Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 549852 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5445 on: October 31, 2016, 07:41:51 AM »
Verse  402:


மாதர்தம் ஏவ லாலே
    மனைத்தொழில் மாக்கள் மற்றிங்
கேதமொன் றில்லை யுள்ளே
    பள்ளிகொள் கின்றார் என்னத்
தீதணை வில்லை யேனும்
    என்மனந் தெருளா தின்னம்
ஆதலால் அவரைக் காண
    வேண்டுமென் றருளிச் செய்தார்.   


By the behest of Kalikkaamar's wife, the servants
Of the house said; "There is nothing to grieve;
He slumbers in his room." When so told, Aaroorar
Spake in grace thus: "Even though evil comes not here,
Yet me mind lacks clarity, and so I must behold him."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 31, 2016, 07:43:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5446 on: October 31, 2016, 07:44:53 AM »
Verse 403:


வன்தொண்டர் பின்னுங் கூற
    மற்றவர் தம்மைக் காட்டத்
துன்றிய குருதி சோரத்
    தொடர்குடர் சொரிந்துள் ளாவி
பொன்றியே கிடந்தார் தம்மைக்
    கண்டபின் புகுந்த வாறு
நன்றென மொழிந்து நானும்
    நண்ணுவேன் இவர்முன் பென்பார்.


As Van-tondar persisted, they took him to Kalikkaamar;
Blood had gushed forth profusely from him and his
Intestines were jutting out; when he beheld the deceased,
Aaroorar said: "Great indeed is the happening!
I too will join him similarly."

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 31, 2016, 07:46:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5447 on: October 31, 2016, 07:47:40 AM »
Verse  404:


கோளுறு மனத்த ராகிக்
    குற்றுடை வாளைப் பற்ற
ஆளுடைத் தம்பி ரானார்
    அருளினால் அவரும் உய்ந்து
கேளிரே யாகிக் கெட்டேன்
    எனவிரைந் தெழுந்து கையில்
வாளினைப் பிடித்துக் கொள்ள
    வன்தொண்டர் வணங்கி வீழ்ந்தார்.


Resolved on self-murder, when he clutched at the dagger,
By the grace of the Lord that rules us, Kalikkaamar
Rising from the dead, shouted: "Woe is me --
(Now) his friend!" As he forthwith caught hold
Of the dagger, Van-tondar adored him and fell at his feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 07:49:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5448 on: October 31, 2016, 07:50:47 AM »
Verse  405:

மற்றவர் வணங்கி வீழ
    வாளினை மாற்றி ஏயர்
கொற்றவ னாரும் நம்பி
    குரைகழல் பணிந்து வீழ்ந்தார்
அற்றைநாள் நிகழ்ந்த இந்த
    அதிசயங் கண்டு வானோர்
பொற்றட மலரின் மாரி
    பொழிந்தனர் புவனம் போற்ற   .


When Aaroorar fell at his feet and adored him,
Yeyarkone threw away the dagger and fell at the feet
Of Aaroorar of resounding heroic anklet; witnessing
That day the marvel, the celestial beings showered
Karpaka flowers to the hailing of men on earth.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 07:52:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5449 on: October 31, 2016, 07:53:22 AM »
Verse 406:


இருவரும் எழுந்து புல்லி
    இடைவிடா நண்பி னாலே
பொருவரு மகிழ்ச்சி பொங்கத்
    திருப்புன்கூர்ப் புனிதர் பாதம்
மருவினர் போற்றி நின்று
    வன்தொண்டர் தம்பி ரானார்
அருளினை நினைந்தே அந்த
    ணாளன்என் றெடுத்துப் பாடி.   


Up rose both and embraced each other; loving
Friendliness joyously welled up in them
Without interruption; then they proceeded to Tiruppungkoor
And there hailed the feet of the Holy One; Van-tondar
Setting his mind on the grace of the Lord, hymned
A decade which opened thus: "Antanaalan."

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 07:55:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5450 on: October 31, 2016, 07:56:53 AM »
Verse  407:


சிலபகல் கழிந்த பின்பு
    திருமுனைப் பாடி நாடர்
மலர்புகழ்த் திருவா ரூரின்
    மகிழ்ந்துடன் வந்த ஏயர்
குலமுதற் றலைவ னாருங்
    கூடவே குளிர்பூங் கோயில்
நிலவினார் தம்மைக் கும்பிட்
    டுறைந்தனர் நிறைந்த அன்பால்.   


Thus passed a few days; then the chief
Of Tirumunaippaadi accompanied with the leader
Of the Yeyarkone-clan, came to Tiruvaaroor
And adored the Lord of Poongkoyil with him;
There they abode in perfect love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 07:58:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5451 on: October 31, 2016, 07:59:40 AM »
Verse  408:

அங்கினி தமர்ந்து நம்பி
    அருளினான் மீண்டு போந்து
பொங்கிய திருவின் மிக்க
    தம்பதி புகுந்து பொற்பில்
தங்குநாள் ஏயர் கோனார்
    தமக்கேற்ற தொண்டு செய்தே
செங்கண்மால் விடையார் பாதம்
    சேர்ந்தனர் சிறப்பி னோடும்.   

Having sojourned there in joy, Kalikkaamar
With Aaroorar's gracious leave came back to his town
Abode there poised in piety and performed acts of service
Befitting him; eventually in all splendor he reached
The feet of the Lord whose mount is
The glorious and red-eyed Bull.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 31, 2016, 08:01:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5452 on: October 31, 2016, 08:02:06 AM »
Verse  409:


நள்ளிருள் நாய னாரைத்
    தூதுவிட் டவர்க்கே நண்பாம்
வள்ளலார் ஏயர் கோனார்
    மலரடி வணங்கிப் புக்கேன்
உள்ளுணர் வான ஞானம்
    முதலிய வொருநான் குண்மை
தெள்ளுதீந் தமிழாற் கூறுந்
    திருமூலர் பெருமை செப்ப.   


He, the patron, became a friend of Aaroorar who during
Midnight employed our Lord as his messenger;
He is Yeyarkone; adoring his flower-feet, I now
Proceed to narrate the glory of Tirumoolar
Who, in sweet and clear Tamizh, expounded the truth
Of the fourfold way culminating in Jnaanam
Which is inward realization.

(Kalikkama Nayanar  -  concluded.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 31, 2016, 08:04:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5453 on: October 31, 2016, 08:06:49 AM »
Tirumoola Nayanar Puranam:

Verse  1:

அந்தியிளம் பிறைக்கண்ணி
    அண்ணலார் கயிலையினில்
முந்தைநிகழ் கோயிலுக்கு
    முதற்பெருநா யகமாகி
இந்திரன்மால் அயன்முதலாம்
    இமையவர்க்கு நெறியருளும்
நந்திதிரு வருள்பெற்ற
    நான்மறையோ கிகளொருவர்.


In Mount Kailaas of the Lord who wears the young
And crepuscular crescent in His crest, Nandi, the Chamberlain,
In the hoary and ever-during temple, regulates the entry
Of Indra, Vishnu, Brahma and other Devas for the darshan
Of Lord Siva; a Siva-yogi well-versed in the four Vedas
And initiated by Nandi thrived there.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 31, 2016, 08:09:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5454 on: November 01, 2016, 07:31:25 AM »
Verse  2:

மற்றவர்தாம் அணிமாதி
    வருஞ்சித்தி பெற்றுடையார்
கொற்றவனார் திருக்கயிலை
    மலைநின்றுங் குறுமுனிபால்
உற்றதொரு கேண்மையினால்
    உடன்சிலநாள் உறைவதற்கு
நற்றமிழின் பொதியமலை
    நண்ணுதற்கு வழிக்கொண்டார்.


He came by all the rare eight occult powers beginning
With Animaa; desiring to sojourn with saint Agastya,
Privileged by claims of intimacy, he through the sky,
Fared forth from the Lord's divine Kailaas towards
The Potiyil-Hill of goodly Tamizh.

Arunachala Siva.   


« Last Edit: November 01, 2016, 07:33:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5455 on: November 01, 2016, 07:34:11 AM »
Verse  3:


மன்னுதிருக் கேதாரம்
    வழிபட்டு மாமுனிவர்
பன்னுபுகழ்ப் பசுபதிநே
    பாளத்தைப் பணிந்தேத்தித்
துன்னுசடைச் சங்கரனார்
    ஏற்றதூ நீர்க்கங்கை
அன்னமலி யகன்றுறைநீர்
    அருங்கரையின் மருங்கணைந்தார்.He adored at aeviternal Kedaaram, and the great saint
Came to the celebrated Pasupati Nepal where he hailed
And worshipped the Lord; then he came to the shore
Of the broad ford where swans teemed in the Ganga
Of pure water which Lord Siva received in His matted hair.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5456 on: November 01, 2016, 07:36:27 AM »
Verse  4:


கங்கைநீள் துறையாடிக்
    கருத்துறைநீள் கடலேற்றும்
அங்கணர்தாம் மகிழ்ந்தருளும்
    அவிமுத்தம் பணிந்தேத்தி
மங்குல்வளர் வரைவிந்த
    மன்னுபருப் பதம்இறைஞ்சித்
திங்களணி சடையர்திருக்
    காளத்தி மலைசேர்ந்தார்.

He bathed in the long ford of the Ganga and adored
The Merciful One who abides in joy in Varanasi,
The Lord who helps lives reach the shore of birth-less-ness:
He then adored at cloud-capped Vindya, at sempiternal
Sir Sailam and he then came to the Tirukkaalatthi-Hill
Where abides the crescent-crested Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 01, 2016, 07:39:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5457 on: November 01, 2016, 07:40:00 AM »
Verse  5:


நீடுதிருக் காளத்தி
    நிலவுதா ணுவைவணங்கி
ஆடுதிரு வரங்கான
    ஆலவனந் தொழுதேத்தித்
தேடும்இரு வர்க்கரியார்
    திருஏகாம் பரம்பணிந்து
மாடுயர்மா மதிற்காஞ்சி
    வளநகரின் வைகினார்.

He adored the abiding Sthaanu at ever-during
Tirukkaalatthi; he then came to Tiruvaalangkaadu--,
One of the five courts--, where the Lord enacts
His dance, and adored there; then at Tiruvekaamparam
He adored the Lord unknowable to the questing two;
He sojourned in Kaanchi, the city of foison which is
Girt with great and lofty walls.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2016, 07:41:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5458 on: November 01, 2016, 07:42:32 AM »
Verse  6:நற்பதியங் கமர்யோக
    முனிவர்களை நயந்துபோய்க்
கற்புரிசைத் திருவதிகை
    கலந்திறைஞ்சிக் கறைக்கண்டர்
அற்புதக்கூத் தாடுகின்ற
    அம்பலஞ்சூழ் திருவீதிப்
பொற்பதியாம் பெரும்பற்றப்
    புலியூரில் வந்தணைந்தார்.


He accompanied with Siva-yogis in love in that godly city;
He then came to Tiruvatikai girt with a rocky rampart
And there adored the Lord; then he came
To the golden city of Perumpatra-p-Puliyoor
Whose street girdles the Tiruvambalam where
The blue-throated Lord enacts His wondrous dance.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #5459 on: November 01, 2016, 07:44:37 AM »
Verse  7:


எவ்வுலகும் உய்யவெடுத்
    தாடியசே வடியாரைச்
செவ்வியஅன் புறவணங்கிச்
    சிந்தைகளி வரத்திளைத்து
வவ்வியமெய் யுணர்வின்கண்
    வருமானந் தக்கூத்தை
அவ்வியல்பில் கும்பிட்டங்
    காராமை அமர்ந்திருந்தார்.


He adored the Lord's roscate foot
Uplifted for the deliverance of all the worlds, in fitting love;
Delight welled up in his heart; he witnessed the dance
Of bliss in his inner and godly consciousness,
And adoring the Lord in that felicity he abode there,
Unable to part from it.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 01, 2016, 07:46:17 AM by Subramanian.R »