Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531117 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5460 on: November 01, 2016, 07:47:05 AM »
Verse  8:


தடநிலைமா ளிகைப்புலியூர்
    தன்னிலுறைந் திறைஞ்சிப்போய்
அடல்விடையின் மேல்வருவா
    ரமுதுசெய வஞ்சாதே
விடமளித்த தெனக்கருதி
    மேதினிக்கு வளநிறைத்தே
கடல்வயிறு நிறையாத
    காவிரியின் கரையணைந்தார்.


At the end of his sojourn at Puliyoor rich in mansions
Of bright and lofty thresholds, he adored the Lord
And left the city; then he came to the bank of the Kaveri
Which endowed its regions with plenty, but would
Not feed the maw of the sea, thinking
That it was not afraid to feed the Lord-Rider
Of the martial Bull, with venom.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2016, 07:48:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5461 on: November 01, 2016, 07:49:47 AM »
Verse  9:


காவிரிநீர்ப் பெருந் தீர்த்தங்
    கலந்தாடிக் கடந்தேறி
ஆவின்அருங் கன்றுறையும்
    ஆவடுதண் டுறையணைந்து
சேவில்வரும் பசுபதியார்
    செழுங்கோயில் வலம்வந்து
மேவுபெருங் காதலினால்
    பணிந்தங்கு விருப்புறுவார்.


He bathed in the great water of the Kaveri and pursued
His course on its bank; he came to Tiruvaavaduthurai
Where Uma performed tapas in the form of a calf;
He circumambulated the splendorous shrine of Lord Pasupati
Who rides the Bull, and in great love adored Him;
He longed to sojourn there.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2016, 07:51:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5462 on: November 01, 2016, 07:52:39 AM »
Verse  10:

அந்நிலைமைத் தானத்தை
    அகலாத தொருகருத்து
முன்னியெழுங் குறிப்பினால்
    மூளும் ஆதரவெய்தப்
பின்னுமகன் றேகுவார்
    பேணவருங் கோக்குலங்கள்
பொன்னிநதிக் கரைப்புறவிற்
    புலம்புவன எதிர்கண்டார்.He divined a hint which urged him not to leave
That town; he loved it all the more; yet he left
The town, and as he moved on, he saw many herds
Of kine in the pasture-lands abutting
The Ponni's bank, pining in great grief.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2016, 07:54:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5463 on: November 01, 2016, 07:55:49 AM »
Verse  11:அந்தணர்தஞ் சாத்தனூர்
    ஆமேய்ப்பார் குடித்தோன்றி
முந்தைமுறை நிரைமேய்ப்பான்
    மூலனெனும் பெயருடையான்
வந்துதனி மேய்க்கின்றான்
    வினைமாள வாழ்நாளை
வெந்தொழில்வன் கூற்றுண்ண
    வீடிநிலத் திடைவீழ்ந்தான்.

A man called Moolan, a neatherd by profession
That came in the line of cowherds of Saatthanoor--
The village where Brahmins dwelt in splendor--
Was grazing his cattle all alone; as his allotted days
In this world ended, fierce Death smote him,
And down he fell on earth, lifeless.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2016, 07:57:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5464 on: November 02, 2016, 07:16:21 AM »
Verse 12:


மற்றவன்றன் உடம்பினைஅக்
    கோக்குலங்கள் வந்தணைந்து
சுற்றிமிகக் கதறுவன
    சுழல்வனமோப் பனவாக
நற்றவயோ கிகள்காணா
    நம்பரரு ளாலேயா
உற்றதுய ரிவைநீங்க
    ஒழிப்பன்என வுணர்கின்றார்.When the Yogi of great tapas beheld the herds of kine
Come near his body, wheel round it. bellow in anguish,
Go round and round the corpse and smell it,
By the grace of the Lord, he mused thus:
"I will wipe off the distress of these cows."

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 07:18:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5465 on: November 02, 2016, 07:18:54 AM »
Verse 13:


இவன்உயிர்பெற் றெழில்அன்றி
    ஆக்களிடர் நீங்காவென்று
அவனுடலில் தம்முயிரை
    அடைவிக்க அருள்புரியும்
தவமுனிவர் தம்முடம்புக்
    கரண்செய்து தாம்முயன்ற
பவனவழி அவனுடலில்
    தம்முயிரைப் பாய்த்தினார்.


"These kine will not be relieved of their distress
Unless he rises from the dead." Thus he concluded.
The Muni of tapas who decided to cause his life
Course into the corpse, had his own body safely guarded,
And by his art of controlling the vital breath,
He breathed his life into the dead body.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:20:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5466 on: November 02, 2016, 07:21:51 AM »
Verse  14:


பாய்த்தியபின் திருமூல
    ராய்எழலும் பசுக்களெல்லாம்
நாத்தழும்ப நக்கிமோந்
    தணைந்துகனைப் பொடுநயந்து
வாய்த்தெழுந்த களிப்பினால்
    வாலெடுத்துத் துள்ளிப்பின்
நீத்ததுய ரினவாகி
    நிரந்துபோய் மேய்ந்தனவால்.Having thus infused his life into that body whence
He rose as Tirumoolar, all the cows in great joy
Neared him, licked him, smelt him and in joy bellowed.
In loving delight they leaped about
With uplifted tails; cured of their misery
They duly grazed in the pasture.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 02, 2016, 07:23:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5467 on: November 02, 2016, 07:24:34 AM »
Verse  15:


ஆவினிரை மகிழ்வுறக்கண்
    டளிகூர்ந்த அருளினராய்
மேவியவை மேய்விடத்துப்
    பின்சென்று மேய்ந்தவைதாம்
காவிரிமுன் துறைத்தண்ணீர்
    கலந்துண்டு கரையேறப்
பூவிரிதண் புறவின்நிழல்
    இனிதாகப் புறங்காத்தார்.


When he beheld the herds of kine grow happy,
Grace and mercy welled up in him; he went
After them where they grazed; they came to the ford
Of the Kaveri, drank water and came up to the bank;
He took care of them by causing them
To browse in the flowery pasture-land.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:26:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5468 on: November 02, 2016, 07:27:31 AM »
Verse  16:


வெய்யசுடர்க் கதிரவனும்
    மேல்பாலை மலையணையச்
சைவநெறி மெய்யுணர்ந்தோர்
    ஆன்இனங்கள் தாமேமுன்
பையநடப் பனகன்றை
    நினைந்துபடர் வனவாகி
வையநிகழ் சாத்தனூர்
    வந்தெய்தப் பின்போனார்.

When the fierce sun sank behind the western mountain
The herds of kine slowly moved onward of their own
Accord, thinking of their calves; when they came
To the world-renowned Saatthaanoor; Tirumoolar who came
By truthful consciousness poised in the Saiva way,
Followed the kine to their destination.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5469 on: November 02, 2016, 07:29:59 AM »
Verse  17:


போனவர்தாம் பசுக்களெலாம்
    மனைதோறும் புகநின்றார்
மானமுடை மனையாளும்
    வைகியபின் தாழ்த்தார்என்று
ஆனபயத் துடன்சென்றே
    அவர்நின்ற வழிகண்டாள்
ஈனம்இவர்க் கடுத்ததென
    மெய்தீண்ட அதற்கிசையார்.


He that went behind the cows stopped at houses
Where the cows entered; the glorious wife of the neared
Thinking on the delay in her husband's arrival
Even after the sunset, in fear, proceeded forth and found
Him poised in a different state; she thought thus:
"Some evil had befallen him." When she tried to take
Hold of him physically he would not suffer her do so.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:32:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5470 on: November 02, 2016, 07:33:16 AM »
Verse  18:

அங்கவளும் மக்களுடன்
    அருஞ்சுற்றம் இல்லாதாள்
தங்கிவெரு வுறமயங்கி
    என்செய்தீர் எனத்தளர
இங்குனக்கென் னுடன்அணைவொன்
    றில்லையென எதிர்மறுத்துப்
பொங்குதவத் தோர்ஆங்கோர்
    பொதுமடத்தின் உட்புக்கார்.


She had neither children nor kin rare; she grew
Scared and was bewildered; addressing him she said:
"What may your action mean?" She grieved sorely.
To her Tirumoolar thus spake: "I have no nexus
With you whatsoever", and he of soaring tapas
Moved into a public Matam.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 02, 2016, 07:35:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5471 on: November 02, 2016, 07:36:42 AM »
Verse 19:


இல்லாளன் இயல்புவே
    றானமைகண் டிரவெல்லாம்
சொல்லாடா திருந்தவர்பால்
    அணையாது துயிலாதாள்
பல்லார்முன் பிற்றைநாள்
    இவர்க்கடுத்த பரிசுரைப்ப
நல்லார்கள் அவர்திறத்து
    நாடியே நயந்துரைப்பார்."Having perceived the altogether different outlook
Of her husband, she would not, that whole night, whisper
A word to any one; neither would she sleep
As her husband was not with her; next day she petitioned
To the town-elders about her husband's plight;
The goodly men came to him,
Studied him closely and mercifully spake thus:

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:38:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5472 on: November 02, 2016, 07:39:44 AM »
Verse  20:


பித்துற்ற மயல்அன்று
    பிறிதொருசார் புளதன்று
சித்தவிகற் பங்களைந்து
    தெளிந்தசிவ யோகத்தில்
வைத்தகருத் தினராகி
    வரம்பில்பெரு மையிலிருந்தார்
இத்தகைமை யளப்பரிதால்
    யாராலும் எனவுரைப்பார்."This is neither frenzy nor dementia; nor is there
For this any external cause; lo, he is firmly
Poised in lucid Siva-yoga having weeded out
All mental oscillations and vacillations;
Endless is his glory; acviternal is his beatitude.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:41:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5473 on: November 02, 2016, 07:43:04 AM »
Verse  21:


பற்றறுத்த வுபதேசப்
    பரமர்பதம் பெற்றார்போல்
முற்றுமுணர்ந் தனராகும்
    முன்னைநிலை மையில்உங்கள்
சுற்றவியல் பினுக்கெய்தார்
    என்றுரைப்பத் துயரெய்தி
மற்றவளும் மையலுற
    மருங்குள்ளார் கொண்டகன்றார்.

"Like one initiated and thus gaining the feet
Of the Supreme One while yet alive, having done
Away with all desire, he has become a seer
Endowed with omniscience; he will no longer be
Involved in his former relationship with you."
When told thus, she grieved much; those who were
Close to her, took her with them.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 02, 2016, 07:45:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5474 on: November 02, 2016, 07:46:51 AM »
Verse  22:


இந்தநிலை மையிலிருந்தார்
    எழுந்திருந்தங் கானிரைகள்
வந்தநெறி யேசென்று
    வைத்தகாப் பினிலுய்த்த
முந்தையுடல் பொறைகாணார்
    முழுதுணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானச்
சிந்தையினில் வந்தசெயல்
    ஆராய்ந்து தெளிகின்றார்.


Tirumoolar proceeding from the Matam, traced his way
Following the route of the kine, back to the place
Where he had his body guarded; lo, the fleshy heap
Was not to be seen; through his omniscience
He contemplated the incident to get clarified.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 02, 2016, 07:48:44 AM by Subramanian.R »