Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531295 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5475 on: November 02, 2016, 07:49:50 AM »
Verse  23:தண்ணிலவார் சடையார்தாம்
    தந்தஆ கமப்பொருளை
மண்ணின்மிசைத் திருமூலர்
    வாக்கினால் தமிழ்வகுப்பக்
கண்ணியஅத் திருவருளால்
    அவ்வுடலைக் கரப்பிக்க
எண்ணிறைந்த வுணர்வுடையார்
    ஈசர்அரு ளெனவுணர்ந்தார்.


For Tirumoolar to indite on earth in his Tamizh
The message of the Aagamas authored by the Lord
Who wears in His crest the cool-rayed crescent,
The Lord in His well-dispensed grace concealed his body;
'So, it is but the Lord?s own grace'.
Thus, he of infinite consciousness comprehended it.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:52:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5476 on: November 02, 2016, 08:56:04 AM »
Verse 24:


சுற்றியஅக் குலத்துள்ளார்
    தொடர்ந்தார்க்குத் தொடர்வின்மை
முற்றவே மொழிந்தருள
    அவர்மீண்டு போனதற்பின்
பெற்றம்மீ துயர்த்தவர்தாள்
    சிந்தித்துப் பெருகார்வச்
செற்றமுதல் கடிந்தவர்தாம்
    ஆவடுதண் டுறைசேர்ந்தார்.Unto the tribesmen that accompanied him, he made it
Absolutely clear that he had no nexus with them;
When they departed, he meditated on the feet
Of the Lord whose banner sports the Bull; then he who had
Pulled down, root and branch, desire, wrath and the like,
Came to cool Tiruvaavaduturai.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5477 on: November 02, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  25:


ஆவடுதண் டுறையணைந்தங்
    கரும்பொருளை யுறவணங்கி
மேவுவார் புறக்குடபால்
    மிக்குயர்ந்த அரசின்கீழ்த்
தேவிருக்கை அமர்ந்தருளிச்
    சிவயோகந் தலைநின்று
பூவலரும் இதயத்துப்
    பொருளோடும் புணர்ந்திருந்தார்.At Tiruvaavaduturai he adored Siva, the Rare Ens,
In all propriety, and sat in yogic posture under
The peepul tree situate west of the temple's court;
Poised in Siva-yoga he became merged with the Lord
Enthroned in the lotus-heart.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 09:00:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5478 on: November 02, 2016, 09:01:40 AM »
Verse  26:


ஊனுடம்பில் பிறவிவிடம்
    தீர்ந்துலகத் தோருய்ய
ஞானமுதல் நான்குமலர்
    நல்திருமந் திரமாலை
பான்மைமுறை ஓராண்டுக்
    கொன்றாகப் பரம்பொருளாம்
ஏனஎயி றணிந்தாரை
    ஒன்றவன்தா னெனஎடுத்து.For the dwellers of earth to rid the poisonous
Embodiment and gain deliverance, he composed
Tirumantramaalai of fourfold path culminating
In Jnaanam; he but uttered a stanza, once a year;
His work hailing the Lord who wears the tusk
Of the boar, began thus: "Onru Avanthaane."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 09:03:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5479 on: November 02, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  27:

முன்னியஅப் பொருள்மாலைத்
    தமிழ்மூவா யிரஞ்சாத்தி
மன்னியமூ வாயிரத்தாண்
    டிப்புவிமேல் மகிழ்ந்திருந்து
சென்னிமதி யணிந்தார்தந்
    திருவருளால் திருக்கயிலை
தன்னிலணைந் தொருகாலும்
    பிரியாமைத் தாளடைந்தார்.


He composed his garland of Tamizh made up
Of three thousand verses of
(Aagamic) import;
For this he joyously flourished on earth
For three thousand years; then he reached
The sacred Kailaas by the grace of the Lord
Who wears the crescent in His crest and for ever
Became irretrievably oned with His feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 09:06:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5480 on: November 02, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  28:


நலஞ்சிறந்த ஞானயோ
    கக்கிரியா சரியையெலாம்
மலர்ந்தமொழித் திருமூல
    தேவர்மலர்க் கழல்வணங்கி
அலர்ந்தபுகழ்த் திருவாரூர்
    அமணர்கலக் கங்கண்ட
தலங்குலவு விறல்தண்டி
    யடிகள்திறஞ் சாற்றுவாம்.


Having adored the flower-feet of Tirumoola Devar
Who explicated the fourfold path of Jnaanam,
Yogam, Kiriyai and Chariyai, we now proceed
To narrate the celebrated and strong servitorship
Of heroic Tandi Atikal who at Tiruvaaroor
Of spreading renown, confounded the Samanas.   

concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 09:09:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5481 on: November 03, 2016, 08:07:38 AM »
Tandi Adigal story: 

Verse 1:


தண்டி யடிகள் திருவாரூர்ப்
    பிறக்கும் பெருமைத் தவமுடையார்
அண்ட வாணர் மறைபாட
    ஆடுஞ் செம்பொற் கழன்மனத்துக்
கொண்ட கருத்தின் அகனோக்கும்
    குறிப்பே யன்றிப் புறநோக்கும்
கண்ட வுணர்வு துறந்தார்போற்
    பிறந்த பொழுதே கண்காணார்.Tandi Atikal had wrought such glorious tapas
As to get born in Tiruvaaroor; the Lord dances
To the hymning of the Vedas by the celestial beings;
As if he would envision only the two dancing feet
Of the Lord, dazzling like ruddy gold, with his
Inner eye and see nothing else which is externally
Witnessed by eyes of limited vision,
He was sightless from his very birth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:09:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5482 on: November 03, 2016, 08:10:17 AM »
Verse  2:


காணுங் கண்ணால் காண்பதுமெய்த்
    தொண்டே யான கருத்துடையார்
பேணும் செல்வத் திருவாரூர்ப்
    பெருமான் அடிகள் திருவடிக்கே
பூணும் அன்பி னால்பரவிப்
    போற்றும் நிலைமை புரிந்தமரர்
சேணு மறிய வரியதிருத்
    தொண்டிற் செறியச் சிறந்துள்ளார்.


His conviction was that the fruit of sight was
For true servitorship; he ever desired to foster love
For the adoration of the hallowed feet of the Lord
Of Tiruvaaroor, the opulence of which is to be worthily
Guarded; he was poised in firm and sacred servitorship
Which the Devas could not comprehend ever distantly.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5483 on: November 03, 2016, 08:12:11 AM »
Verse  3:


பூவார் சடிலத் திருமுடியார்
    மகிழ்ந்த தெய்வப் பூங்கோயில்
தேவா சிரியன் முன்னிறைஞ்சி
    வலஞ்செய் வாராய்ச் செம்மைபுரி
நாவால் இன்ப முறுங்காதல்
    நமச்சி வாய நற்பதமே
ஓவா அன்பில் எடுத்தோதி
    ஒருநாள் போல வருநாளில்.


He would adore Devaasiriyan of opulent Poongkoyil
Where abides the Lord whose matted hair is decked
With flowers, circumambulate the shrine,
And chant always the redemptive and graceful five letter--
NAMASIVAYA--, sweet to chant, in all love;
This was his routine, and in this he thrived.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:14:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5484 on: November 03, 2016, 08:15:05 AM »
Verse 4:


செங்கண் விடையார் திருக்கோயில்
    குடபால் தீர்த்தக் குளத்தின்பாங்
கெங்கும் அமணர் பாழிகளாய்
    இடத்தாற் குறைபா டெய்துதலால்
அங்கந் நிலைமை தனைத்தண்டி
    யடிகள் அறிந்தே ஆதரவால்
இங்கு நான்இக் குளம்பெருகக்
    கல்ல வேண்டும் என்றெழுந்தார்.


As the mutts of Jains increased encroaching
Upon the area of the tank which was west of the holy
Temple of the Lord whose mount is the red-eyed Bull,
Tandi Atikal who came to know of it mused thus,
In great devotion: "I must here deepen the tank and help it
Regain its former extent." Up he rose, thus resolved.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:17:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5485 on: November 03, 2016, 08:18:21 AM »
Verse  5:குழிவா யதனில் குறிநட்டுக்
    கட்டுங் கயிறு குளக்கரையில்
இழிவாய்ப் புறத்து நடுதறியோடு
    இசையக் கட்டி இடைதடவி
வழியால் வந்து மண்கல்லி
    எடுத்து மறித்துந் தடவிப்போய்
ஒழியா முயற்சி யால்உய்த்தார்
    ஓதும் எழுத்தஞ் சுடன்உய்ப்பார்.He drove pegs into the places for excavation
In the tank; ropes fastened thereto ran upto the posts
Planted at moderate height on the bank of the tank;
Feeling his way through the rope and without
Ever missing it, he dug the earth and removed it,
He repeated without interruption this process,
All the time removing the earth; as he plied himself
In this service, he chanted the mystic five letter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:20:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5486 on: November 03, 2016, 08:21:09 AM »
Verse  6:

நண்ணி நாளும் நற்றொண்டர்
    நயந்த விருப்பால் மிகப்பெருகி
அண்ணல் தீர்த்தக் குளங்கல்லக்
    கண்ட அமணர் பொறாராகி
எண்ணித் தண்டி யடிகள்பால்
    எய்தி முன்னின் றியம்புவார்
மண்ணைக் கல்லிற் பிராணிபடும்
    வருத்த வேண்டா வென்றுரைத்தார்.


As the great servitor in growing love plied himself
Daily in the task of deepening the Lord's tank,
The Samanas who witnessed it could not endure it;
They came to Tandi Atikal and addressed him thus:
"If you dig the earth, beings that live there
May die; desist from such exertion."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:23:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5487 on: November 03, 2016, 08:23:59 AM »
Verse  7:


மாசு சேர்ந்த முடையுடலார்
    மாற்றங் கேட்டு மறுமாற்றம்
தேசு பெருகுந் திருத்தொண்டர்
    செப்பு கின்றார் திருவிலிகாள்
பூசு நீறு சாந்தமெனப்
    புனைந்த பிரானுக் கானபணி
ஆசி லாநல் லறமாவது
    அறிய வருமோ உமக்கென்றார்.When he heard the dirty and stinking Samanas speak thus,
The servitor of ever-increasing radiance said:
"O you of utter spiritual indigence! Can you ever
Know that all services rendered to the Lord
Whose fragrant sandal-paste is His Holy Ash,
Are at once flawless and holy?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 03, 2016, 08:26:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5488 on: November 03, 2016, 08:27:13 AM »
Verse  8:

அந்தம் இல்லா அறிவுடையார்
    உரைப்பக் கேட்ட அறிவில்லார்
சிந்தித் திந்த அறங்கேளாய்
    செவியும் இழந்தா யோஎன்ன
மந்த வுணர்வும் விழிக்குருடும்
    கேளாச் செவியும் மற்றுமக்கே
இந்த வுலகத் துள்ளனஎன்
    றன்பர் பின்னும் இயம்புவார்.   

When he of boundless wisdom spake thus,
The ignorant ones that heard him, said:
"You would not listen to our thoughtful words
Of dharma; are you deaf too?"
Then he answered thus: "Dull consciousness,
Blindness and deafness are truly yours in this world."
The servitor subjoined and said:

Arunachala Siva.   
« Last Edit: November 03, 2016, 08:29:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5489 on: November 03, 2016, 08:30:02 AM »
Verse 9:


வில்லால் எயில்மூன் றெரித்தபிரான்
    விரையார் கமலச் சேவடிகள்
அல்லால் வேறு காணேன்யான்
    அதுநீர் அறிதற் காரென்பார்
நில்லா நிலையீர் உணர்வின்றி
    நுங்கண் குருடாய் என்கண்உல
கெல்லாங் காண யான்கண்டால்
    என்செய் வீர்என் றெடுத்துரைத்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing greatness."
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 03, 2016, 08:36:20 AM by Subramanian.R »