பர்க் கும்பர்க் கமுதளித்து
    நஞ்சை யமுது செய்தவருக்
கிம்பர்த் தலத்தில் வழியடிமை
    யென்றுங் குன்றா வியல்பில்வரும்
தம்பற் றுடைய நிலைவேளாண்
    குலத்தல் தலைமை சார்ந்துள்ளார்.


Unto the Lord of ruddy matted hair who, in grace,
Gave the nectar for the celestial beings to drink, whilst
He Himself ate the venom, and who in joy abides
At Tiruverkaadu girt with fort-like walls decked with
Ruddy gold, a Velaala-clan on this earth owed
Traditional allegiance and never once swerved
From its loyalty; he was indeed its chief.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2016, 07:54:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5509 on: November 05, 2016, 07:55:52 AM »
Verse 3:


கோதின் மரபில் பிறந்துவளர்ந்
    தறிவு கொண்ட நாள்தொடங்கி
ஆதி முதல்வர் திருநீற்றின்
    அடைவே பொருளென் றறிந்தரனார்
காத லடியார்க் கமுதாக்கி
    அமுது செய்யக் கண்டுண்ணும்
நீதி முறைமை வழுவாத
    நியதி பூண்ட நிலைமையார்.


Hailing from the race of flawless tradition, he grew up,
And from his age of discretion he became
Aware of the truth that the way of the holy ash
Of the Primal Lord alone invests life with meaning.
He prepared food for the loving devotees; he would
Feast them and then alone would take his food;
This became his unswerving way of life.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5510 on: November 05, 2016, 07:58:05 AM »
Verse 4:


தூய அடிசில் நெய்கன்னல்
    சுவையின் கறிக ளவையமைத்து
மேய வடியார் தமைப்போற்றி
    விருப்பால் அமுது செய்வித்தே
ஆய பொருளும் அவர்வேண்டும்
    படியால் உதவி அன்புமிக
ஏயு மாறு நாடோறும்
    இனைய பணிசெய் தின்புற்றார்.He would prepare pure rice, ghee, sweets and savory
Curries, welcome the devotees that sought him,
Praise them, feast them in great love, give them all
What they sought and thus thrived
In such sweet service, every day.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 07:59:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5511 on: November 05, 2016, 08:00:38 AM »
Verse 5:


இன்ன செயலின் ஒழுகுநாள்
    அடியார் மிகவும் எழுந்தருள
முன்ன முடைமை யானபொருள்
    முழுதும் மாள அடிமையுடன்
மன்னு காணி யானநிலம்
    மற்று முள்ள திறம்விற்றே
அன்னம் அளித்து மேன்மேலும்
    ஆரா மனத்தா ராயினார்.While he thrived thus, as many devotees flocked to him,
All his possessions were sold and spent
On feeding; he also sold domains to which slaves
Were permanently attached, and movables too
And continued to feed the devotees;
His mind in this respect knew no contentment.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 08:02:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5512 on: November 05, 2016, 08:03:20 AM »
Verse 6:


அங்கண் அவ்வூர் தமக்கொருபற்று
    அடியார் தங்கட் கமுதாக்க
எங்குங் காணா வகைதோன்ற
    இலம்பா டெய்தி யிருந்தயர்வார்
தங்கும் வகையால் தாமுன்பு
    கற்ற தன்மை நற்சூதால்
பொங்கு பொருளாக் கவுமங்குப்
    பொருவா ரின்மை யினிற்போவார்.


Then came the days when he was possessed of nothing
To feed the devotees; he grew indigent and wilted;
He tried to earn by dicing, which fine art he had
Mastered in the past; however there was none in that town
Who would come forward to play;
so he left that town.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 08:05:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5513 on: November 05, 2016, 08:06:09 AM »
Verse  7:

பெற்றம் ஏறிப் பலிக்குவரும்
    பெருமான் அமருந் தானங்கள்
உற்றன் அன்பாற் சென்றெய்
    உருகு முள்ளத் தொடும்பணிந்து
கற்ற சூதால் நியதியாங்
    கடனு முடித்தே கருதாரூர்
செற்ற சிலையார் திருக்குடந்தை
    யடைந்தார் வந்து சிலநாளில்.

He came to the shrines whose Lord-Rider of the Bull goes
Abegging, and in love, he adored the Lord, with a melting heart;
With the income from his art of gambling, he performed daily
His service and thus marched on, to arrive
At Tirukkudanthai in a few days, where the Lord
That smote the hostile cities with the bow, abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 08:07:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5514 on: November 05, 2016, 08:08:54 AM »
Verse  8:


இருளாரும் மணிகண்டர்
    அடியார்க்கின் னமுதளிக்கப்
பொருளாயம் எய்துதற்குப்
    புகழ்க்குடந்தை அம்பலத்தே
உருளாயச் சூதாடி
    யுறுபொருள்வென் றனநம்பர்
அருளாக வேகொண்டங்
    கமுதுசெய்வித் தின்புறுவார்.


For the purpose of feeding the devotees
Of the blue-throated Lord and to gain therefor
The wherewithal, in famous Kudanthai's gaming houses,
He threw the rolling dice and came by money;
He deemed all the lucre to be the Lord's own grace,
Fed His devotees and felt happy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 08:10:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5515 on: November 05, 2016, 08:11:33 AM »
Verse 9:


முற்சூது தாந்தோற்று
    முதற்பணையம் அவர்கொள்ளப்
பிற்சூது பலமுறையும்
    வென்றுபெரும் பொருளாக்கிச்
சொற்சூதுதான் மறுத்தாரைச்
    சுரிகையுரு விக்குத்தி
நற்சூதர் மூர்க்கரெனும்
    பெயர்பெற்றார் நானிலத்தில்.


He would lose in the initial play and make his rival
Gain money; but in all subsequent play
He would repeatedly win and come by great money;
He would stab them with his sword that tried to cheat
Him with deceptive words; thus he, the good gambler,
Came to be known as Moorkkar in this fourfold world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2016, 08:13:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5516 on: November 05, 2016, 08:14:28 AM »
Verse  10:

சூதினில்வென் றெய்துபொருள்
    துரிசற்ற நல்லுணர்வில்
தீதகல அமுதாக்கு
    வார்கொள்ளத் தாந்தீண்டார்
காதலுடன் அடியார்கள்
    அமுதுசெயக் கடைப்பந்தி
ஏதமிலா வகைதாமும்
    அமுதுசெய்தங் கிருக்குநாள்.


By reason of his flawless consciousness he would cause
The cooks straight take away the gains of gambling;
He would not touch them with his hands;
Thus would he cure them of their blemish; then
He would feast all loving devotees, batch after batch;
He would eat only in the last batch without giving
Any room for flaw or fault; thus he thrived.


Arunachala Siva.« Last Edit: November 05, 2016, 08:17:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5517 on: November 05, 2016, 08:18:13 AM »
Verse  11:

நாதன்தன் அடியார்க்கு
    நல்லடிசில் நாடோறும்
ஆதரவி னால்அமுது
    செய்வித்தங் கருளாலே
ஏதங்கள் போயகல
    இவ்வுலகை விட்டதற்பின்
பூதங்கள் இசைபாட
    வாடுவார் புரம்புக்கார்.In love would he daily treat the Lord's devotees
To sumptuous food; by reason of such gracious act
Freed of flaws, when he quit this world, he entered
And abode at the world where Siva dances
As the circling Bhootas sing melodiously.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5518 on: November 05, 2016, 08:20:41 AM »
Verse  12:


வல்லார்கள் தமைவென்று
    சூதினால் வந்தபொருள்
அல்லாருங் கறைக்கண்டர்
    அடியவர்கள் தமக்காக்கும்
நல்லார்நற் சூதராம்
    மூர்க்கர்கழல் நாம்வணங்கிச்
சொல்லார்சீர்ச் சோமாசி
    மாறர்திறஞ் சொல்லுவாம்.

We adore the ankleted feet of Moorkkar, the great
Gambler and devotee great, who with the proceeds
Of his gambling won against gamblers,
Fed the devotees of the blue-throated Lord,
And now proceed to celebrate the greatness
Of Somaasi Maarar of scriptural glory.


concluded.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5519 on: November 06, 2016, 07:28:51 AM »
Somasi Mara Nayanar Puranam:

Verse  1:


சூதம் பயிலும் பொழில்அம்பரில் தூய வாய்மை
வேதம் பயிலும் மறையாளர் குலத்தின் மேலோர்
ஏதம் புரியும் எயில்செற்றவர்க் கன்பர் வந்தால்
பாதம் பணிந்தா ரமுதூட்டுநற் பண்பின் மிக்கார்.

In Tiruambar rich in gardens where mangoes thrive,
He hailed from the clan of the holy practitioners
Of the Vedas; he was lofty in his disposition; if devotees
Of the Lord who burnt the triple hostile citadels
Came to him, he would fall at their feet
And treat them to sumptuous feast.   

Arunachala Siva.